Takaisin Edellinen Seuraava
28.9.2008 Ei apeutta Apiassa
Pekka
2008.09.29
2010.04.13

28.9.2008 Ei a­peut­ta A­pi­as­sa

Suo­ma­lai­sen mur­re­muo­don mu­kaan voit ol­la a­pi­a, kun y­leis­kie­les­sä o­let a­pe­a. Po­ly­ne­si­an kie­let ei­vät lie­ne ai­van suo­men­su­kui­si­a, vaik­ka u­se­at sa­nat mei­kä­läi­si­ä, ai­van e­ri­mer­ki­tyk­sin, muis­tut­ta­vat­kin. Kir­joi­tet­tu­jen sa­no­jen ään­tä­mi­nen­kin on hel­pom­paa suo­ma­lai­sel­le, kuin e­si­mer­kik­si eng­lan­ti­lai­sel­le. Sii­hen se help­pous lop­puu­kin o­sal­tam­me. Kie­li­tai­tom­me ra­joit­tuu e­del­leen pa­riin sa­naan. Pään ko­vuus ei o­le ai­nut syy, vaan eng­lan­nin kie­len vah­va a­se­ma Sa­mo­al­la te­kee pai­kal­li­sen kie­len op­pi­mi­sen vie­rail­le tar­peet­to­mak­si.

A­pi­a Ma­ri­nas­sa on rau­hal­lis­ta

Vii­kon ver­ran o­lem­me van­hen­neet e­del­li­ses­tä se­pus­tuk­ses­ta. Ma­ri­nas­sa on rau­hal­lis­ta ja pal­ve­lut lä­hel­lä. Ve­si­let­kum­me lai­tu­ril­la tar­jo­aa päi­vit­täin niin kuu­maa vet­tä, et­tä i­ho ei kä­ry­ä­mät­tä kes­tä. Se jääh­tyy kyl­lä hie­man, kun jak­saa o­dot­taa ja lo­rot­taa. Lä­hin ra­vin­to­la on lai­tu­rin ty­ves­sä ka­dun toi­sel­la puo­lel­la. Ruo­ka-an­nok­sen näis­sä vä­hän län­si­mai­sit­tain suun­tau­tu­vis­sa saa n. 10-13 ta­lal­la=West-Sa­mo­an Dol­lar, joi­ta €:oon mah­tuu 3,29. Ja jos ja­no ve­si­pul­lois­ta huo­li­mat­ta vai­vaa, Vai­li­ma-o­lut li­sää las­ku­a á 1,3 €. E­ten­kin pyö­räl­lä muut­kin pal­ve­lut saa­vut­taa mi­nuu­teis­sa. E­sim. ka­tet­tu to­ri on vä­ri­käs ja e­dul­li­nen he­del­mien ja vi­han­nes­ten os­to­paik­ka. Siel­lä voi myös ruo­kail­la e­dul­li­ses­ti ja sa­mal­la pää­see lä­hem­mäs kan­san sy­vi­ä ri­ve­jä. Hin­nat o­vat y­lei­ses­ti ot­ta­en hal­vem­mat, kuin naa­pu­ris­sa Am. Sa­mo­al­la, ja kaup­po­ja on e­nem­män ja lä­hem­pä­nä. Tuon­ti­tuot­teis­ta mo­net o­vat sa­mo­ja, sa­mo­jen kont­ti­lai­vo­jen Uu­des­ta-See­lan­nis­ta ja Aust­ra­li­as­ta kul­jet­ta­mi­a.

Pyö­ris­tä ja lii­kun­nan tar­pees­tam­me joh­tu­en em­me o­le tur­vau­tu­neet tak­sei­hin, vaik­ka nii­tä tääl­lä vi­li­see Pa­na­man mal­liin. Pie­nin mak­su on 0,7 € ja ka­ve­rit tu­li­vat Vai­li­maan n. 5 km 2,2 €. Bus­se­ja ei tääl­lä o­le­kaan niin pal­jon, kuin Am. Sa­mo­al­la. Ne o­vat myös i­som­pi­a ja näyt­tä­vät pul­lis­te­le­van e­ten­kin kou­lu­lais­ten lii­keh­ties­sä.

Tak­se­ja, hy­vä­kun­toi­si­a pe­rus-se­da­nei­ta riit­tää

Bus­sit o­vat jä­mä­käm­pi­ä, kuin A­me­ri­kan Sa­mo­al­la

Noin ve­neen päi­vä­vauh­ti­a on tul­lut uu­si­a, kaik­ki Pa­go Pa­gos­ta. Nyt on vii­si jenk­ki­ä, kak­si sak­saa ja eng­lan­ti­lais­ta se­kä kai aus­si­a, lip­pu­ja ei al­jon näy, se­kä mei­dän lail­lam­me yk­si Ka­na­das­ta ja I­tä­val­las­ta. Muu­ta­ma on men­nyt me­rel­le.

Pien­tä huol­to­a on saa­tu ai­kai­sek­si, pes­ty kyl­ki­ä, kant­ta ja pils­si­ä. Töi­hin kan­nat­taa ryh­ty­ä he­ti, kun nä­kee kuu­den tie­nois­sa, sil­lä päi­väl­lä on kuu­maa. Me­ri­ve­si sa­ta­mas­sa on 30 as­tet­ta ja il­ma muu­ta­man as­teen e­nem­män. Pa­ri tun­ti­a voi ro­bot­taa, sit­ten on pa­ras­ta le­vä­tä vä­lil­lä ja jat­kaa vä­hän en­nen pi­me­ää.

Hy­vä oh­je, mut­ta pi­täi­si­kö tu­ris­mi­a­kin har­joit­taa vain hä­mä­ris­sä? Ei­len ta­lu­tim­me pyö­ri­ä run­saat puo­let vii­des­tä kil­sas­ta Vil­la Vai­li­maan 200 met­rin kor­keu­teen. Sen­hän kun­non pyö­räi­li­jä, kun­non pyö­räl­lä o­li­si pol­kais­sut al­le var­tis­sa, mut­ta kan­sa­ne­lä­kei­kää lä­hes­ty­es­sä, kan­nat­taa kuu­muu­des­sa kii­ruh­taa hi­taas­ti.

Vil­la Vai­li­ma on Ro­bert Lou­is Ste­ven­so­nin en­ti­nen kar­ta­no. Mo­net tun­te­vat ai­na­kin Aar­re­saa­ri-kir­jan, Dr Je­kyll&Mr Hi­de ja Kid­nap­ped, kaik­ki best-sel­le­rei­tä. Mi­ten vii­mei­nen on suo­men­net­tu en tie­dä. Kir­jai­li­ja eh­ti kir­joit­ta kaik­ki­aan 30 kir­jaa, jois­ta kym­men­kun­ta a­su­es­saan Sa­mo­al­la vii­mei­set vii­si e­lin­vuot­taan.

Les­ken jäl­keen ti­la eh­ti ol­la sak­sa­lai­sen lii­ke­mie­hen a­su­mus, en­nen­kuin Sak­san val­ti­o ru­pe­si Sa­mo­aa siel­tä hal­lit­se­maan en­nen I:stä maa­il­man­so­taa. Sen jäl­keen siel­tä hal­lit­tiin Uus-See­lan­ti­lai­sin voi­min, kun­nes se o­li vii­mein pai­kal­li­sen ku­nin­kaan re­si­dens­si.

Kir­jai­li­ja

Nyt ra­ken­nus on mu­se­o­na, eh­kä lii­an­kin hie­nok­si re­mon­toi­tu­na. Se on a­jan mu­kaan ka­lus­tet­tu, jo­ka huo­nees­sa myös jo­ku­nen ai­to per­heel­le kuu­lu­nut e­si­ne. O­pas­kier­rok­sen ly­hyt, vä­hä­e­lei­nen his­to­riik­ki sai ta­lon e­lä­mään mie­li­ku­vi­tuk­ses­sa. E­rääs­sä Ro­ber­tin kir­jas­to/työ­huo­neen nur­kan hyl­lys­sä o­li va­li­koi­ma Aar­re­saar­ta e­ri kie­lil­lä mm. kai­kis­ta poh­jois­mais­ta, jou­kos­sa pa­ri­kin suo­ma­lais­ta, tut­tu lai­tos kan­si­ku­vi­neen 50-lu­vul­ta.

Mu­se­ot­han ei­vät rii­tä ak­tii­vi­tu­ris­teil­le. Huo­li­mat­ta puo­li­päi­vän hel­tees­tä a­loim­me va­el­taa y­lös vie­rei­sen Vai­a-vuo­ren kyl­ke­ä. Hien va­lu­es­sa vir­ta­naan, a­jat­te­lim­me kuin­ka sa­mo­a­lai­set, to­sin 200 mie­hen voi­min, o­li­vat päi­väs­sä a­van­neet tä­män 250 met­rin kor­keu­se­roi­sen po­lun sa­de­met­sä­jyr­kän­tee­seen 114 vuot­ta sit­ten, täyt­tääk­seen Tu­si­ta­lan, ku­ten he kir­jai­li­jaa ni­mit­ti­vät, Ta­ri­nan­ker­to­jan, vii­mei­sen toi­veen tul­la hau­da­tuk­si vuo­ren hui­pul­le.

Vil­la Vai­li­ma sai val­ke­at vä­rin­sä sak­sa­lai­sai­ka­na. Hau­ta hui­pul­la yk­si­näi­sen puun al­la.

Nä­kö­a­la

Hau­dal­taan kir­jai­li­jan hen­ki nä­kee, 450 met­ris­tä, Vil­la Vai­li­man ai­van jal­ko­jen­sa juu­res­sa. Toi­sel­la puo­lel­la siin­tää A­pi­a sa­ta­mi­neen ja me­ri. Sa­maa mai­se­maa i­hai­lim­me me­kin e­väi­tä naut­tien ja ve­si­pul­lois­ta hi­koil­tu­ja lit­ro­ja e­li­mis­töön pa­laut­ta­en. A­las tu­lim­me hel­pos­ti vii­da­kos­ta ve­täi­si­miim­me kep­pei­hin jyr­kän­teis­sä tu­kien ja lop­pu­mat­kan pyö­ri­nem­me rul­la­ten.

Chi­mun Sirk­ka-Lii­sa ja Ti­mo o­vat miet­ti­neet pa­luu­ta i­tään Sa­mo­al­le ja Ton­gal­le, kos­ka jou­tui­vat (sai­vat) pai­nel­la suo­raan Fid­zil­le su­ku­lai­si­a ta­paa­maan. Vii­me­vies­tis­sä vas­ta­tuu­li ei e­nää, syys­tä hou­ku­tel­lut, vaan kat­seet o­li­vat kään­ty­neet län­teen, Va­nu­a­tul­le ja Uu­teen Ka­le­do­ni­aan.

29.9.2008

Ve­ne­huol­to­a e­del­leen ran­nas­sa ja it­sel­lem­me haim­me si­tä to­rin nur­kil­ta.

Kat­se­lim­me juu­ri Usg­rib-sää­tä. Sen mu­kaan pa­ri päi­vää tuu­let o­li­si­vat suht e­dul­li­set Ton­gan suun­taan. Ko­vem­pien kaak­kois­ten jäl­keen näyt­täi­si, et­tä vas­ta vii­kon­lop­pu­na voi­si ol­la vas­taa­vaa. Jos aa­mul­la tie­dot o­vat sa­mat, läh­dem­me lii­ken­tee­seen il­ta­päi­väl­lä. En­sin on 30 mai­li­a U­po­lun ran­nik­ko­a sen ja Sa­vain vä­li­seen sal­meen. Sii­tä voi­si, jos on ke­vyt­tä ku­ten en­nus­tees­sa nos­taa kurs­si­a e­te­läm­mäk­si nou­se­van kaak­koi­sen e­del­lä. Sal­mes­ta on 150 mai­li­a Niu­a­to­pu­ta­pun hy­vin pie­nel­le Ton­gan poh­joi­sel­la saa­rel­le. A­me­rik­ka­lais­kie­li ei to­pu­ta­pui­hin tai­vu, jo­ten he me­ne­vät ”New Po­ta­tos-saa­rel­le”.