Takaisin Edellinen Seuraava
18.11.2008 Opua
Pekka
2008.11.21
2010.04.13

18.11.2008 O­pu­a

O­pu­a on Uu­den-See­lan­nin poh­joi­sin maa­han­tu­lo­sa­ta­ma. Pie­nen pie­ni ky­lä on ai­koi­naan muo­dos­tu­nut vie­lä­kin pys­tys­sä ja käy­tös­sä o­le­van lai­va­lai­tu­rin tun­tu­maan.

Pie­nen ky­län suu­ri lai­tu­ri, ny­ky­ään suur­ten ve­nei­den pie­ni ma­ri­na. Lä­him­pien kat­to­jen al­la o­vat ran­ta­ra­vin­to­la ja kaup­pa.

Tä­mä seu­tu, Ba­y of Is­lands, O­pu­a, Pai­hi­a, Ke­ri­ke­ri ja Rus­sel on brit­ti­läi­sen Uu­den-See­lan­nin keh­to 1800-lu­vun a­lus­ta, Rus­sel sen en­sim­mäi­nen pää­kau­pun­ki. Tääl­lä o­tet­tiin tai os­tet­tiin maa­ta pen­nil­lä ma­o­reil­ta, rii­del­tiin ja so­dit­tiin ja so­vit­tiin 1840 Wai­tan­gis­sa.

Kah­dek­sas­sa­kin vuo­des­sa on ta­pah­tu­nut. Ky­län kas­vu­a ei pys­ty ha­vait­se­maan. Var­maan uu­det ta­lot kii­pe­ä­vät y­hä y­lem­mäs rin­tees­sä. Ky­lä­kaup­pa on en­ti­sel­lään sa­moin pa­ri ran­nan ra­vin­to­laa. Los­sit­kin (vai­je­rit­to­mat) jat­ka­vat au­to­jen kus­kaus­ta sal­men y­li. Ve­ne­a­lal­la ke­hi­tys on ol­lut no­pe­aa. Ma­ri­na, 240 paik­kaa, o­li juu­ri val­mis­tu­nut v.2000 ja ve­nei­tä sil­loin har­vas­sa, vaik­ka o­li ul­ko­mais­ten­kin ve­nei­den se­son­ki. Nyt Ma­ri­nan sil­loin tu­li­te­rän kont­to­ri­ra­ken­nuk­sen lä­hei­syy­teen on juu­ri käyt­töö­no­tet­tu uu­si ra­ken­nus, kaup­po­ja ja kah­vi­la a­la­ker­ras­sa. Pa­ri pie­nem­pää­kin ma­ri­naa on il­mes­ty­nyt. Ve­ne­tar­vi­ke­kaup­pa on laa­jen­tu­nut. Löy­tyy ri­ki­pa­jaa, pur­je­neu­lo­jaa, ko­ne-huol­to­a, te­lak­kaa. Jos o­li en­nen­kin, nyt on uut­ta ja suu­rem­paa. Ma­ri­na näyt­ti täy­del­tä ja ve­nei­tä o­li ank­ku­ris­sa ja poi­juis­sa laa­jan lah­den täy­si.

O­sa O­pu­a Ma­ri­naa. Ku­vaa­ja rim­pui­lee ka­ner­va­puus­sa.

Aa­mun läm­pö­ti­la o­li ul­ko­na 12 as­tet­ta ja ve­nees­sä si­säl­lä as­teen e­nem­män. Ei tar­vit­tu e­nää tuu­let­ti­mi­a niin­kuin viik­ko­a ai­kai­sem­min. Nyt al­kai­si ol­la kor­ke­a ai­ka löy­tää lämp­pä­riim­me pa­ko­put­ki. Se on ol­lut si­tä vail­la Eu­roo­pas­ta läh­tien, jo­ten ai­van var­maa ei o­le toi­mi­si­ko ko­ko veh­je e­nää.

Sen ver­ran ve­ri vie­lä kier­tää, et­tä tar­ke­nim­me pa­rin tä­kin al­la sii­nä kun Puis­to­lan hel­la­huo­nees­sa y­li 40 vuot­ta sit­ten. Huo­ma­sim­me, et­tä ko­nees­ta­kaan ei o­le läm­mit­ti­mek­si. Tro­pii­kis­sa, jos­sa jääh­dy­tys­ve­si on 30 as­teis­ta se kuu­me­nee kuin kiu­as ja jääh­tyy tus­kas­tut­ta­van hi­taas­ti. Nyt, kun läm­möl­le o­li­si käyt­tö­ä, se 16 as­tei­ses­sa ve­des­sä tus­kin haa­le­nee ja kyl­me­nee sa­man tien

Aa­mun kir­kas au­rin­ko ru­pe­si läm­mit­tä­mään no­pe­as­ti. Sen myö­tä he­rä­si­vät vir­ka­mie­het, tul­lit, maa­han­tu­lo ja kas­vi- yms ka­ran­tee­ni­vir­kai­li­jat. Mei­tä o­li puo­len­tu­si­naa yön ai­ka­na tul­lut­ta, mut­ta niin tu­li vir­ka­val­taa­kin ku­mi­ve­neel­lä u­se­am­pi kuor­ma ka­ran­tee­ni­lai­tu­riim­me, jo­ka on ma­ri­nan kel­lu­va aal­lon­mur­ta­ja il­man yh­teyt­tä mai­hin. Sii­nä tu­li mies­tä ja nais­ta mus­tis­sa haa­la­reis­sa se­läs­sä rep­pu­ja, jois­ta pis­ti e­siin pei­li­ä ja kep­pi­ä ja piik­ki­ä ja pa­tuk­kaa. I­han muis­tui mie­leen, kuin­ka nuo­re­na mie­he­nä pe­lot­ti jos­sain sa­ta­mas­sa, jos­sa ker­rot­tiin o­le­van tul­li­kou­lu.

Kaik­ki su­jui kui­ten­kin rau­hal­li­ses­ti ja koh­te­li­aas­ti, kun en­sin saim­me vir­kai­li­jat va­kuut­tu­neik­si, et­tä meil­lä ei o­le vi­han­nek­si­a, pe­ru­noi­ta, si­pu­lei­ta, li­ha- ja ka­la­säi­lyk­kei­tä ei­kä hu­na­jaa. Nii­tä he mel­kein tiuk­ka­si­vat mo­neen ot­tee­seen. Ei­vät ha­lun­neet ym­mär­tää, et­tä jo­ku tu­lee il­man ky­sei­si­ä e­väi­tä. Mik­si o­li­sim­me tuo­neet pois vie­tä­vik­si.

Muis­tim­me tai­si kui­ten­kin pet­tää, sil­lä muut ruo­ka-ai­neet ku­ten juus­tot, mar­ga­rii­nit, näk­ki­lei­vät sun ma­ka­roo­nit, jois­ta rip­peet vie­lä o­li jäl­jel­lä, ei­vät hei­tä kiin­nos­ta­neet lain­kaan.

Huu­me­nou­ta­ja­kin kä­vi tos­sui­neen tas­sut­te­le­mas­sa paa­tin lä­peen­sä, mut­ta ei e­des koi­ran­kek­si­ä löy­tä­nyt. No­pe­as­ti ja te­hok­kaas­ti sel­vi­tys o­li o­sal­tam­me o­hi. Mie­his­tö sai uu­sit­ta­vis­sa o­le­van o­les­ke­lu­lu­van 3 kk:ksi ja ve­ne 6 kk:ksi.

Ku­ten sa­not­tu, Ma­ri­na näyt­ti hy­vin täy­del­tä ja kiel­tä­vi­ä vas­tauk­si­a paik­ka­ky­se­lyi­hin kuu­lim­me jo ra­di­os­ta. Päät­te­lim­me kui­ten­kin, et­tä ve­neet o­vat ny­ky­ään niin suu­ri­a, et­tä al­le 12-met­ri­sil­le löy­tyy pa­rem­min. Täs­sä ma­ri­nas­sa pai­kat o­vat 10.5m, 12m, 14m, 15m, 16m ja muu­ta­mi­a suu­rem­pi­a. Pie­nem­pi­ä voi­daan ot­taa kun mak­saa pai­kan mak­sun, mut­ta pi­dem­pi­ä ei o­te­ta. Keu­la ei saa ol­la lai­tu­rin pääl­lä, ei­kä pe­rä saa tul­la pai­kas­ta u­los. Syy­nä muu­kin, kuin pik­ku­tark­kuus. Ma­ri­na on e­des­ta­kai­sin vir­taa­vas­sa vuo­ro­ve­des­sä, ja ai­na sil­loin täl­löin ta­pah­tuu, et­tä ma­nö­ve­rit e­pä­on­nis­tu­vat, ja var­sin no­pe­as­ti paat­ti voi kään­ty­ä no­jaa­maan tolp­pa­ri­viin. Sil­loin on hy­vä et­tei­vät pe­rät ja tuu­li­pe­rä­si­met o­le väy­läs­sä. Saim­me pai­kan ai­na­kin vii­kok­si, hem­mo­tel­lak­sem­me it­se­äm­me säh­kö­läm­mit­ti­men heh­kus­sa. No, jot­kut a­si­at, al­ku­han­kin­nat jms. on tie­tys­ti hel­pom­pi hoi­taa ran­nas­ta kä­sin.

Uu­si-See­lan­ti näyt­täi­si vie­lä­kin o­le­van ve­nei­li­jäys­tä­väl­li­nen maa. Ul­ko­mai­seen ve­nei­siin teh­dyis­tä han­kin­nois­ta saa suo­raan kau­pas­ta n.11 % ve­ro­na­len­nuk­sen, e­sit­tä­mäl­lä sel­vi­tyk­ses­sä tul­lil­ta saa­man­sa kaa­vak­keen. Sa­ma kos­kee tee­tet­ty­ä työ­tä ja ma­ri­na­mak­su­ja. O­pu­a Ma­ri­na ei o­le hal­van mai­nees­sa, mut­ta mak­saa meil­le n. 11 €/päi­vä ve­si­neen, säh­köi­neen ja ve­ro­na­len­nuk­si­neen. Jos Ka­ri­bi­al­la pe­su­ko­neel­li­nen mak­soi 7 € niin tääl­lä sen saa 1,5 €.

Uu­si-See­lan­ti on ve­neys­tä­väl­li­nen maa.

Ve­nei­ly­kult­tuu­ris­ta ker­to­koon a­luk­si saa­ri­val­ti­on mää­räyk­set me­ri­tei­den sään­tö­jen li­sä­nä: Vauh­ti max 5 sol­mu­a kun o­let: 200 m lä­hem­pä­nä ran­nas­ta 50 m lä­hem­pä­nä ih­mi­ses­tä ve­des­sä 50 m lä­hem­pä­nä tois­ta a­lus­ta 200 m lä­hem­pä­nä su­kel­ta­jan­lip­pu­a

Mie­ti­pä näi­tä. Mi­nus­ta niis­sä on pal­jon jär­ke­ä. Sään­nöt­hän ei­vät kiel­lä a­ja­mas­ta vauh­dik­kaas­ti. Ne vaan kiel­tä­vät sen lii­an lä­hel­lä mui­ta. Jo­ku suo­ma­lai­nen luot­si­ve­neen­kul­jet­ta­ja tai kot­ka­lai­nen tuu­rin kus­ki voi­si sa­no­a, et­tei on­nis­tu. Mut­ta tääl­lä­kin on lii­ken­net­tä, jos­kus e­nem­män kuin Va­ris­saa­ren sal­mes­sa tai Suo­men­lin­nan ul­ko­puo­lel­la. Ih­met­te­lin, kun no­pe­a tu­ris­ti­kat­ti tu­li ma­te­le­mal­la Pai­hi­as­ta O­pu­aan, kun o­lin seu­raa­mas­sa pur­jeh­dus­kil­pai­lu­a. Heil­tä o­li juu­ri pit­kä työ­päi­vä päät­ty­mäs­sä, mut­ta o­li ai­kaa nou­dat­taa mää­räyk­si­ä pie­nem­pien­sä se­as­sa. .