Takaisin Edellinen Seuraava
25.7.2008 Edelleen Papeetessa
Pekka
2008.07.25
2010.04.13

25.7.2008 E­del­leen Pa­pee­tes­sa

Pa­pee­teen ran­taan ja sen ko­ne­re­mont­ti­mie­hiin tu­tus­tu­mi­nen me­ni it­sel­tä­ni mel­koi­sen fluns­san kou­ris­sa. Se al­koi jo me­ri­mat­kal­la, ja o­li il­mei­ses­ti Mar­qu­e­si­lais­ta al­ku­pe­rää, el­lei sit­ten len­to­pe­räi­se­nä hyö­kän­nyt Tu­a­mo­tu­ja si­vuut­ta­es­sam­me. Muu­ta­ma päi­vä sit­ten jo hel­pot­ti, mut­ta Riit­ta vas­ta a­loit­ti a­lal­la.

Tau­din hel­po­tut­tu­a pää­sin put­saa­maan kyl­ki­ä. Ne­hän le­vät­tyi­vät Tyy­nen­me­re­ny­li­tyk­sel­lä ar­mot­to­mas­ta. E­del­li­sel­lä y­li­tyk­sel­lä ei­vät lain­kaan. On­ko Tyy­nen­me­ren koh­ta­lo sa­ma kuin I­tä­me­ren Puu­ro tai her­ne­rok­ka­mai­nen saas­te ke­säl­lä? Fa­tu-Hi­van put­sauk­sen jäl­keen ne li­kaan­tui­vat no­pe­as­ti uu­del­leen Ta­hau­ku-lah­den hu­mus­ve­des­sä. Vih­re­än le­vän li­säk­si tai sen al­la on rus­kei­ta laik­ku­ja, jot­ka ei­vät läh­de kuin sie­nel­lä hi­o­mal­la (ei ko­vin hy­vä maa­li­pin­nal­le).

I­son nos­ti­men plo­ki­pyö­rä lie­nee ku­lu­nut ak­se­lil­laan soi­ke­ak­si, kos­ka kit­kaa on ja ko­li­see. Vaih­doin dir­kin ja nos­ti­men tois­ten­sa pai­koil­le.

Rau­hal­lis­ta on ol­lut. Ve­nei­tä tu­lee ja läh­tee sil­loin täl­löin. Ve­ne­sa­ta­man ka­pa­si­teet­ti ei o­le ol­lut lu­jil­la, vain n. 5 % on käy­tös­sä.

Vii­me sun­nun­tai­na a­je­lim­me pyö­ril­lä Chi­mu­jen kans­sa Tai­na-Ma­ri­naan, n10 kil­saa Pa­pee­tes­ta län­teen. Siel­lä o­li­vat lai­tu­rit täyn­nä, mut­ta ky­sees­sä ei­vät ol­leet lii­ken­tees­sä lail­lam­me o­le­vat paa­tit, vaan pai­kal­li­set, rans­ka­lai­set tääl­lä a­su­vat, tän­ne jää­neet tai u­noh­tu­neet. Vie­ras­lip­pu­ja ei juu­ri ol­lut nä­ky­vis­sä. Pa­pee­ten kes­ki­kau­pun­gin tun­nel­maa ei tie­ten­kään ol­lut, mut­ta su­per ja hy­per­mar­ket­ti ta­kaa­vat jo­pa pa­rem­mat päi­vit­täis­pal­ve­lut kuin o­mam­me.

Tuu­li­vei

Laa­jat ank­ku­ri­pai­kat ei­vät myös­kään ol­leet mi­ten­kään tiu­kas­sa, joi­tain kym­me­ni­ä sen­tään, jou­kos­sa pal­jon rans­ka­lais­ve­nei­tä. Kii­ka­ril­la e­ro­tim­me Tuu­li­vein, For­mo­sa­ket­sin, jol­la sei­laa­vat Mar­ja Luo­ma-Schmid ja sak­sa­lai­nen A­lex Schmid. He o­li­vat jo pa­ri ker­taa käy­neet Chi­mul­la, jo­ten tie­sim­me lä­hi­his­to­ri­an. Kol­men vuo­den ve­neen­kun­nos­tu­su­ra­kan Tur­kis­sa o­li pal­kin­nut pa­ri kaut­ta Ka­ri­bi­al­la ja mat­ka jat­kuu lail­lam­me koh­ti länt­tä.

Mis­sä tu­ris­tit?

Pa­pee­teen on ra­ken­net­tu nel­jä suur­ten ris­tei­li­jöi­den lai­tu­ri­paik­kaa. Pa­rin vii­kon ko­ke­muk­sel­la ne o­vat ai­na tyh­ji­ä. Vii­mek­si o­li vain yk­si lai­tu­ri­paik­ka ja se ai­na käy­tös­sä.

Ris­tei­li­jöi­den puut­tees­sa kau­pun­ki­ku­vas­sa tu­ris­te­ja ei o­le e­ri­koi­sen pal­jon. Ho­tel­li­sel­lai­set­han luu­han­ne­vat o­mil­la ran­noil­laan. Ei­kö o­le se­son­ki, vai o­vat­ko tu­ris­tit tyys­tin ka­don­neet?

Ko­ne­puo­lel­la hil­jais­ta

Har­va se päi­vä o­len käy­nyt vers­taal­la. En siel­lä o­le pal­jo­a vii­sas­tu­nut, mut­ta näy­tän­pä sa­mal­la, et­tä o­len kiin­nos­tu­nut. Pas­cal on käy­nyt pa­ri ker­taa meil­lä. Ko­neen nu­me­ro­a ja sel­lais­ta tar­kis­ta­mas­sa. Va­ra­o­sa­lis­tal­le­kin o­li­vat lait­ta­neet en­sin vää­rän ko­ne­tyy­pin­kin. Nyt pi­täi­si ol­la jo­tain tu­los­sa, kos­ka ky­syi­vät ti­la­taan­ko va­ra­o­sat hin­taan 200 000 cpf. 1€=120 cpf. Vaik­ka hin­taa on kuin ja­lo­me­tal­lil­la tai Po­ly­ne­si­an mus­til­la hel­mil­lä, mi­täs teet. An­ti tul­la – Aus­sis­ta luul­ta­vas­ti – len­to­ja­kin kol­me vii­kos­sa.

Pyö­räi­lem­me vii­kon­lo­pun tu­ris­tei­na lä­hi­seu­dul­la ja kat­som­me mi­tä en­si viik­ko tuo len­to­pos­tis­sa.