Takaisin Edellinen Seuraava
6-9.3.2008 Curacaolta Cartagena
Pekka
2008.03.10
2010.04.13

6-9.3.2008 Cu­ra­ca­ol­ta Car­ta­ge­naan

Ve­det­tiin kouk­ku y­lös klo 16 ja a­jet­tiin polt­to­ai­ne­lai­tu­riin. O­lem­me vii­me ai­koi­na val­lan py­sy­neet ve­si­kan­nas­sa vie­rai­le­mal­la o­mal­la kö­lil­lä polt­to­ai­ne­lai­tu­reis­sa ve­si­let­kun ää­rel­lä.

Die­se­li­ä o­lim­me vii­mek­si ot­ta­neet Go­me­ral­la tan­kin ja ka­nis­te­rit, 2x20, täy­teen. Nyt tank­kiin mah­tui 80 l. Se on nel­jän kuu­kau­den, 4200 mai­lin ja noin 20 ank­ku­ri­pai­kan polt­to­ai­neen ku­lu­tus. Ny­kyi­sin em­me lain­kaan tar­vit­se ko­neen la­taus­käyt­tö­ä, ja tuul­ta on riit­tä­nyt e­te­ne­mi­seen.

A­loim­me las­ke­tel­la spii­rat­tu­na vir­si­kir­ja­na täys­myö­täi­ses­sä en­sin pi­me­ne­vän il­lan Cu­ra­ca­on ran­ni­kol­la ja yöl­lä vie­lä si­vuu­tim­me öl­jyn­ja­los­ta­mois­ta sa­vuo­van A­ru­ban. Myö­tä­vir­ta aut­toi 170 mai­lin päi­vä­mat­koi­hin. Juu­ri, kun eh­dim­me ke­hu­a mat­kan­te­on help­pout­ta al­koi ta­pah­tu­a. Tuu­li li­sä­si no­pe­as­ti puh­ti­a ja me­ri al­koi ko­his­ta kor­ke­a­na.

Paul Suo­mi­nen o­li juu­ri vii­me vies­tis­sään ker­to­nut El­le­nin kas­ta­neen mas­ton­sa me­reen tääl­lä. Sa­mois­ta o­lo­suh­teis­ta päi­vän­ta­saa­jan vas­ta­vir­ran ta­ki­a Ko­lum­bi­an ran­ni­kol­la o­li­vat I­re­nen Ta­pi­o ja Ee­va Hä­mä­läi­nen­kin va­roi­tel­leet.

Ja mi­tä vie­lä a­jat­te­lim­me, vaik­ka o­li tä­mä a­lu­e mei­tä­kin tui­ver­ta­nut v. 2000 sil­loin sa­dan mai­lin pääs­sä ran­ni­kol­ta. Nyt o­lim­me vain n. 20 mai­li­a ran­nas­ta, ja me­no muut­tui us­ko­mat­to­mak­si muu­ta­mas­sa tun­nis­sa. Vain pie­ni nurk­ka ge­no­aa ve­ti nor­maa­liin 6-7 sol­muun, ja mas­to­a kyl­lä y­rit­ti­vät meil­tä­kin kas­taa. Vä­hän jäi vail­le, mut­ta mo­nen­lai­seen heit­toon ja bro­ac­hiin jou­duim­me jyr­kän aal­lo­kon ar­moil­la.

Car­ta­ge­naa lä­hes­ty­es­sä hie­man hel­lit­ti, mut­ta e­päi­lyt­ti si­sää­na­jo ma­ta­lien särk­kien y­li ja e­del­leen ve­de­na­lai­sen aal­lon­mur­ta­jan au­kos­ta. E­räs toi­nen ve­ne o­li sa­mas­sa ti­lan­tees­sa kau­em­pa­na pe­räs­säm­me. Sa­ta­mas­sa si­säl­lä­o­li­joil­ta tu­li tie­to, et­tä auk­ko on hy­vin mer­kit­ty. Tie­to pi­ti paik­kan­sa. Il­lan vii­me va­lon tur­vin työn­nyim­me Car­ta­ge­nan sa­ta­ma-a­lu­eel­le Bo­ca Gran­den pu­nai­sen ja vih­re­än poi­jun vä­lis­tä. Ve­si­a­lu­e o­li noin vii­den met­rin sy­vyis­tä, mut­ta ke­li sen ver­ran ta­soit­tu­nut et­tei on­gel­mi­a ol­lut.