Takaisin Edellinen Seuraava
25.4.2008 Colonin kurjuudesta viidakkojoen vihreyteen
Pekka
2008.05.01
2010.04.13

25.4.2008 Co­lo­nin kur­juu­des­ta vii­dak­ko­jo­en vih­rey­teen

Viik­ko tuh­rau­tui ka­na­va­ra­ho­jen et­si­mi­ses­sä. Riit­ta hoi­ti a­si­aa ko­to­a kä­sin, kun yh­tey­det tääl­tä tak­kui­li­vat. Ai­van tark­kaan en tie­dä, mut­ta Nor­de­aa tar­vit­tiin ja luot­to­ra­jan nos­to­a­kin. Am­moi­si­na ai­koi­na pank­kim­me mai­nos­lau­se sa­noi ”siel­lä ai­na ys­tä­vä”. Van­hat pan­kit o­vat kas­va­neet uu­dek­si, mut­ta mu­ka­vaa on, et­tä siel­lä on e­del­leen ys­tä­vi­ä! Tä­kä­läi­nen­kin, Ci­ti­ban­kin, pank­ki­nei­ti o­li yh­tä hy­my­ä, soit­ta­es­saan se­no­ra Sin­gil­le ACP:hen, et­tä nyt ne Ii­rik­sen ra­hat o­vat löy­ty­neet, ja jo­no­paik­ka var­mis­tu­nut.

Seu­raa­va­na aa­mu­na per­jan­tai­na 24.4. a­loin vins­sa­ta ket­ju­a y­lös jo kuu­del­ta. Kai se ket­ju­a o­li, vaik­ka si­tä ei lain­kaan nä­ky­nyt. Vins­si ve­te­li kar­vais­ta sam­mal­pöt­kö­ä. Y­ri­tin si­tä har­ja­ta huo­nol­la me­nes­tyk­sel­lä, jo­ten men­köön ket­ju­bok­siin kaik­ki­neen.

Cris­to­bal Sig­naa­lil­ta saa­ma­ni lu­van ja oh­jeen mu­kaan ko­nei­lin aal­lon­mur­ta­jan au­kol­le ke­vy­es­sä poh­jois­tuu­les­sa. Ge­no­a jak­soi ve­tää ul­ko­na lou­naa­seen va­jaa­ta viit­tä.

Chag­res-jo­en suis­to on an­si­ok­kaas­ti e­si­tet­ty E­ric Bau­hau­sin Pa­na­ma Crui­sing Gui­des­sa tiu­hal­la koor­di­naa­tis­tol­la va­rus­te­tul­la sa­tel­liit­ti­ku­val­la. Ke­li o­li lii­an­kin kau­nis si­kä­li, et­tä ”a­vain­ka­rik­ko” ei kuo­huil­laan il­moit­ta­nut si­jain­ti­aan. Tut­ka ker­toi a­luk­si, et­tä rei­til­lä ol­laan, mut­ta sit­ten käyt­tö­kel­poi­nen ve­si ka­pe­nee niin, et­tä San Lo­ren­zon lin­nak­keen ran­nas­ta pi­tää men­nä pa­rin ve­neen­mi­tan pääs­tä, jo­ten si­säl­lä o­le­val­le tut­kal­le ei e­nää yk­sin kul­kies­sa käyt­tö­ä ol­lut. Sil­mät ja suun­nat, joi­ta on vain kak­si tai kol­me lä­hes­ty­mi­ses­tä riip­pu­en vei­vät lä­pi suis­ton, jos­sa voi a­jel­la ai­na­kin 5 met­rin ve­des­sä. Jos pal­jon ma­ta­loi­tuu o­let si­vus­sa.

E­ka ker­taa täl­lä mat­kal­la o­li kä­si-gps’kin käy­tös­sä. Sen­kin mu­kaan men­tiin, mis­tä pi­ti. Veh­je it­se ker­toi au­kol­la tark­kuu­dek­seen 4,5 met­ri­ä. Pi­täi­si­kö us­ko­a?

Chag­res-jo­ki suis­ton si­sä­puo­lel­ta on sy­vyy­del­tään y­leen­sä 10-15 m ja le­vey­del­tään n.100 m. An­noin men­nä sa­maan sys­syyn niin pit­käl­le kun pää­see, Ga­tu­nin pa­dol­le as­ti. Ve­nei­tä o­li har­vak­seen ank­ku­ris­sa pit­kin jo­ke­a pa­ri­kym­men­tä. Vii­mei­seen su­van­toon kou­ku­tin kol­man­nek­si.

Pa­to on n. 30 met­ri­ä kor­ke­a, ja pi­te­lee y­lä­puo­lel­laan Ga­tu­nin kei­no­jär­ve­ä, jon­ne sa­man­ni­mi­sil­lä, kol­men su­lun por­tail­la lai­vat nos­te­taan 26 met­ri­ä Ka­ri­bi­an­mer­ta y­lem­mäs. Ank­ku­ri­pai­kal­le nä­kyi­vät suu­rim­pien lai­vo­jen y­lä­ra­ken­teet, ja kuu­lui­vat hi­naa­jien merk­ki­vi­hel­lyk­set.

Ku­ten e­del­tä sel­vi­ää, tä­mä y­lin ank­ku­ri­paik­ka, ei o­le var­si­nais­ta e­rä­maa­ta, vaik­ka mö­ly- ja muut a­pi­nat pi­tä­vät­kin lä­hes jat­ku­vaa me­te­li­ä sii­nä kun lin­nut­kin. Tä­tä en ker­ro va­lit­ta­en, sil­lä pie­nis­sä si­vu­jois­sa sou­del­les­sa tai vii­dak­ko­po­lul­la kä­vel­les­sä ”mö­ly” sai ve­ren hyy­ty­mään, se on ek­so­tiik­kaa. Kau­nis­ta­kin lin­nun­lau­lu­a kuu­lui, mut­ta vih­re­ät pa­pu­kai­jat räk­syt­tä­vät kuu­lu­vim­min. Nii­tä­kin on kui­ten­kin i­lo kii­ka­roi­da.

Kun­to­kou­lus­sa ja ka­na­va­o­pis­sa

O­lin jo Co­lo­nis­sa päät­tä­nyt, et­tä sou­te­len jo­el­la, jo­ten se, et­tä sak­sa­lai­sel­ta Pe­te­ril­tä o­li pe­räp­rut­ku va­ras­tet­tu tääl­lä, ei ol­lut o­man ko­neen sääs­tä­mi­sen syy. Hy­vin mat­kat vii­dak­ko­lai­tu­riin su­jui­vat A­vo­nil­la ja sen suo­ma­lai­sil­la Lah­na-ai­roil­la, va­jaa mai­li suun­taan­sa. Sou­det­ta­vak­si jol­la on teh­ty yh­del­le. Se kul­kee ke­vy­es­ti pe­rä­pei­li ve­si­ra­jas­sa. Pa­ril­la hen­gel­lä las­tat­tu­na kun­to­puo­li saa ko­vem­man haas­teen.

Vii­dak­ko­lai­tu­ril­ta al­koi tie­tys­ti vii­dak­ko­pol­ku, ka­na­van ra­ken­nu­sai­kai­sen ra­dan poh­ja, jo­ta var­tis­sa pää­si as­fal­til­le ja sil­loin jo nä­kyi­vät Pa­na­max-kont­ti­lai­vat (suu­rim­mat sul­kui­hin mah­tu­vat pit. 296m, lev. 32,5m ja syv. 12,0m ) su­luis­sa pa­ri­kym­men­tä met­ri­ä nou­se­van nur­mi­ke­don y­lä­puo­lel­la. Kol­mi­sen li­sä­kil­saa hel­tees­sä ei o­le li­sä­hin­ta ei­kä mi­kään van­hal­le me­ri­mie­hel­le, kun pää­see seu­raa­maan lii­ken­teen su­ju­mis­ta sul­ku­jen vie­reen ra­ken­ne­tus­ta ko­ro­te­tus­ta tu­ris­tien pa­vil­jon­gis­ta.

En­nen sou­tu­lai­tet­ta ja kun­to­kä­ve­ly­ä a­loi­tin kah­te­na aa­mu­na Co­lo­nin no­kien pe­sun kan­nel­ta kel­lo kuu­si. Pa­rin tun­nin aa­mu­vii­leys ja jo­en ma­ke­a ve­si so­pi­vat tä­hän hom­maan. Kol­man­te­na aa­mu­na puh­dis­tui­vat kyl­jet sa­mal­la ai­ka­tau­lul­la.