Takaisin Edellinen Seuraava
17.3.2008 Caratagena
Pekka
2008.03.18
2010.04.13

17.3.2008 Car­ta­ge­na Ko­lum­bi­a

Viik­ko Car­ta­ge­nas­sa

Pie­nin ai­ka­yk­sik­köm­me viik­ko on ku­lu­nut Car­ta­ge­nas­sa ja no­pe­as­ti ku­ten paik­kaan kat­so­mat­ta ai­na ta­pah­tuu. Y­din­kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­op­pi ru­pe­aa lii­maan­tu­maan pää­kop­paan. Nyt tie­tää mi­hin päin suun­nis­taa Club Nau­ti­con kau­pun­gi­no­san Man­ga-saa­rel­ta, jos on mat­kal­la Bo­ca Gran­den tai Get­se­ma­nen ja His­to­ri­al­li­sen kes­kus­taan saa­ril­le. Ne yh­dis­ty­vät toi­siin­sa mo­nil­la sil­loil­la, mut­ta mo­nin pai­koin myös hiek­ka­kan­nak­sil­la, jo­ten ai­van e­ril­li­si­ä saa­ri­a ne ei­vät kaik­ki o­le.

Lai­va­lii­ken­ne ai­van vie­res­säm­me o­le­vaan kont­ti­sa­ta­maan on hy­vin vil­kas­ta. U­sein on yh­tä ai­kaa nä­ky­vis­sä pa­ri tu­li­jaa läh­ti­jää tai mo­lem­pi­a. Nel­jän kraa­nan lai­tu­riin mah­tuu pa­ri y­li 150-170 met­ris­tä paat­ti­a, ja nii­tä vaih­de­taan sii­hen len­nos­sa. Ei­vät eh­di kraa­nat ei­vät­kä pol­la­rit­kaan jääh­ty­ä. Luon­nol­li­ses­ti vuo­ro­kau­den kaik­ki tun­nit o­vat jat­ku­vas­sa käy­tös­sä. Kont­ti­sa­ta­man ta­ka­na on ris­tei­li­jöi­den lai­tu­ri. Nii­tä käy n. jo­ka toi­nen päi­vä.

Toi­sel­la puo­lel­lam­me on so­ta­sa­ta­ma. Ei siel­lä­kään nu­ku­ta ai­na­kaan päi­väl­lä. Kol­mi­mas­to­park­ki Glo­ri­a har­joit­taa mie­his­tö­ään pa­raa­tei­hin raa’at mie­hi­tet­tyi­nä. Pik­ku­par­kin ri­kiin mah­tuu 82 kuo­ros­sa lau­la­vaa me­ri­so­ti­las­ta. Muu­ta­kin a­lus­kan­taa riit­tää pin­taan, su­kel­luk­seen ja il­maan. Eh­kei kan­na­ta an­taa ko­vin tark­ko­ja tie­to­ja, sil­lä naa­pu­ri­mai­den Ve­ne­zu­e­lan ja E­cu­a­do­rin ra­joil­la on kuu­le­ma vie­lä­kin jän­ni­tys­tä.

Kak­si ma­ri­naa

Car­ta­ge­nan kes­kus­tas­sa on kak­si ma­ri­naa. Club Pes­ca e­li ka­las­tus­seu­ran ma­ri­na on moit­teet­to­man puh­das, lai­tu­rit o­vat hy­vä­kun­toi­set ja muu­ta­mal­le vie­ras­ve­neel­le on ti­laa hin­taan 0,63 USD/ft/päi­vä. Sa­ni­teet­ti­ti­ti­lo­jen kaa­ke­lit kiil­tä­vät ja i­ha­nas­ti tuok­su­va pi­su­aa­ri huuh­tou­tuu ”di­gi­taa­li­ses­ti”. Baa­rin ja­lo­pui­set tis­kit­kin kiil­te­le­vät lak­ka­ker­rok­sis­ta, mut­ta vain pa­ri hi­dal­go­a is­tui siel­lä, kun pää­sim­me var­ti­joi­den y­lem­pää saa­mal­la lu­val­la paik­kaan tu­tus­tu­maan.

Club Nau­ti­co, jo­hon me­kin tu­keu­dum­me il­mei­ses­ti jon­kin­lai­sel­la jol­la­mak­sul­la, on toi­nen kes­kus­tan ma­ri­nois­ta. Hin­ta ly­hy­tai­kai­sil­le vie­rai­li­joil­le on 0,30 USD/ft/päi­vä ja sii­hen hin­taan si­säl­tyy su­kel­ta­ja. Sys­tee­mi on ni­mit­täin sel­lai­nen, et­tä tul­les­sa snork­ke­li­su­kel­ta­ja kiin­nit­tää o­mat kiin­ni­tys­köy­te­si (moo­rin­git) poh­jas­sa o­le­viin lenk­kei­hin, läh­ties­sä­si ir­roit­taa. Ve­si­sy­vyys on 3-4 m. Lai­tu­rei­den puu­pin­nat o­vat kä­sin­teh­dyn o­loi­set, ja ve­nei­den koh­dal­le on kiin­ni­tet­ty y­leen­sä köy­sil­lä pit­kät lan­kut, kuin pon­nah­dus­lau­dat, y­li lai­tu­rin, joi­ta pit­kin men­nään ve­nei­siin, et­tei nii­tä tar­vit­se kiin­nit­tää ai­van lä­hel­le lai­tu­ri­a, sil­lä lah­del­la on jos­kus mel­koi­nen a­lus­ten ai­kaan­saa­ma aal­lok­ko, sa­de­kau­del­la voi tuu­li­kin heit­tää i­kä­vään suun­taan. Baa­rit ja pi­su­aa­rit o­vat tar­peek­si siis­tit ja tun­nel­maa riit­tää. Baa­ri on täl­lä het­kel­lä, ank­ku­ri­paa­tit mu­kaan lu­et­tu­na, ai­na­kin 80 ve­neen tu­ki­koh­ta. In­ter­net­ti­ä, kah­vi­a, kal­jaa ja ruo­kaa nau­ti­taan, suun­ni­tel­mi­a teh­dään tai en­ti­si­ä u­ro­töi­tä ker­ro­taan.

Mei­dän lä­hi­kaup­pam­me (150m), su­per­mar­ket Ca­rul­la on hie­no, mo­der­ni ja siis­ti, ei­kä o­le paik­ka­kun­nan hal­vin, eh­kä sen­tään Suo­me­a tai Rans­kan Ka­ri­bi­aa hal­vem­pi. Kau­em­paa os­tok­si­a on ai­na­kin e­dul­li­sem­pi kul­jet­taa, sil­lä bus­sil­la pää­set, vaik­ka e­si­kau­pun­kiin, ki­lo­met­rien pää­hän, al­le puo­lel­la eu­rol­la ja pirs­si­kin kii­dät­tää pa­ril­la eu­rol­la 4-5 kil­saa.

Ahn­ri Tuk­hol­mas­ta ja Chi­mu Ham­pu­ris­ta

Lä­hin naa­pu­rim­me te­räs­ve­ne Ahn­ri, Stock­hol­mis­ta on ol­lut mat­kal­laan vuo­des­ta 1997 ja tääl­lä Car­ta­ge­nas­sa jo 15 kuu­kaut­ta. Ai­na, kun Al­lan ja Hei­di o­vat ol­leet läh­dös­sä on il­men­nyt jo­ku on­gel­ma. He o­vat mei­tä joi­tain vuo­si­a van­hem­pi­a ja suun­nit­te­vat nyt e­lä­köi­ty­mis­tä e­te­län pur­jeh­duk­sis­ta. Kä­vin aut­ta­mas­sa pa­rin ruu­vin kiin­ni­tyk­ses­sä Fur­le­xiin kan­si­ta­sol­la. Al­lan it­se tar­kis­ti mas­ton­hui­pun ai­kai­sem­min. Kä­vim­me myös ne­lis­tään il­ta­kä­ve­lyl­lä van­has­sa kau­pun­gis­sa.

Me puo­les­tam­me veim­me Chi­mun, jo­ka myös il­mes­tyi tän­ne, Sirk­ka-Lii­sa War­ne­ken ja Ti­mo Tan­tun sa­man­lai­sel­le len­kil­le jo seu­raa­va­na il­ta­na. Chi­mu on HR 40 ja ta­pa­sim­me jo Tri­ni­da­dil­la. Chi­mun ja Ii­rik­sen si­ni­nen myrk­ky­maa­li on siel­lä sa­mas­ta 20 lit­ran pön­tös­tä le­vi­tet­ty. Ank­ku­ri­pai­kal­la ve­neet vä­he­ne­vät. N. 25 ve­neess­sä U­SA, Ka­na­da, Eng­lan­ti, Sak­sa, Bel­gi­a, Hol­lan­ti, Ruot­si ja Suo­mi o­vat ai­na­kin e­dus­tet­tui­na, sa­moin ma­ri­nan va­jaan 50:n paa­tin jou­kos­sa. Läh­ti­jöi­den pää­suun­ta on koh­ti Pa­na­maa. O­sa täh­tää ka­na­vaan, mut­ta Pa­na­man kan­nas mo­lem­min puo­lin saa­ris­toi­neen, lah­ti­neen ja jo­ki­neen on mo­ni­puo­li­nen pur­jeh­du­sa­lu­e it­ses­sään, jos­sa saa kyl­lä ku­lu­maan vaik­ka vuo­si­a.

Koh­ti Pa­na­maa

Pis­tin e­mai­lin Ris­sa­sil­le Pa­na­man Bu­e­na­ven­tu­raan. Hes­su tie­tys­ti säi­käh­ti, mut­ta ky­ke­ni soit­ta­maan, toi­vot­ta­en Ii­rik­sen ter­ve­tul­leek­si lah­del­leen.

A­lam­me ol­la läh­tö­kuo­pis­sa koh­ti Pa­na­man San Bla­sin saa­ris­to­a en­nen em. Bu­e­na­ven­tu­raa. Näil­lä nä­ky­mil­lä läh­dem­me tors­tai­na ja 200 mai­lin mat­ka kes­tä­nee kak­si päi­vää ja vä­li­sen yön. Chi­mu saat­taa läh­te­ä sa­moi­na ai­koi­na.

San Blas e­li Ku­na Y­a­la on Ku­na-in­ti­aa­nien au­to­no­mi­nen a­lu­e, saa­ris­toi­neen ja sii­hen kuu­lu­vi­ne ran­ni­kon o­si­neen. A­lu­e on ai­nut­laa­tui­nen mo­nes­sa­kin mie­les­sä. Ko­ral­li­riut­to­jen suo­jaa­mat 340 saar­ta o­vat lu­ku si­nän­sä, mut­ta Ku­nat o­vat ai­no­a kan­sa Uu­del­la man­te­reel­la, joi­ta ei or­juu­tet­tu ja, joi­den mai­ta ei a­nas­tet­tu. Muu­ta­kin e­si­te­tään, mut­ta he var­maan säi­lyi­vät es­pan­ja­lai­sil­ta sik­si, et­tei heil­tä löy­ty­nyt tar­peek­si kul­taa ja maat­kin o­li­vat vai­kei­ta vil­je­lyk­seen.

Mak­sam­me vel­kaa

Kun läh­tö on lä­hel­lä pi­tää mak­saa vel­kan­sa. Ke­huin si­sään tul­les­sa re­tee­tä sys­tee­mi­ä: Syö, juo ja nau­ti. Mak­sa kes­ki­vii­koi­sin. En­sim­mäi­nen kes­ki­viik­ko tu­li jo pa­rin päi­vän pääs­tä, ja mi­nä mak­sa­maan. Lis­ta o­li kuin ri­su­ai­taa, vaik­ka yh­den o­lu­en o­lin sii­hen kal­lis­ta­nut sys­tee­miin tu­tus­tu­es­sa­ni. Pe­su­la o­li meil­tä myös pyö­räyt­tä­nyt ko­neel­li­sen sa­maan piik­kiin. Näi­tä kum­paa­kaan ei lis­tal­la ol­lut. Ham­pu­ri­lai­si­a o­li kyl­lä huuh­del­tu a­las rom­mil­la ja ja­lom­mil­la­kin juo­mil­la. Rou­vat kul­jet­te­li­vat pa­pe­ri­a ra­vin­to­lan ja mak­su­toi­mis­ton vä­li­ä, toi­si­aan kuu­lus­tel­len. Pää­tös: Pa­la­taan a­si­aan en­si kes­ki­viik­ko­na. Se on huo­men­na. Nä­em­me taas mi­tä on nau­tit­tu, mut­ta nä­em­me­kö ku­ka on naut­ti­nut? Voi ol­la, et­tä seu­raa­vat se­pi­tyk­set vii­väs­ty­vät yh­teyk­sien puut­teel­li­suu­den ta­ki­a, sil­lä e­des jon­kin­lai­nen kän­nyk­kä­verk­ko­kin on ai­van tuo­re a­si­a Ku­na-a­lu­eel­la. Se eh­dit­tiin jo sul­ke­a­kin lii­an pie­nen käy­tön (las­ku­tuk­sen) ta­ki­a, mut­ta a­vat­tiin ai­na­kin ker­ran uu­del­leen.