Takaisin Edellinen Seuraava
6.11.2008 Savusavun viimeiset viritykset
Pekka
2008.11.18
2010.04.13

6.11.2008 Sa­vu­sa­vun vii­mei­set vi­ri­tyk­set

Vas­ta vä­hän ai­kaa sit­ten kir­joi­tin, kuin­ka u­sein juu­ri läh­tö­ä teh­des­sä al­kaa paik­ka­kun­nal­ta löy­ty­ä uut­ta ja mie­len­kiin­tois­ta..

Nyt kes­ti kol­me viik­ko­a saa­da sel­vil­le, et­tä ma­ri­nan­pi­tä­jäm­me Mic­ha­el ja Kend­ra o­li­vat­kin ”si­vu­toi­mi­si­a”. Toi­se­na e­lin­kei­no­naan he val­mis­tut­ti­vat LED-va­lai­si­mi­a ve­ne­käyt­töön ja säh­kö­ver­kon u­lot­tu­mat­to­mis­sa o­le­val­le maa­seu­dul­le. Be­bi E­lect­ro­nic­sin vers­tas työl­lis­ti kah­dek­san hen­ke­ä al­ku­a­su­kas­ky­läs­sä.

Meil­lä o­li jo lis­tat­tu­na Uut­ta-See­lan­ti­a var­ten: Han­ki mas­ton­hui­pun kol­mi­vä­ri­lyh­tyyn led-polt­ti­mo. Tro­pii­kin pit­kien öi­den ai­ka­na sää­de­tyn vah­vui­nen heh­ku­lan­ka pu­rai­see me­rel­lä a­kuis­ta i­son Ah-an­nok­sen.

Hok­saa­mi­sen jäl­keen o­lin het­kes­sä ha­ke­nut mas­to­va­lon a­las ja kii­kut­ta­nut sen Mic­ha­e­lil­le. Hei­dän tuot­teen­sa ei ni­mit­täin käy en­ti­siin kan­toi­hin vaan led-kruu­nu a­sen­ne­taan lam­pun­kan­nan pai­kal­le. Mas­ton­hui­pus­sa pel­kä­sin gril­laa­nun­ko e­lä­väl­tä, sil­lä pääl­le pai­na­van u­ko­nil­man sa­la­mat jo sin­koi­li­vat ym­pä­ris­tös­sä.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä vein lam­pun pai­koil­leen, vaik­ka Mic­ha­e­lin lii­mauk­set o­li­vat vie­lä kui­vu­mat­ta.

Mic­ha­el on saa­nut a­sen­net­tu­a led-kruu­nut. Kol­mi­va­ri tup­la 32 le­di­ä ja al­la ank­ku­ri­va­lo 18 le­di­ä. Ku­lu­tus vain 1/10 heh­ku­lam­pun vas­taa­vas­ta, ja sen huo­ma­si.

Be­bi E­lect­ro­nic­sin led-kruu­nu­ja ei o­le ser­ti­fi­oi­tu ai­na­kaan jäl­ki­a­sen­nuk­seen. Ai­no­as­taan nä­ky­mä­e­täi­syys >2mpk on vi­ral­li­nen.

Kor­ke­a­ta­sois­ten hom­mien jäl­keen o­li­kin hy­vä kyyk­ki­ä ves­san lat­ti­al­la. Vaih­doin pum­pun tii­vis­teet ja ta­kais­kut en­na­koi­vas­ti mah­dol­lis­ta luo­vi­voit­tois­ta mat­kaa var­ten. Siis­ti si­sä­työ, sil­lä put­kiin­han sai en­na­kol­ta pum­pa­ta rei­lus­ti puh­das­ta vet­tä, jo­ta au­kais­tes­sa sit­ten va­luu put­kis­ta. Sa­mal­la pi­ti to­ki jon­kin ver­ran pois­taa pump­puun ja put­kien si­sä­pin­tään ki­vet­ty­nyt­tä töh­kää.

Sa­vu­sa­vun tul­li, ai­van ka­dun toi­sel­la puo­lel­la an­toi kol­me tun­ti­a, mut­ta sa­man tis­kin im­mig­ra­ti­o­ni vain tun­nin pois­tu­mi­sai­kaa sa­ta­mas­ta pa­pe­rien kir­joi­tuk­sen jäl­keen. Jol­lan pe­su ja jot­kut pik­ku­hom­mat vei­vät pa­ri, mut­ta ei­hän se nyt niin tark­kaa o­le.