Takaisin Edellinen Seuraava
31.7.2008 Iiris 18 v.
Pekka
2008.07.30
2010.04.13

31.7.2008 Ii­ris 18v

Suun­nit­te­lu

Rii­pus­te­lin paat­ti­a ruu­tu­pa­pe­ril­le. Vä­lil­lä se o­li i­som­pi vä­lil­lä pie­nem­pi, mut­ta 12 met­rin nur­kil­la y­leen­sä. Mie­les­tä­ni moot­to­ri­ve­nei­den hy­vi­ä puo­li­a, suo­jais­ta si­sä­oh­jaa­mo­a tai, et­tä ve­nees­tä y­leen­sä nä­ki­si u­los, pi­täi­si ky­e­tä li­sää­mään pur­je­ve­nei­siin.

Joi­den­kin mie­les­tä, jos ve­nees­sä on "kop­pi", deck­haus tai pi­lot hou­se pääl­lä se on moot­to­ri­pur­jeh­ti­ja. Mi­ten hor­ju­vaa ter­mi­ä käy­tet­täi­siin, jos kop­pi ra­ken­net­tai­siin ki­sa­ve­nee­seen, vaik­ka Farr 40:een tai 50.een. Jos se o­li­si mah­dol­li­suuk­sie­ni ra­jois­sa voi­sin sel­lai­sen ra­ken­taa­kin.

Kun o­lin pyö­rit­tä­nyt ky­nää sin­ne ja tän­ne kuu­le­ma 10 vuot­ta, o­lin saa­nut ha­lu­a­ma­ni mah­tu­maan n.11 met­ri­seen paat­tiin. Te­räk­seen o­lin pää­ty­nyt ra­ken­nu­sai­nee­na, kos­ka toi­voin liik­ku­va­ni jäi­den ja vie­lä­kin ko­vem­pien vas­tuk­sien tun­tu­mas­sa.

Van de Stad­til­ta o­li juu­ri tul­lut uu­si Nor­man 40 "kop­pi­ve­ne". En kui­ten­kaan kel­puut­ta­nut sen y­li­suu­ri­a ik­ku­noi­ta. Li­säk­si 12-met­ri­nen on rat­kai­se­vas­ti suu­rem­pi kuin 11-met­ri­nen. E­sim. he­lat o­vat vah­vem­pi­na tup­la­ten kal­liim­mat.

Pää­dyin Ro­berts 345:een. Bru­ce Ro­bert­sil­ta ei sii­hen ai­kaan löy­ty­nyt mie­leis­tä kop­pi­a. Joi­tain ku­vi­a a­si­ak­kai­den te­ke­leis­tä lä­het­ti­vät. Piir­sin o­ma­ni. Ko­ro­tin kyl­ke­ä 15 cm, et­tä sain n. 175 sent­ti­sen si­sä­kor­keu­den ko­pin keu­lan­puo­lel­le. Sa­mal­la run­ko tie­tys­ti pi­te­ni keu­las­ta, ja li­sää, kun piir­sin ui­ma­ta­son pe­rään. Te­rä­väm­pään pää­hän so­vi­tin sau­nan.

Ra­ken­ta­mi­nen

Ke­vääl­lä -88 lä­het­te­lin tar­jous­pyyn­tö­jä ja kä­vin suul­li­si­a kes­kus­te­lu­ja 4-5 po­ten­ti­aa­li­sen ra­ken­ta­jan kans­sa. Mel­ko var­hain Li­mi­me­tal­lin tar­jous o­soit­tau­tui lä­hes ai­no­ak­si ta­lou­del­li­ses­ti mah­dol­li­sek­si.

En­sim­mäi­set pi­tuus­jäyk­kää­jät a­se­tel­tiin Le­mil­lä muo­to­kaa­rien pääl­le 1989 vuo­den al­ku­päi­vi­nä. Lä­hes pel­käs­tään Li­mi­me­tal­lin o­mis­ta­ja/joh­ta­ja/työn­te­ki­jän Rau­no Tar­ja­sa­lon toi­mes­ta te­räs­kun­ko a­lu­mii­ni­kan­si­neen val­mis­tui n. puo­les­sa vuo­des­sa. Maa­lat­tu run­ko siir­ret­tiin Pyh­tääl­le, Sil­ta­ky­län en­ti­sen si­ka­lan ton­til­le, jos­sa Ve­ne­kol­mi­o-fir­mal­la o­li toi­mi­ti­lat. Ka­ri Kek­ko­sen (myöh. Ve­lei­ro, Kot­ka) jouk­ki­o si­sus­ti run­gon puu­val­miik­si tal­ven ai­ka­na. Ys­tä­vien ja tut­ta­vien a­pu­a mak­sul­lis­ten am­mat­ti­mies­ten li­säk­si saim­me on­nek­si riit­tä­väs­ti niin, et­tä hei­nä­kuun 31 päi­vä­nä, ta­san puo­li­tois­ta vuot­ta var­si­nai­sen ra­ken­ta­mi­sen a­loit­ta­mi­ses­ta Ii­ris las­ket­tiin ve­sil­le ny­kyi­sen Ve­lei­ron ran­nas­sa Kot­kas­sa. Ve­ne o­li sil­loin val­mis si­sus­tuk­si­neen ja lait­tei­neen niin, et­tä en­si­pur­jeh­dus ta­pah­tui vii­kon si­säl­lä.

Ve­sil­lä

Si­nä ke­sä­nä ei eh­dit­ty ko­vin kau­as, vaik­ka leh­des­sä kir­joi­tet­tiin­kin, et­tä Ii­rik­sel­lä o­li jo teh­ty yk­si pit­kä pur­jeh­dus - Han­koon. Se­raa­val­la kau­del­la yl­let­tiin jo Hel­go­lan­diin, mut­ta va­pau­tu­neet Bal­ti­an­maat o­li­vat lä­hi­vuo­sien mie­li­koh­tei­ta. Sei­lat­tiin sen­tään vä­lil­lä Poh­jan­lah­den ym­pä­ri. Lon­toos­sa­kin käy­tiin, Sai­maal­la ja E­te­lä-I­tä­me­rel­lä. U­se­a­na ke­sä­nä lo­kiin tu­li y­li 4000 mai­li­a, ei­vät­kä ke­sät ai­na riit­tä­neet, vaan yh­te­nä tal­ve­na ol­tiin liik­keel­lä jo­ka ka­len­te­ri­kuu­kau­te­na. Sil­loin o­li tie­tys­ti tul­lut muo­tiin jo kas­vi­huo­neil­mi­ö, jo­ka pi­ti pit­kään au­ki jo­pa Kot­kan ve­si­ä.

Vuon­na 1999 e­lä­köi­dyin luot­sin­vi­ras­ta­ni van­huut­ta­ni (55v) nor­maa­li­jär­jes­tyk­ses­sä. Ii­rik­sen lo­kiin o­li sil­loin 7 se­son­gis­sa ke­lau­tu­nut jo lä­hes 30 000 mai­li­a ko­ti­ve­si­ä, niin­pä ke­vääl­lä keu­la kää­net­tiin koh­ti e­te­lää ja uu­si­a mai­se­mi­a. Kym­men­vuo­tis­päi­vää (10 v) vie­tet­tiin Rans­kan Po­ly­ne­si­an Rai­a­te­al­la. Vuo­den ku­lut­tu­a sii­tä (11 v) o­lim­me te­la­kal­la Aust­ra­li­an Cairn­sis­sa. Säh­kö­pa­lo Va­nu­a­tul­la ko­ne­ko­pan si­säl­lä (va­ka­vin ta­kais­ku 2008 men­nes­sä) vaa­ti kor­jauk­si­a. Tyy­ni­me­ri o­li kui­ten­kin tar­jon­nut u­noh­tu­mat­to­mi­a ko­ke­muk­si­a Ton­gan, Fid­zin, Uu­den-See­lan­nin ja Va­nu­a­tun saa­ril­la.

Seu­raa­vak­si vuo­dek­si 2002 (12 v) u­noh­duim­me ke­laa­maan Thai­maan ja Ma­le­si­an ve­si­ä pää­a­si­as­sa Phu­ke­tin ja Lang­ka­win vä­li­ä.

Jat­ko­a seu­ra­si 2003 In­ti­aan ja Su­e­zin ka­na­van kaut­ta Vä­li­me­rel­le. Vuo­si­päi­vää (13 v) vie­tim­me i­hai­le­mal­la San­to­ri­nin mai­se­mi­a Krei­kas­sa.

Vuon­na 2004 hei­nä­kuun al­ku­päi­vi­nä Ii­ris pa­la­si ko­ti­ve­sil­le ja 14 v täyt­tyi syn­ty­si­joil­la. Nyt o­li lo­ki hyr­rän­nyt kaik­ki­aan n. 68 000 mai­li­a. Pa­ri seu­raa­vaa merk­ki­päi­vää vie­tim­me sa­moil­la, maa­il­man par­hail­la pur­jeh­dus­ve­sil­lä (15 v ja 16 v). Kau­as em­me eh­ti­neet seu­raa­vaan­kaan men­nes­sä (17 v) Eng­lan­nin Ka­naa­liin mat­kal­la Diep­pes­tä Es­pan­jan La­geen.

Tä­tä kir­joi­tan Ta­hi­tin Pa­pee­tes­sa 31.7.2008 (18 v). Ii­ris on käy­nyt 50 maas­sa ja ke­lan­nut lo­kiin­sa run­saat 87 000 mai­li­a. Y­leen­sä ei pi­po­a tar­vit­se ve­tää tiu­kem­min pää­hän, sil­lä kes­ki­mää­rin 13 mai­li­a päi­väss? e­li al­le 0.5 sol­mun vauh­ti­a kes­ki­mää­rin on kii­reh­dit­ty.

Kyt­kin ru­pe­si luis­ta­maan Mar­qu­e­sas­saa­ril­la ja va­ra­o­si­a on nyt o­do­tet­tu run­saat pa­ri viik­ko­a. Toi­veet o­vat kui­ten­kin kor­ke­al­la, et­tä en­nen seu­raa­vaa vuo­si­päi­vää mai­se­ma on vaih­tu­nut!

Ve­ne-leh­den ti­laa­ja­tun­nuk­sil­la voit lu­ke­a 49 jut­tu­a Ii­rik­sen vii­den vuo­den pur­jeh­duk­ses­ta pal­lon ym­pä­ri. www.ve­ne­leh­ti.fi