Takaisin Edellinen Seuraava
Joulu Whangareissa
Pekka
2009.01.04
2010.04.13

25.12.2008 Jou­lu Whan­ga­reis­sa

”Jou­luu ruo­kaa kan­taa kun­non vää­ki, kun­non vää­ki.” Packn’Sa­ve-mar­ket­ti on ran­ta­ka­dun ta­ka­na. Jot­kut työn­tä­vät e­väät suo­raan ve­neel­le mar­ket­ti­kär­ryl­lä. Jon­kin­sor­tin hii­vit u­se­am­paan ot­tee­seen me­kin siel­tä re­puil­la, kas­seil­la ja kal­ja­kär­ryl­lä kyö­rä­sim­me. Py­hien li­säk­si ei­nei­tä tar­vi­taan sil­tä va­ral­ta, et­tä ky­ke­ni­sim­me e­des muu­ta­mak­si päi­väk­si lä­hi­ve­sil­le. Va­ras­tom­me­kin tar­vit­si­vat vie­lä täy­den­nys­tä, sil­lä tä­hän maa­han tu­lim­me ka­ran­tee­ni­mää­räys­ten ta­ki­a mi­ni­mie­väin, ei­kä kaup­paa lä­hem­mäk­si tai­de­ta töi­jä­tä mis­sään muu­al­la­kaan.

Sirk­ka-Lii­sa ja Ti­mo kut­sui­vat mei­dät Chi­muun jou­lu­aat­to­na. Me o­lim­me kyl­jit­täin pont­too­nis­sa ja Chi­mu keu­las­sam­me o­le­van paa­tin kyl­jel­lä, jo­ten mat­ka ei ol­lut pit­kä.

Chi­mu ja Ii­ris Whan­ga­rein Town Ba­sin Ma­ri­nas­sa

Jou­lu­sau­naan pi­ti sen si­jaan kä­vel­lä al­le puo­li­ki­lo­met­ri­ä suun­taan­sa, ui­ma­hal­lil­le.

Jou­lu­sau­na al­koi pois­tu­mis­har­joi­tuk­sel­la

Mei­dän on­nek­si ei ol­lut y­läi­kä­ra­jaa

Sirk­ka-Lii­sa o­li kat­ta­nut hie­non, jou­lui­ses­ti, ja lait­ta­nut kys­tä kyl­lä, jo­pa it­se suo­lan­nut kin­kun ja tie­tys­ti pais­ta­nut. Riit­ta täy­den­si laa­ti­koin ja ty­kö­tar­pein.

Chi­mun jou­lu­pöy­dän vii­mei­set vi­ri­tyk­set

Päi­vä o­li e­rit­täin kau­nis, ja au­rin­ko he­lot­ti, mit­ta­rin hui­del­les­sa 30:n kor­vis­sa, jou­lu­tun­nel­maa tih­ku­en. Her­kuin her­kis­ty­nei­nä muis­te­lim­me vuo­den ta­kai­si­a ai­ko­ja Tri­ni­da­din Cha­gu­a­ra­mak­ses­sa. Sil­loin meil­lä o­li i­lo viet­tää jou­lu­a Li­ber­ta­sin ti­la­vas­sa ja vie­raan­va­rai­ses­sa sa­lon­gis­sa, Ju­ha Saa­ri­sen ja Tai­ja Puo­li­tai­pa­leen kut­su­mi­na. Suo­ma­lais­ve­nei­tä o­li a­luk­si nel­jä: Li­ber­tas, An­na­Saa­ra, Chi­mu ja Ii­ris. Myö­hem­min jouk­koon liit­tyi­vät vie­lä Dra­go­nis II ja Zang­ra.

Jou­lu­päi­vä­nä ko­koon­nuim­me Ii­rik­sel­le, mu­ka­na myös Mat­ti Lap­pa­lai­nen Snoo­py te­räs­ve­nees­tään. Mat­ti on yk­sin­pur­jeh­ti­ja, jo­ka on läh­te­nyt Suo­mes­ta vuon­na 2003. Hän saa­pui Uu­teen-See­lan­tiin jo e­del­li­sel­lä kau­del­la, mut­ta jat­ku­vat sa­teet ve­nyt­ti­vät re­mont­ti­a Dock­land 5-te­la­kal­la, jos­sa Snoo­py, nyt jo uu­sis­sa maa­leiss­saan, vie­lä­kin vii­pyy. Kä­vim­me to­den­ta­mas­sa ti­lan­teen Dock­land 5-gril­li-il­las­sa, te­la­kan­joh­ta­ja Char­lien ja Ma­tin kut­su­mi­na.

Mat­ti Lap­pa­lai­nen ka­pu­aa a­las Snoo­pys­tä

e­li o­li jou­lu tai ju­han­nus si­tä tar­vi­taan

Think Tank, Tank Think

A­me­ri­kan­kie­lis­tä ot­sik­ko­a­ni en it­se­kään ym­mär­rä, mut­ta muis­tui mu­ka­val­ta, ja jo­tain te­ke­mis­tä sil­lä on tank­kien ja a­jat­te­le­mi­sen kans­sa.

Ii­rik­seen a­sen­net­tiin sep­ti­tank­ki jo syn­ty­es­sään. Se ru­pe­si hen­git­tä­mään ja myö­hem­min vuo­ta­maan pik­ku­ruis­ten syö­py­mis­rei­kien kaut­ta. Ruos­tu­ma­ton, mut­ta ei luul­ta­vas­ti ha­pon­kes­tä­vä, tank­ki ei kes­tä­nyt kym­men­tä vuot­ta, mut­ta kor­vat­tiin sen a­jan ku­lut­tu­a Thai­maas­sa uu­del­la ruos­tu­mat­to­mal­la. Tar­peek­si tuh­ti­a in­hi­mil­li­sel­le jä­te­hyök­käyk­sel­le ei tä­mä­kään ol­lut, vaan al­koi vuo­taa jon­kin ai­kaa sit­ten n. seit­se­män vuo­den ku­lut­tu­a.

Kier­rok­set O­pu­an ja Whan­ga­rein ve­ne­kau­pois­sa ei­vät a­luk­si tuot­ta­neet tu­los­ta, mut­ta ot­si­kon tar­koit­ta­ma a­ja­tus­työ käyn­nis­tyi to­den te­ol­la. Tar­jol­la o­le­vat val­miit tan­kit ei­vät en­sin tun­tu­neet mah­tu­van min­ne­kään tai sit­ten o­li­vat niin pie­ni­ä, et­tä ne äm­pä­ril­lä kor­vai­si.

A­jat­te­le, mie­ti! Kuin­ka ol­la­kaan, sau­nam­me, ny­kyi­sin il­man kiu­as­ta, pys­tyi löy­lyt­tä­mään nel­jä ”ih­mis­mas­saa” ker­ral­la. Ni­pis­te­tään sii­tä. Kun paik­ka var­mis­tui, löy­tyi so­pi­va tank­ki­kin val­mis­ta­jan pit­käl­tä lis­tal­ta ko­ko­ja ja muo­to­ja. Ti­lat­ta­es­sa pi­ti vain ker­to­a lä­pi­vien­tien si­jain­nit. Niis­sä si­tä mit­tai­lu­a riit­ti. Mis­tä puh­kai­sen sei­nän? Ei kai te­räk­si­nen ke­hys­kaa­ri tu­le rei­til­le? Ti­lauk­sen jäl­keen säi­li­ö tu­li kaup­paan kol­men ar­ki­päi­vän ku­lut­tu­a. Vie­lä tar­vit­tiin pus­sil­li­nen jär­jes­tel­mään kuu­lu­vi­a muo­vi­si­a let­ku­liit­ti­mi­ä ja kul­mi­a mu­kaan, se­kä sa­ni­teet­ti­let­ku­a.

Kun o­sat o­li­vat ka­sas­sa a­loi­tim­me ve­neen trim­mauk­ses­ta pe­räl­leen. WC-pois­to­lä­pi­vien­ti on ve­den­pin­nan y­lä­puo­lel­la, ku­ten kaik­ki muut­kin ve­de­not­to­a lu­kuu­not­ta­mat­ta Ii­rik­ses­sä, mut­ta var­muu­den vuok­si köy­si­ä, a­jo­ank­ku­ri ja vie­lä täy­te­tyt ve­si­ka­nis­te­rit siir­ret­tiin niin pe­rään kuin mah­dol­lis­ta. Kor­jauk­ses­ta tul­lut ge­no­a­kin te­ki o­san­sa ai­van ve­neen e­ri kul­mal­la, kuin y­leen­sä. Kun kouk­ku ja 60 met­ri­ä ket­ju­a vie­lä vii­rat­tiin jo­en­poh­jaan näyt­ti Ii­ris o­le­van kuin len­toon läh­dös­sä.

Nyt us­kal­sin ka­jo­ta lä­pi­vien­ti­vent­tii­liin. Tiik­ki­lis­ta ja pie­ni las­ku­ta­so o­li pi­tä­nyt ir­roit­taa koh­teen saa­mi­sek­si työ­ka­lu­jen ja työ­mie­hen u­lot­tu­vil­le. Ko­van ä­hel­tä­mi­sen jäl­keen sain vent­tii­lin mut­ki­neen, nip­poi­neen ir­ti ja kä­vin Ri­ver Si­de-te­la­kan ruu­vi­pen­kis­sä sen o­sat a­vaa­mas­sa ja put­saa­mas­sa. Saa­tu­a­ni Chi­mun Ti­mol­ta vent­tii­liin luo­ki­tuk­sen, o­li­kin ai­ka a­sen­taa se ta­kai­sin hamp­pu-Per­ma­tex-tii­vis­tein.

Kuin­ka ol­la­kaan tank­ki­re­mont­ti al­koi jou­lu­na­lus­päi­vi­nä, ja Riit­ta al­koi saa­da jou­lu­lah­jo­ja jo en­nen py­hi­ä, pö­ly­ni­mu­rin ja hius­ten­kui­vaa­jan. I­mu­ri hel­pot­ti re­mont­ti­a o­leel­li­ses­ti, ja kui­vu­ri­a­kin tar­vit­sin yh­den lii­tok­sen läm­mi­tyk­seen.

Muu­ta­ma täy­si, 12 h, työ­päi­vä vie­lä me­ni en­nen­kuin uu­si tank­ki is­tui lau­teil­la o­mal­la pai­kal­laan. Ja jo­ku­nen vie­lä li­sää en­nen­kuin van­ha tank­ki, mel­ko siis­ti ja kiil­tä­vä vie­lä kan­net­tiin ros­kik­seen. Hy­väs­ti kak­si viik­ko­a u­rak­ka kes­ti, tiik­ki­tap­pien lak­kaa­mis­ta myö­ten ja vii­mei­set voi­mis­te­lut lau­teen al­la vie­lä jou­lu­py­hi­nä.

Ii­rik­sen jär­jes­tyk­ses­sä kol­mas sep­ti­tank­ki val­mii­na pal­ve­luk­seen

Kah­dek­san­tois­ta vuot­ta o­lim­me pum­pan­neet ta­va­rat u­los kä­si­pum­pul­la, el­lei ko­neel­lis­ta i­mu­a ol­lut saa­ta­vil­la. Jos ri­koim­me sää­dök­si­ä, teim­me sen va­kain tuu­min ja har­ki­ten. Nyt tyh­jen­nys on pai­no­voi­mai­nen, ja van­huu­den­hö­pe­röt saat­ta­vat vent­tii­lin a­va­ta vaik­ka va­hin­gos­sa.

Town Ba­si­nis­sa i­mu­tyh­jen­nys­tä ei o­le, mut­ta eh­dim­me käy­dä Ri­ver Si­de-ma­ri­nan pum­pul­la va­jaan mai­lin pääs­sä kak­si ker­taa, vii­mek­si pe­rus­teel­li­sel­la puo­len tu­si­nan huuh­te­lul­la en­nen uu­den a­sen­nus­ta. Pa­ris­ta sa­das­ta ve­nees­tä em­me ke­nen­kään muun o­le näh­neet i­mu­tyh­jen­nys­tä käyt­tä­vän. Yk­si y­rit­ti, mut­ta ei saa­nut kork­ki­a au­ki, ja kah­ta e­päi­lem­me. Jo­en ve­si on aa­mui­sin kuin vie­mä­ri. Pur­jeh­duk­sen huip­pu on täl­lä sa­ral­la ke­hi­tys­maa, mut­ta ra­joi­tuk­set u­los­pump­pauk­seen on jo sää­det­ty, jo­ten meis­tä­kin se on kiin­ni.