Takaisin Edellinen Seuraava
Gomera - Kap Verde
Jonna
2007.11.28
2010.04.13

21.11.2007 Go­me­ra-Ma­ri­na pääs­tää vih­doin ot­tees­taan

Ii­ris te­ki tä­män rei­sun en­nä­tyk­sen­sä vii­py­mäl­lä Go­me­ra ma­ri­nas­sa kak­si ja puo­li viik­ko­a 16päi­vää € 255. Pik­ku­a­si­oi­ta val­mis­tel­tiin kai­ken ai­kaa, ja päi­vit­täi­sil­lä kaup­pa­reis­suil­la jäi ai­na rep­puun myös vas­ta tu­le­vai­suu­des­sa käy­tet­tä­vi­ä ruo­ka­tar­pei­ta. Seu­raa pi­det­tiin Es­te­ri II:n ja Li­ber­ta­sin kans­sa, ei­kä ma­ri­na­hen­ki­lö­kun­nan ys­tä­väl­li­syys ja sa­ta­ma­e­lä­män help­pous lain­kaan in­nos­ta­neet me­rel­le läh­töön.

Kau­den en­sim­mäi­nen sää­häi­ri­ö e­te­lä- ja lou­nais­tuu­li­neen pi­ti vie­lä pa­ri li­sä­päi­vää na­rut kiin­ni.

Yl­lä­mai­ni­tun päi­vän ku­lu­es­sa tuu­len pi­ti kään­ty­ä en­sin län­teen ja sii­tä e­del­leen poh­joi­sen kaut­ta koil­li­seen, jo­hon se sää­tie­to­jen mu­kaan a­set­tui­si jat­kos­sa.

Lou­nai­saal­lok­ko o­li a­luk­si vie­lä mel­ko töp­py­räis­tä ja jar­rut­ta­vaa, mut­ta jo muu­ta­man tun­nin ku­lut­tu­a ku­lut­tu­a pää­sim­me nou­se­maan Kap Ver­den kurs­sil­le 215 as­tet­ta.

Li­ber­tas start­ta­si vain var­tin jäl­keem­me, ja pai­nui o­hi il­lan hä­mär­ty­es­sä.

Sää py­syi hy­vä­nä ko­ko 800 mpk:n mat­kan. O­suim­me vain pa­riin pie­neen sa­de­kuu­roon, ja pil­vi­syyt­tä o­li mo­ne­na päi­vä­nä, mut­ta se­hän on vaan hel­po­tus e­te­län ve­sil­lä. Tuu­li pu­hal­si il­mi­ö­mäi­sen va­kaa­na se­kä suun­nal­taan NE-E­NE, et­tä voi­mal­taan 8-10 m/s. Pur­jeh­duk­ses­sa ei ol­lut ko­vin pal­jo­a hom­maa, ker­ran pa­ri päi­väs­sä sen­tään i­so­a rei­viin ja au­ki ja jen­nin rul­laus­ta u­se­am­min, kun py­syt­te­lim­me sel­väs­ti al­le run­ko­no­peu­den run­saan kuu­den sol­mun tie­noil­la. Suun­nil­leen päi­vit­täin myös vaih­doim­me si­vu­myö­täi­sen ja spii­ra­tun vir­sa­rin vä­lil­lä, suun­nas­sa py­sy­äk­sem­me.

Päi­vä­mat­koik­si ker­tyi 140-158 mpk.

Vain pa­ri lai­vaa ja pur­je­ve­net­tä näh­tiin. Li­ber­tas häi­pyi VHF-kuu­lu­vuu­des­ta jo toi­se­na päi­vä­nä.

27.11.2007 Min­de­lo, uu­si maa uu­si va­luut­ta

Vii­mei­si­nä tun­tei­na, Sa­o An­ta­o ja Sa­o Vin­cent saa­rien vä­lis­sä tuu­li o­li as­tet­ta tui­mem­pi, mut­ta pelk­kä rei­vat­tu i­so­pur­je työn­si Ii­rik­sen so­pi­vas­ti Min­de­lon re­dil­le aa­mun juu­ri sa­ras­ta­es­sa. 830 mpk 5 vrk ja 16 tun­ti­a.

Rei­lu tuu­li, ma­ri­nan tun­tu­va laa­jen­nus sit­ten pi­lot­ti­kir­jo­jen tie­to­jen, ja sii­tä joh­tu­va mui­den ve­nei­den e­si­merk­ki pis­ti mei­dät­kin a­ja­maan suo­raan pont­too­niin.

Min­de­lon ma­ri­naa.

Myös noon­si­te-si­vu­jen ker­to­muk­set pai­kan tur­vat­to­muu­des­ta ja ta­ri­nat jol­lien var­kauk­sis­ta aut­toi­vat hy­väk­sy­mään € 25.00 sa­ta­ma­mak­sun.

Min­de­lo vai­kut­taa ai­van mu­ka­val­ta. Por­tu­ga­lin siir­to­maa­val­ta nä­kyy vie­lä ra­ken­nuk­sis­sa ja kie­les­sä. Pal­jon kui­ten­kin muut­tui kuu­des­sa päi­väs­sä. Kaik­ki ei o­le ai­van vii­mei­sen pääl­le sii­vot­tu ei­kä kiil­lo­tet­tu. Ei­hän niin o­le Ka­na­ri­al­la­kaan, mut­ta vie­lä men­tiin va­paam­paan (köy­hem­pään) suun­taan. Kes­kus­tan ka­dut o­vat kun­nos­sa.

Lai­ta­kau­pun­gil­la on toi­sin. Pääl­lys­tei­tä on tai ei sa­moin jal­ka­käy­tä­vi­ä. Tyh­jä tont­ti toi­mii myös kaa­to­paik­ka­na.

Vä­ki ei o­le Af­ri­kan mus­taa vaan suk­laan­rus­ke­ak­si se­koit­tu­nut­ta ja näyt­tää tu­le­van ai­na­kin tääl­lä kau­pun­gis­sa hy­vin toi­meen. Me­no on ren­to­a, vä­hän Ka­ri­bi­a­lais­ta on jo il­mas­sa.

Ma­ri­nas­sa on vils­ket­tä. Ve­nei­tä val­mis­tel­laan At­lan­tin y­li­tyk­seen. Vet­tä tank­kei­hin. Ruo­kaa va­ras­toi­hin. Jol­lat pa­ket­tiin Poh­jois­mai­si­a ve­nei­tä on tu­si­na.

Mi­kä on tär­ke­ää maa­il­man­pur­jeh­duk­sel­la? Yh­tey­den­pi­to.

Ni­ko Sa­lo­maa Lie­dos­ta u­nel­ma­mat­kan­sa al­ku­mai­leil­la. Moo­dy 64, Spind­rift Kap Ver­den Saa­ril­la keu­la koh­ti An­tark­tis­ta.