Takaisin Edellinen Seuraava
5.9.2008 Pago Pago, Amerikan Samoa
Pekka
2008.09.08
2010.04.13

5.9.2008 Pa­go Pa­gon sa­ta­ma, Tu­tui­lan saa­ri, A­me­ri­kan Sa­mo­a

Tie­ten­kin 450 mai­li­a me­nee ta­san kol­mes­sa vuo­ro­kau­des­sa, jos tuu­lee, o­lim­me a­ja­tel­leet, mut­ta kun pu­hal­si­kin kun­nol­la, mat­ka vei mel­kein nel­jä. Vii­mei­se­nä vuo­ro­kau­te­na o­li­sim­me sään puo­les­ta jo voi­neet vä­hän ki­ri­ä, mut­ta em­me tar­peek­si, jo­ten kei­kut­te­lim­me vä­hän vie­lä hi­das­ta­en tä­hän aa­muun.

Pa­gon sa­ta­ma on kuin vuo­no, y­li 500-met­ris­ten har­jan­tei­den reu­nus­ta­ma. Se on käy­räl­tä muo­dol­taan se on kuin y­lö­sa­lai­sin o­le­va, a­ra­bin ti­ka­rin tup­pi. En­sin se työn­tyy saa­reen 1,5 mai­li­a koh­ti poh­jois­ta, ja kään­tyy 90 as­tet­ta koh­ti länt­tä toi­set 1,5 mai­li­a, ka­ven­tu­en sa­mal­la.

Kir­jat pu­hui­vat tul­li­lai­tu­ris­ta. Ku­kaan ei vas­tan­nut klo 07-08 VHF-kut­sui­him­me, jo­ten ank­ku­roim­me pa­rin naa­pu­ri­ve­neen hy­vien oh­jei­den mu­kaan. Yh­teen­sä paat­te­ja 23 kpl.

Luim­me kir­jas­ta, et­tä o­lim­me Yh­dys­val­to­jen a­lu­eel­la, mut­ta pie­ne­nä e­ro­na oi­ke­aan A­me­rik­kaan U­SA:n pe­rus­tus­la­ki ei o­le tääl­lä voi­mas­sa. A­suk­kail­la on U­SA:n pas­si, mut­ta he ei­vät saa ää­nes­tää pre­si­den­tin vaa­leis­sa. Näyt­tää tääl­lä vä­ki viih­ty­vän il­man tuo­ta oi­keut­ta­kin.

Tis­ki­juk­ka­na

Nyt tie­däm­me mi­tä on ol­la tis­ki­juk­ka. Kä­vim­me no­jai­le­mas­sa 7 e­ri tis­kiin, sel­vit­tä­es­säm­me it­se­äm­me A­me­rik­kaan. Kos­ka kir­joit­ta­es­sa­kin vie­lä ve­tää suu­ta hy­myyn, se ei ol­lut lain­kaan kau­he­aa. 1. Tul­lis­sa tie­ten­kin 2. Lai­tu­ri­toi­mis­to 3. Ka­ran­tee­nin ta­paa­mi­nen o­li va­hin­ko, kos­ka hän sat­tui is­tus­ke­le­maan rei­til­läm­me sii­voo­ji­a pa­os­sa. Pi­ti heit­tää mie­his­tö­lu­et­te­lol­la. 4. Sa­ta­ma­kap­tee­nin­kin kans­sa ta­ri­noin­ti o­li pelk­kä i­lo, vih­jai­su­ni me­ri­mies­men­nei­syy­des­tä­ni ei ol­lut ai­na­kaan pa­hak­si. 5. Mak­su­toi­mis­to, mak­sut vas­ta läh­ties­sä. 6. Se­cu­ri­ty, mie­his­tö­lu­et­te­lo por­til­le. Tä­hän as­ti o­lim­me pyö­ri­neet sa­man sa­ta­ma­ma­ka­sii­nin ym­pä­ril­lä sen e­ri puo­lil­la ja ker­rok­sis­sa. Pa­ril­le-kol­mel­le ras­til­le pi­ti vaan heit­tää pa­pe­ri e­del­li­sel­tä. Po­ruk­ka o­li niin ys­tä­väl­lis­tä, et­tä to­del­la mie­tim­me o­lem­me­ko mois­ta aiem­min ta­van­neet. 7. Im­mig­ra­ti­on. Maa­han­tu­lo­po­lii­sil­le, vii­mei­nen ras­ti, pi­ti kä­vel­lä ki­lo­met­ri suun­taan­sa, mut­ta koh­te­lu py­syi yh­tä mu­ka­va­na.

Mie­his­tö­lu­et­te­lo on se pa­pe­ri, jo­ka kai­kil­le kel­paa, mut­ta u­seim­mi­ten hei­dän o­mal­le kaa­vak­keel­leen. Sik­si en ny­ky­ään o­le tar­kis­ta­nut on­ko meil­lä val­mii­ta o­mi­a mu­ka­na. Nyt ne o­li­si­vat kel­van­neet. Ja kel­pa­si­vat, van­hat Pa­na­maan ja Ga­la­pa­go­sil­le teh­dyt­kin, joi­ta sal­kus­ta löy­sin. Jos hen­ki­lö­tie­dot pi­tää, an­na tän­ne. Ja yh­te­nä kap­pa­lee­na! En­nen­kuu­lu­mat­to­man suur­piir­teis­tä tääl­lä suu­ren maan pie­nel­lä kul­mal­la!