Takaisin Edellinen Seuraava
Curacao, Hollannin Antillit
Spaanse Water
Pekka
2008.02.28
2010.04.13

28.2.2008 Va­lon sääs­tä­jät

Klein Cu­ra­ca­on pik­ku saa­ren tär­ke­ä ma­jak­ka o­li pi­me­ä­nä. Kun tar­kis­tin Gps-tie­to­a en­nen si­vuu­tus­ta tut­kal­la, näin voi­mak­kaan kaiun keu­lan­puo­lel­la al­le mai­lin pääs­sä. Mi­tään va­lo­a ei siel­lä nä­ky­nyt, mut­ta puo­li­kuun hä­mys­sä näin kii­ka­ril­la so­ta­lai­van sil­hu­e­tin, jo­ka vie­lä lä­hes­tyi. Tui­kin si­tä va­lon­heit­ti­mel­lä, kun se ru­pe­si seu­raa­maan. En­nen va­loi­saa tä­mä ve­sien vah­ti eh­ti vie­lä pyö­ri­ä e­rään kaup­pa­lai­van­kin e­des­sä yh­tä pi­me­ä­nä. Cu­ra­ca­on kaak­kois­kul­man ma­jak­ka nii­ni­kään näyt­ti mus­taa va­lo­a. Eh­kä nä­mä o­vat a­jas­sa e­del­lä, sil­lä on maa­il­mal­la kes­kus­tel­tu tar­vi­taan­ko kai­ken maa­il­man tuik­ku­ja lain­kaan, kun sa­tel­lii­tit kul­ku­am­me oh­jaa­vat.

Sa­lai­nen sal­mi

Pa­rin kaa­pe­lin pääs­sä ran­nas­ta, jo päi­vän­va­los­sa, em­me vie­lä o­li­si sal­men suu­ta ha­vain­neet, el­lei e­räs ka­ta­ma­raa­ni o­li­si sii­tä put­kah­ta­nut me­rel­le. Spaan­se Wa­ter (kir­joi­te­taan e­ri ta­voil­la, mut­ta tar­koit­taa Es­pan­jan vet­tä, lah­te­a) on e­ri­koi­nen ve­si­a­lu­e, vaik­ka täl­lä saa­rel­la näi­tä on u­se­am­pi­a. Suo­ras­ta sy­väs­tä ran­ni­kos­ta au­ke­aa vain 30:n met­rin le­vyi­nen kal­li­o­reu­nai­nen o­ja, jo­ka vä­hän le­ve­nee en­nen kuin muut­tuu 1x2 mai­lin si­sä­ve­dek­si, nie­mien lah­tien ja saa­rien sok­ke­lok­si.

Kan­sain­vä­li­si­ä ve­nei­tä on mei­dän ank­ku­ri­pai­kal­lam­me n. 60. Vie­rei­sil­lä ja muu­ta­mis­sa ma­ri­nois­sa on yh­teen­sä e­nem­män ja pai­kal­li­si­a, to­sin pie­nem­pi­ä ja jou­kos­sa myös moot­to­ri­paat­te­ja mo­nin­ver­roin. Meis­sä on mat­ka­lai­si­a, u­noh­tu­nei­ta ja jä­mäh­tä­nei­tä. Mo­net o­vat vii­py­neet kuu­kau­si­a tai vuo­si­a. Jo aa­mui­nen VHF-net­ti ker­too ve­nei­li­jöi­den yh­teis­työs­tä, jo­ta ei eh­di il­me­tä, jos vaih­tu­vuus on no­pe­aa.

Kän­ny ja (in­ter-)net­ti

Mai­ta lä­hes­ty­es­sä Rii­tan kän­nyk­kä ai­na piip­paa, ker­to­en vies­te­jä tul­leen. Sa­ta­mas­ta et­sim­me in­ter­ne­tin kah­vi­las­ta tai an­ten­nil­la lan­gat­to­man. Nyt voi­mak­kain, oi­ke­as­taan ai­nut, jos­ta sain tolk­ku­a o­li naa­pu­ri­ve­neen ni­mi, S/Y Sol. O­tim­me sen vii­kok­si USD 10.

Vain pa­ri päi­vää sen jäl­keen kun sei­la­sim­me St. Lu­ci­an Rod­ney Ba­ys­tä sin­ne saa­pui Es­te­ri II, Han­gö, Ma­xi Ma­gic. Gö­ran Törnq­vist o­li ka­ve­rin­sa kans­sa y­lit­tä­nyt rei­pas­tuu­li­sen At­lan­tin Kap Ver­del­tä 17 päi­väs­sä ja 19 tun­nis­sa. O­li­si ol­lut hie­no­a ol­la vas­taa­not­ta­mas­sa kol­le­gaa, mut­ta kah­des­sa pai­kas­sa yh­tä­ai­kaa ei voi ol­la e­des me­ri­mus­ta­lai­nen. Rod­ney Ba­ys­sa o­vat myös An­na­Saa­ra ja Dra­co­nis II.

Chi­mu, HR 42, Sirk­ka-Lii­sa War­ne­ke ja Ti­mo Tant­tu o­li­vat pääs­seet Man­ner-Ve­ne­zu­e­lan mat­koil­taan me­rel­le Tor­tu­gaan. Pe­räs­sä tu­le­vat, Ro­qu­e­sit, A­ve­sit ja Bo­nai­re suun­ni­tel­mis­sa.

Prang­lin-pais­ti

Pii­iit­kän me­ri­mat­kan jäl­keen tuo­reet tuot­teet o­vat vä­his­sä. Kei­tim­me pe­ru­nat, ja Riit­ta löy­si va­ras­tois­ta niil­le liu­kas­teek­si pur­kin Vi­ron Prang­lin saa­rel­ta. Sen o­li­vat Ni­ko­lai Lem­bi­nen, Prang­lin kaa­sun­po­raa­ja ja ka­las­ta­ja se­kä vai­mon­sa Sen­ta o­mas­ta kas­vat­ta­mas­taan pos­sus­ta it­se säi­lö­neet. Syö­des­sä ys­tä­vi­ä muis­tel­len ei Kar­ja­lan­pais­ti täs­tä e­nää pa­ra­ne.