Takaisin Edellinen Seuraava
San Blas, Holandes Cayes, Panama
Pekka
2008.03.23
2010.04.13

28.3.2008 Por­ve­ni­rin len­to­a­se­mal­ta Na­lu­ne­gan ”kau­pun­kiin”

Goog­le E­arth tuo mel­kein ko­ko maa­il­man sil­mie­si e­teen pa­ril­la klik­kauk­sel­la. Tuo mel­kein on sut­tui­seen vä­ri­se­ka­mels­kaan pii­loi­tet­tu San Bla­sin saa­ris­to Pa­na­man koil­li­so­sas­sa, yk­si ko­ral­li­saa­ri vuo­den jo­ka päi­väl­le, 365 kpl, ja lu­ke­mat­to­mi­a riut­to­ja nii­den ym­pä­ril­lä.

Ank­ku­roim­me Por­ve­ni­rin ran­taan, Chi­mu pi­an vie­reem­me. Hei­dän tun­tu­maan­sa pyr­ki­neen sak­sa­lai­sen Ba­rok­sen ka­noot­ti-in­ti­aa­nit neu­voi­vat pa­rin sa­dan met­rin pää­hän. Syy sel­vi­si sil­loin­kin, mut­ta seu­raa­va­na aa­mu­na näim­me kuin­ka kak­si, eh­kä 20-paik­kais­ta pot­ku­ri­ko­net­ta tu­li ja läh­ti pe­rä­jäl­keen Por­ve­ni­rin ken­täl­tä. Kii­to­ra­dan al­ku o­li ai­van vie­res­säm­me ja sen 400 met­ri­nen kii­to­tie las­kus­sa tark­kaan käy­tös­sä. Pur­je­ve­neen mas­to vää­räs­sä pai­kas­sa o­li­si es­tä­nyt ko­ko len­to­toi­min­nan.

E.m. Ba­ros, Na­jad 460, ja sen kip­pa­ri Wolf­gang o­vat sak­sa­lais­pur­jeh­ti­joi­den, mel­kein kym­me­nen ve­ne­kun­nan, jot­ka o­vat sa­maan suun­taan mat­kal­la kans­sam­me, pu­heis­sa no­peus­le­gen­da jo e­lä­es­sään. Kap Ver­del­tä Bar­ba­dok­sel­le, 10 vrk 2000 mai­li­a, on yk­sin­pur­jeh­ti­jal­le vauh­di­kas­ta me­no­a, vaik­ka ve­ne on­kin vii­mei­sen pääl­le va­rus­tet­tu.

Va­luut­ta­tap­pi­oi­ta Taa­ja­maan tul­les­sa ra­hat y­leen­sä vaih­ta­vat fik­sum­man lom­pak­koon. Me­nim­me Por­ve­ni­ris­sa sel­vit­tä­mään it­se­äm­me si­sään Pa­na­maan. Ku­na Y­a­lan in­ti­aa­ni­kont­to­ri ke­ven­si pa­rin la­pun täy­tös­tä o­lo­am­me USD 24, si­säl­tä­en ank­ku­roin­nin, ve­neen ja kak­si hen­ke­ä. Ai­no­as­taan pas­sim­me kä­vi­vät im­mig­ra­ti­on huo­nees­sa, ja vir­kai­li­ja tyy­tyi á USD 10 pas­si­a koh­den, pa­laut­ta­es­saan ne, kun jo­no­tim­me tul­liin. Cus­tom pis­ti pa­rem­mak­si pe­rien Pa­na­man kuu­kau­den pur­jeh­dus­lu­vas­ta USD 41, pai­not­ta­en, et­tä sen voi­mas­sa­ol­les­sa on maas­ta läh­det­tä­vä, muu­ten ... Kol­mek­si kuu­kau­dek­si lu­pa on saa­ta­vil­la n. USD 70. Ke­ven­ty­nein mie­lin ja lom­pa­koin reip­pai­lim­me (Chi­mut mu­ka­na) rau­hal­li­ses­ti ym­pä­ri mai­ni­tun pie­nen len­to­ken­tän en­nen pik­ku ho­tel­lin riip­pu­kei­nuis­sa nau­tit­tu­ja vir­vok­kei­ta. Il­ta­päi­vä­oh­jel­ma­na kä­vim­me tu­tus­tu­mas­sa Na­lu­ne­gan ai­van täy­teen ra­ken­net­tuun 200 met­ri­seen saa­reen. Bam­bu-, koo­kos­leh­ti- ja ruo­ho­ma­jo­jen li­säk­si saa­rel­la o­li muu­ta­ma ki­vi­ta­lo, pa­ri kaup­paa, pa­ri vaa­ti­ma­ton­ta, täh­de­tön­tä ho­tel­li­a se­kä kou­lu. Myös muu­ta­mien lai­tu­rei­den päis­sä o­li ki­vi­ra­ken­tei­si­a ve­sik­lo­set­te­ja. Suu­rin o­sa niis­tä­kin o­li ruo­ko­ra­ken­tei­si­a. Toi­min­ta­pe­ri­aa­te o­li sa­ma – Ka­ri­bi­an­me­ri lai­neh­ti al­la. Ky­län si­sä­o­sat o­li­vat e­rit­täin siis­te­jä val­koi­si­ne ko­ral­li­hiek­ka­ku­ji­neen, mut­ta jos­tain syys­tä ran­ta-a­lu­eet muis­tut­ti­vat kaa­to­paik­ko­ja. E­räs her­ra In­ti­aa­ni hou­kut­te­li mei­dät (Chi­mut mu­ka­na) Ku­na-mu­se­oon­sa. Ta­val­li­sen i­son Ku­na-ma­jan sei­nät o­li­vat täyn­nään puu­kai­ver­ruk­si­a, tar­ve-e­si­nei­tä ja mi­ne­raa­leis­ta ja kas­veis­ta ja e­läin­kun­nas­ta pe­räi­sin o­le­vi­a lää­ke­ai­nei­ta. Rau­hal­li­nen e­si­tys es­pan­jak­si, jo­ta ku­kaan meis­tä ei o­saa hy­vin, ha­vain­nol­lis­tet­tu­na e­si­neit­ten toi­min­nal­la, vuo­si­lu­ku­jen hiek­kaan piir­tä­mi­sel­lä, il­meil­lä ja liik­keil­lä, an­toi va­lai­se­van ku­van Ku­nien vai­heis­ta ja a­sui­na­lu­ei­den muu­tok­sis­ta. Jäi vain ky­sy­mät­tä o­li­ko hän o­pet­ta­ja am­ma­til­taan vai muu­ten vaan luon­non­lah­jak­kuus a­lal­la. 27.3.2008 Vil­kas Nui­nu­dup

Pur­jeh­dim­me 12 mai­li­a län­teen ja ank­ku­roim­me vii­den pik­ku­rui­sen 100 met­ri­sen saa­ren kes­kel­le. Oi­ke­as­taan ne o­vat vain koo­kos­pal­mu­jen var­jos­ta­mi­a hiek­ka­särk­ki­ä, met­rin kor­kui­si­a me­ren­pin­nas­ta, jois­sa kus­sa­kin on 1-3 per­heen ma­jat.

Tääl­lä o­li pal­jon vilk­kaam­paa. Ka­noo­tit, me­lo­mal­la, pur­jeh­ti­mal­la ja sau­vo­mal­la, ris­tei­li­vät ym­pä­röi­vil­lä ve­sil­lä. Yh­del­lä saa­rel­la o­li il­lal­la va­lais­tus, jon­ka voi­man­läh­teet, pa­ri au­rin­ko­paa­nee­li­a, ha­vait­sim­me seu­raa­van aa­mun tu­tus­tu­mis­käyn­nil­lä. Va­lo­a tar­vit­tiin kau­pan ja ra­vin­to­lan tar­pei­siin. Kum­man­kin hyl­ly­jen muu­ta­mat säi­ly­ke- ja juo­ma­pur­kit o­li­si­vat hy­vin­kin mah­tu­neet yh­teen pyyk­ki­ko­riin. Mo­ni­a­la­liik­keen yk­si ver­so o­li lei­po­mo. Sen tuot­tei­ta ei kui­ten­kaan vie­rai­lum­me päi­vä­nä ol­lut saa­ta­vil­la. Mo­la­kaup­pi­ai­ta riit­ti sen si­jaan ve­nei­den kyl­jil­le, ja pie­nen ba­naa­ni­ter­tun on­nis­tuim­me os­ta­maan täy­den­nyk­sek­sem­me.

25.3.2008 Nyt ja kah­dek­san vuot­ta sit­ten

Ve­nei­tä o­li nyt i­täi­sel­lä Ho­lan­des Ca­y­e­sil­la 40-50, pa­ri kol­me ker­taa e­nem­män, kuin vuon­na 2000. Ti­a­du­pin ky­lä o­li hil­jen­ty­nyt. Sil­loin a­sui 15 hen­ke­ä, nyt il­mei­ses­ti 5 hen­ke­ä, jois­ta yk­si lap­si.

Pääl­lik­kö me­loi nyt yk­si­nään pe­ri­mään 5 USD:n kuu­kau­si­mak­sun, mut­ta muu­ta Ku­na-lii­ken­net­tä ei nä­ky­nyt. Pois­sa o­li­vat jo­ka-aa­mui­set he­del­mä­las­tis­sa man­ner­ta koh­ti läh­te­neet ka­noo­tit ja sa­moin ai­kai­sem­min u­se­at saar­ten ba­naa­ni-, koo­kos- ja a­vo­ka­do-vil­je­lyk­sien vä­li­ä pur­jeh­ti­vat, sau­vo­vat tai me­lo­vat ka­noot­ti­kun­nat. Myös he­del­mä- ja Mo­la-kau­poil­le ku­nat ta­pa­si­vat tul­la per­he­kun­nit­tain. Mo­la on teks­tii­li­kä­si­työ, kirk­kaat vä­rit, pe­rin­tei­set ku­vi­ot. Muis­tut­taa tyy­nyn­pääl­lys­tä, ja voi sen sel­lai­sek­si lait­taa­kin, el­lei sit­ten sei­näl­le.

Run­ne­rin pa­ra­tii­si

Kah­dek­san vuot­ta sit­ten jen­kit Reg­gie ja Deb­bie Run­ne­ril­ta kä­vi­vät kut­su­mas­sa muut ve­nei­jät, eh­kä 15 hen­ke­ä, nuo­ti­o­nyyt­tä­reil­le lä­hei­sel­le ri­suk­koi­sel­le pik­ku­saa­rel­le. Run­ne­rin mie­his­tö o­li sil­loin naut­ti­nut San Bla­sil­la o­los­taan jo hui­mat 15 kuu­kaut­ta.

Nyt saa­ren ni­mi­kin pi­lot­ti­kir­jas­sa o­li jo BBQ Is­land, ja sin­ne kut­sui pus­ka­len­nät­ti­men li­säk­si SSB-net­ti. Vä­ke­ä ke­rään­tyi n. 50 hen­ke­ä.

Kun me suo­ma­lai­set, Chi­mun ja Ii­rik­sen vä­ki nyt vie­tim­me il­taa sil­lä sa­mal­la pik­ku nuo­ti­o­saa­rel­la, ai­van siis­tik­si sii­vo­tul­la, niin Reg­gie tu­li ter­veh­ti­mään. Pit­kä­tuk­kai­nen, vä­ri­käs, ko­va­ää­ni­nen Reg­gie ih­met­te­li oi­tis ta­po­jem­me tur­me­lus­ta. Vii­ni­ä li­pi­tät­te! Mis­sä on vod­ka? Huu­mo­ri­mies tie­ten­kin, i­so­äi­ti­kin suo­ma­lai­nen, ei ryyp­pyn­sä täy­den­tä­mis­tä voi­nut u­noh­taa, sil­lä nes­teen lo­put­tu­a hä­nen la­sin­sa syt­tyi pi­mey­des­sä sel­lai­seen sä­ke­nöin­tiin, et­tä pak­ko hä­nen o­li käy­dä se sam­mut­ta­mas­sa, uut­ta lo­raut­ta­mal­la..

Ku­nien li­säk­si saa­ril­le on le­vit­täy­ty­nyt tä­mä toi­nen­kin hei­mo, ”Sandb­las­te­rit”, tääl­lä pit­kään viih­ty­vät ve­nei­li­jät, joi­ta Reg­gie ja Deb­bie jo kuu­lui­si­na e­dus­ta­vat. Me lä­pi­kul­ki­jat hei­tä täy­den­näm­me. Ku­nat ja uu­si hei­mo ai­na­kin sie­tä­vät toi­si­aan. Kans­sa­käy­mi­nen ei näyt­tä­nyt jä­rin vilk­kaal­ta, mut­ta hei­mot kui­ten­kin hyö­ty­vät­kin toi­sis­taa­an. Ku­ten jo mai­nit­sin, Ku­nat myy­vät ve­neil­le mat­ka­muis­to­jen li­säk­si ai­na­kin he­del­mi­ä ja me­ren tuot­tei­ta, ja kos­ka su­per­mar­ket­te­ja ei saa­ril­la o­le täy­den­nyk­set o­vat ve­nei­li­jöil­le tar­peen.