Takaisin Edellinen Seuraava
2011-05-11 Braye Harbour, Alderney
pekka
2011.05.12
2011.05.20

2011-05-11 Bra­y­e Har­bour, Al­der­ney

Ei­len sei­lat­tiin Gu­ern­seyl­tä Al­der­ney­hin, 23 mai­li­a. Joo, sei­lat­tiin en­sin tun­ti 3-4 sol­mun vauh­ti­a ja sen jäl­keen vie­lä toi­nen roi­ko­tet­tiin ja läis­ky­tet­tiinn pur­jei­ta mai­nin­gis­sa. A­luk­si to­sin vir­ta vie­lä kii­dät­ti hy­vin­kin 3-4:llä li­sä­sol­mul­la, mut­ta ve­sien laa­jen­nut­tu­a, jäl­jel­le jäi vir­taa vain kak­si. O­li star­tat­ta­va rau­taa a­vuk­si. Jos em­me eh­ti­si myö­tä­vir­ran kes­tä­es­sä Al­der­ney­hin, vain 15 pääs­sä sil­loin, voi­si sat­tu­a, et­tä pää­si­si­me vas­ta seu­raa­val­la myö­täi­sel­lä, e­li 6-9 tun­nin ku­lut­tu­a.

Nä­mä ve­det o­vat Eu­roo­pan vir­tai­sim­pi­a. Skot­lan­nin ja Ork­ney-saar­ten vä­li­ses­sä Pent­lan­nin sal­mes­sa saat­taa ve­si pai­nel­la jo­pa 15 sol­mun vauh­dil­la, mut­ta tääl­lä tul­laan hy­vä­nä kak­ko­se­na. Swin­ge saa­ren poh­jois­puo­lel­la saat­taa pai­koin pyy­häl­tää yh­dek­sää sol­mu­a ja Al­der­ney Ra­ce e­te­lä­puo­lel­la 11:tä. Kos­ka ke­li o­li ty­ven ja muu­ten­kin kau­nis ja au­rin­koi­nen, ei Swin­ge mei­tä ryö­pyt­tä­nyt. Vir­taus o­li het­ken max. 4-5 sol­mun pin­nas­sa. To­sin oh­jeen mu­kai­nen vir­ran­vaih­tu­mi­sen ai­ka­kin o­li lä­hel­lä. Kuo­hu­vat sei­so­vat aal­lot jäi­vät tur­val­li­sen kau­as, mut­ta en­pä ha­lu­ai­si ko­keil­la sa­maa reit­ti­ä vir­ran ja myrs­ky­tuu­len ot­ta­es­sa mit­taa vas­tak­kai­sis­ta suun­nis­ta.

Nyt on jo kä­vel­ty saa­ren, suun­nil­leen 6x2,5 km, i­tä­pää, mel­koi­nen ke­vään kuk­ka­ke­to. Kor­keut­ta on e­nim­mil­lään sa­ta met­ri­ä. Pai­koin ran­nat o­vat jyr­kän­net­tä toi­sin pai­koin kum­pui­le­vaa, loi­vem­paa. Kaik­ki vi­her­tää, myös 14 kpl Vic­to­ri­an ai­kai­si­a lin­nak­kei­ta, jot­ka ko­ho­a­vat nie­mien ja ym­pä­röi­vien pik­ku­saar­ten hui­puil­la. Li­sää lin­noi­tus­lait­tei­ta o­vat ra­ken­ta­neet sak­sa­lai­set, saa­ri­a vii­me so­das­sa mie­hi­tet­ty­ään. Lu­kui­sat luo­dot ym­pä­ril­lä o­vat lin­tu­jen val­loit­ta­mi­a. Suu­lat kaar­te­le­vat­kin ai­na ym­pä­ril­läm­me, mut­ta lun­ne­ja em­me o­le vie­lä bon­gan­neet. Bra­y­e Har­bour on saa­ren ai­no­a sa­ta­ma, pit­kän ja kor­ke­an aal­lon­mur­ta­jan muil­ta pait­si koil­lis­tuu­lil­ta suo­jaa­ma. Mi­tään ve­ne­lai­tu­rei­ta ei o­le, vaan lah­del­la on 70 kpl vie­ras­poi­ju­ja, joi­hin hy­väl­lä sääl­lä ja se­son­gil­la voi­daan ot­taa u­sei­ta ve­nei­tä ku­hun­kin a 15 £/päi­vä. Me o­lem­me ank­ku­ris­sa. Hin­taan 5 £/päi­vä kuu­luu sa­mat pal­ve­lut, jol­la­lai­tu­ri, suih­ku­ti­lat pe­su­ko­neet ko­li­koil­la ja kan­to­ve­si kraa­nas­ta. Nou­su­ve­den ai­kaan voi saa­da vet­tä ja polt­to­ai­net­ta (du­ty-free) suo­raan tank­kei­hin.

Mo­ni saat­taa muis­taa Ka­naa­li­saa­ret TV:stä, Ber­ge­ra­cin seik­kai­lu­jen mai­se­ma­na. Hän rat­koi ri­kok­si­a pää­a­si­as­sa Jer­seyn saa­rel­la, jo­ka meil­le on siin­tä­nyt vain ho­ri­son­tis­sa. Ka­naa­li­saar­ten kak­si e­ri it­se­hal­lin­to­a­lu­et­ta o­vat Eng­lan­nin hal­lit­si­jan hoi­vis­sa, ol­leet jo 800 vuot­ta, mut­ta ei­vät brit­ti­par­la­men­tin mää­rää­mis­val­las­sa. Ei­vät kuu­lu EU:iin. Mai­nos­ta­vat ve­ro­va­paa­ta kau­pan­käyn­ti­ä (vii­nat, tu­pa­kat). Ra­ha­na on o­ma pun­ta, jo­ka ei toi­mi muu­al­la. Eng­lan­nin vas­taa­va käy tääl­lä sa­ma­nar­voi­se­na. Vie­rai­li­joi­den, jo­pa eng­lan­ti­lais­ten pur­jeh­ti­joi­den, tu­lee nos­taa Q-lip­pu, saa­ril­le saa­pu­es­saan, ja täyt­tää tul­li-/maa­han­tu­lo­kaa­va­ke. St. Pe­ter Port, Gu­ern­sey

Läh­dim­me Bres­tis­tä 5.5. klo 1000 myö­tä­vir­ran se­läs­sä. Ko­va se o­li siel­lä­kin 4 sol­mun pin­taan, ku­rou­tu­es­saan Gou­let du Bres­tin ka­pe­aan sa­ta­ma­sal­meen. Si­vu­vas­tai­nen puus­kit­tai­nen tuu­li ei ti­lan­net­ta hel­pot­ta­nut, vaan rä­mäh­dim­me pys­ty­suo­ril­ta aal­loil­ta seu­raa­van poh­jaan ai­ka pe­lot­ta­vas­ti. A­jan­ta­ju­kin sii­nä me­ni. Luu­lin jo, et­tä em­me eh­di Che­nal du Fou­riin, seu­raa­vaan vir­ta­paik­kaan, a­jois­sa, mut­ta Riit­ta sa­noi, et­tä em­me­hän o­le vie­lä ol­leet mat­kal­la kah­ta tun­ti­a­kaan, vaik­ka 15 mai­li­a o­li kuo­hu­tel­tu. Jou­duim­me vie­lä lä­hes py­säyt­tä­mään tun­nik­si, mi­tä nyt vir­ta sil­loin vie­lä 2-3 sol­mu­a vei. Kos­ka tu­lim­me em. ka­peik­koon ai­van vir­ran kään­ty­es­sä ei sii­nä ol­lut min­kään­lais­ta dra­ma­tiik­kaa. Tuu­li vei 5-6 sol­mu­a ja vir­ta muu­ta­man li­sää. Hy­vää me­no­a riit­ti pit­käl­le il­ta­yö­hön, mut­ta sen jäl­keen vä­hi­tel­len heik­ke­ni. Seu­raa­va­na päi­vä­nä klo 12 o­li vie­lä sa­man ver­ran mai­le­ja jäl­jel­lä, ne ko­ne työn­si va­jaas­sa kol­mes­sa tun­nis­sa Gu­ern­seyn St. Pe­ter Por­tin pont­too­nei­hin. Vä­lii­tö­mäs­ti hen­ki­lö­kun­ta toi tul­li­pa­pe­rin täy­tet­tä­väk­si ja ker­toi sa­ta­ma­o­lois­ta. Va­lit­se­mam­me ul­ko­pont­too­nin li­säk­si o­li si­sä­al­las, sa­maan n. 28 €:n päi­vä­hin­taan. Sin­ne muu­tim­me seu­raa­va­na päi­vä­nä ja hyö­dyn­sim­me vie­lä tar­jouk­sen­kin: nel­jä yö­tä kol­men hin­nal­la. Vuo­ro­ve­si­a­lu­eil­la sa­ta­ma-al­taat o­vat u­sein sul­ku­por­tein va­rus­tet­tu­ja. St. Pe­ter Por­tis­sa ei­vät ol­leet, vaan nii­den au­kois­sa o­li pa­to, sill eng­lan­nik­si. Pa­don kor­keus +4,2m kart­ta­ta­sos­ta o­li sel­lai­nen, et­tä ve­den nous­tu­a e­sim 6.2m ta­soon, pa­don pys­tyi y­lit­tä­mään 2,0 m:n sy­väyk­sel­lä. Au­kon si­vuil­la o­li mit­ta-as­tei­kot, jois­ta nä­ki kuin­ka pal­jon vet­tä pa­don pääl­lä kul­loin­kin o­li. Las­ku­ve­del­lä pa­to jäi me­ren puo­lel­ta muu­ta­man met­rin kui­vil­le, pi­tä­en Vic­to­ri­a Ma­ri­nas­sa vet­tä vain pa­rin met­rin ver­ran, suu­rin sal­lit­tu sy­väys 1,8 m. Va­paus on suu­ren juh­lan ai­he

Tie­tä­mät­täm­me o­lim­me saa­pu­neet juh­li­maan Li­be­ra­ti­on Da­y’tä 9.5. Gu­ern­seyn ja mui­den Ka­naa­li­saar­ten va­pau­tu­mis­ta sak­sa­lais­ten mie­hi­tyk­ses­tä vv.1940-45. Muis­to­mer­kis­sä o­li a­jat mer­kit­tyi­nä: klo 0715 Sak­san an­tau­tu­mi­nen al­le­kir­joi­tet­tiin. Tun­nin pääs­tä sii­tä brit­ti­jou­kot as­tui­vat täl­le lai­tu­ril­le ja vie­lä tun­ti sii­tä lip­pu ve­det­tiin lin­nak­keen sal­koon. Vaik­ka va­pau­tu­mi­seen ei sil­lä ker­taa liit­ty­nyt tais­te­lui­ta, o­li se i­so a­si­a ja on vie­lä­kin. Juh­li­a riit­tää mo­neen me­noon. Sa­ta­ma o­li u­sei­den me­no­jen näyt­tä­mö. Kul­ku­ei­ta ja pa­raa­te­ja, soit­to­kun­ti­a ja kat­sel­muk­si­a. Kirk­ko­ja ja kuo­ro­ja. Pa­raa­ti­a seu­ra­tes­sam­me BBC:n haas­tat­te­li­ja ky­syi: Mis­tä ja mi­kä on tuo­nut si­nut pai­kal­le, en­tä juh­lat? Kau­kaa ko­tiin Suo­meen ve­neel­lä on mat­ka. Täy­del­li­nen sat­tu­ma toi mi­tä par­haim­piin juh­liin, vas­ta­sin sil­lä Eng­lan­nin kie­lel­lä, jo­ta mais­te­ri Kan­kai­nen a­loit­ti ta­ko­a pää­hä­ni vuon­na 1956. Ve­ne­näyt­te­ly­kin o­li le­vit­täy­ty­nyt lai­tu­reil­le, mut­ta vie­lä sii­hen mah­tui lau­lu­a tans­si­a ja rock­kon­sert­ti­a ko­ko päi­väk­si. To­si näyt­tä­vä i­lo­tu­li­tus pi­men­neen ja tyyn­ty­neen sa­ta­man yl­le päät­ti ko­ko hom­man klo 22.

Vä­hin­tään kol­men ”kel­lon” lou­kus­sa

Kun saa­vuim­me saa­ril­le, em­me viit­si­neet ly­hy­en py­sä­kin ta­ki­a siir­tää kel­lo­ja pai­kal­li­seen ai­kaan. Mi­tä meil­le vai­kut­taa tun­ti sin­ne tai tän­ne. Si­tä­pait­si vii­mei­sen pääl­le kul­lat­tu kir­kon tor­ni­kel­lo nä­kyi suo­raan paa­til­le. Kuun­te­lim­me Ky­men­laak­son ra­di­o­ta Suo­men ke­sä­a­jas­sa. Ve­neen kel­lot käy­vät Kes­ki-Eu­roo­pan ke­sä­ai­kaa, mut­ta pai­kal­li­set vuo­ro­ve­siu­tau­lu­kot on laa­dit­tu UTC:n mu­kaan, joi­hin tun­nin li­sää­mäl­lä pää­see brit­ti­läi­seen ke­sä­ai­kaan. Li­säk­si mi­nul­la on sa­mal­le a­lu­eel­le rans­ka­lai­si­a vir­ta­kart­to­ja, joi­den vii­te­sa­ta­ma on Rans­kas­sa. Nii­den­kin tau­lu­kot o­vat nor­maa­li­a­jan mu­kaan, e­li li­sää 1 tun­ti Kes­ki-Eu­roo­pan ke­sä­ai­kaan. Tu­li­ko sel­väk­si?

Juh­li­mi­sen li­säk­si va­el­te­lim­me mai­ni­oi­ta pol­ku­ja ran­ta­ta­jyr­kän­tei­den tun­tu­mas­sa ja kau­pun­ki­a ris­tiin ras­tiin. Var­sin va­lai­se­va o­li bus­si­mat­ka ko­ko saa­ren ym­pä­ri. Luon­to val­ta­mer­ta vas­ten o­li var­sin e­ri­lai­nen kuin suo­jai­sem­pi i­tä­ran­ta. Kaik­ki bus­si­mat­kat saa­rel­la mak­soi­vat 1£/hen­ki abt. 1,1 €, sil­lä sai siir­rot sun muut. Meil­lä pun­nan mat­ka kes­ti 1,5 tun­ti­a. Bus­si­yh­ti­ö on per­hey­ri­tys, hie­not au­tot. Tu­ke­mi­ses­ta en tie­dä, ja hen­ki­lö­au­to­ti­heys pie­nel­lä saa­rel­la näyt­tää o­le­van huip­pu­luok­kaa. Cher­bourg saat­taa ol­la seu­raa­va sa­ta­mam­me pa­rin päi­vän ku­lut­tu­a. Vir­taa on taas myö­tää ja vas­taan. Mat­kaa ei o­le kuin 23 mai­li­a, jo­ten, jos a­jois­ta sel­vi­än yk­si myö­tä­vir­ta riit­tä­nee.