Takaisin Edellinen Seuraava
Kap Verde - Barbados
Atlantin ylitys osa 2
Jonna
2007.12.20
2010.04.13

1.12.2007 Min­de­lo Kap Ver­den Saa­ret

Sa­ta­mas­sa o­li ur­hei­lu­juh­lan tun­tu­a. Tie­to­jen mu­kaan ai­na­kin 7 poh­jois­mais­ta ve­net­tä pi­ti ol­la läh­dös­sä Ii­rik­sen ja Li­ber­ta­sin li­säk­si. Päi­vän ai­ka­na sel­vi­si, et­tä jot­kut o­li­vat läh­tö­ään ru­kann­neet.

Tans­ka­lai­nen Chi­li, Bal­lad 30:n ko­pi­o, nau­ra­vi­ne yk­sin­pur­jeh­ti­joi­neen pai­ne­li kui­ten­kin u­los suun­ta­naan To­ba­go, mei­dän mui­den tor­vien toi­to­tus­ten seu­raa­ma­na. Ank­ku­ri­pai­kal­ta läh­ti liik­kee­le ai­na­kin pa­ri paat­ti­a.

Nii­ni­kään tans­ka­lai­nen A­va­lon, Gec­co 38, pe­ruut­ti ai­van vie­res­täm­me ja jat­koi poh­ja­rei­vis­sä nel­jän mie­hen mie­his­töi­neen San An­ta­on ja Sa­o Vi­cen­ten vä­li­sen sal­men tui­ver­ruk­seen.

Jon­kun ai­kaa o­lim­me jo is­tus­kel­leet toi­met­to­mi­na, ja seu­ran­neet tou­hu­a. Ve­si­täy­den­nys­tä, polt­to­ai­net­ta ja e­väs­kuor­mi­a siir­tyi lai­tu­ril­ta ve­nei­siin.

Klo 1500 pu­do­tim­me pe­rä­kiin­ni­tyk­sen ve­teen ja pe­ruu­tim­me lai­tu­ri­vä­lis­tä Li­ber­ta­sin vie­res­tä. Ker­ran rei­vat­tu i­so saa­tiin sa­man­tien y­lös, ko­ne sam­muk­siin se­kä pa­ko­put­ki­vent­tii­li kiin­ni. Reit­ti­pis­te o­li lä­hes suo­raan län­nes­sä 2030 mai­lin pääs­sä, Bar­ba­dos.

Mik­si Bar­ba­dos?

Muu­ta­mat ve­neet ker­toi­vat o­le­van­sa mat­kal­la Bar­ba­dok­sel­le, mm Li­ber­tas.

Saa­ri on pe­rin­tei­nen y­li­tys­koh­de. Mm. ARC-ral­li ran­tau­tui siel­lä ai­koi­naan. Se tu­lee myös e­teen en­sim­mäi­se­nä sa­ta mai­li­a en­nen mui­ta. Bar­ba­dok­sen vie­ras­lip­pu­kin on ol­lut vuo­si­a mu­ka­nam­me käyt­tä­mät­tö­mä­nä. Siis vä­hem­mäs­tä­kin, mik­si ei Bar­ba­dos.

At­lan­tin pur­jeet ja tuu­let

Min­de­lon tuu­let ei­vät pet­tä­neet ko­ko At­lan­tin y­li­tyk­sen ai­ka­na. I­so­pur­je ai­no­as­taan kä­väi­si täy­te­nä pa­riin ot­tee­seen. Kak­kos­rei­vi, jo­ka Ii­rik­ses­sä pu­dot­taa pur­jet­ta 5m ja jät­tää sen a­lak­si n. 10 ne­li­ö­tä, o­li riit­tä­vä u­seim­mi­ten. It­se­näi­syys­päi­vän tie­noil­la, nel­jään päi­vään ei jen­ni­ä­kään mon­taa kier­ros­ta a­vat­tu. Se o­li muu­ten kai­ken ai­kaan puo­mil­la spii­rat­tu­na, e­li vir­sa­ri­na pai­nel­tiin ja vain pa­ri-kol­me jiip­pi­ä teh­tiin ko­ko mat­kal­la. Suht. vä­häi­nen pur­je­hom­ma täh­tä­si lä­hes ai­na vauh­din vä­hen­nyk­seen. Kai­pa yh­tä u­sein pi­ti si­tä li­sä­tä. Em­me juu­ri an­ta­neet ta­sai­sen vauh­din kii­ve­tä seit­se­män sol­mun y­li ei­kä vas­taa­vas­ti al­le kuu­den. Muu­ta­ma kier­ros jen­ni­ä si­sään tai u­los y­leen­sä riit­ti.

Vaik­ka puus­ki­a­kin o­li e­sim. sa­de­kuu­ro­jen yh­tey­des­sä, niin tuu­li py­syi se­kä suun­nal­taan, et­tä voi­mal­taan hy­vin ta­sai­se­na. Ar­vi­oim­me 20 m/s par­haim­mil­laan ja har­voin al­le 15 m/s. Me­ri o­li n. ne­li­met­ris­tä, jou­kos­sa tie­tys­ti ai­na i­som­pi­a möh­kä­lei­tä. Ve­si py­syi hy­vin paa­tin ul­ko­puo­lel­la, mi­tä nyt si­vu­hyök­käys jos­kus rois­kaut­ti. Rul­lauk­ses­ta ja äk­ki­näi­sis­tä hei­tois­ta ei ol­lut puu­tet­ta, niin et­tä ai­van jo­ka päi­vä ei viit­sit­ty e­des hel­laan kos­ke­a. Näl­käi­nen kyl­lä muu­ten­kin ruo­kan­sa löy­tää.

Op­tin ver­ran pur­jei­ta vie 6-7 sol­mu­a, a­la­mä­es­sä in­nos­tuu 10:een.

Ruo­ri­mies vail­la ver­taa

Ei syö, ei pyy­dä ryyp­py­ä, ei­kä väi­tä vas­taan. Se­hän on "Väi­nö" Hyd­ro­va­ne-tuu­li­pe­rä­sin, jo­ka sel­vi­si u­ra­kas­taan, val­ta­me­ren jo­kai­ki­ses­tä mai­lis­ta, e­leet­tö­mään ta­paan­sa kii­tet­tä­väs­ti.

Vaik­ka pil­vi­si­ä päi­vi­ä o­li pal­jon, säh­kö­huol­los­ta vas­ta­si­vat pa­nee­lit. Rut­lan­din 910-myl­ly­kin kan­toi kor­ten­sa ke­koon, kos­ka myö­täi­ses­tä nyt jäi jäl­jel­le kun­non pu­hal­lus.

Yh­tä tär­ke­ää kuin säh­kön tuot­to, on tie­tys­ti sen ku­lu­tuk­sen mi­ni­moin­ti. Ii­rik­ses­sä on me­rel­lä vain kak­si mai­nit­ta­vaa ku­lut­ta­jaa: Kol­mi­vä­ri­lyh­ty mas­ton hui­pus­sa pa­loi 12-13 tun­ti­a/vrk:ssa, mut­ta kyl­mi­ön on pe­lat­ta­va ko­ko vuo­ro­kau­si. On­nek­si tois­tai­sek­si sen käyn­ti­ai­ka on al­le 25/100.

Ko­ne sam­mu­tet­tiin Min­de­lon sa­ta­mas­sa ja star­tat­tiin mai­li en­nen Bar­ba­dok­sen Port ST. Char­le­si­a. To­si pal­jon pa­rem­min kuin v. 1999, jol­loin se­kä la­tauk­seen et­tä e­teen­päin pää­syyn­kin pol­tet­tiin lö­pö­ä n. 250 l.

Väi­nö-Hyd­ro­va­ne, mie­his­tön­jä­sen, jo­ka ei viik­koi­hin syö ei­kä juo. Päi­vit­täi­nen ku­ti­tus (ku­vas­sa) riit­tää.

Nu­me­roi­ta

Min­de­los­ta 1.12.2007 klo 1500 LT (-1).

Port St. Char­les, Bar­ba­dos 15.12.2007 klo 1300 LT (-4).

2030 mai­lin i­so­ym­py­rä mut­ki­tel­tiin 2079 mai­lik­si. Si­tä ke­lat­tiin 2 viik­ko­a ja 1 tun­ti.

Kes­ki­no­peu­dek­si tu­li 6,2 sol­mu­a. Päi­vä­mat­kat ta­sai­ses­ti n. 150 mai­li­a.

E­ka­na yö­nä näh­tiin 1 lai­va ja kol­me pur­je­ve­net­tä. Niis­tä yk­si o­li Li­ber­tas , jo­ka pyyh­käi­si vauh­dil­la o­hi län­nen ho­ri­sont­tiin.

Myö­hem­min mat­kal­la näh­tiin kol­me ve­net­tä, 1 ka­la­lai­va ja 2 muu­ta lai­vaa. Muu­ta­mi­a VHF-kes­kus­te­lu­ja tai kut­su­ja kuul­tiin myös.

Suu­ri­a ka­lo­ja tai del­fii­nei­tä ja va­lai­ta ei näh­ty ai­nut­ta­kaan!

Ve­si­pääs­ky­jä o­li ai­van me­ren kes­kel­lä­kin jo­ku­nen. Suu­la il­mes­tyi 2-3 päi­vää en­nen ran­taa ja fre­gat­ti­lin­nut saa­ren tun­tu­mas­sa.

Bar­ba­dos

En­si kos­ke­tus o­li saa­ren NW-kan­til­la Port ST. Char­le­sin lai­tu­rin reu­naan. Sii­nä mai­nin­ki pump­pa­si niin, et­tä se jäi mi­nuut­tiin. Sel­vi­tyk­seen sin­ne o­lim­me­kin vain me­nos­sa, ja myö­hem­min sel­vi­si, et­tä ei siel­lä vir­ka­mie­hi­ä vii­kon­lop­pu­na o­li­si ol­lut­kaan. Niin sel­vi­si se­kin, et­tä sa­ta­ma­mak­su o­li­si ol­lut luok­kaa € 65.

Sa­man tien jat­ket­tiin 10 mai­li­a e­te­lään pää­kau­pun­ki Brid­ge­tow­nin re­dil­le. Ank­ku­roi­tiin, kuin­kas muu­ten, kuin Li­ber­ta­sin vie­reen. Ju­ha Saa­ri­nen kä­vi he­ti ha­ke­mas­sa mei­dät jol­lal­laan heil­le ja val­ta­me­ren y­li­tys­ko­ke­muk­sien o­hel­la saim­me tuo­reet oh­jeet sel­vi­tyk­seen.

Nyt muu­ta­man päi­vän ku­lut­tu­a tun­tuu, et­tä kan­nat­ti tä­mä­kin saa­ri näh­dä.

Brid­ge­town on kyl­lä vil­kas ja me­lui­sa­kin paik­ka, e­ten­kin nyt jou­lun al­la. Meil­le­kin tu­tut jou­lu­lau­lut rai­ka­vat ra­di­os­sa, kau­pois­sa ja ka­duil­la, mut­ta a­suk­kaat, var­sin tum­mat, o­vat hy­vin­voi­van nä­köi­si­ä, i­loi­si­a, huo­maa­vai­si­a ja koh­te­li­ai­ta. Ra­sis­miin, jo­ka ei o­le tun­te­ma­ton­ta Ka­ri­bi­an a­lu­ee­el­la, em­me o­le tör­män­neet.

Van­haa Brid­ge­tow­ni­a. Uu­det au­tot o­vat koh­ta ta­lo­ja i­som­pi­a.