Takaisin Edellinen Seuraava
Colon, Flats-ankkuripaikka, Panama
Pekka
2008.04.03
2010.04.13

3.4.2008 Co­lon, Pa­na­man ka­na­van suul­la

I­re­ne jäi vie­lä Bu­e­na­ven­tu­ran lah­del­le, kun en­sin Chi­mu ja ai­ka pi­an pe­rään Ii­ris nos­ti­vat ank­ku­rin­sa. Nel­jän tun­nin ke­syn pur­jeh­duk­sen jäl­keen kouk­ku pu­to­si Co­lo­nin e­dus­tan ank­ku­ri­pai­kal­la. Ei­pä o­le yk­si­näis­tä, yh­teen­sä 50 ve­net­tä. Li­sää löy­tyy, eh­kä sa­man ver­ran lah­den kah­des­sa ma­ri­nas­sa.

Häm­mäs­tyk­sek­sem­me ai­no­as­sa­kaan paa­tis­sa ei ol­lut val­mii­na au­ton­ren­gas­le­puut­ti­mi­a kyl­jil­lä (ne on ha­vait­tu par­haik­si su­lu­tuk­sis­sa) merk­ki­nä pi­an ta­pah­tu­vas­ta ka­na­va­mat­kas­ta. Toi­vo­taan, et­tä jo­tain e­dis­tys­tä a­lal­la sen­tään ta­pah­tuu, sil­lä hu­hut ker­to­vat, et­tä vain kol­me ve­net­tä luot­sa­taan päi­väs­sä. Sii­hen tah­tiin o­do­tus o­li­si kuu­kau­den luok­kaa.

Si­sään tul­les­sam­me em­me ha­vain­neet min­kään­lais­ta lii­ken­net­tä ka­na­va­väy­läl­lä kol­meen-nel­jään tun­tiin. Mi­kä kii­kas­ti? Eh­kä syy­nä o­li­vat muu­ta­mat il­lan­suus­sa u­los ryö­mi­neet Pa­na­max-lai­vat (suu­rin ka­na­vaan mah­tu­va pit. 294m, lev. 32m, syv. 12m). Nii­den pe­räs­sä li­pui pie­nem­pi­ä, ja sa­maan ai­kaan al­koi­vat va­lu­a pie­neh­köt (pit.n.150 met­ri­ä) a­luk­set myös ka­na­vaan päin.

4.4.2008 Co­lon, si­sään­sel­vi­tys­tä

A­je­lim­me jol­lil­la, e­del­leen Chi­mun kans­sa (HR 40, Sirk­ka-Lii­sa War­ne­ke ja Ti­mo Tant­tu se­kä Sak­san lip­pu) Pa­na­ma Ca­nal Y­acht Clu­bin (PCYC) jol­la­lai­tu­riin. Vä­hän hil­jai­sel­ta näyt­ti. Ei tak­si­mie­hi­ä hi­has­ta ve­tä­mäs­sä ja tar­jouk­si­a te­ke­mäs­sä. Kel­lo to­sin o­li vas­ta 0815, mut­ta kui­ten­kin.

Sel­vi­si sen­tään, et­tä pi­ak­koin pai­kal­le tu­li­si a­gent­ti Ti­to. Hän­tä o­li jo suo­si­tel­tu. USD 35+mak­sut ja Ti­to hoi­taa si­sään­sel­vi­tyk­sen ja 20 li­sää niin pääs­tään u­los – ai­ka­naan.

Pie­ni vää­rin­kä­si­tys, Ti­to tai­si­kin ol­la vain ns. tak­si­a­gen­tin uu­si pai­nos, jo­ka vain kul­jet­taa oi­ke­as­ta pai­kas­ta seu­raa­vaan oi­ke­aan paik­kaan, mut­ta a­si­ak­kaan pi­tää ol­la mu­ka­na.

1. py­säk­ki ACP (ka­na­va­kont­to­rin) sig­nal-a­se­man ra­ken­nuk­ses­sa. Tar­vit­tiin: pas­si­ko­pi­ot, ve­ne­pa­pe­rit, mie­his­tö­lu­et­te­lot se­kä Ii­rik­sen van­ha ka­na­va­nu­me­ro. Tär­kein­tä o­li ky­syt­tä­es­sä sa­no­a ve­neen vauh­dik­si 8 sol­mu­a. Lu­pa­si­vat mit­ta/kat­sas­tus­mie­hen sun­nun­taik­si.

2. Tul­lis­sa tar­kas­ti­vat e­del­li­sen pai­kan Zar­pen, u­los­sel­vi­tyk­sen ja ha­lu­si­vat: Pas­si­ko­pi­ot, mie­his­tö­lu­et­te­lot, ja ve­ne­pa­pe­ri­ko­pi­ot

3. Kai­kis­ta jo pur­si­seu­ral­la ja en­nen si­tä jo ve­neel­lä teh­dyis­tä ko­pi­ois­ta huo­li­mat­ta Ti­to ha­lu­si ko­pi­oit­taa pas­seis­ta ku­vat, en­nen kii­pe­ä­mis­tä ka­dun vas­ta­puo­lel­la si­jait­se­vaan maa­han­tu­lo­vi­ras­toon. Siel­lä tie­tys­ti taas tar­vit­tiin pas­sit ja nii­den ko­pi­ot ja vie­lä ko­pi­ot maa­han­tu­lo­lei­mois­ta. Tie­tys­ti tar­vit­tiin myös mie­his­työ­lu­et­te­lo ja ko­pi­o ve­ne­pa­pe­ris­ta en­nen vii­su­mi­a­no­muk­sen täyt­tö­ä ja sen nurk­kaan peu­ka­lon ku­van pai­na­mis­ta. Lys­ti mak­soi USD 10/ne­nä.

Ti­ton hie­no maas­tu­ri kul­jet­ti tur­val­li­ses­ti ta­kai­sin PCYC:lle, jos­sa o­li­kin vä­hän kii­rei­ses­ti mak­sun ai­ka. Vaik­ka ka­na­va­päi­vä siin­tää vas­ta y­li kuu­den vii­kon pääs­sä, a­si­ak­kaal­le ei an­net­tu pal­jon ai­kaa miet­ti­ä mi­tä hän tar­vit­see ja mil­loin. Mit­ta­mie­hen tul­les­sa, pi­tää ve­nees­sä ol­la 4 kpl 40 met­ris­tä 22 mm:n köyt­tä ja so­pi­va mää­rä le­puut­ti­mi­a. Nii­tä voi­si a­jan kans­sa hel­pos­ti lai­na­ta, mut­ta mit­ta­mie­hen tu­lo jo seur. tai si­tä seur. päi­vä­nä a­set­taa ve­nei­li­jän no­pe­an va­lin­nan e­teen. Sen voit­taa a­gent­ti tar­jo­a­mal­la köy­det vuok­ral­le a 15 USD ja myy au­ton­ren­kaat 3 USD kpl. Nii­tä lai­te­taan y­leen­sä 8-10 kpl. En­nen uut­ta myyn­ti­ä ne täy­tyy rah­da­ta ta­kai­sin Bal­bo­as­ta, jo­ten ei niis­tä niin pal­jon net­to­a. Meil­lä on köy­det, mut­ta ren­kaat o­tim­me. Ti­ton las­ku o­li USD 85. Sel­vi­tys­reis­sul­la pa­la­nei­den li­säk­si yh­teen­sä n.110 USD.

Kii­nail­mi­ö

Mo­net oh­jeet sa­no­vat, et­tä Co­lo­nis­sa jo­ka paik­kaan pi­tää men­nä pirs­sil­lä. Ka­duil­la ja e­ten­kään ma­ri­nan tiel­lä ei sai­si lain­kaan kä­vel­lä – ryös­tö­vaa­ran ta­ki­a. A­joim­me mar­ket­tiin, jon­ne mat­kaa on 2-3 USD, se on jo muu­ten­kin y­li­kau­ka­na ai­na­kin kaup­pa­ta­va­roi­ta kan­ta­es­sa.

Pa­na­mas­sa on o­mat kän­ny­taa­juu­det, mut­ta yh­tey­det ka­na­va­kont­to­riin ja muu­ten­kin pi­ti jär­jes­tää, jo­ten he­ti en­nen mui­ta os­tok­si­a pai­ne­lim­me I­re­nen oh­jeen mu­kaan pu­he­lin­kaup­paan ai­van o­ven vie­res­sä ja os­tim­me kän­nyt 10 USD, ma­de in Kii­na. Ke­vyt hal­pa ja toi­mii. Kai ne ny­ky­ään siel­lä ku­mi­saa­pas­fir­man veh­keet­kin val­mis­tuu. Sa­maan hin­taan tu­li pu­he­ai­kaa 20 USD.

6.4.2008 Mit­taus­päi­vä

Ai­van so­vi­tun ai­ka­vä­lin a­lus­sa luot­si­ve­ne heit­ti mit­ta­mie­hen Chi­muun ja noin puo­len tun­nin ku­lut­tu­a Ii­rik­seen. Toi­mi­tus ei al­ka­nut jä­rin yk­si­mie­liss­sä mer­keis­sä, kos­ka meil­lä o­li kaik­ki au­rin­ko­suo­ja­tel­tat pääl­lä ja keu­la­kan­nel­la vie­lä jol­la poi­kit­tain. MI­TEN MI­TA­TAAN VE­NE, KUN EI PÄÄ­SE KEU­LAAN? MIS­SÄ PI­DÄT­TE JOL­LAA KA­NA­VA­MAT­KAN AI­KA­NA? Si­säl­lä rul­lat­tu­na. NÄYT­TÄ­KÄÄ PAIK­KA! Ve­din e­siin v. 2000 saa­dun ”a­luk­sen ID nu­me­ron”-la­pun. Mit­ta­mies su­li hy­myyn. Kes­kus­tel­tiin köy­sis­tä. O­lin nos­tel­lut nii­tä kan­nel­le. Yk­si on 110 m, toi­nen 93 m...Fen­da­rit tu­le­vat Ti­tol­ta. O­kei, o­kei, o­kei. Jat­kam­me pa­pe­rei­den täyt­tä­mi­sel­lä. Yh­dek­sän kaa­vak­keen pyö­ri­tys su­jui hy­väs­sä yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä, mut­ta ky­sy­myk­si­ä kyl­lä sa­te­li tiu­haan. Toi­let­ti? Luot­sin ruo­ka? Mi­ne­raa­li­ve­si? Yk­si pul­lo pi­ti näyt­tää, vaik­ka ta­pah­tu­ma on ties kos­ka. Mei­dät hy­väk­syt­tiin jo toi­sen ker­ran Pa­na­man ka­na­van kul­ki­joik­si.