Takaisin Edellinen Seuraava
2011-03-14 Fuengirolassa, vielä viikko?
pekka
2011.03.15
2011.03.19

2011-03-14 Fu­en­gi­ro­las­sa, vie­lä viik­ko?

Tie­do­tus: Ba­va­ri­a 38, Whi­te Ladd, ha­kee täy­den­nys­tä mie­his­töön Fu­en­gi­ro­la-Tur­ku mat­kal­le. Poik­ke­a­mi­si­a vä­li­sa­ta­miin ke­lien, mie­his­tö- ym täy­den­nys­ten mu­kaan. Läh­tö Fu­en­gi­ro­las­ta maa­lis-huh­ti­kuun vaih­tees­sa. Lä­hem­min Kip­pa­ri Le­o Kaar­ti­nen, huip­pu­ta­son kil­pa­pur­jeh­ti­ja ja muu­ten­kin mu­ka­va mies (+34)603 514 258

On se il­mo­ja pi­del­lyt - maa­lau­sil­mo­ja -

Vii­me viit­tees­sä al­koi sa­taa he­ti te­la­koin­nin jäl­keen. Tä­tä kir­joit­ta­es­sa­ni ro­pi­see taas ko­dik­kaas­ti ja päi­vä­kir­jas­ta nä­en vain pa­ri sa­tee­ton­ta päi­vää vii­meis­ten 10 jou­kos­sa. Maa­laa sii­nä sit­ten kop­pi­a. Jos­sain vä­lis­sä rul­lai­lin pe­rä­hyl­lyl­le De­co­la­y-kan­si­mas­san. Sii­tä tu­lee hiu­kan ku­mi­mai­nen vä­hän kar­he­a liu­ku­es­te­pin­ta. Viik­ko sit­ten näyt­ti ke­li koh­tuul­li­sel­ta. Rul­la­sin ruf­fin­kin po­ly­u­re­taa­nil­la. Hom­ma kes­ti teip­pauk­si­neen 5-6 tun­ti­a. Kol­me tun­ti­a u­ra­kan jäl­keen al­koi vih­mo­a. Ei tuo­reet maa­lit sen­tään me­reen va­lu­neet ei­kä kan­nel­le­kaan, mut­ta lä­hel­tä nä­ki myö­hem­min rö­pe­löi­sen, suo­mui­sen pin­nan. Jos­sain vä­lis­sä le­vit­te­lin pri­me­ri­ä ko­pin pääl­le maa­lat­ta­viin liu­ku­es­te­läm­pä­rei­siin.

Ei­len näyt­ti hy­väl­tä. O­lin jo hi­o­nut sa­de­maa­lauk­sen rö­söt ja a­loin le­vit­tää uut­ta ker­ros­ta. Seu­rai­lin toi­sel­la sil­mäl­lä pil­vien liik­kei­tä, mut­ta te­lak­ka-a­jan ke­li­so­pi­mus o­li nä­kö­jään e­rään­ty­nyt. Kun maa­lit o­li su­dit­tu, al­koi ri­po­tel­la. Le­vi­tin vauh­dil­la 5 kpl ir­to­peit­tei­täm­me työ­maan suo­jak­si. Sa­de py­syi ko­ko lop­puil­lan ri­pot­te­lu­as­teel­la, ja pei­tot an­toi­vat kui­vu­mis­rau­han. Kun­han vä­hän­kin pa­ran­tuu ve­te­len vie­lä pa­ri ker­ros­ta De­co­la­y­tä ko­pin­kin ka­tol­le.

Jos on sa­del­lut vet­tä, niin eh­ti tääl­lä tul­la en­sin suo­laa­kin paa­tin pin­taan, kun o­li sen ver­ran pa­mu­a, et­tä rois­kui y­li aal­lon­mur­ta­jan. Ei se suo­laan­kaan jää­nyt. Sa­teen al­ku­vai­hees­sa myös pu­nais­ta Sa­ha­ran hiek­kaa le­vi­si uu­sil­le pin­noil­le. Sen ver­ran o­li kui­vu­nut, et­tä ran­ken­pi ro­pi­na va­lut­ti pois suu­rim­man o­san. Puut­tuu­ko vie­lä jo­tain? Joo, tu­li ra­kei­ta­kin ja uk­kos­ti.

Mik­si en maa­lan­nut nel­jän au­rin­koi­sen kuu­kau­den ai­ka­na? Ei ol­lut ai­ka, ei­kä e­ten­kään ins­pi­raa­ti­o­ta.

Vie­rai­li­joi­ta on käy­nyt ta­sai­seen tah­tiin. Ei yh­tään lii­kaa. Nyt on me­nos­sa Rii­tan juok­su­ai­ka Vaa­san&Vaa­san nais­ten kans­sa. Vaik­ka ei sää­tie­do­tuk­ses­ta­ni si­tä voi pää­tel­lä, ke­vät­tä on sen ver­ran il­mas­sa, et­tä lai­tu­rit­kin o­vat vil­kas­tu­neet. A­suk­kai­ta ei o­le li­sää tul­lut, mut­ta ai­na on jo­ku paa­til­leen me­nos­sa tai tu­los­sa. On­pa joi­tain ve­nei­tä jo nä­ky­nyt päi­vä­pur­jeh­duk­sil­la­kin.

Vä­hiin me­nee, en­nen­kuin lop­puu

Vii­kon pääs­tä tu­le­vat Jo­han­na-tyt­tä­rem­me ja Ti­mo-vä­vy. Luu­len, et­tä in­nok­kai­den (kil­pa)pur­jeh­ti­joi­den Fu­en­gi­ro­la on pi­an näh­ty. Jos ke­lit o­vat e­dul­li­set Ii­ris lii­kah­taa 5:n kuu­kau­den van­keu­des­taan. Toi­vot­ta­vas­ti ei sen­tään Jär­vi­ra­di­on aal­loil­ta u­sein kuu­lu­neen Rei­jo Tai­pa­leen ker­to­sä­keen mu­kaan: ”Pur­jeet tuu­les­sa lie­huu!” Van­ho­ja pa­pe­rei­ta kat­so­mat­ta ar­vi­oin, et­tä Ii­ris ei o­le kos­kaan 20 vuo­den e­li­nai­ka­naan ol­lut näin kau­aa pai­koil­laan. Mu­kaan voi las­ke­a myös tu­si­nan ver­ran jäis­sä tal­veh­ti­mi­si­ä. Sil­loin­kin sei­son­ta-ai­ka jäi ly­hy­em­mäk­si, kun kau­si pää­tet­tiin jou­lu-tam­mi­kuu­hun ja seu­raa­va al­koi jo en­nen vap­pu­a.

Tuo­ta uu­del­ta tun­tu­vaa e­lä­mää, pur­jeh­dus­ta, sil­mäl­lä­pi­tä­en o­len teh­nyt joi­tain tar­kis­tuk­si­a. Ak­kui­hin, 3 kpl 110 Ah, sain li­sä­tä vet­tä rei­lus­ti y­li lit­ran. Jat­ku­vas­ti maa­säh­köön kyt­ket­ty­nä tun­tu­vat nes­teet haih­tu­van tro­piik­ki­vauh­dil­la. Saa­dak­se­ni a­kut kun­nol­la va­jaan­tu­maan seu­ran­nut­ta la­taus­vai­het­ta var­ten, pi­din kaik­ki­a va­lo­ja pääl­lä tun­ti­kau­si­a. Tu­li kul­ku­va­lot­kin tes­ta­tuik­si. Par­hail­laan ko­e­käy­tän myös tuo­ret­ta Sa­fi­re­a.

Bar­ce­lo­na World Ra­cen ve­neet jo nou­se­vat At­lant­ti­a pi­an päi­vän­ta­saa­jal­la. Saa­pa näh­dä, il­mes­tyy­kö jo­ku nä­kö­pii­riin Gib­ral­ta­ris­sa?

Kaik­kien sa­de­jut­tu­je­ni jäl­keen ei tie­ten­kää­än o­le ih­me, et­tä luon­to vi­he­ri­öi ja ku­kois­taa. Ai­kai­sem­min le­ve­ät po­lut o­vat uu­sien ver­so­jen myö­tä ka­ven­tu­neet. Ret­kel­lä lä­hi­kuk­ku­loil­le bon­ga­sim­me joi­tain or­ki­de­o­ja, ja puis­tois­sa jo tuok­su ker­too ap­pel­sii­ni­pui­den kuk­ki­van.