Takaisin Edellinen Seuraava
08.08.2008 Iiriksen onnenpäivä
Pekka
2008.08.09
2010.04.13

8.8.2008 Ii­rik­sen on­nen­päi­vä

En­sim­mäi­nen Ta­hi­tin viik­ko ku­lui ko­neen suh­teen va­ra­o­sa­ti­lauk­sen te­koon. Toi­nen o­li si­kä­li lun­ki­a, et­tei­vät o­sat vaik­ka len­tä­vät­kin he­ti läh­de ja tu­le pe­ril­le. Kol­man­nel­la vii­kol­la lu­vat­tiin o­sat ja val­mis­ta­kin. Nel­jäs viik­ko al­koi rau­hal­li­ses­ti. Ei mi­tään uut­ta kyt­kin­rin­ta­mal­la. Vaik­ka ky­sees­sä o­li vain yk­si vai­vai­nen viik­ko li­sää, niin al­koi keit­tää. Kum­pi­kin a­loim­me to­del­la stres­saan­tu­a, ja kos­ka mi­tään ei ta­pah­tu­nut al­koi luot­ta­mus, kor­jaa­jiin ja ko­ko sys­tee­miin ka­ris­ta. O­lim­me kuul­leet kah­des­ta e­ri ta­pauk­ses­ta, jol­loin va­ra­o­sien lo­pul­ta e­siin tup­sah­det­tu­a, o­li sel­vin­nyt, et­tä ne o­li­vat maan­neet Pa­pee­ten tul­lis­sa jo pa­ri viik­ko­a. Sii­tä­kö nyt­kin o­li ky­sy­mys? Sa­man vii­kon tors­tai­aa­mu­na, juu­ri kun a­loim­me ol­la kuin maam­me myy­neet, Her­ve, joh­ta­jas­ta juok­su­poi­kaan, ker­toi, et­tä va­ra­o­sat o­vat Pa­pee­tes­sa.

Il­ta­päi­väl­lä Pas­cal jo ko­ko­si rat­taat ja laa­ke­rit vers­taal­la yh­teen nip­puun ja aa­muk­si lu­pa­si­vat pai­koil­lee­na­sen­nuk­sen. Jän­ni­tys tiivs­tyi vie­lä. Ei­kö se toi­mi­nut­kaan? Puut­tui­ko jo­ku nip­pe­li sit­ten­kin? Pas­cal tu­li veh­kei­neen pa­ri tun­ti­a myö­häs­sä

Seu­raa­van sa­man ru­pe­a­man ku­lut­tu­a sii­tä, kun Pas­cal il­mes­tyi voi­tiin ko­e­käyt­tää. Kaik­ki ok. Il­ta­pa­äi­väl­lä tu­li­vat vie­lä Her­ven kans­sa yh­des­sä tar­kis­ta­maan. Vie­lä­kin ok.

Nyt on vie­lä hy­vä viet­tää tyy­ty­väi­se­nä vii­kon­lop­pu­a, kos­ka mak­sun, var­mas­ti hir­ve­än, ai­ka so­vit­tiin maa­nan­taik­si. Kun tu­lim­me il­ta­kä­ve­lyl­tä vit­sai­lim­me: Mi­tä jos pis­täi­sim­me ko­neen käyn­tiin! Ha­ha, sel­lais­ta, jo­pa me­te­löi­vä ko­ne voi ol­la kuin mu­siik­ki­a, kun stres­saa­va ti­lan­ne on o­hi.

Vä­lis­sä o­lin jo pis­täy­ty­nyt Y­acht O­fii­sis­sa sa­ta­mas­ta sel­vi­tyk­ses­sä. Suu­rin kos­kaan ker­ral­la mak­sa­mam­me sa­ta­ma­mak­su lä­hes ? 800 an­taa mei­dän vie­lä ot­taa kai­ken ir­ti Pa­pee­tes­ta vii­kon­lop­pu­na. Sel­vi­tim­me sa­mal­la my­äs u­los Rans­kan Po­ly­ne­si­as­ta, vaik­ka muil­le­kin saa­ril­le me­nem­me. Täl­löin saa ot­taa polt­to­ai­net­ta 111 xpf ver­rat­tu­na 152 xpf päi­vän lit­ra­hin­taan.

10.8.2008 Pa­pee­te on o­sal­tam­me val­mis­tau­mai­sil­laan

Ko­ko Ta­hi­tin au­to­kan­ta, kont­ti­re­kat, ja­ke­lu­au­tot, kuok­ku­ri­bus­sit ja tie­tys­ti y­li­suu­ret ko­me­at maas­tu­rit ja ne­li­ve­to-pick-u­pit, on a­ja­nut lai­tu­rim­me o­hi u­sei­ta ker­to­ja päi­väs­sä lä­hes kuu­kau­den a­jan. Kan­nel­le ja muu­al­le­kin las­keu­tuu lii­ken­ne­no­ke­a, vä­hem­män kuin hel­ve­til­li­ses­sä Co­lo­nis­sa, mut­ta pal­jon, pal­jon e­nem­män, kuin pa­ra­tii­sis­sa o­li­si so­pi­vaa.

Pö­ly­pil­ven se­as­sa lä­hes­tyy myös jo­ka-aa­mui­nen saas­tu­tus­par­ti­o. E­del­lä hui­te­le­vat kak­si ros­kien pu­hal­lus­le­vit­tä­jää pe­räs­sään muu­ta­ma har­jan ja kih­ve­lin käyt­tä­jä ja saa­vin kan­ta­ja o­vat to­del­la i­lah­dut­ta­neet mei­tä näy­tök­sil­lään. Ran­ta­bu­le­var­di­a y­ri­te­tään pi­tää siis­ti­nä, syr­jä­kul­mis­ta ei niin vä­li­ä o­le. Siel­lä ku­jan­var­teen juut­tu­neet au­ton­hy­lyt toi­mi­vat kä­te­vi­nä ros­kik­si­na. Kes­tää kau­an en­nen­kuin ne täyt­ty­vät ja vie­lä kau­em­min en­nen­kuin ne ko­ko­naan peit­ty­vät.

Ku­ka nii­tä kaa­to­paik­ko­ja muis­te­lee. Nyt ti­lan­teem­me lau­et­tu­a Pa­pee­ten pi­täi­si ol­la kuin kuk­ka­tar­ha. Kyl­lä o­lem­me­kin näh­neet mo­nen­lais­ta a­sun­to­a­lu­et­ta. Mi­tä hie­noim­pi­a kuk­ki­a, he­del­mä­pui­ta ja mui­ta tro­pii­kin kas­vien ih­mei­tä.

O­lem­me myös huo­man­neet, et­tä var­si­nai­nen Pa­pee­te sen ka­dut ja ja e­ten­kin jal­ka­käy­tä­vät ja ra­ken­nus­kan­ta muis­tut­ta­vat mi­tä ta­han­sa e­te­län rämp­sän­ky­lää. Tääl­lä­hän kaik­ki on van­hem­paa, ei­kä pai­kal­li­nen, ei­kä Rans­ka­lai­nen­kaan kult­tuu­ri vaa­di kai­ken o­le­van tip­top.

Lä­hei­set, Pa­pee­ten­kin kans­sa yh­teen­kas­va­neet, Pi­ra­e ja A­ru­e vai­kut­ta­vat pal­jon siis­tim­mil­tä. On ol­lut ai­kaa suun­ni­tel­la o­ma­ko­ti­a­lu­ei­ta, niil­le le­ve­äm­pi­ä ka­tu­ja ja jal­ka­käy­tä­vi­ä.

9.8.2008 Lau­an­tai­sii­vous

Nyt, kun ve­si­let­kum­me on vie­lä mais­sa kiin­ni, a­loi­tim­me Pa­pee­ten pö­ly­jen ka­ris­ta­mi­sen. Riit­ta tie­tys­ti pe­si ties mo­nen­nen­ko pyy­kin. Mi­nä a­loi­tin har­jaa­mal­la au­rin­gon ja sep­ti­tan­kin tyh­jen­nys­puo­len ve­si­ra­jaa. Ve­de­na­lai­nen ruo­hon­leik­ku­ri o­li­si ol­lut pa­rem­pi. Vih­re­ä le­vä o­li pai­kon 20-30 sent­tis­tä. Ir­to­si kui­ten­kin suht.koht. Kyl­kien pe­su le­van­gil­la yl­hääl­tä­päin ja sit­ten kan­nen ja sit­ten jol­lan, sa­mal­la jon­kun au­rin­ko­pei­ton.

Vii­mei­nen va­li­tus Pa­pee­ten ve­ne-e­lä­mäs­tä

O­lem­me lai­tu­ris­sam­me yk­sin tois­ta päi­vää. Meil­le se on pelk­kä i­lo, ai­van kuin Haa­pa­saa­ren lai­tu­ris­sa jou­lu­kuus­sa. Vie­rei­ses­sä ti­lan­ne on sa­ma ja kol­man­nes­sa on nel­jä paat­ti­a. O­len täs­tä jo tul­les­sa kir­joit­ta­nut: Pa­pee­te ei e­nää ha­lu­a ve­nei­tä ran­taan­sa. Mik­si pi­tää täl­lais­ta tar­jon­taa, kun ky­syn­tää ei o­le.

Ve­nei­li­jät ei­vät tu­le kor­ke­an sa­ta­ma­mak­sun ta­ki­a, vaik­ka li­sään­ty­nyt au­to­lii­ken­ne lai­tu­ri­por­tin ta­ka­na ja ai­na­kin yh­tä pal­jon li­sään­ty­neet Moo­re­an laut­ta­lii­ken­teen aal­lot ei­vät o­le ne­kään kaik­kien mie­leen. Ve­neet me­ne­vät Ma­e­va Be­ac­hin, tai ku­ten ny­ky­ään sa­no­taan Tai­na ma­ri­nan lä­hei­sil­le il­mai­sil­le ank­ku­ri­pai­koil­le. Nä­em­me sen kann­nel­tam­me: Kaik­ki suun­taa­vat suo­raa pää­tä pas­sis­ta sin­ne.

Lai­va­lii­ken­ne on vil­kas­ta, kont­ti­lai­va tai kak­si mel­kein jo­ka päi­vä. Moo­re­an lau­tat suih­ki­vat kuin rait­si­kat. Öl­jyn tar­vet­ta o­vat var­mis­ta­neet jo u­se­at tank­ke­rit. Ris­tei­li­jät lois­ta­vat pois­sai­o­lol­laan. Van­ha pie­ni Paul Gau­guin käy ker­ran vii­kos­sa, mut­ta vain yk­si suu­rem­man luo­kan a­lus on käy­nyt.

Aiem­min mai­ni­tun Mal­te­se Fal­co­nin jäl­keen n. 50-met­ri­si­ä hu­vi­ko­ne a­luk­si­a on ol­lut joi­tain kai­ken ai­kaa. Nyt jo vii­kon ver­ran on lai­tu­ri­a on ko­mis­ta­nut yk­si­tyi­nen "jään­mur­ta­ja­moot­to­ri­ve­ne" Arc­tic. Van­ha pe­las­tus­hi­naa­ja pi­tää e­del­leen si­säl­lään rut­kas­ti voi­maa 6500 hv kum­mal­le­kin ru­se­til­le.