Takaisin Edellinen Seuraava
2010-12-06 Fuengirola Hyvää itsenäisyyspäivää!
pekka
2010.12.07
2010.12.20

2010-12-06 Fu­en­gi­ro­la

Hy­vää it­se­näi­syys­päi­vää!

Yöl­lä ro­pi­si kuu­lu­vas­ti kan­nel­le. Aa­mul­la lak­ka­si sen ver­ran, et­tä pyyh­käi­sim­me pyö­ril­lä Los Pa­co­siin, Gi­ra­so­lin si­sä­pi­hal­le. Oh­jel­ma vie­lä kuu­lu­tet­tiin kui­vin ja­loin 100-200 päi­sel­le kuu­li­ja­kun­nal­le, mut­ta al­ku­fan­faa­ri o­li merk­ki­nä myös sa­teen jat­ku­mi­sel­le. So­ta­ve­te­raa­ni­pa­ris­kun­ta hi­na­si y­lös Suo­men li­pun ja muut Suo­me­la-yh­dis­tyk­sen ak­tii­vit Es­pan­jan ja An­da­lu­si­an kan­kaat vie­rei­siin tan­koi­hin. Li­pun­nos­to­a, Si­ni­ris­ti­lip­pum­me sä­ve­lin, juh­lis­ta­nut Ö­ri­se­vät-kuo­ro ei vie­lä uu­del­len al­ka­nees­ta sa­tees­ta pii­tan­nut, mut­ta y­lei­sö ru­pe­si lii­keh­ti­mään par­vek­kei­den ja käy­tä­vien suo­jaan. Kris­se Jo­hans­so­nin pi­tä­mä lip­pu­pu­he hau­tau­tui täy­sin yl­ty­vään sa­teen­ko­hi­aan, ei­kä sii­nä aut­ta­nut sa­nan­mu­kai­ses­ti vuo­ros­sa o­le­va Maam­me-lau­lu­kaan.

No, juh­lat jat­kui­vat myö­hem­min Tor­re­mo­li­nok­ses­sa, mut­ta se on jo toi­nen ja tois­ten jut­tu. Me pää­sim­me het­ken ku­lut­tu­a pol­kai­se­maan ai­van kui­vi­na ta­kai­sin ko­tiin.

Vaik­ka päi­vä ei sii­tä juu­ri kir­kas­tu­nut al­koi ve­neel­lä ta­pah­tu­a hy­vin­kin täh­del­lis­tä: Pa­ri her­raa ko­put­te­li keu­la­kai­tee­seen ja pyy­si­vät au­diens­si­a. To­ki­han, sil­lä toi­nen o­soit­tau­tui maa­il­man­pur­jeh­ti­ja Mik­ko Ok­sa­sek­si, ve­ne: Nin­ni, IS-400 ja pal­lon­kier­to 2005-2008, mu­ka­naan naa­pu­rin­sa ja vä­lil­lä mie­his­tön­sä Es­ko Kar­lin.

Kä­sit­te­lim­me sii­nä maa­il­man val­miik­si: Maat, saa­ret, ve­neet ja mie­his­töt. Mik­ko o­li, Es­ko ai­na vä­lil­lä mu­ka­na, se­kä en­nen, et­tä jäl­keen pal­lon­kier­ron sei­lail­lut myös poh­joi­si­a ve­si­ä, Is­lan­ti­a ja Huip­pu­vuo­ri­a. Mie­len­kiin­tois­ta!

Il­lal­la pi­ti tie­ten­kin vah­ti­a lin­nan juh­li­a. Pi­ti! Rii­tan pi­ti men­nä ra­vin­to­la Ref­lan suu­rien ruu­tu­jen ää­rel­le, mut­ta tys­sä­si pa­has­ti. It­se o­lin jo uu­del­leen­päät­tä­nyt, et­tä pär­jään il­man­kin. Sky­pe­tin kui­ten­kin Jon­nal­le. A­ree­na.y­le.fi, o­li vas­taus, nä­kyy tai ei. Vä­lit­tö­mäs­ti vä­läh­ti lin­naan, kirk­kaas­ti kuin mu­ka­na o­li­si ol­lut. Voi tä­tä ny­ky­maa­il­maa ja sen veh­kei­tä! Sii­nä si­tä na­pi­tet­tiin lop­puil­ta silk­ki­ä, sa­met­ti­a ja si­fon­ki­a. Ja jat­kot pääl­le, i­han haus­kaa!

Päi­vän a­loi­tus ja kor­ke­an­pai­kat lei­rit

On to­si­aa­an ol­lut e­pä­va­kais­ta ja kyl­mem­pää kuin ti­las­tois­sa. Aa­mu­len­kil­le So­hai­lin lin­nan ym­pä­ri on sen­tään u­seim­pi­na päi­vi­nä pääs­ty. Tai mi­nä sen lin­nan­mä­en ai­na ki­pu­an, mut­ta Riit­ta kier­tää pa­se­o­ta pit­kin. Noin vii­si kil­saa sii­tä tu­lee, ja mul­le hi­ki sii­nä lin­nan val­loi­tuk­ses­sa. Riit­ta saa vas­taa­vas­ti e­nem­män te­ho­a ku­lu­maan mit­tai­le­mal­la mat­kan sau­vo­jen­sa si­val­luk­sil­la.

Vii­me py­hä­nä sain Rii­tan mu­kaan Mi­ja­sin pyö­rän­ta­lu­tuk­seen. Sii­nä ke­lau­tuu ta­san kym­me­nen km paa­til­ta vuo­ri­kau­pun­gin nä­kö­a­la­pai­kal­le. Ar­vi­oin vas­ta­mä­en o­le­van puo­lik­si tuo­ta pyö­rän y­lö­saut­ta­mis­ta. Muu­ta­kin vä­ke­ä, es­pan­ja­lai­si­a tu­ris­te­ja o­li rei­lus­ti Mi­ja­sin nä­kö­a­lo­ja i­hai­le­mas­sa ja va­lo­ku­vaa­mas­sa. Sil­lä pai­kal­li­sil­la­kin on o­mat py­hän­sä mei­dän it­se­näi­syys­päi­väm­me ym­pä­ril­lä. An­taa men­nä, kun on a­la­mä­ki...! E­nem­pi kyl­lä voi­ma­kas­ta jar­rut­te­lu­a, sor­met val­koi­si­na, on ko­ti­mat­ka, sil­lä to­si jyrk­ki­ä paik­ko­ja riit­tää ja a­la­rin­teil­lä yh­tä viet­tä­vää, kuop­pais­ta so­ra­tie­tä­kin.

E­del­li­se­nä päi­vä­nä o­lin käy­nyt Mi­ja­sis­sa yk­sik­se­ni. Niin no, lä­pi­vi­lah­ta­nut, sil­lä pis­tin pyö­rän rei­ke­liin e­kaan lii­ken­ne­merk­kiin ja ku­mar­te­lin do­lo­miit­ti­kai­vok­sen sul­ku­puo­min a­li. Pak­ko o­li, vaik­ka sa­koil­la u­hat­tiin, sil­lä vuo­ri­kir­ja­ni reit­ti N:o 12 al­koi kai­vos­tiel­tä. Lau­an­tain kun­ni­ak­si ei­vät kai­vos­työ­läi­set ei­vät­kä sa­kot­ta­jat­kaan ol­leet pai­kal­la, jo­ten kii­pe­sin sii­nä, kun pol­ku­kin 820:een met­riin ja rot­kon tois­ta puol­ta ta­kai­sin. Kir­jan mu­kaan lenk­ki lui­ker­si 6 km, 3 tun­ti­a ja 420 m kor­keu­se­ro­a. Hy­vä, et­tä ei tar­vin­nut hui­puil­le men­nä, sil­lä tuu­li o­li kyl­mä jo rin­tees­sä ja kä­vi hi­ki­sen kro­pan y­ti­miin. Kyl­lä siel­tä to­si­aan kir­jan mu­kai­nen van­ha pol­ku löy­tyi, mut­ta ko­vin o­li um­peen­kas­va­nut, ja pen­ger­ryk­set pai­koin sor­tu­neet. Pit­ki­ne hou­sui­ne­ni ei kui­ten­kaan pa­hem­pi­a on­gel­mi­a ol­lut, mut­ta short­si­ke­leil­lä o­li­si kyl­lä jää­nyt me­ne­mät­tä. Rei­det o­li­si­vat mi­nuu­tis­sa ve­ril­le re­pey­ty­neet piik­ki­pen­sais­sa ry­pies­sä.

Vii­kon var­rel­ta

Vii­kon suu­ri uu­ti­nen meil­le o­li Pi­a ja Gö­ran Gran­bac­kan se­kä Har­riet Joss­folk-Fu­run kir­ja Fe­lis­san pal­lon­kier­rol­ta: Två seg­la­re föds – Jor­den runt med Fe­lis­sa. Ne­tis­tä­hän tuon sai­si ti­lat­tu­a, mut­ta ei. Täy­tyy malt­taa, kun on lu­vat­tu toi­mit­taa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti meil­le.

Poh­jan­lah­den pur­jeh­ti­jat o­vat muu­ten­kin pi­tä­neet mei­tä hy­vin a­jan ta­sal­la. En­sin ju­tel­tiin Mo­na ja Ris­to Sundq­vis­tin kans­sa ve­neen­ra­ken­nuk­ses­ta ja sel­vi­ä­mi­ses­tä Vaa­san ki­vik­koi­sis­ta ve­sis­tä.

Jo­ku päi­vä sii­tä ”sei­lat­tiin” Ou­lun ym­pä­ris­tö­ä Sa­ka­ri Pek­ka­lan o­pas­tuk­sel­la pa­riin­kin ot­tee­seen.

ARC-si­vu­ja o­len mel­kein päi­vit­täin vil­kais­sut. Hen­ge­nah­dis­tuk­se­ni Ste­we Das­hewn o­sal­lis­tu­mi­ses­ta moot­to­ri­paa­til­laan pur­jeh­dus­kil­pai­luun on hel­pot­ta­nut, vaik­ka myö­tä­e­lä­mi­nen vas­ta­tuu­lien vai­vaa­mien pur­jeh­ti­joi­den mu­ka­na on myös ot­ta­nut voi­mil­le.

It­se­näi­syys­toi­vo­tus­ten mu­kaan suo­ma­lai­si­a lie­nee u­se­am­mas­sa­kin ve­nees­sä, mut­ta e­ten­kin nel­jää si­ni­ris­til­lä ko­ris­tet­tu­a ja yh­tä mu­ka­vuus­li­pul­la pii­lo­tet­tu­a o­lem­me seu­ran­neet. Worldc­rui­sing.com/arc

Nii­den kes­ki­näi­nen jär­jes­tys vas­tan­nee ve­nei­den suo­ri­tus­ky­ky­ä, sa­moin lai­vu­een suh­teen, mut­ta oi­kul­li­set tuu­let o­vat kyl­lä kaik­ki­a vii­vyt­tä­neet. Myös­kään mah­dol­lis­ta, sal­lit­tu­a, ko­neel­la-a­jo­a ei tie­ten­kään voi ruu­dul­ta pää­tel­lä, vaik­ka vie­reis­ten ve­nei­den suun­nat ja no­peu­det o­li­si­vat kuin­ka e­ri­lai­si­a.

Man-saa­rel­le li­pu­tet­tu Swan 66, Li­o­nes­sa of Doug­las, Mi­ka­el Li­lius, on suo­ri­tus­ky­kyi­se­nä ve­nee­nä jo lop­pu­ka­hi­nois­sa. 6.12. 523 mai­li­a jäl­jel­lä.

Swan 45:kin on liik­ku­va paat­ti, mut­ta E­keng­ren-Sau­re­nin Blu­e Nights näyt­tää saa­neen sään­hal­ti­joil­ta o­sak­seen sa­maa kuin muut. 6.12. 948 mai­li­a jäl­jel­lä.

Ei­ra, Swan 51, on van­hem­pi konst­ruk­ti­o, mut­ta pa­rem­mal­la ke­lil­lä Se­bas­ti­an Gyl­lin­gin kip­pa­roi­ma pur­si saat­tai­si ol­la jo A­me­ri­kan tun­tu­mas­sa. 6.12. 1131 mai­li­a jäl­jel­lä.

Ver­de, Swan 36, on suo­ri­tus­ky­kyi­nen klas­sik­ko, mut­ta ei se o­le pe­las­ta­nut Mau­no Ran­ta­vuo­ren mie­his­tö­ä keik­ku­mas­ta ty­ve­nes­sä tai tais­te­le­mas­sa vas­tai­ses­sa. 6.12. 1351 mai­li­a jäl­jel­lä.

E­del­tä voi­si luul­la, et­tä suo­ma­lai­set sei­laa­vat vain Swa­neil­la. Ei­vät sen­tään. Sa­ka­ri Hey­no sei­laa arc­ki­a Finn 35:llä, Ka­mu. Ih­me­hän o­li­si jos nois­sa ma­ta­la­pai­neis­sa Ka­mu o­li­si mui­ta pa­rem­mat ke­lit kek­si­nyt. 6.12. 1483 mai­li­a jäl­jel­lä.