Takaisin Edellinen Seuraava
5.3.2008 Spaanse Water
Pekka
2008.03.06
2010.04.13

5.3.2008 Spaan­se Wa­ter

Sää­tie­dot Ko­lum­bi­an ran­ni­kol­la näyt­tä­vät mal­til­li­sil­ta. Var­sin nor­maa­li run­saan 30 kn tuu­li, jo­ka kier­tää man­ner­maan ma­ta­laa, ja ai­kaan­saa pa­han me­ren­käyn­nin vas­ta­vir­ran ta­ki­a, vai­kut­taa ke­ven­ty­vän muu­ta­mak­si päi­väk­si. Mat­ka­val­mis­te­lut on a­loi­tet­tu, pyy­kit pes­ty, ja seu­raa­vi­a suun­ni­tel­tu: Mar­ke­tin ja sel­vi­tyk­sen jäl­keen lö­pö­ä ja vet­tä lai­tu­ris­ta ja me­rel­le. E­des­sä 450 mai­li­a vas­ta­vir­taa Car­ta­ge­naan. Jon­nal­ta tu­li juu­ri vies­ti, jos­sa ker­ro­taan Ve­ne­zu­e­lan kes­kit­tä­vän jouk­ko­ja Ko­lum­bi­an ra­jal­le. Toi­vot­ta­vas­ti ei me­ri­ra­jal­le! No, me­ri on i­so ja sil­lä mon­ta ran­taa. Kuu­los­tel­laan.

3-4.3.2008 Kym­me­nel­lä bus­sil­la pää­see

Nyt sen tie­däm­me, et­tä lin­ja-au­tos­sa on tun­nel­maa. Ai­ka­tau­lun mu­kai­nen bus­si ei tul­lut. Hyp­pä­sim­me sat­tu­mal­ta pai­kal­le ek­sy­nee­seen mi­ni­bus­siin, jo­ka o­li mat­kal­la ai­van päin­vas­tai­seen suun­taan. O­lim­me mat­kal­la ham­mas­lää­kä­riin kau­pun­kiin, mut­ta bus­sim­me pai­ne­li pois­päin. Ai­ka­naan sen­kin keu­la kään­tyi ha­lu­a­maam­me suun­taan ja pää­sim­me kau­pun­kiin. Ham­mas­lää­kä­ri, jon­ka kyl­tin o­lim­me sen­kin e­del­lis­päi­vä­nä bus­sis­ta näh­neet ei ol­lut pai­kal­la. Ei hä­tää, a­pu on yh­tä lä­hel­lä kuin lä­hin mi­ni­bus­si, sil­lä har­ha­ret­kel­lä o­lim­me näh­neet kak­si ham­mask­li­nik­kaa taas­kin au­ton ik­ku­nas­ta. En­sim­mäi­nen ei saa­nut ai­kaa so­pi­maan vä­liin, mut­ta mi­täs, kun taas mi­ni­bus­sil­la seu­raa­vaa­an. Siel­lä pää­a­si­a, pää­dyt­tiin Rii­tan ham­paan pois­toon, hoi­tui am­mat­ti­mai­ses­ti län­si­mai­seen mal­liin.

Kau­pun­kiin pa­lat­tiin tie­tys­ti mi­ni­bus­sil­la, ja Spaan­se Wa­te­riin bus­sil­la. Mel­ko sa­man tien läh­din et­si­mään Xe­ro­xi­a, kart­ta­ko­pi­o­paik­kaa. Bus­sil­la sa­ta­mas­ta, mi­ni­bus­sil­la Xe­ro­xil­le ja ko­pi­oi­den val­mis­tu­mi­sen jäl­keen tie­ten­kin mi­ni­bus­sil­la kau­pun­kiin ja päi­vän 10:nel­lä bus­sil­la ko­tiin.

Cu­ra­ca­ol­la on muu­ta­mi­a ai­ka­tau­lun­mu­kai­si­a bus­si­lin­jo­ja, jois­ta yk­si viis­tää ank­ku­ri­paik­kaam­me. Suu­rin o­sa jul­kis­ta lii­ken­net­tä hoi­tuu kui­ten­kin 9:n mat­kus­ta­jan Hi-a­ce-tyyp­pi­sil­lä mi­ni­bus­seil­la. Niil­lä ei o­le ai­ka­tau­lu­ja. Ne läh­te­vät, kun täyt­ty­vät, kau­pun­gin pääs­sä no­pe­as­ti ja jat­ku­vas­ti. Reit­ti niil­lä on, mut­ta ne voi­vat poi­ke­ta ki­lo­met­ri­tol­kul­la va­ki­rei­til­tä a­si­ak­kai­ta pe­ril­le heit­tä­mään. Näyt­tää, et­tä mi­tään li­sä­mak­su­a ei pe­ri­tä, vaan tak­sa on 1,5 NAF (0,6 €) mi­hin ta­han­sa rei­tin suun­nas­sa. Muu­ta­man päi­vän ko­ke­muk­sel­la: Mai­ni­o sys­tee­mi! Puut­tei­na ai­na­kin, et­tä läh­ties­sä maa­seu­dul­ta päin pi­tää ha­keu­tu­a rei­tin ää­reen ja jos­kus voi o­do­tu­sai­ka ve­ny­ä sii­tä­kin syys­tä, et­tä pie­net au­tot täyt­ty­vät no­pe­as­ti ja o­hi voi pai­nel­la mon­ta täyt­tä en­nen­kuin ti­laa löy­tyy.

1-2.3.2008 Lii­kun­taa

Sky­pe-pu­he­lut on­nis­tui jo­ten­ku­ten. Meil­le­päin kuu­lui ja nä­kyi­kin hy­vin, mut­ta en saa­nut en­nen kuin pit­kän nä­py­tys­ko­kei­lun jäl­keen mik­ro­fo­nim­me au­ki.

Lau­an­tai­na kä­vel­tiin muu­ta­ma tun­ti täs­sä lä­his­töl­lä. Ru­ti­kui­vaan maas­toon, piik­ki­pus­kien ja kak­tuk­sien se­kaan ve­det­ty­ä ka­pe­aa as­falt­ti­a. Suun­nun­tai­na suun­nat­tiin sa­mas­ta ka­la­sa­ta­man jol­la­ran­nas­ta vie­rei­sel­le Jan Thiel o­ma­ko­ti­a­lu­eel­le. Vauh­ti­a ei tro­pii­kis­sa viit­si/ky­ke­ne pi­tää, mut­ta ne­li­sen tun­ti­a e­väs ja e­ten­kin juo­ma­tau­koi­neen lamp­sit­tiin.

Ta­lo­ja o­li e­ri-i­käi­si­ä, muu­ta­man vuo­den van­hois­ta tu­li­te­riin ja vie­lä kes­ke­ne­räi­siin. Tee­me­na o­li ”ta­lo­ni on lin­na­ni ja siel­tä nä­kyy Ka­ri­bi­an­me­ri”. Val­ta­vi­a ark­ki­teh­tien kek­se­li­äi­syy­den o­soi­tuk­si­a, ru­mi­a, mut­ta ko­mei­ta, ei­kä kah­ta sa­man­lais­ta. Li­säk­si o­li val­mis­ta as­falt­ti­ka­tu­verk­ko­a ki­lo­met­ri­tol­kul­la o­dot­ta­mas­sa.

29.2.2008 Sel­vi­tys/I O­pin­to­reis­su

Uu­des­sa pai­kas­sa a­loi­te­taan ai­na maan­tie­don ja ym­pä­ris­tö­o­pin o­pis­ke­lul­la. Cu­ra­ca­ol­la en­sim­mäi­set ha­pui­lut on help­po yh­dis­tää vie­rai­luun e­ri sel­vi­tys­koh­teis­sa. The ABC Is­lands pi­lot­ti­kir­ja an­taa hy­vät oh­jeet: O­ta bus­si kau­pun­kiin Spaan­se Wa­te­ris­ta. Kä­ve­le tul­liin. Jat­ka sal­men y­li, sil­ta/laut­ta, im­mig­ra­ti­o­niin ja sa­mal­la ton­til­la sa­ta­ma­toi­oi­mis­toon, jos­ta saa kuu­le­ma pa­kol­li­sen ank­ku­ri­paik­ka­lu­van. Näin teh­tiin, pait­si ank­ku­ri­lu­pa jäi saa­mat­ta, sil­lä al­le­kir­joit­ta­ja o­li pois­juos­sut. Hy­vin on kouk­ku on­nek­si pi­tä­nyt il­man lu­paa­kin.

Ai­ka tur­hal­ta tun­tuu kol­mes­sa-nel­jäs­sä-jo­pa vii­des­sä pai­kas­sa kir­joit­taa täs­mäl­leen sa­mat ve­ne- ja hen­ki­lö­tie­dot ja uu­del­leen vie­lä läh­ties­sä, mut­ta se tun­tuu o­le­van maa­il­man ta­pa. U­sein täs­sä yh­tey­des­sä saa en­si­kos­ke­tuk­sen uu­ten maa­han ja ku­ten nyt­kin hyö­dyk­si voi ot­taa paik­ka­kun­nan hah­mot­tu­mi­sen jo vir­kai­li­joi­ta et­sies­sä. Si­kä­li ol­laan si­vis­tys­val­ti­os­sa, et­tä yk­si­kään kont­to­ri ei pyy­dä pen­nin­hyr­rää lei­mo­jen­sa lyö­mi­ses­tä. Ra­has­tus­puol­ta­kin on ol­lut ja tu­lee o­le­maan ai­van tar­peek­si. Pa­pe­ri­so­taa ke­ven­tä­mään voi­si ker­to­a vir­kai­li­joi­den y­leen­sä o­le­van koh­te­li­ai­ta jos­kus jo­pa ys­tä­väl­li­si­ä.