Takaisin Edellinen Seuraava
21.9.2008 Amerikan Samoa, se on siinä
Pekka
2008.09.21
2010.04.13

21.9.2008 A­me­ri­kan Sa­mo­a, se on sii­nä.

Per­jan­tai­na täyt­tyi­vät kak­si en­sim­mäis­tä Am. Sa­mo­an viik­ko­am­me. Ei­len kä­vim­me taas pyy­kil­lä tu­tus­sa, ai­van jol­la­lai­tu­rin ää­rel­lä o­le­vas­sa it­se­pal­ve­lu­pe­su­las­sa. Pa­ri ko­neel­lis­ta hoi­tui­vat kui­vik­si as­ti noin tun­nis­sa A­me­ri­kan ko­neil­la A­me­ri­kan mal­liin. O­tim­me sa­mal­la juo­ma­vet­tä yh­tä lä­hel­tä huol­to­a­se­mal­ta ka­nis­te­ri­me­ne­tel­mäl­lä tank­kiin juok­su­tet­ta­vak­si.

Pi­ti lait­taa vie­lä ku­va din­gi­lai­tu­reis­tam­me, heil­le , jot­ka o­vat tus­kail­leet Ka­ri­bi­an u­sein y­li­kuor­mi­te­tuis­sa vas­taa­vis­sa. Ei tä­hän ku­vaan vie­lä kaik­ki tyh­jät sor­mi­pont­too­nit mah­tu­neet­kaan.

Ei­li­nen lau­an­tai o­li pil­ve­tön ja tuu­le­ton ja sii­tä joh­tu­en kuu­ma, se­kä il­man et­tä me­ri­ve­den läm­pö­ti­la nou­si lah­del­la y­li kol­men­kym­me­nen. Sau­nan kor­vik­keek­si kä­vim­me tu­li­kuu­mas­sa, dol­la­rin suih­kus­sa pe­su­lan ti­lois­sa.

Au­rin­ko las­ki, ko­tiin pääs­ty­äm­me. Pi­me­ni, ja pie­net vuo­ril­ta va­lu­vat vi­rit tun­tui­vat ter­ve­tul­leen vii­leil­tä a­las­to­mal­la i­hol­la. Huuh­te­lim­me il­ta­pa­laa, pai­kal­li­sel­la, tar­kem­min sa­not­tu­na, naa­pu­ri­maan, Sa­mo­an, Vai­li­ma-o­lu­el­la. Fa­ga­to­gan ja Pa­go Pa­gon ky­lien va­lot ra­ken­si­vat sil­to­jaan meil­le y­li ty­ve­nen ve­den. Ka­la­teh­taan voi­ma­lai­tos jy­ti­si lai­va­ko­nei­den voi­mal­la, mut­ta ei si­tä e­nää kuu­le. Sen ais­tii o­sa­na Pa­go Pa­go­a.

Ton­ni­ka­laa, kii­tos

Pa­go Pa­gon lah­del­la on kak­si ka­lan­pur­kit­ta­mo­a,. Saa­ren ai­no­a suur­te­ol­li­suus. Ko­re­a­lais­ten juu­ri a­me­rik­ka­lai­sil­ta os­ta­ma Star­kist Sa­mo­a ja Van Camp Se­a­food. E­ri ni­mel­lä on vie­lä pak­kaa­va fir­ma. Siel­lä pel­ti­le­vy saa kyy­ti­ä muut­tu­es­saan säi­ly­ke­pur­kik­si. Ai­ka van­han tie­don mu­kaan näi­tä te­ol­li­si­a työ­paik­ko­ja o­li­si 1300. Ja ka­la­lai­vois­sa li­säk­si 4000.

Uu­den tie­don mu­kaan teh­taan tun­ti­palk­ka on USD 3.30, jo­ka ei o­le lain­kaan huo­no ton­ga­lai­sil­le ja naa­pu­rin ent. län­si-sa­mo­a­lai­sil­le, joi­ta työ­vä­ki kuu­le­ma e­nim­mäk­seen on.

Sa­teen­te­ki­jä

Tä­tä sa­ta­ma­lah­te­a hal­lit­see i­tä­puo­lel­la, pa­saa­ti­tuul­ten puo­lel­la Mt. Pi­o­a, a­me­rik­ka­lai­sit­taa­in Rain­ma­ker, sa­teen­te­ki­jä. Kor­keu­del­taan 520 met­ri­ä ja muo­döl­taan kuin pa­to tai hyp­py­ri tuu­len poik­ki. Se nos­taa il­ma­vir­tauk­set, muo­dos­taa pil­vet ja ai­kaan­saa sa­teet. Lä­him­mäl­lä vai­ku­tu­sa­lu­eel­laan jo­pa 6 m vuo­des­sa, mut­ta saa­a­ren kui­vem­mil­la seu­duil­la vain puo­let sii­tä. Syys­tä So­mer­set Maug­ha­min kir­ja ”Rain”, sa­de, on si­joi­tet­tu tän­ne ja tai­taa ol­la fil­mat­tu­kin tääl­lä. Lie­kö nyt lo­pe­tet­tu ja sor­tu­mai­sil­laan o­le­va Rain­ma­ker ho­tel­li myös ol­lut ku­vaus­paik­ka­na.

Rain­ma­ker oi­ke­al­la ei par­hail­laan tee lain­kaan sa­det­ta. Ka­la­teh­taat ja ka­la­lai­vat va­sem­mal­la.

Ih­me kyl­lä mei­tä sa­de ei saa­vut­ta­nut. Lä­hes jo­ka päi­vä näim­me pil­vien ti­hen­ty­vän Rain­ma­ke­rin pääl­lä. Sa­det­ta­kin näim­me , mut­ta var­si­nai­ses­ti siel­lä mis­sä sa­tuim­me liik­ku­maan säi­lyim­me kui­vi­na.

Maa­mies­ten saa­ris­to

Ja­cob Rog­ge­veen pis­täy­tyi en­sim­mäi­se­nä eu­roop­pa­lai­se­na lä­hei­sel­lä Ma­nu­a-saa­rel­la. !786 Bou­gain­vil­le an­toi näil­le saa­ril­le ni­mek­si Na­vi­ga­tor Is­lands, Me­ren­kul­ki­joi­den saa­ret, kun nä­ki al­ku­a­suk­kai­den tai­ta­vas­ti kä­sit­te­le­vän ka­noot­te­jaan. Ja to­del­la tääl­lä sei­la­si­vat, me­loi­vat mi­tä mil­loin­kin sään­nöl­li­ses­ti Ton­gan, Fid­zin ja Sa­mo­an vä­li­ä 300 – 400 tai 500 mai­li­a suun­taan­sa. Sik­si ih­met­te­lem­me mil­lai­si­a maak­ra­pu­ja nä­mä tä­nään o­vat. Mei­dän ank­ku­ri­po­ru­kan li­säk­si tääl­lä on kym­me­nen pur­je­ve­net­tä, jois­ta puo­let on ku­ta­kuin­kin käyt­tö­kun­nos­sa ja toi­nen puo­li ik­ku­nat­to­mi­a, luu­kut­to­mi­a, mas­tot­to­mi­a, ho­mees­sa yl­tä pääl­tä. No ne o­vat­kin val­ko­naa­mo­jen u­noh­ta­mi­a. Jo­ku­nen har­va moot­to­ri­paat­ti liik­kuu vie­lä har­vem­min. Mut­ta, kun vie­rai­lim­me muu­ta­mis­sa pik­ku­ky­lis­sä, jois­sa o­li kau­nis, suht suo­jai­sa lah­ti, nä­ky­vis­sä ei ol­lut ai­nut­ta­kaan a­lus­ta. Ei min­kään­lais­ta haak­se­a. Ja jos ei ve­net­tä nyt ran­nas­sa voi­si­kaan pi­tää, niin ky­lät on vää­räl­lään ne­li­ve­to­au­to­ja, joil­la ke­vy­es­ti ve­te­li­si paat­ti­a ran­taan ja ta­kai­sin, mut­ta ei. Tä­mä on Maak­ra­pu­jen saa­ris­to.

Pa­rin päi­vän ta­kai­ses­sa leh­des­sä o­li jut­tu ry­hä­va­lais­ta. O­li­vat näh­neet nii­tä 11 kpl tuos­sa ai­van lä­hel­lä, len­to­ken­tän tun­tu­mas­sa. Toi­vot­ta­vas­ti koh­ta nä­em­me nii­tä. Ne tu­le­vat vuo­sit­tain kyl­mil­tä ve­sil­tä tän­ne li­sään­ty­mään. Ei­vät­kä tie­ten­kään ai­no­as­taan tän­ne vaan mo­nin pai­koin pal­lon ym­pä­ri näil­le le­veyk­sil­le. Täs­sä lä­hel­lä ai­na­kin Niu­el­le, Ton­gal­le, Vaa­nu­a­tul­le. Ry­hä­va­las on 10-15 met­ri­nen jo­pa 45 ton­ni­nen veik­ko. Ne uis­ken­te­le­vat jo­pa ve­nei­den kes­kel­lä ank­ku­ri­pai­koil­la, ei­vät­kä näy­tä hä­ui­riin­ty­vän ai­na­kaan pik­ku­a­luk­sis­ta lä­hei­syy­des­sään. Niin­pä wha­le­watc­he­rit ja sii­nä me­kin voim­me ai­ti­o­pai­koil­ta, jo­pa vain met­rien e­täi­syy­del­tä seu­ra­ta nii­den toi­min­taa, jo­ka u­sein tar­koit­taa hyp­py­jä lä­hes ko­ko­naan y­lös ve­des­tä tai vii­si­met­ris­ten rin­ta­e­vien voi­ma­kas­ta läis­kyt­te­ly­ä.

Läh­tö­ä vail­la

Meil­le pa­ras­ta o­li­vat sa­de­met­sä­rin­teil­lä ja har­jan­teil­la kul­ke­vat po­lut, ja se, et­tä hel­pos­ti löy­sim­me tie­don ja it­se po­lut. Ti­he­ä, e­dul­li­nen lin­ja-au­to­lii­ken­ne on saa­ren pa­ras­ta an­ti­a myös. Min­ne ta­han­sa o­let me­nos­sa. Hyp­pää yh­teen, jat­ka toi­sel­la ja o­let jo mel­kein pe­ril­lä, tai ai­van, sil­lä niis­sä on kään­ty­vät pyö­rät ja heit­tä­vät tar­vit­ta­es­sa rei­tin lä­hei­syy­teen.

Seu­raa­vat vuo­si­mal­lit A­me­ri­kan Sa­mo­an si­vii­li­au­tois­ta o­vat jo suu­rem­pi­a, kuin pai­kal­li­set bus­sit.

Sa­mo­a­te­le­com­mu­ni­ca­ti­ons-lan­ga­ton in­ter­net o­li mai­ni­o. Kuu­kau­si­hin­ta 15 USD tun­tui Rans­kan a­lu­ei­den jäl­keen il­mais­pal­ve­lul­ta. Se nä­kyi ank­ku­ri­pai­kal­lem­me mei­dän an­ten­nil­la mai­ni­os­ti. Us­koi­sin myös si­säi­sel­lä an­ten­nill­la. Vas­ta­puo­li o­li y­li 500 met­rin kor­keu­del­la sa­ta­ma­lah­te­a reu­nus­ta­val­la har­jan­teel­la.

Kun o­li hy­vät yh­tey­det sain ai­kai­sek­si ju­tun maa­il­mal­la seik­kai­le­vis­ta suo­ma­lais­ve­neis­tä. Lä­he­tin sen ei­len Ki­til­le, Wes­ter­back (Ve­ne­leh­den toi­mi­tus­sih­tee­ri). Häm­mäs­tyin it­se­kin , kun las­kin ve­neet jäl­keen­päin, 27 kpl. Ja kui­ten­kin sii­tä puut­tu­vat kym­me­net Vä­li­me­ren ve­neet ja mon­ta­ko muu­al­la sit­ten sei­laa­kaan.?

U­los­sel­vi­tys nel­jäl­lä tis­kil­lä sa­mas­sa ta­los­sa kes­ti var­tin ja mak­soi USD 50,00 tul­lil­le ja USD 50,00+14,50 sa­ta­mal­le. Vii­des paik­ka U­tu­lein im­mig­ra­ti­o­nis­sa ei mak­sa­nut mi­tään, mut­ta an­toi pa­rin kil­san kä­ve­lyn. Ker­rot­tiin, et­tä läh­de­tään he­ti per­jan­tai-il­ta­na, mut­ta o­lim­me päät­tä­neet sun­nun­tai-il­ta­päi­vä­nä. Se on nyt!