Takaisin Edellinen Seuraava
12.9.2008 Viikko Pago Pagossa
Pekka
2008.09.18
2010.04.13

12.9.2008 Pa­go Pa­go, A­me­ri­kan Sa­mo­a

Nä­mä ju­tut il­mes­ty­vät si­vuil­le y­leen­sä, kun o­lem­me pääs­seet net­ti­yh­tey­teen sa­ta­mis­sa. Ku­vi­a lait­te­len nii­hin jäl­keen­päin, jos­kus viik­ko­jen­kin vii­veel­lä, jo­ten van­hois­sa­kin ju­tuis­sa voi ol­la muu­tok­si­a tai täy­den­nyk­si­ä.

Pal­jo­a em­me Pa­go Pa­gos­ta tien­neet tul­les­sam­me. E­del­lis­ten kä­vi­jöi­den kom­ment­te­ja: Pa­ha by­rok­ra­ti­a, tuu­li­nen, ank­ku­ri ei pi­dä, lii­an sy­vää ank­ku­roin­tiin, jat­ku­vas­ti sa­taa, ka­la­teh­taat hai­se­vat, jyl­hä, kau­nis sa­ta­ma­mai­se­ma, a­me­rik­ka­lai­si­a ta­va­roi­ta saa­ta­vis­sa, hy­vä os­tos­paik­ka, hy­vät yh­tey­det Yh­dys­val­toi­hin, pos­ti, len­to te­le, hy­vät bus­si­yh­tey­det saa­rel­la.

Vii­kon ko­ke­muk­sel­la

Plus­sat:

Suo­jai­nen, jyl­hän­kau­nis ja vih­re­ä sa­ta­ma­lah­ti E­des si­sään­sel­vi­tys­tä ei he­vin miel­lä by­rok­ra­ti­ak­si, sil­lä E­rit­täin ys­tä­väl­li­set ih­mi­set Kau­nis pää­a­si­as­sa au­rin­koi­nen sää, pie­ni­ä sa­de­kuu­ro­ja. Pi­tä­vä ank­ku­ri­poh­ja. E­te­lä­me­ren, tois­tai­sek­si pa­ras ja hal­vin lan­ga­ton in­ter­net y­let­tää hy­vin ve­neel­le 491-met­ri­sel­tä vuo­rel­ta ai­van vie­res­sä. USD 15/kk. Tuu­li- ja au­rin­ko­e­ner­gi­aa riit­tä­väs­ti rei­luun tie­to­ko­neen käyt­töön. Maut­to­man hy­vää juo­ma­vet­tä saa­ta­vis­sa il­mai­sek­si jol­la­ran­nan tun­tu­mas­sa Hy­vät, e­dul­li­set bus­si­yh­te­det, € 0,70-1,20/5-15km. Hy­vä jol­la­lai­tu­ri, u­sei­ta le­vei­tä, tyh­ji­ä sor­mi­pont­too­nei­ta tyh­jäs­sä ma­ri­nas­sa. Hy­vä ja e­dul­li­nen, USD 1/ko­neel­li­nen, it­se­pal­ve­lu­pe­su­la jol­la­ran­nas­sa Hoi­det­tu­ja va­el­lus­pol­ku­ja, jois­ta kar­tat saa­ta­vil­la Päi­vit­täi­set ruo­ka­os­tok­set on­nis­tu­vat

Näi­tä sor­mi­a on muu­ta­mi­a ai­van tyh­ji­nä mei­tä var­ten.

O­sa plus­sis­ta kään­tyy mii­nuk­sik­si toi­sel­ta kan­til­ta:

U­sein rois­kut­ta­van ko­va vas­ta­tuu­li jol­la­mat­kal­la A­joit­tain ko­vi­a puus­ki­a ank­ku­ri­pai­kal­la A­joit­tain lä­het­tä­vät lä­hei­set ka­lan­pur­kit­ta­mot ha­ju­ter­vei­si­ä Me­ri­ve­si li­kais­ta He­del­mi­ä ja tuo­re­tuot­tei­ta yk­si­puo­li­ses­ti ja ra­joi­te­tus­ti saa­ta­vis­sa.

Pa­ra­tii­seil­la­kin on pa­ri puol­ta. Kun tuu­li lop­pui ja sit­ten kään­tyi al­koi­vat si­vi­li­saa­ti­on mer­kit liik­ku­a.

Mei­dän saa­pu­es­sam­me ja lä­hi­päi­vi­nä ko­vat pu­hu­rit es­ti­vät kans­sa­käy­mi­sen mui­den ve­nei­den kans­sa, mut­ta jol­la­ran­nas­sa ai­na joi­tain ta­pa­sim­me ja saim­me täs­mäl­lis­tä tie­to­a, mel­kein ta­lut­ta­en e­sim pos­tiin ja com­mu­ni­ca­ti­ons-ta­loon.

Ve­nei­tä on ank­ku­ri­pai­kal­la run­saat pa­ri­kym­men­tä, vaih­tu­vuus on hi­das­ta. Suu­rin o­sa on jenk­ke­jä. Jot­kut o­vat a­su­mat­to­mi­a. Yk­si ai­na­kin nä­kyy käy­vän töis­sä. Toi­set o­vat ol­leet kak­si kuu­kaut­ta. Pa­ri on kii­vi­ä ja ka­na­da­lais­ta.