Takaisin Edellinen Seuraava
2011-04-25 Rade du Brest
pekka
2011.04.26
2011.04.30

2011-04-25 Ra­de du Brest

Bis­ka­ja 21.2. Tuu­len kään­ty­mi­nen en­nus­teen mu­kai­sek­si, SE, an­toi o­dot­taa. Vä­lil­lä näyt­ti, et­tä Bres­tin si­jas­ta pi­tää jat­kaa lä­pi Us­han­tin sal­men Ka­naa­liin. Se­kään ei o­li­si hai­tan­nut, sil­lä ku­kas mei­tä Bres­tis­sä kai­pai­si. Suun­ti­ma Bres­tiin o­li jo 066 as­tet­ta ja sa­man ver­ran mai­le­ja jäl­jel­lä. Meil­lä nou­si vain 020:een. Il­lan­suus­sa, mel­ko yh­täk­ki­ä, lu­vat­tu tuu­len­kään­nös ta­pah­tui. Pys­tyim­me ki­pu­a­maan oi­ke­al­le suun­nal­le ja pal­jon y­li­kin, jo­ten us­koim­me tuu­len­suun­nan py­sy­vyy­teen ja pääs­te­lim­me vä­hän löy­sät­ty­nä koh­ti Bres­ti­ä y­li 6,5 sol­mun kyy­ti­ä. Hy­vä, eh­dim­me pe­ril­le y­lä­ve­den ai­koi­hin! Kun mat­kaa aa­mu­vii­del­tä o­li jäl­jel­lä n. 20 mai­li­a, tuu­li il­man va­roi­tus­ta kään­tyi ai­van vas­tai­sek­si ja mel­kein sa­man tien lo­pah­ti. Ei ol­lut ai­van en­sim­mäi­nen ker­ta näis­sä hom­mis­sa, kun E­TA, ar­vi­oi­tu tu­lo­ai­ka, muut­tui. Ei, vii­saam­pien mu­kaan ei pur­je­ve­neil­lä sel­lais­ta o­le­kaan. On vain mää­rä­sa­ta­ma, jo­ka se­kin on suun­taa-an­ta­va.

Kol­meen vuo­ro­kau­teen ei ko­ne ol­lut ol­lut käy­tös­sä ja vol­tit o­li­vat pu­don­neet 12 pin­taan. Läm­pö­ti­la­kin o­li sa­mois­sa nu­me­rois­sa. Start­ta­sin ko­neen li­säk­si lo­put­kin veh­keis­täm­me, Sa­fi­ren, tiet­si­kan kar­tan ja Sim­rad-pi­lo­tin. Vauh­ti kui­ten­kin hi­das­tui pur­jein vii­let­tä­mäs­täm­me niin, et­tä myö­häs­tyim­me run­saan tun­nin y­lä­ve­des­tä. Se taas tar­koit­ti, et­tä jou­tui­sim­me kii­pe­ä­mään vas­ta­vir­taan. Se ei o­le mie­li­puu­haa­ni ko­neel­la. Pur­jein ei hait­taa, vaan voi se hy­väs­sä tuu­les­sa ol­la ai­van mie­len­kiin­tois­ta. Nyt pää­tim­me ko­keil­la vas­ta­vir­taa. Pää­see­hän si­tä ank­ku­riin jo­hon­kin, jos rah­keet ei­vät rii­tä. Ei­vät o­li­si kyl­lä riit­tä­neet­kään kir­jan ker­to­maan max 4,6 sol­mun y­lä­mä­keen. Nyt ei vir­ta ol­lut ko­vim­mil­laan. Li­säk­si kur­vai­lin ai­van ran­ta­vii­van tun­tu­mas­sa, jos­sa pik­ku­la­hu­koi­den koh­dal­la saim­me hyö­dyn­net­ty­ä a­kan­vir­to­ja, ja vain het­kit­täin nie­mien si­vuu­tuk­sis­sa vas­tus­ta o­li y­li kah­den sol­mun. Tu­li sii­nä ker­ran lai­vas­ton moot­to­ri­paat­ti lä­hel­le ja näyt­ti, et­tä py­sy­kää lai­das­sa. A­jat­te­lin, et­tä kyl­lä o­vat o­pet­ta­vai­si­a ou­doil­le, mut­ta sit­ten näim­me­kin väy­läl­lä suu­ren su­kel­lus­ve­neen mat­kal­la u­los. Var­ti­o­paat­te­ja o­li nel­jä tur­vaa­mas­sa ja he­li­kop­te­ri pör­rä­si yl­lä.

Brest

Pit­kä­per­jan­tai­na klo 1100 kiin­ni­tim­me kyl­jit­täin ti­la­vaan Ma­ri­na du Cha­te­aun pont­too­niin Bres­tin kes­kus­tan tun­tu­mas­sa, naa­pu­rei­na O­pen 60 ja jo mel­kein hyl­ky­nä maa­il­man­kier­tä­jä­kat­ti il­man ri­ki­ä. Bis­ka­jam­me sei­laus o­li kes­tä­nyt täl­lä ker­taa nel­jä vrk 2 t, 400 mai­li­a Es­pan­jan Fi­nis­ter­res­tä Rans­kan vas­taa­vaan Bres­tis­sä. Kul­ke­mam­me mat­ka ve­nyi sii­tä vain 50 mai­lil­la, vaik­ka luo­vi­a­kin o­li mat­kal­la vuo­ro­kau­den ver­ran. Sil­loin to­sin ve­ne­vauh­ti py­syt­te­li al­le kol­men, jo­ten ei sii­nä eh­ti­nyt y­li­mää­räi­si­ä mai­le­ja mon­taa ke­la­ta. Ko­neel­la pot­kit­tiin yh­teen­sä 12 tun­ti­a, läh­dös­sä puo­let ja tu­lo­päi­vä­nä toi­nen puo­lis­ko. Brest on i­ä­ni­kui­nen me­ri­kau­pun­ki, so­ta­sa­ta­ma ja lai­vas­to­tu­ki­koh­ta. Tääl­tä o­vat läh­te­neet kuu­lui­sat löy­tö­ret­kei­li­jät ja tut­ki­mus­mat­kai­li­jat La Pe­rou­se ja Bou­gan­vil­le. Suur­ten lai­vo­jen ki­san e­tap­pi­na se on ol­lut lu­ke­mat­to­mi­a ker­to­ja, ja vuo­sit­tain jär­jes­te­tään pe­rin­ne­a­lus­ten re­gat­to­ja. Jos­kus se on ol­lut Ven­dee Glo­ben ja mil­loin min­kä­kin maa­il­man me­ril­le suun­tau­tu­neen ki­san läh­tö/maa­li­paik­ka. Bre­tag­ne­lai­set pur­jeh­ti­jat o­vat noi­den ki­so­jen huip­pu­ta­so­a ja kan­sal­lis­san­ka­rei­ta.

Mei­dän Bres­tin tun­te­muk­sem­me on ai­van al­ku­as­teel­la. Vas­ta pa­ri muu­ta­man tun­nin kä­ve­ly­lenk­ki­ä on ta­ka­na. Toi­nen pa­kol­li­sen su­per­mar­ke­tin kaut­ta. E­väs­tä löy­tyy jo­ka läh­töön, ku­ten kuu­lui­san ”keit­ti­ön” maas­sa kuu­luu­kin. Kas­sa­ko­ne näyt­tää to­sin nak­sut­ta­van rei­lus­ti i­som­pi­a nu­me­roi­ta, kuin e­del­lis­maas­sa Es­pan­jas­sa. Yk­si her­ras­mies hu­hui­li lai­tu­ril­ta, et­tä hän on käy­nyt Kot­kas­sa kak­si ker­taa, työs­ken­nel­les­sään te­lak­ka­te­ol­li­suu­des­sa. Hän va­roit­ti mei­tä pi­tä­mäs­tä kii­ret­tä ko­tiin, sil­lä hän seu­raa suo­ma­lai­si­a jää­tie­do­tuk­si­a ja –kart­to­ja. Ker­toi myös, et­tä i­ä­käs äi­tin­sä ei myös­kään muis­ta sel­lais­ta il­maa, kuin vii­me tal­ve­na tääl­lä. Mm. e­räs ky­lä 40 km Bres­tis­tä o­li ol­lut kak­si viik­ko­a täy­sin e­ris­tyk­sis­sä puo­li­met­ri­sen lu­mi­ker­rok­sen ta­ki­a. Ei o­le au­ro­ja ei­kä tal­vi­ren­kai­ta.

Ve­ne­puo­lel­la ha­vait­sim­me Me­ri Tuu­li ni­mi­sen X-442-ve­neen saa­pu­mi­sen lä­his­töl­le. Töi­jäyk­ses­sä ei kuu­lu­nut suo­men sa­naa, ja Jon­na sky­pe-pu­he­lus­sa goog­let­ti­kin, et­tä ky­sees­sä on sak­sa­lai­nen char­ter­paat­ti. Ni­men al­ku­pe­rä ei sel­vin­nyt.

Pi­an sii­hen sa­ke­man­nin pe­rään kiin­nit­ti Ba­va­ri­a 50, Stel­la Ma­ris mat­kal­laan Mal­lor­cal­ta Tal­linn­naan. Nyt ru­pe­si jo suo­men sa­no­ja tu­le­maan, kuin yh­dek­sän mie­hen suus­ta. Yh­dek­sän o­li siir­to­mie­his­tön lu­ku­mää­rä­kin. Toi­set, ku­ten kip­pa­ri Märt I­lu­mä­e o­li a­loit­ta­nut Mal­lor­cal­ta, jot­kut Ma­la­gas­ta ja vie­lä muu­ta­ma o­li Lis­sa­bo­nis­ta­kin hy­pän­nyt puu­riin.

Vie­tim­me rat­toi­si­a het­ki­ä su­ku­lais­kan­sam­me e­dus­ta­jien kans­sa. Sa­na­val­mis Priit Ves­ki eh­ti al­ta ai­ka­yk­si­kön ker­to­a Tal­lin­nan kuu­lu­mi­set. Ma­tis Rai­da­rul­ta kuu­lim­me e­lä­mäs­tään Tar­tos­ta Tal­lin­naan ja Mats Kain­gu­ril­ta sei­lauk­ses­taan La­pu­rin lai­van ko­pi­ol­la, Turm, Vi­ros­ta Got­lan­nin kaut­ta Bir­kaan ja e­del­leen Oo­lan­nin reit­ti­ä ta­kai­sin. Lä­hes puo­leen­tois­ta kuu­kau­teen ei ol­lut poi­ka nuk­ku­nut ka­ton al­la, vaan e­nim­mäk­seen vie­rek­käin tuh­doil­le a­se­tet­tu­jen ai­ro­jen pääl­lä. Ta­pa­sim­me myös, Pii­pin, Ee­ron ja vie­lä yh­den her­ran, jon­ka ni­mi eh­ti u­noh­tu­a. Stel­la Ma­ris ir­to­si lai­tu­ris­ta. Luu­lin, et­tä nyt Kai­do jäi kyy­dis­tä, kun o­li sil­loin vie­lä Ii­rik­seen tu­tus­tu­mas­sa, mut­ta on­nek­si seu­raa­va py­säk­ki o­li polt­to­ai­ne­lai­tu­ri. Kol­me­a lu­kuu­not­ta­mat­ta sei­lo­reil­la o­li o­mat­kin ve­neet Ees­tis­sä. Kak­si vrk o­lim­me lai­tu­ris­sa. Ei­len sei­la­sim­me 7 mai­li­a Ra­de du Bres­ti­ä ja ank­ku­roim­me An­se de L’Au­ber­lach-lah­teen. Pa­ris­sa päi­väs­sä tie­naam­me tääl­lä sen 60 €, jon­ka ma­ri­naan mak­soim­me. Sa­mal­la ko­e­käy­täm­me säh­kö­jäm­me. Ma­ri­nas­sa maa­säh­kö­la­tu­rim­me keit­ti ja kuu­men­si pa­has­ti yh­den kol­mes­ta pat­te­ris­tam­me. Ir­roi­tin sen joh­dot ko­ko­naan. Nyt näyt­tä­vät jäl­jel­le­jää­neet toi­mi­van pa­rem­min. Au­rin­ko­pa­ne­lim­me ja tuu­li­ge­ne­raat­to­rin tuo­tok­set nä­ky­vät jo pa­rem­min mit­ta­ris­sa. E­rit­täin a­vu­li­as ma­ri­na­hen­ki­lös­tö jo soit­te­li ak­ku­kau­pat, mut­ta pää­si­äi­nen on tääl­lä­kin. Nel­jäs­sä päi­väs­sä myös muut­tui pal­jon. E­nää ei ma­ri­na ot­ta­nut ko­pi­oi­ta ve­ne­to­dis­tuk­ses­ta, pas­seis­ta tai va­kuu­tus­pa­pe­reis­ta. Ei e­des ha­lun­nut nii­tä näh­dä, vaan paa­tin ja o­man ni­men se­kä o­soit­teen rii­pus­ta­mi­nen lo­mak­keel­le riit­ti. Es­pan­jas­sa eh­ti­vät tul­lit vie­lä vii­mei­si­nä päi­vi­nä käy­dä pak­sui­ne pu­mas­koi­neen kan­nel­la kak­si ker­taa, vaik­ka mai­nit­tu­ja ko­pi­o­ta o­li o­tet­tu jo­ka ma­ri­nas­sa mo­neen ker­taan. Ju­ha­ni Laak­so kir­joit­ti tääl­lä käy­des­sään blo­gis­saan sa­mas­ta ko­ke­muk­ses­ta: Po­lii­si­val­ti­ot jäi­vät pe­rän taak­se. Seu­raa­vak­si suun­taam­me ta­kai­sin Bres­tiin, Port Du Mou­lin Blanc-ma­ri­naan. Se on kau­em­pa­na kes­kus­tas­ta, ja van­hem­pi. Sin­ne o­vat kuu­le­ma ve­ne­a­lan kau­pat kes­kit­ty­neet. Ko­ke­muk­sis­ta si­tä en­nen ja saa­ta­vuu­des­ta ym riip­pu­en vaih­dam­me siel­lä ko­ko ak­ku­pat­te­rin, tai sit­ten em­me. Päi­vä pais­taa kirk­kaas­ti, mut­ta ei NE-vir­tauk­ses­sa läm­pö­ä o­le, vaan vii­me yö­nä meil­lä pu­hal­te­li lämp­pä­ri en­si ker­taa ko­ko yön sit­ten Fu­en­gi­ro­lan. Aa­mul­la o­li ul­ko­na 11 as­tet­ta, ve­si run­saat 12. Tuu­lien­nus­teet Eng­lan­nin ka­naa­liin o­vat vas­tai­set en­si vii­kon­lop­puun as­ti. Sii­tä­kin syys­tä haa­hui­lem­me tääl­lä, ja va­roit­ti­han se Kot­kas­sa käy­nyt her­ra­kin jää­ti­lan­tees­ta.

Teks­ta­rei­den ker­to­ma­na Le­o Kaar­ti­sen Whi­te Lad­der o­li 23.4. Hol­lan­nin Den Hel­de­ris­sä val­mis­tau­tu­mas­sa koh­ti Kie­lin ka­na­vaa ja Mat­ti Il­lu­kan Sa­git­ta 24.4. Por­tu­ga­lin Lei­xo­e­sis­sa pi­tä­mäs­sä uk­kos­ta ja poh­jois­tuul­ta.