Takaisin Edellinen Seuraava
14.4.2008 ACP:ltä pallo hukassa
Pekka
2008.04.14
2010.04.13

14.4.2008 ACP:llä (ka­na­va­yh­ti­ö) pal­lo hu­kas­sa

Mi­tä­hän ra­ken­ta­vaa eh­ti­si miet­ti­ä kah­dek­sas­sa vii­kos­sa. E­ka on men­nyt ACP:tä jur­put­ta­es­sa. Mei­tä kyl­lä pyy­det­tiin näyt­tä­mään se ni­me­no­mai­nen ki­ven­näis­ve­si­pul­lo, jos­ta ad­vi­so­ri­a tul­laan juot­ta­maan kah­den kuu­kau­den ku­lut­tu­a, hä­nen syöt­tä­mi­sen­sä­kin var­mis­tet­tiin, ei sen­tään ka­na­va­päi­vän me­nu­a vie­lä ky­syt­ty. Toi­let­ti­a­kaan ei u­noh­det­tu ky­sy­ä. Tär­kei­tä a­si­oi­ta kaik­ki.

Mut­ta, kun neu­vo­nan­ta­jien ve­neil­le­tu­lo vii­väs­tyy pi­me­ään, niin­kuin se ta­paa teh­dä, ei luot­si­ve­ne löy­dä 50:n jou­kos­ta läh­ti­jöi­tä. Syy­tä on se­kä sy­sis­sä et­tä se­pis­sä. On näh­ty vuo­ros­sa o­li­joi­den py­syt­te­le­vän, eh­kä him­me­ät saa­lin­ki­va­lot sy­ty­tet­tyi­nä, ank­ku­ris­sa tois­ten jou­kos­sa. Luu­li­si o­man jär­jen tai pit­kän o­do­tuk­sen in­nos­ta­van ve­nei­li­jöi­tä me­ne­mään luot­si­ve­neen rei­til­le tyr­kyl­le.

Mik­sei ACP li­sää kym­me­nen pa­pe­rin­sa jouk­koon 11:ttä, jos­sa sa­not­tai­siin täs­mäl­li­ses­ti min­kä poi­jun luo­na tai mis­sä pis­tees­sä luot­si­ve­net­tä o­do­te­taan. Mei­kä­läi­set myös läh­te­vät pi­mey­teen, vilk­kaal­le ka­na­va­väy­läl­le, mi­tä ih­meel­li­sim­mil­lä va­lo­yh­dis­tel­mil­lä. On pur­je­a­luk­sen va­lo­ja, ja nii­tä yh­des­sä ko­ne­a­luk­sen va­lo­jen kans­sa. Jot­kut pai­nu­vat väy­läl­le täy­sin pi­mei­nä. Tä­mä voi kään­ty­ä vie­lä it­se­ä­ni vas­taan. Eh­kä mi­nä­kään en muis­ta ko­ko va­lo­ja, läh­dön lo­pul­ta koit­ta­es­sa.

Tä­mä viik­ko al­koi hie­nos­ti. Ad­vi­so­rit tu­li­vat tä­nään jo 1730, va­loi­sas­sa ja löy­si­vät a­si­ak­kaan­sa hel­pos­ti. E­ka ker­taa näin paat­tien myös mel­kein yh­des­sä läh­te­vän koh­ti Ga­tu­nin sul­ku­ja vie­lä­kin mel­kein va­loi­sas­sa.

Pit­kän o­do­tuk­sen hy­vi­ä puo­li­a on, et­tä jot­kut sai­vat lo­maa, ku­ten Riit­ta, jo­ka ei­len len­si Chi­mun Sirk­ka-Lii­san ja Ti­mon kans­sa Eu­roop­paan. Len­to­li­put­kin o­vat tääl­tä hal­vem­pi­a ja len­to­ai­ka ly­hy­em­pi kuin Tyy­nel­tä­me­rel­tä.

A­pu­a, mei­dät sa­vus­te­taan

U­se­a­na aa­mu­na, jo aa­mu­yös­tä läh­tien on ank­ku­ri­pai­kal­lem­me hii­pi­nyt tu­kah­dut­ta­va kat­ku. Se on niin pak­su­a, et­tä lei­jai­lee ve­neen si­säl­lä­kin nä­ky­vä­nä sa­vu­na. Eh­ti käy­dä mie­les­sä, et­tä ka­na­va­yh­ti­ö ACP ai­koo sa­vus­taa tuot­ta­mat­to­mat a­si­ak­kaan­sa tie­hen­sä. Vaik­ka ha­lu­ai­si­kin, sii­tä ei lie­ne ky­sy­mys, sil­lä sa­vu hait­taa hei­dän­kin toi­min­taan­sa. Se tul­lee lä­hei­sel­tä kaa­to­pai­kal­ta ja il­man­kos­teu­teen liit­ty­nee­nä pak­su­nee ja le­vi­ää su­mun lail­la myös ka­na­van tu­lo­väy­läl­le, vaa­ran­ta­en sel­väs­ti myös lai­va­lii­ken­net­tä.

Kun pa­saa­ti aa­mun ku­lu­es­sa he­rää, se mel­kein sel­vit­tää il­man. Se pa­ran­taa nä­ky­vyy­den, siir­tä­en kaa­to­paik­ka­sa­vun muu­al­le. Tuu­li tu­lee kui­ten­kin Cris­to­ba­lin sa­ta­mas­ta päin, ja siel­lä o­le­vat lai­vat jat­ka­vat sii­tä mi­hin kaa­to­paik­ka lo­pet­ti. Voi ol­la et­tä lai­van a­pu­ko­nei­den sa­vu ei o­le si­tä vaa­ral­lis­ta hiuk­kas­sa­det­ta, vaan ky­sees­sä o­vat vä­hän kok­ka­rei­ta pie­nem­mät par­tik­ke­lit, jot­ka ve­si­mu­kin a­vul­la luis­kah­ta­vat tuk­keu­tu­nees­ta kur­kus­ta nie­luun, hie­man keuh­ko­ja sääs­tä­en. Ve­neen paik­ko­jen put­saa­mi­seen ei la­sil­li­nen rii­tä, sil­lä kai­teis­sa, van­teis­sa ja muis­sa o­sis­sa on tuu­len­puo­lel­la pak­su, mus­ta no­ki­ker­ros.

Pi­tää a­ja­tel­la po­si­tii­vi­ses­ti! Vaik­ka si­tä, et­tä sain ank­ku­ri­pai­kal­ta, ki­lo­met­rin pääs­tä, na­pat­tu­a UG­RIB-sään. Ky­sei­nen wi­fi-yh­teys ei näin kau­kaa kui­ten­kaan muu­hun sur­fai­luun kel­paa. . Sää on vii­kok­si sa­nal­la sa­not­tu­na nor­maa­li. Tar­kem­min se tar­koit­taa: tuu­li NNE-NE 5-10 m/s, läm­pö­ti­la päi­väl­lä n.30 yöl­lä pa­ri py­kä­lää vä­hem­män, sel­ke­äs­tä puo­li­pil­vi­seen. Sa­teis­ta mei­dän koh­dal­la ru­pe­aa o­le­maan kuu­kau­si­a. Muu­ta­man mi­nuu­tin kuu­ro tai­si rop­sah­taa jo­nain yö­nä. Sää­kar­tas­sa täl­lä kan­nak­sel­la jon­kin­lai­set sa­de­pil­vet va­el­ta­vat, mut­ta ei­vät o­le sat­tu­neet vie­lä koh­dal­le.