Takaisin Edellinen Seuraava
10.5.2008 Vauhti kiihtyy Colonissa
Pekka
2008.05.09
2010.04.13

10.5.2008 Vauh­ti kiih­tyy Co­lo­nis­sa

Ei­len per­jan­tai al­koi jo sees­ty­ä ka­na­va­kii­reil­tä, mi­tä nyt vä­hän pu­dot­ti vet­tä il­ta­päi­väl­lä. Kä­vin aa­mul­la ha­ke­mas­sa ai­rot Chi­mun jol­laan ja o­man jol­lan pois Fred­ri­kil­tä, jo­ka sil­lä o­li käy­nyt Shel­ter Ba­y Ma­ri­nas­sa 3 mai­lin pääs­sä. Vie­lä puut­tui yh­tä na­ru­hen­ki­lö­ä, jo­ten kur­va­sin tans­ka­lai­sen O­a­sis kou­lu­ve­neen kaut­ta. Sain­kin kip­pa­rin i­sän, i­käi­se­ni E­ri­cin suos­tu­maan. Huo­li­a vail­la a­loin päi­vän seu­raa­vat as­ka­reet.

A­loi­tin polt­to­ai­nees­ta jo aa­mul­la. Si­säl­tyi sii­hen­kin vai­hei­ta. Toi­mis­tos­sa ai­ka­ni o­do­tet­tu­a­ni sain mak­set­tu­a e­tu­kä­teen va­roik­si 25 gal­lo­naa. Sit­ten jou­duin o­dot­ta­maan mi­nul­le an­ne­tus­ta a­jas­ta mel­kein kol­me tun­ti­a, kun vä­liin eh­ti­nyt ka­ta­ma­raa­ni hoi­ti kaik­ki muut­kin maa-a­si­at sa­mal­la. Si­nä ai­ka­na sa­toi, mut­ta sain­pa sil­loin jol­lan pes­ty­ä ja sa­teen jäl­keen pa­kat­tu­a. Vii­des­sä mi­nuu­tis­sa li­ru­tin 14 gal­lo­naa, jot­ka vain mah­tui­vat, ja ta­kai­sin o­mal­le pai­kal­le. Sit­ten kont­to­riin jo­not­ta­maan, et­tä sain 11 gal­lo­nan ra­hat ta­kai­sin. Jos mää­rän­sä tie­tää voi kyl­lä mak­saa ker­ral­la. Il­ta­päi­väl­lä Ris­sa­sen Heik­ki­kin soit­ti ja var­mis­ti, et­tä kaik­ki on kun­nos­sa, kos­ka hän­kin o­li tar­jon­nut joi­tain tie­tä­mi­ään hen­ki­löi­tä a­vuk­si. Ei hä­tää, kaik­ki on ool­rait!

Ren­tou­du­taan kaik­ki ok

Kah­dek­san ai­kaan is­tuim­me pur­si­ra­vin­to­lan pöy­däs­sä päi­vän töis­tä uu­pu­nei­na, Hunk-Ve­gan nuo­ru­kai­set Pe­ter ja Jes­per 23v. se­kä na­ru­hen­ki­lö­ni Fred­rick A­mo­ra 41-Ba­va­ri­as­ta. O­li sii­nä vie­lä nor­ja­lai­nen­kin ja Pa­na­ce­an Ag­nes ja Ber­til. An­ge­li­ka ar­kan­ge­li­lai­nen ryn­tä­si hen­gäs­ty­nee­nä pai­kal­le. ” Pek­ka, Pek­ka, mei­dän Ka­na­va on sun­nun­tai­na!” He ei­vät tie­ten­kään voi­si tul­la so­vi­tus­ti mi­nu­a aut­ta­maan, kos­ka pi­tää­hän o­ma ve­ne hoi­taa en­si­si­jai­ses­ti. Ei hä­tää täs­sä­hän näi­tä nuo­ri­a mie­hi­ä on pöy­däs­sä. Pa­ras hei­dän­kin soit­taa en­sin. Pa­na­ma­pu­he­li­met pi­ri­si­vät. Hun­kil­le tu­li sa­ma sun­nun­tai. E­li Ii­ris tar­vit­si 2 hen­ki­lö­ä, Litt­le Qwin nii­ni­kään, kos­ka he o­li­vat jo tul­les­sa eh­ti­neet hom­ma­ta jon­kun. Hunk o­li vail­la kol­me­a.

Kai­ken kaik­ki­aan Ka­na­va ha­lu­si nyt liik­keel­le lä­hes 30 ve­net­tä vii­kon­lop­pu­na. Na­ru­hen­ki­löik­si muu­tet­tu­na se tar­koit­taa 60-70 hen­ke­ä. A­la­pa et­si­ä, kos­ka et o­le ai­no­a, jo­ka hei­tä nyt ha­kee.

Va­paa nai­nen sai­si nyt pät­kä­töi­tä

Soi­tin sa­man tien tans­kiin, mut­ta vauh­ti o­li ol­lut lii­an ko­va. He o­li­vat juu­ri lu­van­neet lii­ke­ne­vät mie­hen­sä jo­hon­kin rans­ka­lai­seen. Kos­ka o­lin nyt me­net­tä­nyt mie­his­tö­ni kol­mat­ta ker­taa, en viit­si­nyt a­loit­ta taas a­lus­ta, vaan soi­tin sa­mal­la hen­käyk­sel­lä a­gen­til­lem­me Ti­tol­le. Kuin­ka on­nel­li­sel­ta hän kuu­los­ti­kaan lau­an­tai il­ta­naan, saa­des­saan lu­va­ta mi­nul­le kak­si na­ru­mies­tä yht. 200 USD:llä. Yh­tä ren­tou­tu­nut o­lin mi­nä.

Jos mi­nä ren­tou­duin, si­tä ei­vät muut pöy­däs­sä teh­neet. Kai­kil­ta ky­syt­tiin. Nuor­ten mies­ten mie­len­kiin­to koh­dis­tui nais­puo­li­siin, ra­vin­to­lan tar­joi­li­ja­ty­töis­tä sa­tun­nai­siin ja mui­hin nai­siin. Y­rit­tä­mi­nen o­li in­no­kas­ta ja vil­pi­tön­tä. Tu­le na­ru­nai­sek­se­ni! Pa­na­ce­an Ag­nes lu­pau­tui äi­dik­si po­jil­le, mut­ta hil­li­tön hyö­ri­nä tä­män a­si­an ym­pä­ril­lä jat­kui. Dis­koon o­li­vat nuo­rem­mat läh­dös­sä, e­del­leen­kin ja ni­me­no­maan vain täs­sä ja­los­sa tar­koi­tuk­ses­sa, kun me kau­em­min maa­il­maa näh­neet Pa­na­ce­a­lai­set ja mi­nä pois­tuim­me yö­puul­le.