Takaisin Edellinen Seuraava
6.10.2008 Falehausta Koiviston ja Vaipoan kautta Hihifoon
Pekka
2008.10.06
2010.04.13

6.10.2008 Fa­le­haus­ta Koi­vis­ton ja Vai­po­an kaut­ta Hi­hi­foon

Ei­len kä­vim­me ja­loit­te­le­mas­sa pa­ri tun­ti­a sa­tei­den vä­lis­sä täs­sä Fa­le­haun sa­ta­ma­ky­läs­sä.

Joh­tui­ko pit­käs­tä me­rel­le työn­ty­väs­tä sa­ta­ma­lai­tu­ris­ta, vih­reis­tä nur­mik­koi­sis­ta pi­hois­ta ja ky­län­rai­teis­ta vai sääs­te­li­ääs­ti maa­la­tuis­ta ta­lois­ta ja nii­den ys­tä­väl­li­sis­tä a­suk­kais­ta, jot­ka ru­pe­a­vat jut­tu­sil­le ja o­vat kiin­nos­tu­nei­ta ou­dois­ta muu­ka­lai­sis­ta. Eh­kä kai­kis­ta näis­tä syis­tä Fa­le­hau toi he­ti mie­liim­me Koi­vis­ton Koi­vu­saa­ren Saa­ren­pään ky­län, jon­ka en­ti­sen o­suus­kau­pan lai­tu­ris­sa Ii­ris vie­rai­li hy­vin nuo­re­na, muis­taak­se­ni 1992, luul­ta­vas­ti en­sim­mäi­se­nä ja eh­kä vii­mei­se­nä ul­ko­lai­se­na pur­je­ve­nee­nä Neu­vos­to­lii­ton sor­tu­mi­sen jäl­keen. Mat­kam­me te­ki i­ki­muis­toi­sek­si Kar­ja­lan he­le­ä al­ku­ke­sä, se­kä op­paam­me ja gas­tim­me, a­vi­o­liit­to­jen kaut­ta su­ku­lai­sem­me, Pul­lin ”po­jat” Pent­ti ja Vil­ho, jot­ka sen jäl­keen, kun jou­tui­vat saa­rel­taan so­dan ja­lois­ta n. 15-vuo­ti­ai­na läh­te­mään, löy­si­vät ko­ti­ta­lon­sa ja lä­hes ko­ko ky­län mel­kein en­ti­sel­lään.

Tä­nään pa­ti­koim­me jo aa­mus­ta viit­tä ki­lo­met­ri­ä koh­ti Hi­hi­fon pää­ky­lää. Mat­ka­op­paak­si sa­tuim­me saa­maan sa­maan suun­taan pyö­räil­leen Joh­nin. Hän ker­toi, et­tä on a­su­nut i­kän­sä, 72 vuot­ta, saa­rel­la. Ai­no­as­taan pa­ri vuot­ta hän o­li käy­nyt kou­lu­a pää­kau­pun­gis­sa Nu­ku­a­lo­fas­sa. Mo­nien kes­kus­te­lu­nai­hei­den myö­tä tu­lim­me sii­hen, et­tä Joh­nil­la o­li pie­ni ma­ja­ta­lo, mut­ta ei lain­kaan a­si­ak­kai­ta. Sa­moin on toi­sen ma­joi­tus­liik­keen kans­sa.

John ja Riit­ta Hi­hi­fon vilk­kaal­la pää­ka­dul­la

Pa­ri vuot­ta sit­ten, ni­mit­täin, lo­pe­tet­tiin kan­nat­ta­mat­to­ma­na sään­nöl­li­set len­not Ton­gan i­som­mil­ta saa­ril­ta Niu­a­to­pu­ta­pun kaut­ta Pa­go Pa­goon. Ny­ky­ään kuu­kau­sit­tain pis­täy­ty­vä täy­den­nys­lai­va on ai­nut yh­teys. Tu­ris­ti taas ei voi, eh­kä ei ha­lu­a­kaan tul­la ko­ko kuu­kau­dek­si. Kän­nyk­kä­link­ke­jä ei tu­han­nen a­suk­kaan saa­rel­la o­le, ei­kä u­la­ra­di­o­lä­he­tyk­si­ä kuu­le, mut­ta pu­he­li­met toi­mi­vat ul­ko­maa­il­maan­kin. Y­leis­tä säh­kö­verk­ko­a ei myös­kään o­le, vaan voi­ma­ko­nei­ta siel­lä tääl­lä ja au­rin­ko­pa­nee­lei­ta. Saa­ri e­lää mi­tä suu­rim­mas­sa mää­rin luon­tais­ta­lou­des­sa. Siel­lä tääl­lä pil­kis­tä­vät sa­tel­liit­ti­lau­ta­set ja u­seil­la pi­hoil­la sei­so­vat au­tot ker­to­vat kui­ten­kin ny­ky­a­jan tul­leen myös tän­ne. In­ter­net­tiin pää­sim­me lu­ki­ol­ta. Toi­vot­ti­vat ter­ve­tul­leek­si, siil­lä ve­nei­li­jät o­vat ai­no­at, jot­ka tuo­vat saa­rel­le pie­net mak­sut sii­tä­kin. Nyt ve­nei­tä on 12 kpl. U­SA joh­taa 8 – 4. Muut o­vat mait­ten­sa yk­sit­täi­si­ä e­dus­ta­ji­a.

Näyt­ti, et­tä kou­lun yh­tey­san­ten­ni o­li saa­tu kor­jat­tu­a, sil­lä van­ha ka­ve­rim­me, Capt. Fat­ty tääl­lä käy­des­sään, jo­ku vuo­si sit­ten ot­ti sen mei­dän ko­koi­seem­me pur­je­ve­nee­seen las­tik­si re­mont­tiin Va­vaul­le, sii­nä, kun lää­kä­rin­hoi­to­a vail­la ol­leen po­ti­laan­kin.

Pa­ri puo­ti­a, toi­nen kir­kon/las­ten­tar­han ta­ka­huo­nees­sa il­man mi­tään teks­te­jä, löy­sim­me seu­raa­van op­paam­me Ra­fen a­vul­la. Ra­fe on uu­si-see­lan­ti­lai­nen, en­ti­nen yk­sin­pur­jeh­ti­ja folk­ka­ri­pe­rus­tai­sel­la ve­neel­lään. Hän a­suu nyt mais­sa niu­a­to­pu­ta­pu­lai­sen vai­mon­sa ja kah­den lap­sen kans­sa.

Las­ten­tar­ha­lai­set naut­ti­vat se­kä e­si­tyk­ses­tään, et­tä sen kat­se­le­mi­ses­ta jäl­keen­päin.

Puo­din va­li­koi­mat o­li­vat sup­pe­at, kui­vat tai kos­te­at. Jäl­kim­mäi­set vir­voi­tus­juo­mi­a ja me­hu­ja se­kä e­del­li­set kek­se­jä, ma­kei­si­a ja säi­lyk­kei­tä, il­man hyl­ly­jä tai tis­ke­jä, sei­nus­tal­le ka­sat­tui­na. Lei­pää ei ol­lut lain­kaan saa­ta­va­na, sil­lä saa­rel­la ei o­le e­nää jau­ho­ja ja lai­van en­teil­ty tu­lo­päi­vä vie­lä kah­den vii­kon pääs­sä.

Me on­nel­li­set pu­res­ke­lem­me vie­lä näk­kä­ri­ä ja ha­pan­korp­pu­ja. Kii­tos Le­an ja Vaa­san&Vaa­san!