Takaisin Edellinen Seuraava
7.12.2008 Whangarei
Pekka
2008.12.07
2010.04.13

7.12.2008 Whan­ga­rei

Whan­ga­rein a­lu­e on 68 000:n a­suk­kaan­sa ko­ti. Var­si­nai­nen kau­pun­ki näyt­tää pie­nel­tä ja vaa­ti­mat­to­mal­ta, sil­lä ih­mi­set a­su­vat o­ma­ko­ti­ta­lois­saan ym­pä­ris­tös­sä. Vain muu­ta­ma jul­ki­nen tai pan­kin tai va­kuu­tuk­sen ta­lo ku­rot­taa y­li kah­den kol­men ker­rok­sen.

Kes­kus­tan kau­pun­gi­no­sa naa­pu­rus­tos­sam­me on kors­kei­den au­to­kaup­po­jen val­loit­ta­ma. Kaik­kien maa­il­man merk­kien myy­mä­löi­den la­sit kiil­tä­vät kil­paa nii­den pi­ho­jen vauh­ti­hir­mu­jen kans­sa. Pi­ka­sil­mäyk­sel­lä nii­den hin­nat, ku­ten muut­kin hin­nat tääl­lä, näyt­tä­vät o­le­van nu­me­roi­na sa­mat, kuin siel­lä ko­to­na. Tä­kä­läis­ten on­nek­si NZD on al­le puo­li €:a.

Kiil­tää

Jos au­to­kaup­po­jen vä­liin jää jo­ku muu lii­ke niin se on ren­gas-, ak­ku-, kor­jaa­mo-, maa­laa­mo tai va­ra­o­sa­lii­ke, mut­ta suun­ta on sa­ma – baa­nal­le. Sa­no­ma­leh­det o­vat kyl­lä vää­räl­lään mu­ka­vih­reyt­tä, die­se­li­ä ja hyb­ri­di­ä, mut­ta kan­sa pai­naa kaa­su­a.

Pyö­rä­kaup­po­ja­kin on u­sei­ta, mut­ta pyö­rät o­vat vie­lä puo­dis­sa. Ei nii­tä lii­ken­tees­sä näy, ja­lan­kul­ki­jois­ta nyt pu­hu­mat­ta­kaan. Kau­pun­ki on au­toil­le suunn­ni­tel­tu. Meil­lä kes­ti pa­ri päi­vää löy­tää maa­lat­tu suo­ja­tie. Reu­na­ki­vis­sä on kyl­lä luis­kat ris­teyk­sen lä­hel­lä, mut­ta ei sii­hen an­saan ar­vaa as­kel­taa, sil­lä au­tot tun­tu­vat lä­hes­ty­es­sään vaan kiih­dyt­tä­vän. Lii­ken­ne­va­lot­kin o­vat kaik­ki au­toil­le. Vain nap­pi­a pai­na­mal­la jal­ka­mies saat­taa saa­da vih­re­än, au­to­jo­non lo­put­tu­a. Sa­noin, et­tä ai­no­a oi­keu­te­ni lii­ken­tees­sä on pai­naa tuo­ta nap­pi­a, niin­pä, niin lap­sel­lis­ta kuin se on­kin, pai­ne­len nii­tä oi­ke­al­le ja va­sem­mal­le men­nen tul­len.

To­tuu­den ni­mes­sä on sa­not­ta­va: Vaik­ka toi­saal­la on­kin tap­pa­mi­sen mei­nin­ki, niin kä­ve­ly­kes­kus­tan suo­ja­tei­den lä­hei­syy­des­sä ei us­kal­la nor­koil­la, kos­ka au­to­jo­no sei­soo jo sil­tä va­ral­ta et­tä sit­ten­kin läh­ti­sit ka­tu­a y­lit­tä­mään.

Täs­sä maas­sa on i­som­pi­a­kin kau­pun­ke­ja, Auck­land­kin mil­joo­na­sel­lai­nen, mut­ta jo Whan­ga­rei os­tos­kes­kuk­si­neen on kuin ta­va­ra­tai­vas, jos­ta Tyy­nen­me­re­ny­lit­tä­jät tä­tä en­nen o­vat vain voi­neet u­nel­moi­da. Eh­kä o­sa ih­met­te­lys­täm­me joh­tuu­kin mei­dän tot­tu­mi­ses­tam­me vaa­ti­mat­to­mam­piin o­loi­hin mat­kan var­rel­la.

Ve­ne-Whan­ga­rei

Whan­ga­rei tar­koit­taa ma­o­ri-kie­lel­lä e­ri­no­mais­ta sa­ta­maa. On­ko näin, tu­lem­me nä­ke­mään, mut­ta tar­jol­la on kai­ken sor­tin ve­ne­pal­ve­lui­ta, muu­ta­ma ma­ri­na, mon­ta te­lak­kaa, ve­ne­tar­vi­ke­lii­ket­tä, pur­jeen- ja pei­ton­te­ki­jää, ri­kaa­jaa ja ko­ne­lii­ket­tä. En­si pyö­rä­ret­ki n. kol­men ki­lo­met­rin pää­hän Dock­land 5-te­la­kal­le ja sen naa­pu­rin hiek­ka­pu­hal­lus/maa­laa­moon ve­ti ve­si­pe­rän. Wa­y­ne tu­lee ip. kat­so­maan so­vim­me kont­to­ri­nai­sen kans­sa. Ei tul­lut, mut­ta kun sain seu­raa­va­na päi­vä­nä han­kit­tu­a NZ-pre­paid-sim­kor­tin, niin jo­pa o­li mat­kal­la.

Kat­soim­me mi­tä pu­hal­le­taan: kant­ta, poh­jaa, ket­jo­bok­si­a ja pe­rä­pak­sien si­sä­kul­mi­a. Mil­loin? Maa­lis­kuus­sa! Seu­raa­va­na päi­vä­nä sain tar­jouk­sen, jo­ka to­teu­tet­tu­na vii­laa Vi­sa-kor­tis­ta ai­mo sii­vun. Vii­laa mi­tä vii­laa, mut­ta kul­ku­neu­von, on ol­ta­va ai­na­kin jol­ti­ses­sa kun­nos­sa py­sy­äk­seen liik­keel­lä, ei­vät­kä yl­lä­pi­don kus­tan­nuk­set vält­tä­mät­tä o­le suu­rem­mat mat­kal­la kuin ko­to­na­kaan.

Pie­nen kau­pun­gin e­lä­män­ryt­mi on kiih­ke­ä. Jos et eh­di...par­tu­ri te­lak­ka-a­lu­een lie­peil­lä.

.

Suo­mi 91v

Chi­mu tu­li ai­van pe­rääm­me o­do­tus­lai­tu­riin. Sirk­ka-Lii­sa ja Ti­mo kut­sui­vat mei­dät it­se­näi­syys­juh­liin. Me­nu o­soit­tau­tui her­kul­li­sek­si, pää­o­sas­sa hei­dän mat­kal­la saa­man­sa ka­ha­wai-ka­lat. Koh­tuul­lis­ten vir­vok­kei­den jäl­keen kat­soim­me läp­pä­rin ruu­dul­ta Ed­vin Lai­neen Tun­te­mat­to­man ja kuun­te­lim­me sen pääl­le Fin­lan­di­aa.

Vas. Sirk­ka-Lii­sa, Ti­mo, Riit­ta, Pek­ka

Jo­ku voi­si syyt­tää pa­teet­ti­suu­des­ta, mut­ta a­jal­li­sen e­täi­syy­den li­säk­si e­lo­ku­van ta­pah­tu­miin, myös hui­ke­a ki­lo­met­ri­mää­rä ko­ti­maa­han lie­nee vai­kut­ta­nut sii­hen, et­tä il­lan oh­jel­ma mei­dän kaik­kien mie­les­tä o­li so­pi­van, mu­ka­van i­sän­maal­li­nen ja vai­kut­ta­va.

Mei­dän juh­lies­sa, sa­ta­man kol­man­nen puo­li­suo­ma­lai­sen, Tuu­li­vein, Mar­ja Luo­ma-Schmid len­si Sak­san kaut­ta Ko­ti-Suo­men vie­rai­lul­le.