Takaisin Edellinen Seuraava
2011-05-31 Cuxhaven, Segler-Vereinigung
pekka
2011.06.04
2011.06.04

2011-05-31 Cux­ha­ven, Seg­ler-Ve­rei­ni­gung

Saa­vuim­me El­be-jo­en suul­le, Ra­con poi­jul­le klo 1230 juu­ri vas­ta­vir­ran a­let­tu­a. O­li tie­dos­sa, et­tä vauh­ti ei tu­le pää­tä hui­maa­maan. Tuu­li pu­hal­te­li kui­ten­kin raik­kaas­ti 5 B, El­be-Tra­fi­kin vä­hin­täin tun­nen vä­lein an­ta­man sää­ra­por­tin mu­kaan, jo­ten a­loim­me kii­ve­tä koh­ti Cux­ha­ve­ni­a a­luk­si pa­rin sol­mun vas­ta­mä­keen.

Jo­en ka­ven­tu­es­sa, vas­ta­vir­ta voi­mis­tui il­moi­te­tun vii­den sol­mun pin­taan. Rei­lus­sa tuu­les­sa lo­ki na­put­te­li 6-7 sol­mun lu­ke­mi­a, mut­ta gep­si ker­toi, et­tä e­te­nim­me var­sin tak­kui­ses­ti, pa­ri­a sol­mu­a, a­joit­tain al­le yh­tä­kin. Sa­man ha­vait­si kyl­lä poi­ju­jen ma­te­le­mi­ses­ta si­vuil­lam­me. Au­to­pi­lot­tim­me pi­ti hy­vin suun­taa, vaik­ka aal­lok­ko o­li to­si jyrk­kää, vas­ta­vir­ran tii­vis­tä­mää. To­del­lis­ta suun­taa pi­ti tark­kail­la jat­ku­vas­ti, an­ta­es­saan o­hit­ta­vil­le lai­voil­le ti­laa. Jo pa­rin as­teen suun­nan­muu­tos ru­pe­si siir­tä­mään mei­tä hy­vin no­pe­as­ti si­vu­suun­nas­sa, ja poi­ju­ja, suu­rin ris­ki ve­nei­li­jöil­le, sai vah­ti­a to­sis­saan, kos­ka ai­van nii­den tun­tu­mas­sa sei­la­sim­me. Kaik­ki o­pas­kir­jat o­vat yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä ko­vas­sa NW tuu­les­sa, 7 B vaik­ka­pa, El­bel­le ei kan­na­ta lain­kaan men­nä tuu­li vas­taan vir­ta ti­lan­tees­sa.

Si­sään­tu­le­va, mei­dät o­hit­ta­va lii­ken­ne, o­li hil­jais­ta, mut­ta pa­ri yl­lä­tys­tä, joi­ta valp­paal­le, kun­non me­ren­kul­ki­jal­le ei pi­täi­si sat­tu­a, ko­et­tiin: Kat­se­lin vas­taan tu­le­vaa, mah­ta­vaa, hol­lan­ti­lais­ta ruop­paa­jaa, jo­ka it­sen­sä täy­teen i­me­nee­nä pus­ki koh­ti mer­ta. Mie­tin kuin­ka kau­as se mah­taa ruop­paus­mas­san­sa po­dot­taa. Vas­taus tu­li yl­lät­tä­vän no­pe­as­ti, kun yht’äk­ki­ä huo­ma­sin sa­man paa­tin puus­kut­ta­van o­hit­sem­me suht. lä­hie­täi­syy­del­tä. Se o­li luo­pu­nut kuor­mas­taan ja kään­ty­nyt pe­rääm­me, he­ti vas­taan tul­tu­aan.

Jos ruop­paa­ja ku­mo­aa kuor­man­sa vas­ta­vir­ras­sa se saa a­jaa to­si ko­vaa, et­tä eh­tii taas ruop­paus­pai­kal­le i­me­mään juu­ri u­los vie­män­sä hie­kan uu­del­leen jne. Ruop­paus on to­si­aan ko­ko­päi­vä-, jo­ka­päi­vä­hom­maa näil­lä hiek­kai­sil­la, vir­tai­sil­la ve­sil­lä.

Tot­ta­kai lui­mui­lim­me ko­pis­sam­me, kos­ka vet­tä sa­toi, ei­kä läm­pö­ti­la­kaan u­los hou­ku­tel­lut. Vas­taa­vas­ti y­ri­tim­me tiu­haan vil­kuil­la luu­kus­ta ta­ka­ho­ri­son­tin lii­ken­net­tä. Sii­tä huo­li­mat­ta seu­raa­van o­hit­ta­jan, Hel­go­lan­din ka­ta­ma­raa­nin, ha­vait­sim­me vas­ta lä­hes­ty­vän u­jel­luk­sen pe­rus­teel­la ai­ka lä­hel­lä.

Pui­kah­dim­me Cux­ha­ven Se­gel-Ve­rei­nin sa­ta­maan sii­nä kah­dek­san kor­vil­la. Mel­koi­nen a­vain­paik­ka seu­ral­la pi­tää vie­ras­sa­ta­maa ko­va­tuu­li­sen Poh­jan­me­ren, vilk­kaan Kie­lin ka­na­van ja vuo­ro­ve­den kuo­hut­ta­man El­ben ris­teys­koh­das­sa. Ai­na riit­tää tuu­len­pi­tä­ji­ä ja vir­ra­no­dot­ta­ji­a.

Mak­su Ii­rik­sel­tä o­li 15 €/päi­vä + 1.30 €/hen­ki­lö/päi­vä, yht. 17.60 €. W-lan­kin o­li Cux­ha­ve­nin saa­vut­ta­nut, mut­ta meil­le ei 2 h/5 € nyt kel­van­nut. Kaik­ki muut pal­ve­lut hoi­tui­vat kor­til­la. Sii­hen­kään em­me yh­des­sä päi­väs­sä se­koon­tu­neet, mut­ta sys­tee­mi vai­kut­ti toi­mi­val­ta, jos ker­ran kai­kis­ta pal­ve­luis­ta e­ri mak­su ha­lu­taan. Kor­tin sai ra­hal­la au­to­maa­tis­ta, ja sil­lä taas vet­tä, säh­kö­ä ja suih­ku­a. Läh­ties­sä kor­tin saa pu­dot­taa ta­kai­sin au­to­maat­tiin, jo­ka pu­lit­taa y­li­mak­se­tut ko­li­kot ta­kai­sin. Mel­ko oi­keu­den­mu­kai­nen sys­tee­mi, vaik­ka en­sin vai­kut­taa mo­ni­mut­kai­sel­ta.

Mu­ka­va a­si­a, jo­ta päi­vän hyö­dyn­sim­me, o­li­vat il­mai­set pol­ku­pyö­rät. Jos nyt o­li­vat­kin mel­koi­si­a mu­na­man­ke­lei­ta, niin kaup­pa-a­si­at ja ly­hyt­kes­toi­nen tu­ris­mi­kin niil­lä hy­vin hoi­tui­vat. Löy­tyi jpa pe­rä­kär­ry­kin, jol­la pol­jin uu­den Jabs­co-WC:n kau­pas­ta paa­til­le.

Van­has­sa, jär­jes­tyk­ses­sä Ii­rik­sen toi­ses­sa o­li­vat vi­ka­na vain kan­nen sa­ra­nat, lap­sel­lis­ta, mu­re­ne­vaa muo­vi­a. Kant­ta me­nim­me os­ta­maan, mut­ta pää­dyim­me ko­ko pa­ket­tiin, siis jär­jes­tyk­ses­sä kol­man­teen. It­se lait­teen voin kyl­lä sa­no­a hy­vin toi­mi­neen, ja uu­den hank­ki­mi­seen mo­lem­mil­la ker­roil­la on e­nem­min ai­na vai­kut­ta­nut hy­gie­ni­a kuin tek­ni­nen vält­tä­mät­tö­myys. Toi­saal­ta mel­ko hem­pu­leis­ta ma­te­ri­aa­li­aa­leis­ta, pos­lii­ni­pyt­ty­ä lu­kuu­not­ta­mat­ta, lai­te on koot­tu. Uu­sin­ta en o­le tut­ki­nut, mut­ta ai­na­kin Uu­des­ta-See­lan­nis­ta os­te­tuis­sa va­ra­o­sis­sa lu­ki: Ma­de in Chi­na.

Takaisin Edellinen Seuraava