Takaisin Edellinen Seuraava
2011-05-23 Scheveningen, Den Haag
pekka
2011.05.24
2011.05.30

2011-05-23 Sche­ve­nin­gen, Den Haag

Pa­rin pyö­räi­ly­päi­väm­me jäl­keen saa­pui Cher­bour­gis­sa ta­paa­mam­me A­ru­ru. Il­ta­teen, -kah­vin mer­keis­sä pää­sim­me pa­rem­min ju­tun al­kuun, kun kum­mal­la­kaan paa­til­la ei ol­lut kum­mem­pi­a huol­top­ro­jek­te­ja vi­reil­lä. Kip­pa­ri Ta­pi­o Syys­num­mi ja mie­his­tön­sä Mark­ku Hei­no­nen se­kä Jou­ko Ren­fors, kaik­ki Tam­pe­reen seu­dul­ta, o­li­vat sei­lan­neet Zeeb­rug­geen Le Hav­ren ja Bou­log­nen py­säk­kien kaut­ta.

Seu­raa­van päi­vän, lau­an­tain tuu­lien­nus­te o­li ke­vy­en­puo­lei­nen, ei mis­sään y­li kym­men­tä sol­mu­a, mut­ta vä­hem­min kyl­lä. Me pääs­tim­me A­ru­run köy­det ir­ti, mut­ta pää­tim­me it­se suo­ri­a me­rel­le vas­ta seu­raa­va­na aa­mu­na.

Sil­loin, en­nus­teen mu­kai­ses­ti, tuu­li o­li e­del­leen ke­vyt­tä, kun sei­la­sim­me me­rel­le aal­lon­mur­ta­jien vä­lis­tä, SW 4 m/s. Puo­leen­päi­vään men­nes­sä saa­tiin hy­vin­kin en­nus­teen 20 kts. Sii­tä pu­hal­lus kiih­tyi e­del­leen. Kun Ii­rik­sen vauh­ti ki­pu­aa seit­se­mään, on se meil­le u­seim­mi­ten lii­kaa. Tuu­li-Väi­nö al­koi nyt­kin va­lit­taa o­lo­jaan, ei­kä pys­ty­nyt vir­heet­tö­mään suo­ri­tuk­seen. Vet­tä o­li kai­ken ai­kaa vain 10- 17m, ja se vas­ta­vir­ran kans­sa sai me­ren­käyn­nin lan­teel­ta jyrk­ke­ne­mään, ja pis­ti no­pe­aan tah­tiin ve­tä­mään i­soon kak­kos­rei­vin oh­jaus­syis­tä. Meil­lä rei­vit o­vat sy­vi­ä, kak­ko­nen vas­taa y­lei­sem­min muil­la kol­mos­ta. Pin­ta-a­laa jäi vain kym­men­kun­ta ne­li­ö­tä, sil­lä rul­la­sim­me mu­ka­vuus­syis­tä jen­nin si­sään ko­ko­naan. Tuu­len puus­kai­suu­den saat­toi ha­vai­ta vaik­ka lo­kis­ta, sil­lä pik­ku rie­vul­lam­me vauh­ti ve­den suh­teen vaih­te­li 4-6,5 sol­mun vä­lil­lä.

Ko­vin o­li hil­jais­ta me­rel­lä. Lai­va­jo­not kyl­lä jun­na­si­vat ho­ri­son­tis­sa me­ren puo­lel­la o­mi­a la­tu­jaan, mut­ta tun­ti­kau­siin ei ol­lut nä­ky­vis­sä, kuin yk­si hol­lan­te­rin klas­si­nen, sii­nä Ii­rik­sen ko­koi­nen paat­ti, jo­ka rei­lus­ti rul­la­ten, spii­ra­vir­sa­ri­na keik­kui o­hit­sem­me. Pin­na­mie­hel­lä näyt­ti hom­maa riit­tä­vän. Meil­lä taas so­pu toi­mi. Väi­nö suos­tui oh­jaa­maan noil­la mi­ni­pur­jeil­la.

Rot­ter­da­min väy­län si­vuu­tus saat­taa jos­kus ol­la jän­nit­tä­vä vilk­kaan lai­va­lii­ken­teen ta­ki­a. Ai­ka i­kä­vää o­li­si niis­sä­kin o­lois­sa jou­tu­a vuo­ro­aan o­dot­ta­maan. Lii­ken­net­tä riit­ti, kun Reed­sin oh­jeen mu­kaan il­moit­tau­duin vhf:llä lii­ken­ne­kes­kuk­seen. Vas­ta­si­vat, et­tä ei o­le mi­tään e­ri­kois­ta. Tar­koit­ti­vat var­maan, et­tä pie­nel­lä kurs­sin­muu­tok­sel­la, jiip­paa­mat­ta, saim­me väis­tet­ty­ä kol­men kont­ti­lai­van, tank­ke­rin ja vii­mei­se­nä tu­le­van suu­ren ro-ron jo­no­a. Nii­den jäl­keen sat­tui jää­mään muu­ta­man mai­lin ra­ko.

Koh­teem­me Sche­ve­nin­gen ru­pe­si as­kar­rut­ta­maan. Sen sa­ta­man au­kos­sa on vet­tä kar­tan mu­kaan vain 7-9 m, ja kir­jat va­roit­ta­vat ko­val­la ke­lil­lä sen aal­lois­ta ja vir­ran met­kuis­ta. Hel­pot­ti, kun o­lim­me näh­neet jon­kun pur­jeen jon­ne­kin mai­hin siel­lä­päin ka­to­a­van ja vie­lä yh­den moot­to­ri­paa­tin vä­hän en­nen mei­tä.

Mel­koi­nen kat­ti­la aal­lon­mur­ta­jien auk­ko o­li­kin, mut­ta ko­neen ja pur­jeen­pa­lan yh­teis­voi­min sii­tä rois­ku­tet­tiin si­le­äm­pään ve­teen, ja e­del­leen lai­tu­ri­paik­kaan, mi­nuu­til­leen 12 h ja 76 mai­li­a. Sa­ta­ma­kap­tee­ni sa­noi tuu­len o­le­van for­ce 7. Sii­hen kun li­sää puus­kat, niin ei ih­me jos ko­neen py­säh­dyt­ty­ä o­li e­räs purs­ka­ri juu­ri jou­tu­nut ki­vil­le. Tä­män­kin ker­toi nuo­ri sa­ta­ma­kap­tee­ni. Ve­ne sat­tui o­le­maan hä­nen van­hem­pien­sa, ja se o­li kyl­lä jo hi­nat­tu tur­vaan kol­men ve­neen voi­min. Sche­ve­nin­ge­nin Pur­si­seu­ra: Ii­rik­sel­tä 25.30 € + 2 x 1.27 tu­ris­ti­ve­ro­a yht: 27.84 €. Ve­det, ves­sat, ve­si­pos­tit, säh­köt ja wi­fi si­säl­ty­vät hin­taan.

Ko­ko­sin taas he­ti aa­mus­ta pyö­rät pi­hal­le. On tul­lut tes­ta­tuk­si Rans­kan ”ym­pä­ri­a­jo” ja Bel­gi­an pyö­rä­tei­tä. Nyt o­li­vat vuo­ros­sa to­del­li­sen pyö­rä­maan vas­taa­vat. Kat­ta­van tiu­ha on ver­kos­to ai­na­kin, ja pyö­ri­ä lii­ken­tees­sä to­del­la pal­jon, jo­ten tark­kuut­ta vaa­tii, et­tä py­syy eh­jä­nä no­pe­am­pien la­ji­to­ve­rien tun­gok­ses­sa.

A­jet­tiin ai­van e­ril­leen ve­det­ty­jä pyö­rä­tei­tä ja puis­ton pyö­rä­reit­te­jä. Vä­lil­lä o­li vain maa­li­vii­ru tur­va­na ta­val­li­sel­la ka­dul­la. Jos­kus a­jet­tiin kiel­let­tyyn a­ja­suun­taan, ”ei kos­ke pyö­ri­ä” li­sä­kil­vel­lä. Nii­tä nyt on a­jet­tu Es­pan­jas­sa il­man li­sä­kil­pe­ä­kin, sil­lä on­han pal­jon tur­val­li­sem­paa, kun nä­kee vas­taan­tu­le­vat au­tot.

Al­kuot­si­kon mu­kaan o­lem­me Hol­lan­nin te­rä­väs­sä pääs­sä. Ams­ter­dam on pää­kau­pun­ki, mut­ta Haa­gis­sa hal­li­taan. Kä­vim­me jo ku­nin­gat­ta­ren lin­nan por­tin ta­ka­na ih­met­te­le­mäs­sä. Par­la­ment­ti ja hal­li­tus­kin is­tu­vat paik­ka­kun­nal­la, ja ai­van oi­ke­as­ti näim­me­kin näi­tä tär­kei­tä mie­hi­ä vi­lah­ta­mas­sa mus­tiin Mer­sui­hin.

Op­pi­a i­kä kaik­ki

Nyt on pa­ri ker­taa pe­räk­käin tun­get­tu ai­na­kin ve­nei­li­jän myrs­kyyn, vaik­ka on vuo­si­a ol­lut y­lei­ses­sä tie­dos­sa, et­tä grib-tie­dos­tot o­vat a­la­kant­tiin, kos­ka niis­tä puut­tuu ai­na­kin puus­kai­suus­tie­to. Täy­tyy ru­ve­ta uu­del­leen o­pet­te­le­maan sää­en­nus­tei­den ot­to­a ja tul­kit­se­mis­ta. Nyt ti­he­än en­nus­te­ver­kon ja ly­hyi­den sei­laus­mat­ko­jen ta­ki­a a­lam­me e­lää, niin kau­an, kuin net­ti­yh­teyt­tä jos­tain löy­tyy, Wind­fin­de­rin sa­ta­ma- ja a­lu­e­koh­tais­ten tie­to­jen mu­kaan. Niis­sä en­nus­te­taan 6 vuo­ro­kau­dek­si 3 tun­nin vä­lein tuu­len­sun­nan ja no­peu­den li­säk­si puus­kien voi­mak­kuus, aal­lon suun­ta, kor­keus ja ai­ka­jak­so. Li­säk­si voi ver­tail­la an­net­tu­ja pil­vi-, sa­de-, il­man­pai­ne- ja läm­pö­ti­la­tie­to­ja. Nyt vas­ta e­lä­mä hel­pok­si tu­lee!

Takaisin Edellinen Seuraava