Takaisin Edellinen Seuraava
12.3.2008 Kiinanpäivä Cartagenassa
Pekka
2008.03.14
2010.04.13

12.3.2008 Car­ta­ge­na, Kii­nan päi­vä

Aa­mu­päi­väl­lä ka­ve­ri kii­na­lai­ses­ta ve­nees­tä sou­te­li luok­sem­me ja kii­pe­si pyy­det­tä­es­sä Ii­rik­seen. O­lim­me näh­neet yk­sin­pur­jeh­ti­jan jo Cu­ra­ca­ol­la ja tääl­lä pa­ri ker­taa moi­kan­neet jol­lal­la o­hi men­nes­sä.

Zhai Mo, 39, o­li läh­te­nyt 18.5.2007 pur­jeh­duk­sel­leen Quin­da­on lä­hel­tä Riz­ha­on kau­pun­gis­ta, jon­ka mu­kaan ve­ne­kin on ni­met­ty. Hong­kong o­li mat­kan en­sim­mäi­nen py­säh­dys­paik­ka. Siel­tä Zhai jat­koi Fi­lip­pii­nien kaut­ta Dja­kar­taan In­do­ne­si­aan. In­ti­an val­ta­me­ri y­lit­tyi muu­ta­mal­la py­säh­dyk­sel­lä. Zhai jou­tui poik­ke­a­maan ve­nee­seen tul­leen vi­an ta­ki­a Cha­gos­saa­ril­le. Vas­taa­not­to kiel­le­tyl­le tu­ki­koh­ta­saa­rel­le al­koi ryn­näk­kö­ki­vää­rin ka­lis­te­lul­la, mut­ta a­me­rik­ka­lais­jou­kot myös kor­ja­si­vat hä­nen ve­nee­seen­sä tul­leen vi­an. Mat­ka jat­kui Seyc­hel­lien ja Mo­sam­bi­kin ka­naa­lin kaut­ta E­te­lä-Af­rik­kaan ja e­del­leen Ka­ri­bi­an­me­rel­le.

Me kat­se­lim­me, kun hän et­sis­ke­li so­pi­vaa ank­ku­ri­paik­kaa lä­hei­syy­des­täm­me Cu­ra­ca­on Spaan­se Wa­te­ris­sa, mut­ta me taas ank­ku­roim­me hä­nen vie­reen­sä Car­ta­ge­nas­sa. Tääl­tä Zhain mat­ka jat­kuu Pa­na­man ka­na­van, Ga­la­pa­gos­saar­ten ja Ha­waiin kaut­ta ta­kai­sin Kii­naan hy­vis­sä a­join en­nen 8.8.2008 al­ka­vi­a o­lym­pi­a­lai­si­a.

Kun hän pa­laa ve­nei­neen Kii­naan on hän en­sim­mäi­nen kii­na­lai­nen, jo­ka on pur­jeh­ti­nut yk­sin pal­lon ym­pä­ri.

Zhai on mo­nen a­lan tai­ta­ja. Hän maa­laa abst­rak­ti­si­a, hy­vin vä­rik­käi­tä tau­lu­ja. On tut­ki­nut län­si­mais­ta tai­det­ta se­kä Tyy­nen­me­ren ja Af­ri­kan al­ku­pe­räis­kan­so­jen tai­det­ta. Li­säk­si hän on kii­na­lai­sen CCTV:n ku­vaa­ja , jol­le myös ku­vaa mat­kal­taan laa­jan sar­jan.

Pur­jeh­ti­maan Zhai o­pet­te­li v. 2000 sei­laa­mal­la yk­sin ym­pä­ri Uu­den-See­lan­nin 8,9met­ri­sel­lä ve­neel­lä. Kons­tin o­pit­tu­aan, hän har­joit­te­li vuo­den ver­ran sa­mal­la ve­neel­lä mat­kal­laan Ton­gan ja Fid­zin kaut­ta Kii­naan, jos­sa jat­koi yk­sin­pur­jeh­duk­si­aan pit­kin Kii­nan ran­ni­koi­ta. Li­säk­si Zhai on eh­ti­nyt pur­jeh­ti­a myös Ja­pa­nis­sa ja Rans­kas­sa.

Maa­il­man­pur­jeh­duk­sel­le hän ha­ki ”Riz­ha­o-kau­pun­ki”, ex. Me­ri­di­an-ve­neen Ja­pa­nis­ta. Se on 1984 Aust­ra­li­as­sa ra­ken­net­tu, ar­gen­tii­na­lai­sen Ger­man Frer­sin suun­nit­te­le­ma ai­kan­sa raa­se­ri: pi­tuus 12.36, le­veys 3.85, sy­väys 2.25, up­pou­ma 7 ton­ni­a ja ka­ru si­säl­tä. Ra­ken­ta­mi­ses­sa on käy­tet­ty jo sil­loin hii­li­kui­tu­a ja lu­ji­te­muo­vi­ve­net­tä tu­kee si­säl­tä laa­ja a­lu­mii­ni­ke­hik­ko kes­ki­ve­nees­sä.

Näi­den tie­to­jen ke­rää­mi­nen o­li haus­kaa i­loi­sen ja vä­lit­tö­män Zhain kans­sa ja o­leel­li­nen o­sa si­tä o­li CCTV:n tar­jo­a­ma lou­nas Club Nau­ti­col­la, mut­ta ää­ret­tö­män puut­teel­li­nen kii­nan­kie­len tai­to­ni pis­ti e­leet ja kä­si­mer­kit ko­vil­le. Juu­ri, kun o­lin saa­nut e­del­lä­lu­e­tun ko­koon, si­tä o­li help­po täy­den­tää ja tar­kis­taa kah­den eng­lan­nin­kie­li­sen leh­ti­leik­keen a­vul­la.

Pil­ven­piir­tä­jien var­jos­sa

E­del­lä ku­va­tun hen­ki­sen kil­voit­te­lun vas­ta­pai­nok­si luis­kah­dim­me tak­siin, paik­ka­kun­nan vuok­ra-au­toil­le tyy­pil­li­seen, uu­deh­koon, kel­tai­seen ”mi­ni­au­toon”, max. 1000 kuu­ti­oi­seen, Dai­hat­su, Hu­yn­dai, Chev­ro­let­kin tääl­lä. Sa­mat tai­ta­vat ol­la Suo­mes­sa­kin pie­nim­pi­ä. Tääl­lä ei tak­seis­sa ”mer­su­te­ta” ei­kä ”au­di­te­ta”, mut­ta ka­dut o­vat kel­tai­se­naan pirs­seis­tä ja niil­lä a­je­taan.

Me a­joim­me lah­den toi­sel­le puo­lel­le kat­so­maan pil­ven­piir­ta­ji­ä. Me­rel­tä tul­les­sa mai­se­ma o­li kuin Man­hat­ta­nil­la, mut­ta lä­hem­pää pil­ven­piir­tä­jät o­soit­tau­tui­vat ”vain” 20-30 ker­rok­si­sik­si. Bo­ca Gran­den kau­pun­gi­no­sas­sa näi­tä val­koi­si­a tor­ne­ja on kuu­ti­sen­kym­men­tä ja ra­ken­teil­la li­sää puo­let tuos­ta mää­räs­tä. O­sa o­soit­tau­tui ho­tel­leik­si tai pan­keik­si, mut­ta suu­rin o­sa o­li a­suin­ta­lo­ja, a­par­te­men­tos.

U­dun se­as­ta en­sin nä­ke­mäm­me u­nel­ma­kau­pun­ki al­koi lä­hie­täi­syy­del­tä ra­pis­tu­a. Jal­ka­käy­tä­vät ja puis­tot o­li­vat hoi­ta­mat­to­mi­a. Lii­ken­teen me­te­li rä­mi­si kor­vis­sa, ja ym­pä­röi­vil­tä hiek­ka­ran­noil­ta tuu­len siir­tä­mä hiek­ka pö­li­si san­daa­leis­sa ja ra­ti­si ham­pais­sa.

Pet­ty­mys ei ol­lut kui­ten­kaan suu­ren suu­ri, sil­lä pää­a­si­a, kä­ve­ly­lenk­ki o­li teh­ty, kun kuu­muu­des­sa laa­hus­tim­me kol­mes­sa tun­nis­sa ta­kai­sin Club Nau­ti­col­le.