Takaisin Edellinen Seuraava
Jolla asiaa Gomeralta 4.11.-5.11.2007
Pekka
2007.11.09
2010.04.13

Li­ber­tas kään­si te­rä­väm­män pään­sä koh­ti San­ta Cruz de T:aa he­ti seit­se­män jäl­keen. Mon­taa mi­nuut­ti­a ei men­nyt, kun Ii­ris pö­ri­si päin­vas­tai­seen suun­taan koh­ti San Se­bas­ti­an de La Go­me­raa. Jen­ni an­toi puo­li sol­mu­a li­sää ke­vy­es­sä SE-tuu­les­sa. Poh­ja on li­kai­nen, mut­ta kul­kee sen­tään tar­vit­ta­vat 21 mai­li­a ih­ka hy­vin.

Jol­la a­si­aa Go­me­ral­ta 4.11.-5.11.2007

4.11.2007

Täy­dem­pää on kuin kuu­kau­si sit­ten. Jo­no­te­taan het­ki en­sin bunk­ke­ri­a. Lo­ro­te­taan 2x20 lit­raa myös ka­nis­te­rei­hin mo­nien vuo­sien jäl­keen. En­si ke­sä­nä­hän kan­nat­taa jo Suo­mes­ta tul­la tän­ne bunk­raa­maan 0.70 €/l.

Ii­rik­sen jol­la, Bom­bard 4AX n. 2.85x1.50, han­kit­tu 1999 al­koi vuo­taa vet­tä si­sään ta­ka­kul­mis­ta. Sit­ten se al­koi vuo­taa il­maa u­los. Syy­nä am­mat­ti- mai­ses­ti pai­kat­tu re­pe­ä­mä 5-6 vuot­ta sit­ten. Kun jol­la vuo­taa ja ol­laan ank­ku­ris­sa, o­lo on e­pä­var­maa. Pump­pu­a pi­tää kan­taa mu­ka­na ja kai­ken ai­kaa tark­kail­la kul­ku­neu­von ti­laa.

5.11.2007

Pvc-jol­lan paik­kaus ei o­le vai­ke­aa a­ma­töö­ril­le­kään, kun­han lii­ma (kon­tak­ti-) on hy­vää. Sain­kin jol­lan taas il­man­pi­tä­väk­si, mut­ta ha­lu­sin var­muut­ta ja pai­nel­tiin A­mi Pen­so­lan kans­sa Los Cris­ti­a­nok­ses­ta San­ta Cruz De Te­ne­ri­feen. Pi­ka­bus­si heit­tää 85 ki­lo­met­rin mat­kan tun­nis­sa.

Mie­leis­tä jol­laa ei löy­ty­nyt, mut­ta pis­tet­tiin ti­lauk­seen 8.10.2007 lu­pauk­sel­la toi­mi­tuk­ses­ta kol­mes­sa vii­kos­sa.

Sel­vi­si ma­ri­na­hen­ki­lön a­vul­la, et­tä toi­mi­tus on vie­lä ai­na­kin kol­men vii­kon pääs­sä. Syy kuu­le­ma e­del­li­sen, val­mis­ta­ja­por­taan. Sa­ma ke­nen syy, ei on­nis­tu, kos­ka sil­loin ol­laan jo kau­ka­na Ka­na­ri­al­ta.

Kau­pan­pe­ru­mis­toi­met al­koi­vat vä­lit­tö­mäs­ti. Saa sit­ten näh­dä. Ai­no­a mut­ta­han on 260 €:n mak­set­tu kä­si­ra­ha. Mi­tään ei o­le vie­lä me­ne­tet­ty, mut­ta kan­nat­taa vie­raas­sa kult­tuu­ris­sa vält­tää si­tou­tu­mis­ta ai­ka­tau­lui­hin ja toi­mi­tu­sai­koi­hin.

Ma­ri­nas­sa o­lo on ou­to­a, kun on keik­ku­nut kuu­kau­den ank­ku­ris­sa. Ei tar­vit­se ko­ko ai­kaa pi­tää kiin­ni, ja ta­va­roi­ta, vaik­ka mu­kin, voi jät­tää pöy­däl­le. Vet­tä ja säh­kö­ä riit­tää ma­ri­nas­sa. Ja en­täs il­mai­nen hy­vin kuu­lu­va w-lan. He­ti pää­sin ko­kei­le­maan Li­ber­ta­sin Ju­hal­ta saa­tu­ja uu­si­a op­pe­ja.

Ma­ri­na on käy­tän­nös­sä täyn­nä. Var­maan pa­ri­kym­men­tä on läh­dös­sä At­lan­til­le ai­ka­naan. Jois­ta­kin nä­kee, et­tä läh­dön ai­ka um­peu­tui jo vuo­si­a sit­ten, mut­ta ve­ne e­te­län läm­mös­sä on kui­ten­kin hal­pa ho­tel­li.

Es­te­ri II, Han­gö, Ma­xi Ma­gic on vie­rei­ses­sä lai­tu­ris­sa. Kip­pa­ri on Gö­ran Törnq­vist, e­läk­keel­lä o­le­va Han­gon luot­si. Vä­li­me­ri tu­li hä­nel­le tu­tuk­si 1998- 2004. Nyt on me­nos­sa jo toi­nen kau­si Ka­na­ri­al­la, vai­mo ja mui­ta su­ku­lai­si­a tu­los­sa. Ju­tel­tiin yh­tei­sis­tä tu­tuis­ta. Me­ri­mie­hil­lä ai­na on, ja lai­vat­kin ja sa­ma hom­ma.