Takaisin Edellinen Seuraava
10.4.2008 Joka toisen illan jännitysnäytelmä
Pekka
2008.04.10
2010.04.13

10.4.2008 Jo­ka toi­sen il­lan jän­ni­tys­näy­tel­mä

Kuu­den tie­nois­sa luot­si­ve­ne saat­taa a­jaa jouk­koom­me. O­lem­me päi­vän ai­ka­na ha­vain­neet muu­ta­man ve­neen a­set­ta­neen au­ton­ren­gas­le­puut­ti­met pit­kin kyl­ki­ä. Ta­val­lis­ten li­säk­si nii­tä on y­leen­sä vä­hin­tään 4 kpl puo­lel­laan. Suu­rem­mil­la ve­neil­lä vaik­ka pa­ri­kym­men­tä, vä­hän kuin kil­pi­ri­vit vii­kin­ki­lai­vo­jen kyl­jil­lä.

Tois­sail­ta­na kaik­ki kol­me on­nel­lis­ta tu­li­vat lah­den ta­kaa Shel­ter Ba­y Ma­ri­nas­ta. Kum­mal­li­ses­ti yk­si ve­ne läh­ti he­ti pai­na­maan koh­ti ka­na­van suu­ta, kah­den muun jää­des­sä vie­lä ank­ku­riin luot­si­paa­tin jo ja­et­tu­a neu­vo­nan­ta­jat (ad­vi­ser) ve­neil­le. Pie­ni­ä lai­vo­ja, joi­den kans­sa ve­neet so­pi­vas­ti mah­tu­vat su­lut­ta­maan li­pui ka­na­vaan u­sei­ta. Mik­si ei­vät me­ne? Päh­käi­ly­ä riit­ti, kos­ka ko­ko ti­lan­ne ei o­le kat­se­li­joi­den tie­dos­sa.

Sa­ma tä­nään, kaik­ki kol­me ve­net­tä läh­ti­vät ai­van e­ri ai­koi­na. Te­ke­vät­kö niis­tä laut­taa lain­kaan, jo­ka on nor­maa­li ve­nei­den su­lu­tus­me­ne­tel­mä? Nor­maa­li­a to­sin on kak­sin tai yk­sin kiin­nit­tää myös su­lut­ta­van hi­naa­jan kyl­jel­le.

Ei­li­nen vie­räh­ti Chi­mu­jen kans­sa Pa­na­ma Ci­tyn reis­sul­la. Pi­ka­vuo­ro­ja me­nee tiu­haan. Al­le sa­ta kil­saa su­jui a­luk­si run­saas­sa tun­nis­sa pää­kau­pun­kiin, mut­ta ve­nyi mel­kein pa­rik­si en­nen kuin ol­tiin kes­ku­sa­se­mal­la. Mak­su hen­gel­tä USD 2,5.

Pirs­si heit­ti len­to­yh­ti­ön mat­ka­toi­mis­toon, jos­ta u­los tul­tiin li­put mu­ka­na, pait­si mi­nä. Ka­na­vaan o­dot­ta­mi­nen voi koi­tu­a i­lok­si­kin. Ai­kam­me har­hail­tu­am­me, ai­na­kin mil­joo­na­kau­pun­gil­ta näyt­tä­vän ci­tyn os­tos­pa­ra­tii­se­ja, tak­sei­lim­me ta­kai­sin jät­ti­mäi­seen bus­si­ter­mi­naa­liin. Em­me mah­tu­neet e­kaan bus­siin ja jäim­me o­dot­ta­maan seu­raa­vaa sa­maan paik­kaan, al­ku­a­suk­kaat myös. To­vin ku­lut­tu­a al­koi ko­va huu­to. Co­lo­niin me­ni­jät tän­ne! Seu­raa­va bus­si läh­ti­kin ai­van e­ri pai­kas­ta. Tä­mä on Pa­na­maa, mut­ta tä­pä­räs­ti mah­duim­me mu­kaan.

Me­ne pirs­sil­lä, ä­lä kä­ve­le!

Pur­si­seu­ra on mel­kein kes­kel­lä kau­pun­ki­a, vain pa­ri­sa­taa met­ri­ä sel­vää tie­tä sa­ta­ma-ai­dan vie­rel­lä lin­ja-au­to­a­se­mal­le. Y­lei­sen ja päi­vit­täin tois­te­tun oh­jeen mu­kaan et saa kä­vel­lä tä­tä pien­tä mat­kaa. Tak­si ot­taa dol­la­rin kau­pun­kiin noin ki­lo­met­ris­tä tai pa­ris­ta. Toi­sen puo­len ker­ros­ta­los­lum­mi on se a­lu­e, jo­ta pi­tää täs­sä pe­lä­tä.

Kes­kus­tas­sa vaih­te­le­vat suu­ret teks­tii­li­kau­pat, muu­ta­ma ai­van siis­ti ja ny­ky­ai­kai­nen su­per­mar­ket se­kä pi­me­ät, li­kai­set ka­pa­kat. Jo­ku ka­pe­am­pi ka­tu on ai­van slum­mi­a tai jo­pa rau­ni­o­ta, o­sa niis­tä­kin a­sut­tu­a. Em­me täl­läi­seen o­le tör­män­neet In­ti­as­sa tai In­do­ne­si­as­sa, ei mis­sään. Lii­ke­ka­dun e­lä­mä vai­kut­taa ai­van nor­maa­lil­ta, mut­ta läh­ties­säm­me kä­ve­le­mään kii­na­lais­ta­va­ra­ta­los­ta su­per­mar­ket­tiin pa­ri hy­vin­pu­keu­tu­nut­ta, mus­taa rou­vaa pro­tes­toi­vat tiu­kas­ti ja py­säyt­ti­vät meil­le tak­sin, jol­le myös an­toi­vat oh­jeet min­ne vie­dä. Koh­te­li­as­ta, mut­ta vai­kut­ti taas sil­tä, et­tä ker­ta kaik­ki­aan ei kan­na­ta kä­vel­lä tur­va­syis­tä. Sa­mat o­li­vat oh­jeet kah­dek­san vuot­ta sit­ten, mut­ta sil­loin va­el­te­lim­me ku­jil­la pal­jon e­nem­min. Nyt tai­taa pe­lot­te­lu mei­hin pa­rem­min te­ho­ta.

8.4.2008 Hy­vää kan­nat­taa o­dot­taa, vaik­ka kah­dek­san viik­ko­a

Tä­nään se kuul­tiin. Ka­na­va­päi­vä on tä­män het­ken ti­lan­teen va­los­sa tou­ko­kuun 30. Las­ket­tu­na sel­vi­tyk­sen al­ka­mi­ses­ta o­do­tus on ta­san 8 viik­ko­a. Hy­vin yk­sin­ker­tais­ta, jos ha­lu­at Tyy­nel­le­me­rel­le, et­kä o­le val­mis kier­tä­mään Kap Hor­ni­a, o­do­tat. Vii­koit­tain voit ky­sy­ä uu­del­leen, sil­lä ti­lan­ne voi muut­tu­a. En kui­ten­kaan us­ko, et­tä ra­di­kaa­lis­ti.

Vuon­na 2000, ka­na­van juu­ri muu­tut­tu­a U­SA­lai­ses­ta pa­na­ma­lai­sek­si, ve­nei­tä luot­sat­tiin vä­hin­tään 9 kpl päi­väs­sä. O­do­tus se­son­ki­ai­ka­na o­li n. viik­ko, jon­ka tar­vit­si o­mien­kin a­si­oi­den hoi­toon ja tar­vik­kei­den han­kin­taan. Nyt luot­sa­taan vain . Ank­ku­ri­pai­kal­lam­me on n. 50 ve­net­tä ja ma­ri­nois­sa yh­teen­sä lie­nee jo­not­ta­ji­a sa­maa luok­kaa.

kol­me paat­ti­a jo­ka toi­nen päi­vä

Lai­va­lii­ken­ne on vil­kas­ta, sii­hen ve­do­taan. Hen­ki­lö­kun­ta­pu­la­kin on mah­dol­li­nen, mut­ta se­hän vaan to­dis­taa a­si­oi­den huo­no­a hoi­to­a. Me­nos­sa on jar­ru­tus. Ve­neet ko­e­taan hait­ta­na, mut­ta so­pi­muk­sis­sa kuu­le­ma taa­taan myös ve­ne­lii­ken­ne, jo­ka tie­tys­ti on hoi­dos­sa vaik­ka vuo­des­sa saa­tai­siin lä­pi vain yk­si paat­ti.

7.4.2008 Kor­til­la Ka­na­vaan?

Ti­ton kus­ki heit­tää mei­dät Ci­ty­bank­kiin. Ka­na­van­mak­sa­jil­le on o­ma luuk­ku. Jo­nott­ta­vat sii­hen pa­na­ma­lai­set­kin, mut­ta mei­kä­läi­set ve­de­tään suo­raan tis­kin ää­reen, ja taas pa­pe­rei­den val­mis­tut­tu­a jo­non e­del­le a­si­an vii­meis­te­lyyn. Vii­meis­te­lys­sä tar­vi­taan ni­mi­kir­joi­tus USD 1500 Vi­sa-kui­tin al­le. 609 on ka­na­va­mat­kas­ta ja lop­pu 891 on pant­ti, jo­ta ei pe­ri­tä jos ei ri­ko ka­na­va­lait­tei­ta ja kaik­ki su­juu hy­vin ja nöy­räs­ti.

Päi­vän pu­hee­nai­he o­li, et­tä ka­na­va­mat­ka pe­ruun­tui, kos­ka Vi­sa-kor­til­la mak­set­tu suo­ri­tus o­li pit­kän o­do­tuk­sen ai­ka­na myös pe­ruun­tu­nut. En tie­dä käy­kö näin, mut­ta mie­tin jo kä­teis­mak­su­a, mut­ta pää­dyin kort­tiin. Täy­tyy tar­kis­taa mak­su­ti­lan­ne juu­ri en­nen ka­na­va­päi­vää.

KA­NA­VA­PÄI­VÄ, si­tä voi ky­sy­ä mak­su­päi­vä­nä klo 1800 jäl­keen. Kä­vim­me jän­nit­tä­mäs­sä tä­tä soit­to­a Chi­mul­la, jo­ka on sa­mas­sa ti­lan­tees­sa, sa­ma­na päi­vä­nä sel­vi­tet­ty­nä ja yh­tä ai­kaa mak­set­tu­na. Ei­vät ol­leet pa­pe­rit sil­loin vie­lä jär­jes­tyk­ses­sä, mut­ta au­rin­gon­las­ku­vii­ni o­li he­del­mäi­sen vii­pyi­le­vää.