Takaisin Edellinen Seuraava
Takaisin Martiniquelle
Lomalaiset lähtee, karnevaalit alkaa
Jonna
2008.02.09
2010.04.13

30.1.2008 Ta­kai­sin Mar­ti­ni­qu­el­le

U­nel­ma­ke­lis­sä, löy­säl­lä luo­vil­la pai­ne­lim­me 6,5 sol­mu­a koh­ti Mt. Pe­lee-tu­li­vuor­ta. On­ni ei ai­na kes­tä, nyt sen lo­pet­ti­vat ve­si­kuu­rot ja tuu­len kään­ty­mi­nen täys­vas­tai­sek­si. Muu­ta­man vas­ta­kään­nök­sen jäl­keen o­tet­tiin ko­ne a­vuk­si. Pi­me­äs­sä, tut­kan ku­va­ruu­dun kim­mel­lyk­ses­tä mai­se­mi­a seu­ra­ten, kier­sim­me lä­him­män lah­den­poh­ju­kan. Ank­ku­roi­tu­jen ve­nei­den mas­ton­huip­pu­ank­ku­ri­va­lo­jen piir­te­le­mät laa­jat kaa­ret kie­li­vät mel­koi­ses­ta mai­nin­gis­ta. To­si­aan, sa­moi­hin ai­koi­hin, kun tuu­li o­li kään­ty­nyt vas­tai­sek­si al­koi myös 1-2 met­rin mai­nin­ki vyö­ry­ä luo­tees­ta, e­pä­ta­val­li­ses­ta suun­nas­ta näi­hin ai­koi­hin näil­lä ve­sil­lä. Kur­va­sim­me vie­rei­seen lah­teen, Gran­de An­se de Ar­let, jo­ka o­li e­del­lis­tä sy­vem­pi muo­dol­taan ja an­toi pa­rem­man suo­jan. Ank­ku­roim­me uu­del­la me­ne­tel­mäl­lä: Riit­ta o­li si­säl­lä ja sam­mut­ti tai start­ta­si ko­neen tar­vit­ta­es­sa. Jon­na sää­ti kaa­su­a ruo­rin ta­kaa Ti­mon ja mi­nun hoi­ta­es­sa ank­ku­rin las­kun. Jär­jes­te­ly joh­tui vaih­de­vai­je­rin rik­kou­tu­mi­ses­ta. Mui­ta nu­kut­ti hy­vin pait­si Riit­taa, jo­ka kuun­te­li ja kä­vi kat­so­mas­sa yöl­lä kuin­ka ka­la­merk­kien ka­nis­te­rit pom­pah­te­li­vat kyl­kiin. Aa­mu-uin­nil­la Jon­na jou­tui­kin ka­la­veh­keet haal­la pot­ku­ris­ta sel­vit­tä­mään.

30.1.2008 An­se Mi­tan

An­se Mi­tan on pie­ni la­huk­ka Fort de Fran­cen lah­den e­te­lä­reu­nal­la. Naa­pu­ris­sa on pie­ni ma­ri­na­kin, jon­ne pää­kau­pun­gin lau­tat a­ja­vat var­tis­sa , mut­ta e­nem­män (nyt 100 kpl) ve­nei­tä on ank­ku­ris­sa. Vie­lä pie­nem­pi ma­ri­na, oi­ke­as­taan vain ra­vin­to­la ja lai­tu­rin­pät­kä, jon­ka pääs­tä saa polt­to­ai­net­ta, pal­ve­lee ank­ku­ri­vä­ke­ä. Maa­han­tu­lo­sel­vi­tys Mar­ti­ni­qu­el­le, nyt tois­ta ker­taa, al­kaa ol­la kuin pi­ka­vie­rai­lu net­ti­kah­vi­laan. Nyt ei vir­ka­mie­hi­ä e­nää nä­ky­nyt mail­la hal­meil­la, vaan tie­to­ko­ne o­li polt­to­ai­ne­lai­tu­rin ko­pis­sa, ei­kä ke­tään kiin­nos­ta­nut fyy­si­ses­ti vil­kais­ta pas­se­ja tai mui­ta do­ku­ment­te­ja. Pää­kau­pun­gis­sa yk­si sel­vi­tys­pis­te on jo ve­ne­tar­vi­ke­liik­kees­sä. Nyt toi­voi­si vain löy­tä­vän­sä ko­neel­ta van­hat tie­ton­sa, jois­ta vain päi­väyk­sen muut­tai­si.

1.2.2008 Fort de Fran­ce, FDF

Vaih­doim­me muu­ta­man sa­nan Pa­lo­man, HR 43, Sep­po ja Rai­ja Dahl­ma­nin kans­sa. Em­me ol­leet ta­van­neet ve­net­tä em­me­kä mie­his­tö­ä, vaik­ka teks­ta­rit suo­raan­kin ja tut­ta­van­tut­ta­vat o­li­vat pi­tä­neet mei­tä tie­toi­si­na Pa­lo­man e­te­ne­mi­ses­tä Eu­roo­pan ran­noil­ta Ka­ri­bi­al­le mei­dän mui­den lail­la. Nyt näim­me Pa­lo­man vie­rei­sen lai­tu­rin pääs­sä, kun pii­pah­dim­me jou­kol­la mai­ni­tuil­la lau­toil­la Fort de Fran­ces­sa. Ai­na, kun o­lem­me käy­neet (ker­ran) FDF:ssa o­lem­me os­ta­neet ve­si­pan­nun. Ran­ta­ka­dut ja ve­ne­tar­vi­ke­lii­ke o­li­vat muis­tis­sa. O­vi­kin lu­kos­sa kes­kel­lä päi­vää, kuin sil­loin en­nen, mut­ta pi­rit­tä­mäl­lä pää­si si­sään. Pan­nu puo­les­taan o­li ko­vas­ti kau­nis­tu­nut, kiil­lot­tu­nut ja kal­lis­tu­nut, mut­ta ei­pä e­nää pis­saa kaa­det­ta­es­sa al­leen. Il­lal­la koit­ti suu­ren muu­tok­sen ai­ka. Jon­na ja Ti­mo tak­sei­li­vat len­to­ken­täl­le. Vaik­ka vain kak­si viik­ko­a, ne­kin o­li­vat kou­lut­ta­neet mei­tä kaik­ki­a, ot­ta­maan huo­mi­oo­an toi­set ih­mi­set pie­nen ve­neen ah­tau­des­sa. Hy­vin me­ni, ku­ten so­pi o­dot­taa­kin. Ei­vät Got­land Run­din kä­vi­jät pa­rem­paan täs­sä suh­tees­sa o­le tot­tu­neet­kaan.

2.2.2008 Pyyk­ki­päi­vä

Aa­mul­la pil­ves­sä. Mit­ta­riin sai kat­so­a pa­ri ker­taa, läm­pö­ti­la 21 as­tet­ta! Il­man­ko o­li vi­lu yöl­lä vai­van­nut la­ka­nan­kin al­la. No ai­ka kuu­ma o­li taas tun­nin ku­lut­tu­a, kun pus­si­tet­tiin it­se­pal­ve­lu­pe­su­lan jo pyö­rit­tä­mät pyy­kit. Seu­raa­van pa­rin tun­nin ku­lut­tu­a ne jo lie­hui­vat kui­va­na kan­nen yl­le vi­ri­te­tyil­lä na­ruil­la. Hy­vä niin, sil­lä päi­vän e­ka sa­de­kuu­ro jo al­koi ro­pis­ta. Rii­tan kii­reh­ties­sä pyyk­ke­jä pois, mu­ti­sin, et­tä kyl­lä se vie­lä pais­taa. No, on­han se si­tä­kin teh­nyt, mut­ta sii­tä al­koi kui­ten­kin oi­ke­a sa­de­päi­vä sil­lä ker­taa.

3.2.2008 "Ur­hei­lu­päi­vä"

Pit­käs­tä ai­kaa pääs­tiin kä­ve­ly­len­kil­le. Poin­te du Bou­tin ky­län ka­pe­at jal­ka­käy­tä­vät päät­tyi­vät pi­an ja jou­duim­me väis­te­le­mään vil­kas­ta au­to­lii­ken­net­tä, jo­ka tien­kin ka­peu­des­ta ja kult­tuu­ris­ta, ei mui­ta ja­lan­kul­ki­joi­ta, joh­tu­en ei pa­hem­min mei­tä väis­tel­lyt. Sa­de­kuu­rot o­li­vat e­del­leen her­käs­sä. Riit­ta sel­vit­ti yh­den ros­ka­ka­tok­ses­sa, mi­nä y­lä­puo­lel­la sa­man a­sun­to­a­lu­een LVI-ra­ken­nuk­sen räys­tään al­la. Tien mut­kas­sa, kuk­ku­lal­la, a­vaa­u­tui kau­nis nä­kö­a­la: Muu­ta­man ve­neen va­lit­se­ma ank­ku­ri­lah­ti kum­pui­le­van, vih­re­än golf-ken­tän kai­na­los­sa. Voi­ko ih­mi­nen e­nää e­nem­pää saa­da? O­mal­la ve­neel­lä tro­pii­kin pa­ra­tii­siin gol­faa­maan. Koh­teem­me, naa­pu­ri­ky­län kir­kon­tor­ni­kin pil­kot­ti nie­men ta­kaa. Ky­lään tul­tu­am­me, jal­ka­käy­tä­vän taas löy­det­ty­äm­me, me­ne­tim­me sen he­ti. Se kult­tuu­ri taas. Ei pa­ri­a muu­ka­lais­ta, to­del­la ou­to­a – kä­ve­li­jää, var­ten kan­na­ta jal­ka­käy­tä­vi­ä pi­tää tyh­jil­lään. Ne o­li si­sään­tu­lo­tiel­lä täy­sin um­peen, py­sy­väis­luon­tei­ses­ti, reu­nus­ta­vien ta­lo­jen au­toil­la par­ki­tet­tu. Pi­lot­ti­kir­ja mai­nos­ti Trois I­lets-ky­lää pit­to­res­kik­si. Van­ho­ja ta­lo­ja löy­tyi­kin muu­ta­mien ka­tu­jen var­sil­ta. Jois­tain tu­li mie­leen Suo­men­kin van­hat puu­kau­pun­git. Ai­van sa­man­lai­si­a, au­ma­kat­toi­si­a, le­veil­lä vaa­ka­lau­doil­la vuo­rat­tu­ja a­su­muk­si­a on säi­ly­nyt vaik­ka­pa Por­voos­sa ja Lo­vii­sas­sa. Muu­ten ky­lä o­li var­sin hil­jai­nen, kau­pat kiin­ni, sil­lä kar­ne­vaa­lit o­li­vat o­vel­la. Ne ih­mi­set, joi­ta näim­me puu­ha­si­vat ko­ris­te­le­mas­sa kuor­ma-au­to­ja tai it­se­ään seu­raa­van päi­vän kul­ku­ei­ta var­ten. Pa­luu­mat­kan­kin säi­lyim­me kui­vi­na. Kuu­rot kier­si­vät kuk­ku­loi­den ta­kaa, eh­kä sik­si, et­tä jo tun­sim­me muu­ta­mat py­säk­ki­ka­tok­set mat­kan var­rel­ta. En­nen ko­tiin­me­no­a kä­vim­me vie­lä Pa­lo­mal­la kuu­le­mas­sa ja ker­to­mas­sa päi­vän ku­lun. Ran­nas­ta jo näim­me, et­tä Li­ber­tas, Ju­ha Saa­ri­nen ja Tai­ja Puo­li­tai­val, o­li­vat ank­ku­roi­neet lä­hei­syy­teem­me. To­ki­han hei­dän Tri­ninn vii­mei­set ja Gre­na­dan ko­ke­muk­set pi­ti käy­dä vaih­ta­mas­sa o­miim­me.

4.2.2008 Kar­ner­vaa­lit

Ri­os­sa on kuu­le­ma suu­rim­mat kar­ne­vaa­lit, Tri­ni­da­dis­sa seu­raa­vat. Mo­nes­ko lie Fort de Fran­ce, mut­ta sin­ne pai­nel­tiin lau­tal­la Li­ber­ta­sin vä­en kans­sa. Is­tah­dim­me ka­dun­var­si­ra­vin­to­laan kul­ku­et­ta o­dot­ta­maan. Muu­ta­ma ko­ris­tel­tu kaiut­ti­mil­la va­rus­tet­tu kuor­ma-au­to, pe­räs­sä tans­si­vi­ne seu­ru­ei­neen paik­kam­me o­hit­ti­kin. Ään­tä ja ryt­mi­ä riit­ti myös rum­puor­kes­te­reis­sa. Kos­ka em­me tien­neet laut­to­jem­me ai­ka­tau­lu­ja pois­tuim­me ve­neil­lem­me kes­ken lei­kin, jol­loin kul­ku­e jäi vie­lä var­sin ha­ja­nai­sek­si.

5.2.2008 Wlan har­joit­te­lu­a

En saa Wla­nyh­teyt­tä pe­laa­maan. Ju­ha ja Tai­ja tu­le­vat las­ki­ais­ro­kal­le ja –le­tuil­le, ja ka­tos kum­maa Wlan­kin al­kaa toi­mi­a. Il­lal­la saan kym­men­kun­ta räs­tis­sä ol­lut­ta rep­ly­ä liik­keel­le.

6.2.2008 Ta­kai­sin kar­ne­vaa­leil­le

Ve­dim­me kou­kun y­lös ja ko­nei­lim­me 3 mai­li­a lah­den y­li FDF:n ank­ku­ri­pai­kal­le 15:n muun paa­tin se­kaan. Nyt riit­ti jol­la­lai­tu­ri­a ai­na­kin 100 m, toi­sin kuin vas­ta­ran­nan Pon­too­nil­la, jos­sa pik­ku paa­tit o­vat kol­mes­sa ri­vis­sä. Pe­rä­ank­ku­ri on tääl­lä hy­vä, muu­ten voi jol­la jou­tu­a lai­tu­rin al­le. Syy vaih­taa FDF:ään o­li kyl­mi­ön poh­jan pal­jas­tu­mi­nen. En­si­a­pu saa­tiin aa­mu­päi­väl­lä au­ki ol­lees­ta mar­ke­tis­ta. Muu­ten o­vat puo­dit kiin­ni jo nel­jät­tä kar­ne­vaa­li­päi­vää! Tä­män vii­mei­sen päi­vän kul­ku­e näh­tiin pa­rem­min. Ru­pe­sim­me kä­ve­le­mään reit­ti­ä vas­ta­kar­vaan, ja e­del­lis­tä ker­taa myö­häi­sem­män kel­lo­na­jan­kin ta­ki­a näh­tä­vää ja kuul­ta­vaa o­li ti­he­äm­mäs­sä. En­nen hä­mä­rää pa­la­sim­me ve­neel­le, mut­ta vii­mei­sen kar­ne­vaa­li­päi­vän ja -yön rum­mu­tus ja me­te­li seu­ra­si­vat kyl­lä pe­räs­sä, vai­me­tak­seen myö­hem­min sa­teen ro­pi­naan ja sen ta­ki­a.

7.2.2008 Ar­ki koit­taa

Pien­tä nyh­jäys­tä, saa­lin­ki­va­lon, ank­ku­ri­va­lon, wla­nin – ei löy­dy a­se­maa – kans­sa. Sa­de­kuu­ro­ja tu­li pit­kin yö­tä. Nii­tä tu­lee päi­vi­sin­kin. Tro­pii­kis­sa ip-kuu­rot o­vat­kin ta­val­li­si­a, mut­ta ti­he­äs­sä tu­le­vat nyt. Teks­ta­ris­sa Gö­ran Törnq­vist Han­gos­ta ker­toi juu­ri läh­te­neen­sä Es­te­ri II-pur­rel­laan Min­de­los­ta koh­ti St. Lu­ci­aa.