Takaisin Edellinen Seuraava
19.3.2008 Cartagena
Rosvoja liikkeellä
Pekka
2008.03.19
2010.04.13

19.3.2008 Car­ta­ge­na

Ros­vo­ja liik­keel­lä

Aa­mu-VHF-ne­tis­sä lu­e­taan ai­na he­ti a­lus­sa tur­va­ju­tut. Niin tä­nään­kin: On­ko vii­me vuo­ro­kau­te­na ol­lut hä­tä- tai tur­va­ta­pauk­si­a, joi­ta ha­lut­tai­siin mai­ni­ta. Ei vas­tauk­si­a. Ne­tin­ve­tä­jä Se­a U Ma­na­na-kat­ti jat­koi, et­tä heil­lä ja pa­rin ve­neen pääs­sä Af­ri­kan Qu­een-ka­tis­sa o­lin ei­len käy­nyt ros­vo­ja. Tie­to­ko­neet, ka­me­rat se­kä muu­ta e­lekt­ro­niik­kaa ja ta­va­raa o­li läh­te­nyt. E­ri­koi­ses­ti hän va­lit­te­li sy­li­mik­ron ka­to­a­mis­ta, sil­lä lä­hes ko­ko e­lä­mä o­li tal­len­net­tu sii­hen. Tie­tys­ti kar­tat ja muu na­vi­goin­ti o­li nyt hu­kas­sa, sa­moin pas­si­ko­pi­ot, pa­pe­rit ja pank­ki­tie­dot. Voin sen jo hy­vin ym­mär­tää, vaik­ka meil­lä tie­to­ko­ne on vie­lä ren­ki i­sän­nän a­pu­na. Se­a U Ma­na­nan täk­si päi­väk­si so­vit­tu läh­tö­kin pi­ti siir­tää.

Ros­vous­me­ne­tel­mä pe­la­si hy­vin tur­val­li­suu­teen tuu­dit­tau­tu­nei­hin. Ros­vo­jouk­ko tu­li ma­ri­naan, kuin tu­ris­tit i­kään. Luu­len, et­tä näin hei­dän ky­sy­vän ma­ri­naam­me vie­rei­sen port­ti­vah­dil­ta. Suu­ri jouk­ko nuo­reh­ko­ja val­koi­hoi­si­a 5-paik­kai­sel­la pick-u­pil­la, la­val­la vie­lä po­ruk­kaa. Jouk­ki­o o­li va­lo­ku­van­nut ah­ke­ras­ti lai­tu­reil­la, näp­päil­len sin­ne ja tän­ne, sa­mal­la tark­kail­len, kun o­sa jouk­ki­os­ta sil­lä ai­kaa tyh­jen­si paat­te­ja ja hom­man hoi­det­tu­aan pe­rään­tyi re­put pul­lol­laan.

Ta­pauk­sel­la on kuu­le­ma u­sei­ta sil­min­nä­ki­jöi­tä, mut­ta rep­pu­mat­kai­li­jat jouk­ki­oi­na­kin o­vat y­lei­nen nä­ky tääl­lä, sil­lä mo­net ve­neet vie­vät hei­tä Ro­sa­ri­o- ja San Blas-saa­ris­toon. Ku­kaan sil­min­nä­ki­jä ei kui­ten­kaan tien­nyt tar­peek­si tois­ten, suun­ni­tel­mis­ta tai vie­rais­ta, ky­sy­äk­seen tai il­moit­taak­seen.

Muu­al­la Ka­ri­bi­al­la o­lem­me tot­tu­neet e­sim. Jol­lat ai­na lu­kit­se­maan. Tääl­lä si­tä har­ras­ta­vat har­vat. Luu­kut ja o­vet o­vat y­lei­ses­ti le­väl­lään, ku­ten täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa ja läp­pä­ri kut­su­vas­ti ul­ko­pöy­däl­lä. Ei au­ta, et­tä käy­tet­ty e­lekt­ro­nik­ka on mel­ko pie­nen ra­han väär­ti. Uu­det mak­sa­vat, mut­ta mo­net tie­dot ja eh­kä vuo­si­a ke­rä­tyt va­lo­ku­vat o­vat kor­vaa­mat­to­mi­a.

O­pim­me­ko mi­tään? Jo ne­tis­sä neu­vo­ja tu­li. Ky­sy­mi­ses­tä ei va­hin­ko­a tu­le, tai vai­vih­kaa naa­pu­reil­le tai hen­ki­lö­kun­nal­le vih­jaa­mi­ses­ta. Oi­keil­la a­si­oil­la o­le­vat, kyl­lä ym­mär­tä­vät, ai­na­kin se­lit­tä­mäl­lä.

Ryh­dy ai­na toi­men­pi­tei­siin, jos vä­hän­kään käy e­päi­lys mie­les­sä! Hie­no­tun­tei­suu­del­le ei o­le si­jaa!

Luu­lim­me, et­tä vii­kok­si hank­ki­mam­me wi­fi-yh­teys jo o­li­si pi­men­nyt, mut­ta eh­kä muu­ta­mien kat­ko­jen ta­ki­a o­lem­me saa­neet li­sä­ai­kaa.

19.3.2008 Läh­tö­ä vail­la

Uu­si kes­ki­viik­ko, ma­ri­nan mak­su­päi­vä val­ke­ni. Mak­su­lap­pum­me o­li uu­sit­tu a­si­al­li­sek­si, las­kut­ta­en vain o­man ku­lu­tuk­sem­me. Jol­la­mak­su­a o­li ker­ty­nyt 20 USD, ja jäi ky­sy­mät­tä sen yk­sik­kö. O­li­ko ky­sees­sä päi­vis­tä ker­ty­vä, viik­ko vai kuu­kau­si­ve­lo­tus? Sys­tee­mi on kui­ten­kin jo­pa kan­na­tet­ta­va, sil­lä sil­loin tie­dät, et­tä saat ank­ku­ris­sa­kin ol­les­sa pi­tää jol­laa­si ma­ri­nan lai­tu­ris­sa ja o­let o­sa yh­tei­sö­ä. Car­ta­ge­nas­sa mak­sul­la sai myös ot­taa vet­tä ja käyt­tää ma­ri­nan suih­ku­ja.

20.3.2008 Me­rel­le

Ke­vät­päi­vän­ta­saus. Au­rin­ko y­lit­tää tä­nään ek­vaat­to­rin mat­kal­laan läm­mit­tä­mään poh­joi­sen pal­lon­puo­lis­kon ih­mi­si­ä. Ai­van mas­ton hui­pus­sa­han se näyt­tää o­le­van kes­ki­päi­väl­lä, mut­ta oi­ke­as­ti se on kym­me­nen as­tet­ta va­jaa.

Kun he­rä­sim­me o­li vie­lä pi­me­ää. Aa­mu­teen jäl­keen, vii­mei­si­ä ir­to­ta­va­roi­ta pa­rem­piin paik­koi­hin sul­lo­es­sa, vaa­le­ni. Pi­me­äs­sä­kin o­li­si voi­nut hy­vin mer­ki­tys­tä sa­ta­mas­ta läh­te­ä, mut­ta ank­ku­ri­ket­jun li­kai­suu­den tie­tä­en pää­dyim­me si­tä vas­ta va­loi­sas­sa u­seil­la ve­si­äm­pä­ri­sil­lä ja har­jal­la put­saa­maan. Mel­ko hai­se­va­na se kui­ten­kin bok­siin ki­li­si.

Cu­ra­ca­on bunk­ke­ri­ju­tus­sa o­lim­me juu­ri ke­hu­neet, kuin­ka vä­hän ko­net­ta o­li käy­tet­ty. Li­säk­si Ko­lum­bi­an ran­nik­ko on kuu­lui­sa tui­mis­ta tuu­lis­taan, joi­ta saim­me tul­les­sa mais­taa. Nyt ei tuul­lut. Vas­ta kah­dek­san tun­nin put­put­te­lun jäl­keen al­koi men­nä viit­tä sol­mu­a ja näyt­ti var­mal­ta, et­tä seu­raa­va päi­vä ei rii­tä San Bla­siin saa­pu­mi­seen.

Pi­an vauh­ti kui­ten­kin ko­ho­si seit­se­män sol­mun tie­tä­miin ja myös py­syi siel­lä. Niin­pä 21.3. klo 1625 o­lim­me jo u­pot­ta­neet 50 m vie­lä­kin yö­kil­le hai­se­vaa ank­ku­ri­ket­ju­a puh­dis­tu­maan tur­koo­siin ko­ral­li­hiek­kaan vain 2,5 met­rin ve­des­sä. Uu­si o­soi­te: Pa­na­man San Bla­sin saa­ris­to, Ho­lan­des Ca­y­es. Tai Ku­na Y­a­la, Ku­na-in­ti­aa­nien au­to­no­mi­nen a­lu­e.