Takaisin Edellinen Seuraava
18.7.2008 Papeete
Pekka
2008.07.18
2010.04.13

18.7.2008 Pa­pee­te

Ar­jen a­let­tu­a sa­ta­man Y­acht Of­fi­ces­sa, vou­ti he­ti soit­ti ko­ne­kor­jaa­jal­le (sa­ma luot­to­mies kuin vie­rei­ses­sä ”ve­nees­sä” Mal­te­se Fal­co­nis­sa). Ei tul­lut lu­va­tus­ti ip, mut­ta aa­mul­la, kun sa­ta­ma­vou­ti a­loit­ti tie­dus­te­lun, lamp­si­vat jo lai­tu­ril­le.

Naa­pu­ri­lai­tu­rin Mal­te­se Fal­co­ni­a, pit 88m, kor­ja­taan sa­mal­la vers­taal­la.

Puo­les­sa­tois­ta tun­nis­sa Pas­cal 12-vuo­ti­aan poi­kan­sa a­vus­tuk­sel­la ir­roit­ti kyt­ki­men. Ip kä­ve­lin vers­taal­le Mo­tu U­taan kat­so­maan. Pas­ca­lin mu­kaan e­teen­päin-la­mel­lit o­li­vat ku­lu­neet, ei­kä pi­to­a sin­ne päin juu­ri ol­lut ha­vait­ta­vis­sa. Muu­ten o­li kuu­le­ma nor­maa­lin ku­lu­nei­suu­den ra­jois­sa.

Ei­len kä­vin vers­taal­la jol­lal­la, vers­tas on sa­ta­ma­lah­den ta­ka­na kau­kai­sim­mas­sa nie­mes­sä. Päi­vän oh­jel­maan kuu­lui va­ra­o­sa­lis­tan te­ko. Mis­tä o­sat saa­daan mil­lä­kin ai­ka­tau­lul­la? Rans­ka on lo­mal­la. Aus­sis­ta eh­kä? Eh­kä Suo­mes­ta.

Jat­koin jol­lal­la sa­ta­man toi­seen ää­ri­lai­taan Sin Tung Hin­gil­le, Y­an­ma­rin, Ma­ri­ne­rin ym kaup­pi­aal­le, ja os­tin Ma­ri­ne­rin pot­ku­rin. Vaih­doin sen he­ti al­le po­lii­si­ve­neen pe­rä­hyl­lyl­tä ja pää­sin mi­nuu­teis­sa plaa­nis­sa ta­kai­sin.

Al­ku­pe­räi­sen pot­ku­rin vul­ka­noin­ti al­koi luis­taa Mar­ti­ni­qu­el­la 9v käy­tön jäl­keen. Uu­si tu­li päi­väs­sä Pa­rii­sis­ta hin­taan 129 €. Se kui­ten­kin tär­vään­tyi ai­ka pa­hak­si Fa­tu Hi­van ran­ta­syök­sys­sä. Seu­raa­ja sil­le löy­tyi tääl­lä al­le 30 000 a­suk­kaan kal­liis­sa Pa­pee­tes­sa suo­raan hyl­lys­tä 73 €:lla.

Chi­mu­kin on il­mes­ty­nyt vie­reem­me. Lii­sa ja Ti­mo o­li­vat Tu­a­mo­tu­jen A­he-la­guu­nis­sa, kun o­hi­tim­me a­lu­een ja vie­lä jat­koi­vat Ran­gi­ro­al­le. Ker­ran­kin o­lim­me ot­ta­mas­sa na­ru­ja vas­taan, kun tu­li­vat. Meil­lä­hän on ol­lut i­lo pit­kin Tyyn­tä­mer­ta ai­na tul­la sa­ta­maan Chi­mun jäl­keen ja saa­da tuo­reet tie­dot ja oh­jeet.

Il­lal­la kä­vim­me Chi­mu­jen kans­sa To­a­ta-ul­koil­me­te­at­te­ris­sa. Vuo­ros­sa o­li päät­ty­vän Hei­va 2008 juh­la­kau­den kult­tuu­ri­rien­to­jen pal­kin­jen ja­ko. Run­saat pa­ri tun­ti­a si­tä kes­ti­kin. Se­kä pal­kin­non­saa­jat, et­tä ja­ka­jat, mi­nis­te­rit jms. ai­ru­ei­neen ve­ti­vät ai­na e­siin­kut­sut­tui­na tai­to­jen­sa mu­kai­sen tans­si­pät­kän rum­pu­jen pä­ris­tyk­sen sä­es­tytk­sel­lä. Ym­mä­ret­tä­väs­ti jää ja jäyk­kyys, jos si­tä tääl­lä e­siin­tyy­kään o­li ker­ral­la mur­ret­tu se­kä o­sal­lis­ten et­tä y­lei­sön suun­taan.

Par­hai­ten jäi kui­ten­kiin mie­leen si­sään­pää­sym­me. Em­me tien­neet oh­jel­mas­ta pää­sy­li­puis­ta em­me muus­ta­kaan, mut­ta a­loim­me ky­sel­lä si­sään­me­no­por­teil­la. Sel­vi­si, et­tä ky­sees­sä on il­mais­ta­pah­tu­ma, mut­ta nu­me­roi­dut paik­ka­li­put vaa­di­taan. E­räs her­ra, hen­ki­lö­kun­taa, al­koi hoi­taa a­si­aam­me, mut­ta y­li­mää­räi­si­ä paik­ko­ja ei löy­ty­nyt. ”Kyl­lä tei­dän täy­tyy si­sään pääs­tä. O­dot­ta­kaa täs­sä!” Hän toi li­put pää­kat­so­mon kes­ki­lin­jal­ta. Ai­van o­mien sil­mien­sä al­ta. O­lim­me sat­tu­mal­ta yh­dyt­tä­neet te­at­te­rin tek­ni­sen, va­lois­ta ym. vas­taa­van joh­ta­jan.

Pa­pee­ten ve­ne­sa­ta­man a­len­nus­ti­la

Aiem­min jo ih­met­te­lim­me kes­ki­sen Tyy­nen­me­ren tär­keim­män kau­pun­gin ”pa­raa­ti­ve­ne­sa­ta­man” tyh­jyy­yt­tä. Ti­laa, jo­pa vii­me vuo­si­na tar­koi­tuk­seen sa­nee­rat­tui­ne ran­ta­lai­tu­rei­neen, o­li­si ke­vy­es­ti u­seil­le sa­doil­le ve­neil­le. Me muis­tam­me lai­tu­rit ai­van täy­si­nä ja ank­ku­roi­tu­neet li­sä­nä. Ei­len mei­tä o­li vain yh­dek­sän paat­ti­a, muu­ten n.15. Meil­lä on tie­ten­kin rau­hal­lis­ta, mut­ta se ei lie­ne tar­koi­tus.

Ra­ha rat­kai­see. Sa­ta­ma­mak­sum­me ve­si­neen ja säh­köi­neen on 30 €/päi­vä +8,5 € ros­ka­mak­su ko­ko vii­py­mi­sa­jal­ta. Mui­ta pal­ve­lui­ta ei o­le, plus­sa­na vain kes­ki­kau­pun­gin lä­hei­syys.

Pa­pe­rei­den mu­kaan ai­na­kin o­san kau­em­pa­na si­jait­se­vis­ta ma­ri­nois­ta, jot­ka kuu­le­ma o­vat täy­si­ä ja hal­vem­pi­a, o­mis­taa myös Pa­pee­ten sa­ta­ma, ku­ten tä­män ”mei­dän­kin”. Nyt ih­me­tyt­tää ai­no­as­taan mik­si kes­kus­ta­ma­ri­naa ol­len­kaan pi­de­tään, el­lei sen ha­lu­ta täyt­ty­vän ve­neis­tä.

Kun kes­kus­te­lim­me a­si­as­ta pai­kal­lis­ten ve­ne­a­lan y­rit­tä­jien kans­sa, jot­ka tie­ten­kin kär­si­vät a­si­ak­kai­den puut­tees­ta, he viit­ta­si­vat yh­teen mie­heen. He o­vat y­rit­tä­neet vai­kut­taa sa­ta­maan, mut­ta tu­lok­set­ta. Se ”yk­si ta­ho” ei ha­lu­a vaa­li­a, vie­lä­kin ki­tu­en o­le­mas­sa­o­le­vaa ja hel­pos­ti uu­del­leen nos­tet­ta­vaa Pa­pee­ten i­ma­go­a kan­sain­vä­li­sen ve­ne­tu­ris­min kes­kuk­se­na.