Takaisin Edellinen Seuraava
Taas Anse Mitanissa
Ankkuri entiseen koloon
Pekka
2008.02.10
2010.04.13

8.2.2008 FDF:n mar­ket­ti­jo­nois­ta An­se Mi­ta­niin

Aa­mu­päi­vän mar­ket­ti­reis­su pis­ti miet­ti­mään. FDF:ssä tai­taa ol­la lii­an vä­hän kaup­po­ja, kau­pan kas­so­ja tai lii­kaa ih­mi­si­ä (100 000). E­del­li­se­nä päi­vä­nä Riit­ta o­li jo­nos­sa tun­nin. Nyt va­ra­sim­me jo­no­pai­kan si­sään men­nes­sä, mut­ta kai sii­nä mi­nul­ta puo­li tun­ti­a vie­räh­ti. Riit­ta me­ni toi­seen mar­ket­tiin, mut­ta ei viit­si­nyt jää­dä sen jo­noon. He­del­mät ja pe­ru­se­väät sen­tään rep­pui­hin saim­me.

FDF:n 25 ven­nen po­ru­kas­ta puk­su­tim­me ko­neel­la suo­raan e­te­lään kol­me mai­li­a y­li jat­ku­vas­ti puus­kai­sen ja ko­va­tuu­li­sen lah­den An­se Mi­ta­niin, e­del­leen noin sa­dan muun jouk­koon. I­so ka­ta­ma­raa­ni lie­hut­ti suur­ta Suo­ma­lais­ta pur­si­seu­ra­lip­pu­a saa­lin­gin al­la. Ai­kai­sem­min o­li jo ol­lut An­na­ma­rel­la suo­men­lip­pu myös saa­lin­gis­sa. Em­me ol­leet eh­ti­neet, ky­en­neet kuu­lu­mi­sil­le.

Pa­ri ker­taa las­kim­me ank­ku­rin, mut­ta ei na­pan­nut kiin­ni, vaan ko­li­si pe­räs­sä ko­ral­lin pääl­lä. Kol­mas sa­noi to­den, vaik­ka naa­pu­rin rans­ka­lai­nen he­ti su­kel­si­kin kat­so­maan ja sa­noi kou­kun o­le­van kii­kun kaa­kun. Sii­nä kui­ten­kin al­koi pi­tää ja myö­hem­min, kun it­se snork­la­sin kat­so­maan o­li ko­ko au­ra jo poh­jaan u­pon­nut. Hy­vä, sil­lä puus­kat e­ten­kin sa­de­kuu­ro­jen yh­tey­des­sä o­vat ko­vi­a. Si­jain­ti e­ro­si e­del­li­ses­tä An­sen pai­kas­ta vain joi­tain tu­han­ne­so­si­a, eh­kä kouk­ku up­po­si van­haan rei­kään.

Kun o­lim­me Pa­lo­ma­lai­si­a ter­veh­ti­mäs­sä, Ai­no Re­zard, jo­ta jo o­lim­me y­rit­tä­neet ta­va­ta, il­mes­tyi Pa­lo­mal­le. Sy­väl­li­siin kes­kus­te­lui­hin ei ol­lut ai­kaa, sil­lä hei­dän ve­neen­sä (Gib­se­a 315) o­li juu­ri a­jau­tu­nut poi­jui­neen ran­ta­ma­ta­laan nie­men ta­ka­na. Tar­jo­sim­me Se­pon kans­sa ve­nei­täm­me pe­las­tus­toi­miin, mut­ta Ai­no, tun­tien ve­si­a­lu­een, kiel­si ma­ta­luu­den ta­ki­a. Ku­ten vii­saat y­leen­sä­kin, kä­vim­me ran­nal­ta kat­so­mas­sa. Paat­ti is­tui va­kaas­ti, ai­van pys­tys­sä ran­ta­ma­ta­las­sa, ja Ai­no sa­noi "hi­nu­rin" tu­le­van aa­mul­la kor­ke­am­man ve­den (e­ro nyt n. 0,20 m) ai­kaan. Niin myös ta­pah­tui ja Re­zar­dien ve­ne kel­lui seu­raa­va­na päi­väl­lä tur­val­li­ses­ti ank­ku­ris­saan.

9.2.2008 Sky­pe­ä ja muu­ta tie­to­tek­niik­kaa

Aa­mus­ta ko­keil­tiin sky­pe­ä Jun­nun (Ju­ha Kärk­käi­nen) per­hee­seen. Jun­nun ja Sii­ri 6 v. hah­mot ruu­dus­sa nä­kyi­vät ja kuu­lui­vat­kin, mut­ta var­sin kat­ko­nais­ta o­li. O­lem­me an­ta­neet vii­sai­den ker­to­a, et­tä pää­o­sa kais­tas­ta on vas­taa­not­to­a ja pie­nem­pi lä­he­tys­tä var­ten. Jos meil­lä on ka­me­ra pääl­lä, ei jut­tu­a lain­kaan läh­de. Il­man ka­me­roi­ta voi toi­mi­a pa­rem­min. Chat-o­sas­to e­ten­kin, kun sen en­sin it­se e­des o­pin. Wlan-yh­teys toi­mii suht. koht. Kat­kei­lee vä­lil­lä mais­ta­kin, mut­ta myös meil­tä, sil­lä ve­neen pyö­ri­mi­sen ta­ki­a an­ten­nin suun­taus muut­tuu.

Se­pol­la o­li on­gel­mi­a saa­da va­lo­ku­vi­a ja vies­ti­ä HR:n "ta­kuu­o­sas­toon". Ne rat­ke­si­vat oi­tis Li­ber­ta­sin Ju­ha Saa­ri­sen tie­doil­la, tai­doil­la ja lait­teil­la.

Mi­tä kau­em­pa­na ko­to­a o­let, si­tä tär­ke­äm­pi­ä o­vat e­ten­kin on­gel­ma­ti­lan­teis­sa hy­vät, tääl­lä o­le­vat naa­pu­rit ja maan­mie­het.