Takaisin Edellinen Seuraava
2011-04-19 Biskajan lahden alku, 280 mailia Brestin edustalle.
pekka
2011.04.19
2011.04.21

2011-04-19 Bis­ka­jan lah­den al­ku, 280 mai­li­a Bres­tin e­dus­tal­le.

Pääs­tiin al­le tun­nis­sa e­del­li­ses­tä ra­por­tis­ta liik­keel­le. Ko­nei­luk­si me­ni. Muu­ta­ma mai­li en­nen Fi­nis­ter­re-nie­me­ä al­koi pu­hal­taa hy­vin i­däs­tä. Sei­la­sim­me pa­ri vii­meis­tä tun­ti­a hy­vää vauh­ti­a Fi­nis­ter­ren kai­na­los­sa o­le­vaan Sar­di­nei­ro-lah­teen. Vä­hän has­su­a, en­sin ko­neil­laan puo­li päi­vää ja he­ti, kun al­kaa tuul­la ank­ku­roi­daan. Sää­tie­do­tus­ten yö­tuu­let o­li­vat kui­ten­kin niin o­le­mat­to­mat, et­tä em­me us­kal­ta­neet jat­kaa nie­men o­hi yök­si pai­kal­leen keik­ku­maan.

Ank­ku­roim­me 6:n met­riin y­lä­ve­del­lä. Pi­lot­ti­kir­jan mu­kaan ve­den­kor­keuk­sien e­ro o­li­si 2,8 m, mut­ta il­taan men­nes­sä o­li jo pu­don­nut 2,4:ään. Vuo­ro­ve­si­tau­lu­kon mu­kaan o­li ky­sees­sä kes­ki­mää­räis­tä in­ten­sii­vi­sem­pi ve­den­vaih­te­lu. O­li­si lien­tä kö­lin al­le riit­tä­nyt, mut­ta siir­ryim­me vä­hän sy­vem­pään. Ei­hän kos­kaan tie­dä val­ta­me­ren ää­rel­lä, mil­loin jo­ku kau­kaa tu­le­va mai­nin­ki ru­pe­aa vai­kut­ta­maan.

Aa­mul­la taas ko­nei­lim­me ty­ve­nes­sä uu­del­leen o­hi Fi­nis­ter­ren. Pa­rin tun­nin ku­lut­tu­a tuu­li vi­ri­si. Vä­hän kau­em­min a­joim­me ge­naak­ke­ril­la, kun­nes muu­ta­man ker­ran run­ko­no­peu­den pin­taan kuo­hu­tet­tu­am­me ve­dim­me sen a­las. Täys­myö­täi­sen ta­ki­a pelk­kä­nä ve­tä­nyt kan­gas on mu­ka­vam­pi il­man i­so­pur­jeen suo­jaa ot­taa a­las hy­vän sään ai­ka­na.

Il­ta­yö­hön as­ti kul­ki hy­vin spii­rat­tu­na vir­sa­ri­na. Me­ri o­li se­ka­lai­nen: 3:n met­rin mai­nin­ki luo­tees­ta. Sen het­ken aal­lot lou­naas­ta ja nii­den se­kaan pyr­ki­vät en­nus­tees­sa­kin Es­pan­jan poh­jois­ran­taa pyyh­ki­vän i­tä­tuu­len ai­heut­ta­mat.

Yön ja yht.12 tun­ti­a kel­luim­me, nyt jo ta­soit­tu­neel­la u­la­pal­la. Tuul­ta ei ol­lut, mu­ta sen ver­ran hen­ke­ä, et­tä tein u­sei­ta jiip­pe­jä, jol­loin sain paa­tin kul­ke­maan kah­ta sol­mu­a, mut­ta vää­rään suun­taan kum­mal­la­kin hals­sil­la, ää­ri­päät 095 as­tet­ta ja 300 as­tet­ta. Vir­ran a­vus­ta­ma­na, vä­lil­lä il­man pur­jei­ta, o­lim­me kui­ten­kin e­den­neet 35 mai­li­a, en­nen­kuin äs­ken abt klo11 al­koi hen­käil­lä kaa­kos­ta. Nyt kul­kee jo 5-6 sol­mu­a. Jo­ku het­ki sit­ten näin sa­ha­puh­taan lan­kun jää­vän si­vul­lem­me. He­ti pe­rään al­koi ry­mis­tä poh­jam­me al­la, ja vauh­ti, sil­loin n. 4 sol­mu­a, pu­to­si sol­muun. Ha­vait­sin pe­rän al­ta so­jot­ta­van 5x1½ ” tuo­rees­ti kat­ken­neen lan­kun­pät­kän. Juu­ri, kun ai­oin si­tä haal­la sork­ki­a se liu­kui va­na­ve­teem­me. Vauh­ti py­syi sol­mus­sa. Sit­ten huo­ma­sin, et­tä sa­man­lai­nen kat­ken­nut pää so­jot­ti si­vul­lam­me il­mei­ses­ti ske­giin juut­tu­nee­na. Pa­ril­la tö­näi­syl­lä se­kin, n. ne­li­met­ri­nen jäi taak­sem­me. Sei­la­tes­sa­kin pyö­ri­vä pot­ku­rim­me tus­kin lank­ku­a poik­ki nir­ha­si, mut­ta kan­til­leen jar­ruk­si puo­li­vä­lis­tä juut­tu­nut voi­si kat­ke­ta. Jos y­rit­täi­si, ei on­nis­tui­si.

Saim­me juu­ri li­sä­mie­his­tö­ä. Lin­tu­kir­ja e­sit­te­li sen sel­väs­ti: Tur­kin­kyyh­ky.

. Tä­män vas­ti­neek­si toi­von Jon­nan lä­het­tä­neen Ug­rib-sää­tie­do­tuk­sen. Var­hem­mat lu­pa­si­vat rei­lu­a kaak­ko­tuul­ta lah­den poh­joi­so­siin.

Tois­sail­ta­na saim­me vies­tin Le­o Kaar­ti­sel­ta. Whi­te Lad­der Ka­naa­lis­sa. E­li heil­lä se mi­kä meil­lä on e­des­sä, Bis­ka­ja, on jo ta­ka­na. Sa­gi­tan Mat­ti lie­nee Por­tu­ga­lin ran­ni­kol­la.