Takaisin Edellinen Seuraava
18.11.2007 Vielä La Gomera Marinassa
Pekka
2007.11.22
2010.04.13

18.11.2007 Vie­lä La Go­me­ra Ma­ri­nas­sa

Ei jol­lai­lu­a, ei vuo­ro­ve­den ei­kä tuu­lien vah­ti­mis­ta.

Nyt on e­lel­ty her­roik­si jo kak­si viik­ko­a. Ma­ri­nas­sa kiin­ni, joo na­rut­kin, mut­ta tie­ten­kin säh­kö­joh­to. Hy­viin­kin o­loi­hin tot­tuu no­pe­as­ti. Kan­nat­taa­ko mi­hin­kään läh­te­ä, kun kaik­ki on näin lois­ta­vas­ti?

Aa­mu­lenk­ki aal­lon­mur­ta­jal­le, päi­vä­ret­ki su­per­mar­ket­tiin, seu­ran­pi­to­a mui­den suo­ma­lais­ten kans­sa. Päi­vät ku­lu­vat no­pe­as­ti. Yk­si pää­tet­ty läh­tö siir­tyi. Ei viit­sit­ty he­ti uut­ta mää­rä­tä pe­rut­ta­vak­si. Nyt on tie­dos­sa pa­ri päi­vää lou­nais­tuul­ta. Ei fa­kii­ri­kaan sil­loin lou­naa­seen läh­de.

Maa­il­man pa­ras il­mas­to

Il­mat o­vat ol­leet lois­ta­vat, päi­väl­lä 27-28, yöl­lä 20-22 as­tet­ta. Tuul­ta ei o­le ol­lut ni­mek­si­kään. Luot­si Ju­an­kin sa­noi, et­tä on nor­maa­li­a ty­ve­nem­pää. Sa­de on ol­lut jo kuu­kau­si­a meil­le ai­van tun­te­ma­ton ter­mi.

Go­me­ral­la kuu­luu kä­vel­lä. Reit­te­jä on pal­jon, suo­si­tuim­mat yl­hääl­lä 1300 met­ris­sä Ga­ra­jo­na­yn luon­non­puis­tos­sa. Ran­nas­ta­kin po­lul­le pää­see. Pa­ri hy­vää kä­ve­ly­lenk­ki­ä on tul­lut teh­dyk­si yk­si yk­sin, tä­nään Li­ber­ta­sin Ju­han kans­sa run­saat vii­si tun­ti­a n. 700 met­riin ja ta­kai­sin­kin.

Vil­kas sa­ta­ma

San Se­bas­ti­an on vil­kas sa­ta­ma. Pa­ri­kym­men­tä lai­va-, ka­ta­ma­raa­ni ja tri­ma­raa­ni­vuo­ro­a saa­puu ja läh­tee päi­vit­täin. Päi­vä­tu­ris­tit muil­ta saa­ril­ta o­vat nä­ky­vä o­sa lii­ken­net­tä, mut­ta sa­mal­la kyy­dil­lä kul­ke­vat be­to­ni­re­kat, ja­ke­lu­au­tot sun muut. Me e­lä­ke­luot­sit Gö­ra­nin kans­sa var­mis­tam­me kor­ke­al­ta aal­lon­mur­ta­jan har­jal­ta lii­ken­teen su­ju­mi­sen. Jos­kus vaa­ti­van vi­ran voi hoi­taa ram­pin ty­ves­tä mah­ta­vien ve­si­jet­tien rois­kees­sa.

At­lan­til­le, vaik­ka sou­ta­en

Jou­lu­kuun nel­jäs päi­vä lii­ken­ne taas li­sään­tyy, kun y­li nel­jä­kym­men­tä a­lus­ta start­taa tääl­tä koh­ti An­ti­gu­aa Ka­ri­bi­al­la. Yk­sin, kak­sin tai ne­lis­tään, nä­mä, jou­kos­sa var­maan nii­tä fa­kii­re­ja­kin, ai­ko­vat sou­taa 2900 mpk:aa lä­tä­kön toi­sel­le puo­lel­le.

Paul A­tal­la, jo­ta o­lem­me spon­so­roi­neet lai­naa­mal­la ak­ku­po­ran pa­rik­si vii­kok­si, ai­koo teh­dä sen yk­sin. Ve­ne on run­saat 7 met­ri­ä pit­kä 1,8 le­vä ja pai­naa ton­nin. Ai­ka ke­sy on paa­tin lii­ke ol­lut Pau­lin ko­e­sou­ta­es­sa. Hän ar­vi­oi mat­kan kes­tä­vän 100 päi­vää. Kat­teek­si ei käy.