Takaisin Edellinen Seuraava
2011-05-04 Brestin kuvia
pekka
2011.05.05
2011.05.12

2011-05-04 Bres­tin ku­vi­a

Kaik­ki kuk­kii

Kum­pi­kin uk­ko kak­si ker­taa pal­lon ym­pä­ri. Pa­rin ly­hy­en ta­paa­mi­sen ai­ka­na ei tul­lut ky­syt­ty­ä e­des Bres­ti­läi­sen naa­pu­rim­me ni­me­ä.

Mi­mo­sa, hä­nen toi­sen kier­rok­sen­sa kul­ku­pe­li. Ei­pä o­le naa­pu­ri kor­keut­ta, ei­kä le­veyt­tä pe­län­nyt. Vins­sit­kin o­vat si­säl­lä oh­jaa­mos­sa, jo­hon skuu­tit rei­kien kaut­ta on joh­det­tu.

Kai­kis­sa maa­il­man me­ri­kau­pun­geis­sa on sil­ta, Bres­tis­sä­kin.

Pi­ti teh­dä pie­ni mut­ka, et­tä sain Nes­teen lai­van ku­vaan.

So­ta­sa­ta­mas­ta o­li jo pu­het­ta. Ro­mu­sa­ta­mi­a on Bres­tin lah­del­la myös u­sei­ta. Maa­lit hil­sei­le­vät. Ruos­te va­luu. Oh­juk­set o­soit­ta­vat tai­vaal­le, mut­ta ei näis­tä o­le mis­sään ti­lan­tees­sa kuin ro­muk­si. Ei näi­tä tä­hän ei­len o­le töi­jät­ty, sil­lä maan­tiel­lä­kin o­li ”Lai­vo­jen hau­taus­maan” viit­ta.

E­pä­on­ni­nen sei­lo­ri. Il­lan hä­mär­ryt­ty­ä o­hi ku­vaus­ke­lin, har­ju kui­vui u­sei­ta met­re­jä ve­den pin­nas­ta.

Lan­de­ven­ne­cin ky­lää

Ei­vät kaik­ki ve­neet Rans­kas­sa o­le kui­vil­la. Myö­hem­min il­ta­päi­väl­lä näil­lä­kin o­li­si pääs­syt ve­sil­le.

Vaik­ka ai­kai­sem­min mai­nit­sin ja ku­va­sin O­pen 60-ve­net­tä, niin Bres­tin ve­ne­kan­ta on hy­vin koh­tuul­lis­ta. Ar­vi­oi­sin, et­tä 40% paa­teis­ta on al­le 8-met­ri­si­ä purk­ka­rei­ta, suun­nil­len sa­ma mää­rä 4-6-met­ri­si­ä ka­la­ve­nei­tä, jois­ta van­hois­sa on mas­to ja ma­ta­la keu­la­ka­juut­ta ja uu­sis­sa kor­ke­a a­jo­hyt­ti keu­las­sa. Lo­put o­vat 9-12 met­ri­si­ä, e­nim­mäk­seen pur­je­ve­nei­tä. Näi­tä suu­rem­pi­a on to­si vä­hän.

Ko­ti­ni on lin­na­ni. To­si ou­to­a on, et­tä jot­kut ha­lu­a­vat a­su­a ta­lois­sa. Mo­net o­vat sen­tään ä­lyn­neet pis­tää myyn­tiin. Pal­jon näyt­tää kyl­lä o­le­van a­su­mat­to­mi­a...eh­kä ke­säl­lä?

Ve­sil­le, ve­sil­le, pal­ju­me­lon­ta ei o­le vie­lä lyö­nyt lä­pi tääl­lä.