Takaisin Edellinen Seuraava
8.5.2008 Colonin viimeistelyä
Pekka
2008.05.07
2010.04.13

8.5.2008 Co­lo­nin vii­meis­te­ly­ä

Uu­des­ta ka­na­va-ai­ka­tau­lus­ta kuul­tu­a­ni, ru­pe­si stres­saa­maan. A­loin teh­dä lis­taa a­si­ois­ta, jot­ka pi­tää hoi­taa en­nen ka­na­vaa. Sii­tä tu­li riit­tä­vän pit­kä. Kir­joi­tin sen uu­sik­si päi­vä­koh­tai­ses­ti. Mi­tä mi­nä­kin päi­vä­nä te­ki­sin. Ei se sii­tä ly­hen­ty­nyt, mut­ta jä­sen­tyi. Seu­raa­va­na yö­nä sen kek­sin. A­jan ma­ri­nan lai­tu­riin. Se hel­pot­taa niin pal­jon a­si­oi­den hoi­to­a ja ta­va­roi­den rah­taa­mis­ta.

Yk­si pää­ky­sy­myk­sis­tä o­lin tie­tys­ti hank­ki­a nel­jä köy­si­hen­ki­lö­ä. Litt­le Qwi­nin A­lex uk­rai­na­lai­nen ja An­ge­li­ka ar­kan­ge­li­lai­nen o­li­vat jo hy­vis­sä a­join tar­jou­tu­neet tä­hän teh­tä­vään. Var­mis­tin.

Ris­sa­sen Heik­ki soit­ti Bu­e­na­ven­tu­ras­ta, et­tä hän voi­si tul­la käy­mään, kun pis­täy­tyy Co­lo­nis­sa. Kaik­ki ru­pe­si jär­jes­ty­mään lii­an no­pe­as­ti, kun Heik­ki ju­tel­les­sa sa­noi, et­tä hän voi­si tul­la ka­ve­rin­sa kans­sa mu­kaan. Mi­nul­la o­li mie­his­tö koos­sa!

Seu­raa­va­na päi­vä­nä kun haa­lin e­väi­tä tu­le­val­le mie­his­töl­le ja sa­mal­la ai­na ko­ko Tyy­nen­me­ren y­li­tys mie­les­sä pu­he­lin soi. Heik­ki va­lit­ti ta­pah­tu­nut­ta. Hän o­li juu­ri saa­nut teh­tä­väk­seen kul­jet­ta Smith­so­ni­an ins­ti­tuu­tin vie­rai­ta tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na. Min­käs sil­le te­ki. Kyl­lä lei­pä­työ va­li­te­ta­vas­ti ai­na si­vuut­taa lo­ma­ve­nei­lyn.

Pi­ak­koin tu­tus­tuin ruot­sa­lai­seen Fred­deen, hän ei o­le nyt me­nos­sa lä­pi, mut­ta o­dot­taa vie­lä tie­to­ko­neen o­si­a Co­lo­nis­sa pie­nen vii­kon. Hän voi tul­la. Ok yh­tä e­nää puut­tuu. Il­moi­tin juu­ri VHF-ne­tis­sä va­jauk­ses­ta­ni. Ai­nas­kaan suo­raa pää­tä ei eet­te­ris­tä ke­tään il­moit­tau­tu­nut. Toi­saal­ta, on mah­dol­lis­ta, et­tä pää­sen vie­lä pa­ri ker­taa it­se sa­maan hom­maan jäl­keen­päin, jo­ten en tie­dä viit­sin­kö kol­mat­ta, jos il­mes­tyy vaih­to­kaup­pa, jo­ka on y­lei­nen ta­pa mie­hi­tyk­seen. Dol­la­reil­la, 110/mies/lä­pi­me­no mie­his­tö­ä on saa­ta­vil­la.

Lis­tal­ta

Vet­tä o­len ot­ta­nut kaik­ki pai­kat täy­teen. Lö­pö on seu­ral­ta lo­pus­sa. Nyt si­tä on saa­nut rah­da­ta ky­läl­tä hal­vem­mal­la. En o­le sii­hen ryh­ty­nyt. O­do­tan. Muu­ta­man ker­ran o­len käy­nyt Chi­mu­a tark­kai­le­mas­sa ank­ku­ri­pai­kal­la. Al­ka­nut muis­tut­taa A­gent­ti Ti­to­a, jo­ka kuu­le­ma o­li vä­lil­lä hos­pi­taa­lis­sa­kin, fen­da­reis­ta, u­los­sel­vi­tyk­ses­tä, ja Rii­tan ja Chi­mun po­ru­kan pa­luu­kul­je­tuk­ses­ta len­to­ken­täl­tä. Pa­ri­kin ker­taa o­len jo pyy­kän­nyt, on­nek­si ko­neel­la. Pi­tä­nyt yh­teyk­si­ä. Käy­nyt mar­ke­tis­sa lä­hes jo­ka päi­vä, kus­ka­ten ai­na koh­tuul­li­sen mää­rän, myös myö­hem­min tar­vit­ta­vi­a e­väi­tä. Oi­ke­as­taan nä­mä sa­mat hom­mat jat­kuu läh­töön, lau­an­tai-il­ta­na, as­ti.

Las­taa­jat

Lai­tu­ri­paik­ka­ni on ai­van jol­la­lai­tu­rin vie­res­sä. Nä­en kaik­ki tu­li­jat, läh­ti­jät ja las­taa­jat. Las­taa­jat to­si­aan, jol­lat läh­te­vät ank­ku­ri­pai­kal­le ää­rim­mil­leen kuor­mat­tui­na. Vä­lil­lä ei mei­naa kus­ki mah­tu­a kyy­tiin tai sit­ten ei hän­tä näy kuor­man ta­kaa.

Suu­rin o­sa ka­na­vaan me­ni­jöis­tä jat­kaa Tyy­nel­le­me­rel­le. Ga­la­pa­go­sil­ta saa ta­va­raa riip­pu­en sin­ne­kin tul­leis­ta täy­den­nyk­sis­tä. Saa­ri­ryh­män mää­räyk­set muut­tu­vat, ke­leis­tä­kään ei tie­dä, jo­ten e­väi­den täy­tyy riit­tää pit­käl­le, jo­pa Rans­kan po­ly­ne­si­aan, ai­na­kin puo­lek­si­tois­ta kuu­kau­dek­si. Toi­nen jut­tu on se, et­tä Rans­kan Po­ly­ne­si­a on kal­lis paik­ka ja Pa­na­ma hal­pa. Han­kin­to­jen ra­joi­na o­vat ra­hat, jon­ka ta­ki­a to­del­la kan­nat­taa hamst­ra­ta. Ve­neen ti­lat a­set­ta­vat o­mat ra­joi­tuk­sen­sa ja ta­va­roi­den säi­ly­vyys o­man­sa. Jos­sain näi­den vä­lis­sä on se täs­mäl­leen oi­ke­a mää­rä oi­ke­aan o­su­nei­ta han­kin­to­ja.