Takaisin Edellinen Seuraava
Cartagenan I päivä
Pekka
2008.03.10
2010.04.13

10.3.2008 Car­ta­ge­nan I päi­vä

Aa­mul­la he­rä­sim­me Car­ta­ge­nan Club Nau­ti­con ank­ku­ri­pai­kal­la, ai­van plä­kää. Eh­kä o­li Tri­nil­lä­kin täl­lais­ta het­kit­täin, mut­ta muu­ten on pa­saa­ti pu­hal­ta­nut rei­lus­ti yö­tä päi­vää jo kuu­kau­si­a. Tuu­li on tro­pii­kis­sa hy­vä a­si­a el­lei men­nä lii­al­li­suuk­sin ku­ten ei­len me­rel­lä. Ge­ne­raat­to­ri jau­haa sen säh­kök­si, ja se vii­len­tää.

Nyt al­koi hi­ki va­lui jo aa­mu­as­ka­reis­sa, paa­tin sa­ta­ma­kun­toon lai­tos­sa, peit­teet luuk­ku­jen pääl­le (et­tä saa­vat ol­la au­ki vaik­ka sa­tai­si), ik­ku­na­ver­hot (ul­ko­puo­li­set au­rin­ko­suo­jat), jol­lan käyt­töö­not­to, ko­ne, ai­rot, nos­to­veh­keet ja lu­kit­se­mis­tar­vik­keet. Riit­ta vie­lä en­sin pe­si suo­lat ik­ku­nois­ta ja kai­teis­ta sun muis­ta ruos­tu­mat­to­mis­ta, et­tei­vät ruos­tui­si. Muu­ten ne tu­le­vat me­ri­ve­des­tä ai­van rus­keik­si.

Ko­lum­bi­as­sa tar­vi­taan a­gent­ti­a sel­vi­tyk­seen. Vi­ra­no­mai­set ei­vät viit­si ot­taa vas­taan ve­ne­vä­ke­ä. Naa­pu­rim­me jenk­ki o­li jo ai­kai­sem­min käy­nyt ker­to­mas­sa maan ta­vat, ja läh­ties­sä­ni ju­tu­tin toi­sen naa­pu­rin, eng­lan­ti­lai­sen, kos­ka heil­lä­kin Q-lip­pu lie­hui saa­lin­gis­sa.

A­gen­tin löy­tä­mi­nen o­li help­po­a, kos­ka tu­ke­va nuo­ri­mies Da­vid o­li jo o­dot­ta­nut mei­tä. Vaik­ka meil­lä ei ol­lut mi­tään ra­di­o­lii­ken­net­tä mai­hin, o­li siel­lä tie­dos­sa kuin­ka mon­ta paat­ti­a vii­kon­lo­pun ai­ka­na o­li tul­lut. Pas­sit, ve­ne­to­dis­tus ja Cu­ra­ca­on sel­vi­tys a­gen­til­le ja hom­ma o­li sel­vä mei­dän puo­lel­ta. Ai­ka­naan pa­pe­rit saa­daan ta­kai­sin, en­nen­kuin taas an­ne­taan u­los­sel­vi­tys­tä var­ten. Mak­saa kuu­lem­ma USD 60 yh­teen­sä.

Sa­mas­sa yh­tey­des­sä kir­joi­tin A4:lle Ii­ris. Pa­pe­ri tai­tet­tiin baa­rin ta­ka­sei­näl­le kä­si­kai­teen ta­pai­seen. Sii­hen mer­ka­taan naut­ti­mam­me vir­vok­keet ja muut hyö­dyk­keet. Mak­su­päi­vä on kes­ki­viik­koi­sin. Saim­me myös pa­ri kau­pun­gin in­fo­leh­dyk­kää ja so­vit­tu­a Clu­bin net­ti­yh­tey­den, jo­ka tun­tuu toi­mi­van hie­nos­ti ve­neel­le as­ti.

Il­ta­päi­väl­lä läh­dim­me kä­ve­lyl­le muu­rin ym­pä­röi­mään van­haan kau­pun­kiin, jo­ka on hie­nos­ti säi­ly­tet­ty ja hoi­det­tu. Ky­sees­sä on paik­ka­kun­nan el­lei maan­kin käyn­ti­kort­ti. Em­me­kä ol­leet ai­no­at tu­ris­tit sen ka­duil­la. Pa­luu­mat­kal­la kurk­ku­a kui­va­si. Kos­tu­tim­me o­lu­el­la, las­ku kah­des­ta 9500 pe­so­a. Hä­tä ei kui­ten­kaan o­le tä­män nä­köi­nen, sil­lä 1€ = 3000 pe­so­a.