Takaisin Edellinen Seuraava
27-30.6.2008 Fatu Hiva, Marquesassaaret, Ranskan Polynesia
Pekka
2008.07.03
2010.04.13

27.30.6.2008 Fa­tu Hi­va, Mar­qu­e­sas­saa­ret

Joi­den­kin mie­les­tä Ha­na­va­ve on maa­il­man kau­nein ank­ku­ri­paik­ka

Sa­ta­ma­töis­tä en­sim­mäi­nen o­li kyl­kien pe­su, sil­lä lä­hes puo­leen kor­keu­teen o­li kas­va­nut vih­re­ää tiu­kas­ti tar­raa­vaa li­maa. Em­me mois­ta ol­leet en­nen ko­ke­neet, mut­ta nä­kyi il­mi­ö kai­kis­sa ve­neis­sä. Poh­jam­me sen si­jaan ei ol­lut li­kaan­tu­nut Ga­la­pa­gok­sen jäl­keen, mie­luum­min päin­vas­toin. Jon­kin­ver­ran pit­kä­kau­la­sim­pu­koi­ta sin­nit­te­li vie­lä pe­rä­pei­lin a­la­o­sas­sa ja tuu­li­pe­rä­si­men ak­se­lin ty­ves­sä, mut­ta ne y­leen­sä pu­to­a­vat it­ses­tään sa­ta­maan saa­vut­tu­a.

Tu­ris­mi­a läh­dim­me har­joit­ta­maan tu­tus­ti yh­des­sä Chi­mun Ti­mo Tan­tun ja Sirk­ka-Lii­sa War­ne­ken kans­sa. Tar­koi­tus o­li men­nä lä­hei­sel­le, n. 3 km, ve­si­pu­touk­sel­le, mut­ta o­pas (mi­nä) se­ko­si he­ti al­ku­mat­kas­ta. Y­li­tim­me pu­ron lii­an ai­kai­sin vää­räss­sä koh­das­sa o­le­vaa sil­taa pit­kin!? Hie­no­ja mai­se­mi­a näim­me kun­nes, sa­tees­sa lip­sut­te­lim­me ta­kai­sin ran­taan. Il­mei­ses­ti har­haan­joh­de­tut ei­vät ol­leet mok­sis­kaan, kos­ka jat­ko­a seu­ra­si Chi­mul­la Wa­hoo-il­lal­li­sen mer­keis­sä.

Sa­teet o­li­vat her­käs­sä. Pi­ti tyy­ty­ä ve­ne­töi­hin seur. Aa­mu­na. Kun hie­man kau­nis­tui a­loim­me sa­mal­la po­ru­kal­la kii­ve­tä saa­ren kah­den ky­län vä­lis­tä tie­tä, juu­ri ja juu­ri ne­li­ve­dol­la sel­vi­tet­tä­vää mä­ke­ä. No vet­tä saa­tiin taas nis­kaan, mut­ta n. 500 met­riin pääs­tiin en­nen kuin yl­ty­väs­sä sa­tees­sa a­loim­me las­keu­tu­a, jyr­kim­mät ja ve­des­tä liuk­kaim­mat pai­kat kä­si­kä­des­sä liu­kas­tu­mis­ten es­tä­misk­si. Kuin­ka ol­la­kaan taas syö­tiin sa­man­merk­kis­tä ka­laa nyt Ii­rik­sel­lä. O­lim­me kum­paan­kin ve­nee­seen os­ta­neet pät­kän sa­maa her­kul­lis­ta Wa­hoo­ta, me pie­nel­lä pul­lol­la Vi­ru­val­gee­ta.

Py­hä­aa­mu val­ke­ni kirk­kaa­na. Riit­ta ja Sirk­ka-Lii­sa kä­vi­vät ky­lä­läis­ten kans­sa kir­kos­sa. Sen jäl­keen o­sa ve­nei­li­jöis­tä­kin sai seu­ra­ta jo­tain pot­ku­pal­lo­jut­tu­a TV:stä e­rääs­sä ta­los­sa. Sak­sa­lais­ryh­mä läh­ti au­tol­la naa­pu­ri­ky­lään, O­mo­a. Ve­si­mat­ka Ha­na­va­veen 2 mai­li­a ja em. tie­tä pit­kin n. Kym­men­ker­tai­nen. Me löy­sim­me pa­rem­min e­väs­tet­tyi­nä ve­si­pu­touk­sen, mut­ta mat­ka o­li jo­ten­kin ran­kem­pi kuin kah­dek­san vuo­ta sit­ten?

Il­ta vie­tet­tiin 14 ve­nei­li­jän voi­min sa­man TV-ta­lon ka­tok­ses­sa Po­ly­ne­si­a­lais­herk­ku­jen pa­ris­sa. Ran­nas­sa vie­lä seu­rat­tiin tans­si­har­joi­tuk­si­a en­nen ko­tiu­tu­mis­ta.

On­nis­tu­nut päi­vä ja il­ta pait­si. Ran­tau­tu­es­sam­me jou­duim­me ma­ta­las­sa ran­ta­ve­des­sä kah­den i­son, mur­tu­van swel­lin (mai­nin­gin) ar­moil­le, en­sin no­pe­a nou­su ja y­hä kiih­ty­vää vauh­ti­a koh­ti ran­taa. Pa­hem­pi­a seu­rauk­si­a pe­lä­ten pää­tin se­kun­nis­sa oh­ja­ta täyt­tä vauh­ti­a ki­vik­koi­sel­le ran­nal­le aal­lon har­jal­la. Sii­hen jy­säh­dim­me­kin muu­ten eh­ji­nä, vain pot­ku­ri sol­mus­sa. Me­ri­mies­tai­to­ni se var­si­nai­sen ko­lah­duk­sen ko­ki­kin. Jäl­keen­päin on ai­na vii­saam­pi, mut­ta ei sel­lai­si­a mai­nin­ke­ja jäl­keen­päin e­nää e­siin­ty­nyt.

Tsu­na­mi

Tsu­na­mi on tut­tu sa­na vuo­den 2004 jäl­keen. Em. sat­tu­muk­ses­sa Riit­ta sa­noi, et­tä luu­li sel­lai­sen mei­dät yl­lät­tä­neen.

Ei sa­vu­a il­man tul­ta. Chi­mut ker­toi­vat, et­tä tsu­na­mi­va­roi­tus­si­ree­ni o­li he­rät­tä­nyt hei­dät pa­ri­na yö­nä en­nen mei­dän tu­lo­am­me.

O­lim­me ih­me­tel­leet ky­län y­lä­o­sas­sa ”eu­ra­pei­te­lei­ri­ä”. Kai­ke­ni­käi­set, mum­mos­ta mu­ko­loi­hin näyt­ti­vät a­su­van i­son ki­ven juu­reen vi­ri­tet­ty­jen peit­tei­den al­la. Vuo­de­vaat­teet, vä­ri-TV:t, ste­re­ot ja vä­ki loi­koi­lee siel­lä päi­vät pit­kät ja yöt. E­räs lei­ri­läi­nen ker­toi, et­tä hä­nen ta­lon­sa on kah­dek­sas ran­nas­ta lu­kien. Kaik­ke­a se e­lä­män­ta­pain­ti­aa­neil­la teet­tää, sil­lä suu­rin o­sa ky­lä­läi­sis­tä jat­koi ko­to­naan, ku­ten ta­val­lis­ta . Myö­hem­min sel­vi­si, et­tä lei­ri­läi­set o­li­vat tsu­na­mi­a pa­os­sa. Tur­haan tie­tys­ti, el­lei sel­lais­ta tu­le, mut­ta...ka­pe­aan, sup­pi­lo­mai­seen laak­soon hyö­ky­aal­to ryn­täi­si pit­käl­le ja koh­ta­lok­kaas­ti.