Takaisin Edellinen Seuraava
2011-04-21 Biskajalla, 110 mailia Brestin kulmille
pekka
2011.04.21
2011.04.26

2011-04-21 Bis­ka­jal­la, 110 mai­li­a Bres­tin kul­mil­le

E­del­li­sen ker­to­muk­sen vuo­ro­kau­te­na, ti 19.4. kul­jim­me 82 mai­li­a, jos­ta 10 vä­hem­män oi­ke­aan suun­taan. Ei­len pet­ra­sim­me 117 mai­liin. Sii­tä al­kuo­san tuu­li o­li suo­raan koh­tees­ta, myö­hem­min pa­ran­tu­en. Koh­de lä­he­ni 105 mai­li­a.

Las­ken ny­kyi­sin päi­vä­mat­ko­ja 00-24. Pe­rin­teel­li­nen, eh­kä vi­ral­li­nen­kin, ta­pa­han on 12-12 seu­raa­vaan päi­vään. Tuo hom­ma pe­rus­tuu puo­li­päi­vä­la­ti­tu­din mit­tauk­seen. Nyt veh­keet ti­kit­tää yö­tä päi­vää, jo­ten ei o­le vä­li­ä mis­tä las­kee.

Mai­nit­tu tois­sa­päi­vä o­li muu­ten e­ka sa­de­päi­vä, tih­ku­a kyl­lä­kin, kuu­kau­teen. Ei­li­sen pais­toi ja niin nyt­kin. Kuu­ta­mot sii­nä vä­lis­sä. Päi­väl­lä on läm­min­tä, mut­ta yöl­lä hyy­tä­vää. Me­ri­ve­si on jääh­ty­nyt 12,3 as­tee­seen, ja yö­läm­pö­ti­la lä­hel­le sa­maa. Luu­kut meil­lä on tie­tys­ti sä­pis­sä, jo­ten si­säl­lä on aa­mu­yös­tä ol­lut 16 as­tet­ta kyl­mim­mil­lään. Sen ver­ran rois­kuu, et­tä em­me o­le a­van­neet Sa­fi­ren sa­vu­piip­pu­a mas­ton juu­rel­la. I­kui­suu­den jo näh­nyt Hyl­je-haa­la­ri­ni läm­mit­tää ai­van riit­tä­väs­ti, ja lo­pul­ta ro­mu­jen al­ta löy­tä­mäm­me Rei­no-merk­ki­set pur­jeh­dus­ken­kä­ni toi­mi­vat lois­ta­vas­ti. Päi­vä­a­sen­nos­sa pelk­ki­nä, yö­a­sen­nos­sa vil­la­su­kat an­ta­vat tu­ke­a ja läm­pö­ä.

Poh­jat lie­ne­vät na­no-kä­si­tel­lyt, kos­ka ei­vät juu­ri lip­su. Del­fii­nei­tä em­me o­le näh­neet ko­vin pal­jo­a, mut­ta käy­vät sen­tään ter­veh­ti­mäs­sä sil­loin täl­löin. Ei­len sui­ker­si­vat taas ym­pä­ril­läm­me. Me­ren pärs­kyt­te­lys­tä joh­tu­en em­me voi­neet men­nä keu­lal­le nii­tä moik­kaa­maan. Nä­ki­vät kui­ten­kin li­tis­ty­neet ne­näm­me ik­ku­nois­sa ja in­toon­tui­vat hyp­pi­mään mo­ni­a met­re­jä suo­raan y­lös ja siel­tä kier­teel­lä täy­te­nä ma­ha­las­kun pläis­käh­dyk­se­nä ta­kai­sin. Kos­kaan em­me o­le näh­neet mo­ko­maa näin lä­hel­tä, 10-20m.

Lai­vo­ja ei ny­kyi­sin juu­ri nä­e suo­ral­la kurs­sil­la Fi­nis­ter­res­tä Rans­kan nok­kaan, sil­lä reit­ti­ja­on kais­tat o­vat 20-30 mai­li­a nie­mien ul­ko­puo­lel­la. Vii­me yö­nä jo a­jau­duim­me nii­den rei­teil­le. Riit­ta he­rät­ti aa­mul­la i­hai­le­maan kol­me­a, jois­ta kyl­lä­kin a­luk­si nä­kyi­vät mo­lem­mat si­vu­va­lot, mut­ta en­nen­kuin ne eh­ti­vät koh­dal­le, o­lim­me va­lu­neet nii­den me­ren puo­lel­le. Mel­koi­set jo­not­kin nii­tä jo nä­kyy vä­lil­lä.

Kuop­pai­nen o­li e­del­li­nen­kin vuo­ro­kau­si. Luo­teiss­wel­li vie­lä jyrk­ke­ni ja ko­ho­si ne­li­met­ri­sek­si, ja se tuu­li, N-NE 10 m/s, jo­ta a­jet­tiin, pom­put­ti o­man o­san­sa. Vä­lil­lä kii­pe­sim­me koh­tee­seen 030 as­tet­ta, mut­ta ko­ko yön nou­sim­me vain abt. poh­joi­seen.

Nyt on täy­det kan­kaat ja koh­de 056 as­tee­es­sa. Kurs­sim­me­kin on nous­sut vii­me tun­tei­na 030-040 as­tee­seen. Toi­vom­me, et­tä e­del­li­sen sää­tie­don kaak­ko­tuu­li on säi­ly­nyt tä­män se­pus­tuk­sen vas­tauk­ses­sa Jon­nal­la. Ja e­ten­kin, et­tä se sin­ne to­del­li­suu­des­sa­kin kään­tyy. Sil­loin on mah­dol­li­suus nous­ta Bres­tin lah­del­le yh­del­lä hals­sil­la aa­muun men­nes­sä.