Takaisin Edellinen Seuraava
2011-05-27 Den Helder
pekka
2011.05.30
2011.06.04

2011-05-27 Den Hel­der

Ty­ven­tä myrs­kyn e­del­lä

Kun o­lim­me pyö­räil­leet Haa­gis­sa pa­ri ko­va­vä­tuu­lis­ta päi­vää, tu­li ai­ka jat­kaa mat­kaa. O­tim­me sää­en­nus­teet to­si va­ka­vas­ti niin, et­tä jo­pa tu­los­tin Te­xe­lin, Bor­ku­min ja Hel­go­lan­din Wind­fin­de­rin graa­fi­set si­vut. Kol­me ark­ki­a täyt­tyi kau­niis­ta si­ni­sis­tä ja vih­reis­tä, oi­keis­ta pur­je­tuu­li­pyl­väis­tä. En­nus­te­tut puus­ka­nu­me­rot­kin o­li­vat mal­til­li­si­a.

Kes­ki­viik­ko­na 25.5. pää­sim­me liik­keel­le jo en­nen kuut­ta. Poh­jan­me­ren pin­ta läik­kyi vie­lä e­del­li­sen my­rän pe­ru­ja, mut­ta kiil­tä­vä­pin­tai­se­na. Öl­jy­ä? Ei, ty­ven­tä. Kol­men put­pu­tus­tun­nin ku­lut­tu­a saim­me ge­naak­ke­ris­ta ir­ti 2-3-4 sol­mu­a, kun leik­kaus­ta i­tä­hen­käyk­ses­sä o­li rei­lus­ti. Si­le­äs­sä ve­des­sä me­no o­li­si jo ol­lut hy­vää, mut­ta van­han aal­lo­kon ta­ki­a ge­naak­ke­rin o­li vai­ke­a py­sy­tel­lä yl­hääl­lä. Vä­lil­lä pot­kim­me ko­neel­la. Tuu­li ei ol­lut lain­kaan en­nus­te­tun mu­kais­ta. Har­voin­kos si­tä sat­tuu. Luo­tees­ta tu­le­va aal­lok­ko o­li nous­sut kor­ke­am­mak­si ja jyr­kem­mäk­si, vaik­ka o­li­kin ty­ve­nen ta­ki­a pyö­re­ää kuin aal­to­pel­ti. Le­o Kaar­ti­nen ja Han­ne­le lä­het­ti­vät Ro­va­nie­mel­tä teks­ta­rin: Myrs­ky­ä ko­ko Poh­jan­me­rel­le! Jon­kin a­jan ku­lut­tu­a kuu­lui vhf:stä: New ga­le war­ning! En kuul­lut rä­ti­nän se­as­ta ka­na­vaa, en­kä si­tä skan­naa­mal­la­kaan löy­tä­nyt. Jon­kin a­jan ku­lut­tu­a jo­ku ka­la­ve­ne ky­syi ra­di­os­sa ran­nik­ko­a­se­mal­ta tu­los­sa o­le­vas­ta ga­les­ta. Kes­kus­te­lu käy­tii­in su­ju­val­la hol­lan­nin kie­lel­lä, mut­ta bo­fo­rit 7 as­ti siel­tä hy­vin e­rot­ti.

Mat­ka o­li su­ju­nut tak­kui­ses­ti o­lim­me kym­men­kun­ta mai­li­a Den Hel­de­ris­tä lou­naa­seen. Pa­rin 1-2 sol­mui­sen hals­sin jäl­keen e­täi­syys Hel­de­riin o­li vain kas­va­nut. Ha­naa! Run­saan sol­mun vas­ta­vir­taan ke­laa­mi­nen KMJC:n, Ku­nin­kaal­li­sen lai­vas­ton pur­si­seu­ran sa­ta­maan kes­ti run­saat kol­me tun­ti­a. Sii­nä a­jas­sa eh­ti jo i­tä­tuu­li­kin ke­hit­ty­ä niin, et­tä i­so­pur­je an­toi li­sä­puh­ti­a. Sa­ta­mas­sa o­li mu­ka­vas­ti ti­laa, vaik­ka u­se­at va­paat pai­kat o­li­vat­kin tolp­pien ja nou­se­van tuu­len ka­ven­ta­mi­a. Töi­jä­sim­me yh­den pont­too­nin pää­tyyn.

Aa­mul­la jo u­jel­si kun­nol­la, ja BBC:n Ship­ping­fo­re­cast pe­lot­te­li 7-9 pe­su­va­dil­la. Em­me kuul­leet pai­kal­lis­ta, to­del­lis­ta tuu­len no­peut­ta, mut­ta paa­tit kyl­lä kal­lis­te­li­vat voi­mak­kaas­ti sa­ta­mas­sa­kin. Vas­ta­päi­sen pont­too­nin pääs­sä kal­lis­te­li tu­li­te­rä, puo­lan­lip­pui­nen Delp­hi­a 40, kyl­jet spon­so­ri­tar­roin ko­ris­tel­tui­na, jou­kos­sa A­ROUND the WORLD-tar­ra. U­kot sii­nä va­el­te­li as­ka­reis­saan niin­kuin mi­nä­kin, mut­ta en pääs­syt jut­tui­hin suun­ni­tel­mas­ta. Eh­tii­hän si­tä. Eh­tii – aa­mul­la se o­li eh­ti­nyt läh­te­ä.

2011-05-29 Den hel­der

Kes­ki­viik­ko­na tän­ne tul­tiin. Sil­loin näyt­ti, et­tä pa­rin päi­vän ku­lut­tu­a ke­lit ke­ve­ni­si­vät. Ma­ta­li­a al­koi kui­ten­kin vii­pot­taa At­lan­til­ta yh­te­nä jo­no­na. Ei mi­tään jo­ka toi­nen päi­vä tah­ti­a, jo­ka on ta­val­lis­ta, vaan uu­si o­li put­kes­sa jo seu­raa­va­na päi­vä­nä. Sen ver­ran, ai­na­kin 7 B, o­li­vat en­nus­teet, et­tä o­lem­me py­sy­tel­leet mais­sa pyö­rä­kan­nas­sa. Pa­him­mis­sa puus­kis­sa pys­tys­sä py­sy­mi­ses­sä­kin on ol­lut e­päi­le­mis­tä. Tä­tä kir­joit­ta­es­sa lu­et­tiin taas ga­le war­ning: SW 7 B ja pääl­le ke­ve­ne­vää, jo­pa vaih­te­le­vaan 1-3 B as­ti. Sii­nä si­tä taas saa huo­men­na ge­naak­ke­ri­a vi­rit­tää ja start­ti­nap­pi­a hi­pe­löi­dä. Sa­de­mää­rät o­vat ol­leet lä­hes o­le­mat­to­mat näi­den pa­mu­jen­kin kes­tä­es­sä, pait­si ei­len ri­pot­ti sen ver­ran, et­tä häi­rit­si pai­kal­lis­ta mu­sii­ik­ki­päi­vää. E­ri­lai­set yh­ty­eet ja kuo­rot, rok­ki­a, räp­pi­ä, klas­sis­ta e­siin­tyi­vät mo­nis­sa pai­kois­sa, e­ri puo­lil­la kau­pun­ki­a. E­siin­ty­jil­le o­li ka­tok­set ra­ken­net­tu, mut­ta y­lei­sö sai tuu­rin mu­kaan suo­jaa ra­ken­nus­ten li­pois­ta tai sit­ten kyl­mää kyl­py­ä. Vain vä­hän kas­tu­en pyyh­käi­sim­me va­li­tet­ta­vas­ti kes­ken i­lon­pi­don ko­tiin.

Puh­taat pur­jeet - sal­lit­tu polt­to­ai­ne

E­rää­nä päi­vä­nä tul­lit su­jah­ti­vat ri­bil­lä vie­rei­seen, tyh­jään ve­ne­paik­kaan. I­so, pak­su vir­ka­mies me­ri­vaat­teis­sa pe­las­tus­lii­vei­neen kii­pe­si Ii­rik­seen ja toi­nen lai­hem­pi pe­räs­sä. Pas­sit ja Kot­kan pur­si­seu­ran myön­tä­mä ve­ne­to­dis­tus kel­pa­si­vat hy­vin. Muu­ten ei­vät ha­lun­neet si­sään tul­la, mut­ta ky­syi­vät nä­ki­si­kö polt­to­ai­ne­suo­dat­ti­mes­ta me­no­ve­tem­me vä­ri­ä. Va­li­tin, et­tä ei o­le lä­pi­nä­ky­vä. Ot­ti­vat näyt­teen pit­käl­lä let­kul­la suo­raan tan­kis­ta. Vä­ri­tön­tä o­li. Muu­ta­man mi­nuu­tin ku­lut­tu­a e­del­li­ses­tä sy Sa­gi­tan Mat­ti Il­luk­ka, jo­ka o­li ran­tau­tu­nut Hook van Hol­lan­din luot­si­sa­ta­maan, va­roit­ti mei­tä teks­ta­ril­la jo ko­ke­mas­taan tu­li­tar­kas­tuk­ses­ta. O­li kä­si­tyk­ses­sä, et­tä Gib­ral­ta­rin du­ty-free-lö­pö o­li­si vä­ril­lis­tä. Näin ei il­mei­ses­ti ol­lut a­si­a, vaik­ka o­lem­me kyl­lä jo pa­ri ker­taa siel­tä os­tet­tu­a­kin lai­men­ta­neet.

Den Hel­der

Lai­vas­ton pur­si­seu­ran ma­ri­na las­kut­taa 1.90 €/m/päi­vä. Se te­ki abt. 22 € sii­hen tu­li pääl­le tu­ris­ti­ve­ro­a 1.12 €/hen­ki­lö/päi­vä. Yh­teen­sä meil­tä kar­van y­li 24 €. Sii­hen si­säl­tyi­vät ve­det ja säh­köt, tu­li­te­rä suih­ku- huol­to­ti­lat tu­li­te­rän VTS- py­tin­gin a­la­ker­ras­sa. Tuo tu­ris­ti­ve­ro, jon­ka mää­rä vaih­te­lee sa­ta­mit­tain kos­kee yh­tä hy­vin vie­ras­maa­lai­si­a, kuin pai­kal­li­si­a­kin. Riit­ta jo­pa sa­noi, et­tä on to­si hal­paa ol­la ma­ri­nas­sa 1 €/tun­ti, kun myrs­kyn se­as­ta il­mes­tyi ai­na­kin pa­ri paat­ti­a rik­kou­tu­nei­ne pur­jei­neen ja yk­si il­man mas­to­a, pe­las­tus­ve­neen hi­naa­ma­na. Mui­ta­kin ma­ri­noi­ta ja ve­ne­seu­ro­ja Den Hel­de­ris­sä on, mut­ta kaik­ki muut o­vat ai­na­kin yh­den su­lun ja vä­hin­täin kah­den nos­to­sil­lan ta­ka­na, mut­ta o­vat vas­taa­vas­ti vä­hän hal­vem­pi­a. Kau­pun­ki on Kot­kan ko­koi­nen, 58 000 a­su­kas­ta, ja sa­moin ny­kyi­sin muu­ta­man ym­pä­ris­tö­kun­nan ko­kon­pa­no. Sen sa­ta­ma on Hol­lan­nin suu­rin so­ta­sa­ta­ma. Har­mai­ta haak­si­a lai­tu­reis­sa riit­tää­kin mel­koi­nen mää­rä. Kuu­le­ma on NA­TOn­kin tu­ki­koh­ta.

Kaup­pa-a­lus­puo­li on lä­hin­nä Poh­jan­me­ren öl­jy­te­ol­li­suu­den huol­to- ja tar­vi­ke­syöt­tö­ä. U­sei­ta huol­to­a­luk­si­a saa­puu ja läh­tee päi­vän ai­ka­na u­la­pal­le.

He­ti en­sim­mäi­sel­lä kä­ve­ly­len­kil­lä ha­vait­sin Suo­men li­pun, Hå­kan­sin Zeus-hi­naa­ja. Lai­vas­to­vie­rai­lul­la sel­vi­si, et­tä paa­tin hom­ma­na on käy­dä me­rel­lä po­ra- ym laut­to­ja siir­te­le­mäs­sä. Höy­ry- ja tie­to­ko­ne­ai­ka koh­ta­si­vat, kun tun­te­ma­ni mek­la­ri Holm­roo­sin pe­rä­mies­poi­ka e­sit­te­li hi­nu­ri­a vaa­ril­le.

Toi­nen kau­pal­li­sen lii­ken­teen a­lu­e o­vat Te­xe­lin lau­tat. Sen ni­mi­nen saa­ri on kah­den mai­lin pääs­sä Den Hel­de­ris­tä, ja lii­ken­ne hoi­tuu kah­del­la lau­tal­la. Ei­pä yk­si ih­mi­si­kä sit­ten ku­kaan o­li­si us­ko­nut, et­tä mo­ko­mal­le vä­lil­le tar­vi­taan ny­kyi­sin pa­ri 130-met­ris­tä ”los­si­a” ja nii­den á 10 000 hv.

Ny­ky­so­ta­lai­vas­ton li­säk­si tääl­lä on mit­ta­va lai­vas­to­mu­se­o. Pyö­räi­lem­me päi­vit­täin sen lä­pi kau­pun­gil­le. Siel­lä on u­sei­ta a­luk­si­a ja muu­ta rek­vi­siit­taa ul­ko­na­kin, mut­ta näyt­tää, et­tä lä­hem­pi tu­tus­tu­mi­nen jää täl­lä ker­taa.

2011-05-30 Poh­jan­me­rel­lä klo 2000

Riit­ta ha­vait­si yh­te­nä päi­vä­nä, et­tä sak­sa­lai­ses­sa Me­soon Com-ve­nees­sä o­li Suo­men mie­his­tö­lip­pu. Ei­li­sil­ta­na on­nis­tuim­me ta­paa­maan Jörg ja El­li Fisc­he­rin. Jörg o­li ra­ken­ta­nut 13-met­ri­sen te­räs­ve­neen hei­dän puu­tar­has­saan Köl­nis­sä. Nyt o­li vuo­ros­sa vii­den vuo­den ra­ken­nusp­ro­jek­tis­ta naut­ti­mi­nen, mat­ka koh­ti e­te­lää.

Klo 0600 ui­jium­me u­los Den Hel­de­ris­tä. So­pi­va, 5-8 met­rin e­te­lä­tuu­li kul­jet­ti mei­tä hy­vää vauh­ti­a vas­ta­vir­ras­sa­kin. Vauh­ti pa­ra­ni 1600 tie­nois­sa, kun vir­ta kään­tyi. Äs­ken tuu­li heik­ke­ni, mut­ta ge­naak­ke­rin nos­to pi­ti vauh­din – puo­li tun­ti­a. Nyt ko­nei­lem­me. Juu­ri al­koi tuul­la E­NE, mut­ta en­nus­te huo­mi­sek­si on kui­ten kin hy­vä, NW 3-4 B. Keu­la on koh­ti Cux­ha­ve­ni­a, sa­ta­kun­ta mai­li­a vie­lä.

Takaisin Edellinen Seuraava