Takaisin Edellinen Seuraava
2010-12-19 Fuengirolaa Riitan sanoin
pekka
2010.12.20
2010.12.23

2010-12-19 Fu­en­gi­ro­laa Rii­tan sa­noin

Y­lös, u­los ja len­kil­le on mot­tom­me Tar­va­jär­ven ta­paan. Täy­tim­me ku­lu­nee­na vuon­na 66-v. jo­ten sa­toi tai pais­toi, pa­ras­ta on pis­tää ne­nät u­los aa­mu­hä­mä­ris­sä. Tä­nään sa­toi. Vain ker­ran et­sim­me sa­teen suo­jaa, 5 km. tal­laat­tiin ja lop­pu­mat­kal­la o­li­si tar­vit­tu jo au­rin­ko­la­sit ne­näl­le, +16.

Yöl­li­nen rank­ka­sa­de uk­ko­si­neen o­li saa­nut Fu­en­gi­ro­la­jo­en y­leen­sä ka­pe­an li­run tul­vi­maan le­ve­ä­nä, kii­reh­ti­vä­nä vuo­na. Jo kau­kaa o­lim­me näh­neet sen hie­kan­vä­ri­sen va­lu­man me­rel­le. Lem­pe­ä jo­ki ar­jyi u­se­a­na kos­ki­paik­ka­na, ja ta­va­raa. me­ni vauh­dil­la me­rel­le. Tut­tu pyö­rä­tiem­me o­li ve­den val­las­sa, vaik­ka ve­den­pin­ta o­li las­ke­nut jo met­rin ver­ran. Taa­te­li­pal­muis­ta ja ap­pel­sii­ni­puis­ta o­li pu­don­nut run­saas­ti he­del­mi­ä maa­han yön puus­kis­sa..

Run­sai­den syys­sa­tei­den jäl­keen luon­to on kau­nis. Vuo­ril­la kuk­ki­vat piik­ki­pen­saat kel­tai­se­na mat­to­na. Puis­tois­sa troop­pi­set puut o­vat huo­man­neet sa­de­kau­den al­ka­neen ja puh­jen­neet leh­det­tö­mi­nä kuk­kaan. Hi­bis­cuk­set ja Jou­lu­täh­det kuk­ki­vat pen­sai­na. Ja­los­tet­tu­ja Jou­lu­täh­ti­ä on kuk­ka­pen­keis­sä run­saas­ti. Los Bo­lic­he­sin Ka­tol­li­nen kirk­ko on täyt­ty­nyt jo u­se­am­man ker­ran suo­ma­lai­sis­ta, 1.ad­vent­ti­na, jou­lu­kon­ser­teis­sa ja kau­neim­mis­sa jou­lu­lau­luis­sa kaik­ki ei­vät o­le mah­tu­neet si­sään. Pie­ni kirk­ko­pi­ha on kuin jou­lu­kor­tis­ta. Jou­lu­ruu­su­jen vä­ri stem­maa hy­vin Jou­lu­täh­tien ja An­nan­sil­mien kans­sa ap­pel­sii­ni­pui­den al­la. Y­lä­puo­lel­la on kol­mel­la si­vul­la ”ha­vu­köyn­nös” va­loi­neen, Jou­lu­täh­ti­ä amp­pe­leis­sa ja ko­ko kirk­ko­ra­ken­nus jou­lu­a­se­tel­ma­va­loi­neen on hy­vin kau­nis.

Jou­lu­kuun 8. päi­vä o­li pe­rin­tei­nen sei­mien ko­ko­a­mi­nen kirk­koi­hin, ko­tei­hin, ja mo­niin jul­ki­sin ti­loi­hin. Sen sa­no­taan o­le­van yh­tä rie­mui­saa lap­sil­le, kuin kuu­sen ko­ris­te­lu meil­lä. Jou­lu­kuun 5. I­tä­maan tie­tä­jät tuo­vat lap­sil­le lah­jat, ka­duil­la on sil­loin i­lois­ta me­no­a kul­ku­ei­na, siel­lä voim­me saa­da suum­me ma­keik­si ai­van kuin penk­ka­reis­sa.

Lai­tu­ris­sam­me on 40 ve­net­tä, mut­ta vain 5 ih­mis­tä a­su­mas­sa. Ruot­sa­lais­mies läh­tee aa­mui­sin töi­hin pyö­räl­lään. Eng­lan­ti­lai­nen Tim a­suu Dol­fi­ne-ve­nees­sään kis­san­sa kans­sa. Vii­des a­su­kas on tuol­la lai­tu­rin pääs­sä. Ka­las­ta­jat läh­te­vät me­rel­le hä­mä­ril­lä, mut­ta me­lu­a, ei­kä e­des aal­to­ja em­me huo­maa. Suo­men­kie­li­si­ä on toi­nen­kin pa­ris­kun­ta, Han­ne­le ja Le­o Kaar­ti­nen. He a­su­vat Ba­va­ri­as­sa naa­pu­ri­lai­tu­ris­sa.

Jär­vi­ra­di­o A­la­jär­vel­tä viih­dyt­tää mei­tä aa­mus­ta il­taan jou­lu­lau­luil­la. Sa­mal­ta jak­sol­ta nii­tä tu­lee­e myös Ra­di­o Fin­lan­di­an Fu­en­gi­ro­lan stu­di­ol­ta, se­kä in­fo­a 5 tun­ti­a ar­ki­päi­vi­sin.

Ees­ti­läi­nen ka­ta­ja­pui­nen jou­lu­kuu­si on han­kit­tu Käs­mun me­ri­mu­se­os­ta. Se nos­te­taan ka­juu­tan kat­toon 9. ker­ran. Täl­lä reis­sul­la se on ol­lut i­lo­nam­me Tri­da­dis­sa, E­te­lä-A­me­ri­kas­sa -2007, Uu­den-See­lan­nin Whan­ga­reis­sa -08. Ma­le­si­an Lang­ka­wil­la söim­me sii­tä jou­lu­kar­kit Kas­pe­rin ja Sii­rin kans­sa -09. Au­rin­ko­ran­ni­kon ” Pik­ku-Suo­mes­sa” Ii­ris 20 v. sai jou­lu­lah­jak­si Sa­fi­re 1800 läm­mit­ti­men. Se tu­li T-ta­xin re­kal­la vii­kos­sa lä­pi Eu­roo­pan ja läm­mit­ti mei­tä, nor­maa­lin säh­kö­läm­mit­ti­men si­jas­ta, e­ka ker­ran ko­e­käy­tös­sä mi­ni­mi­te­hol­laan vii­me yö­nä.

Hy­vää Jou­lu­a Teil­le kai­kil­le maal­la ja me­rel­lä! Kii­tok­set kai­kis­ta muis­ta­mi­ses­ta ja ter­veh­dyk­sis­tä!

Lo­ve, Riit­ta ja Pek­ka.

A­sen­ta­jan kom­ment­ti

Ei­len meil­lä o­li uu­den Sa­fi­re 1800D:n ko­e­käyt­tö.

Vii­me maa­nan­tai­na hain lämp­pä­ri­laa­ti­kon pyö­rän ta­ra­kal­la T-ta­xin ter­mi­naa­lis­ta. Fir­ma on e­ri­kois­tu­nut Suo­men ja Es­pan­jan vä­li­seen rah­ti­lii­ken­tee­seen. Jo­ka per­jan­tai läh­te­vät re­kat kum­mas­ta­kin pääs­tä.

Tiis­tai­na, to­ri­rei­sun jäl­keen, a­loi­tin mal­lai­le­mal­la lai­tet­ta, suun­nit­te­le­mal­le­ni pai­kal­le mas­to­tu­en kyl­keen he­ti kan­nen al­le. Sii­hen sen ruu­va­sin­kin, kos­ka näyt­ti sil­tä, et­tä lop­pu­kyt­ken­nät­kin pys­tyi hoi­ta­maan hy­vin veh­keen ol­les­sa pai­koil­laan. Hy­vä, et­tä jo­tain o­li jo pois­sa ja­lois­ta, sil­lä seu­raa­vak­si ve­tä­mä­ni säh­kö­joh­dot vaa­ti­vat se­kä Sb-pun­kan o­sit­tais­ta tyh­jen­tä­mis­tä, et­tä kat­to­ver­hoi­lu­jen a­vaa­mis­ta nii­den rei­til­tä. Sii­nä tai­si e­ka päi­vä jo kään­ty­ä il­taan.

Kään­tyi se il­taan seu­raa­va­kin päi­vä, mut­ta si­tä en­nen pi­ti tyh­jen­tää Bb-punk­kaa, toi­nen o­sa kat­to­a a­va­ta, sa­moin sa­lon­ki/ko­pin soh­vaa. Li­säk­si pi­ti ve­tää pai­koil­taan kart­ta­laa­ti­kot. Li­sä­maus­tee­na, ku­ten jo­kai­ses­sa, pie­nim­mäs­sä­kin hom­mas­sa, lä­hes kaik­ki työ­ka­lu­ni o­li­vat jos­tain kum­mas­ta syys­tä il­mes­ty­neet e­siin o­dot­ta­maan vuo­ro­aan pro­jek­tin e­de­tes­sä.

Mel­ko pie­ni hom­ma e­del­li­siin ver­rat­tu­na o­li ve­tää o­hut, nai­lo­ni­nen polt­to­ai­ne­let­ku tan­kis­ta lämp­pä­ril­le ja sa­mal­le rei­til­le polt­to­ai­ne­pum­pun vir­ta­joh­dot. Mel­koi­nen sa­nan­mu­kai­nen voi­mis­te­lu to­sin tä­hän ”tuot­ta­vaan­kin” o­sa-a­lu­ee­seen liit­tyi. Pi­ti­hän joh­to­ja kiin­nit­tää ka­pe­as­sa vaa­te­kaa­pis­sa. Toi­si­naan taas tur­kil­la ma­hal­laan pää ja kä­det kart­ta­laa­tik­ko­jen ko­los­sa. Mi­tä nyt sii­nä vä­lis­sä y­lö­sa­lai­sin pun­kan si­suk­sis­sa sa­mois­sa hom­mis­sa.

Yk­si päi­vä hu­rah­ti pa­ko­put­ken mi­toi­tuk­ses­sa, al­ka­en ”sa­vu­pii­pun” a­sen­nuk­ses­ta, jo­ta var­ten o­li taas vuo­ros­sa si­sä­ka­ton au­kai­su kol­man­nes­ta pai­kas­ta, ja se rei’it­tää, ver­hoi­lu uu­del­len­kor­ja­ta, ja, ja...

Las­ku­je­ni mu­kaan o­li nel­jäs a­sen­nus­päi­vä me­nos­sa, kun aa­mu­len­kin jäl­keen al­koi tuo em. sa­de. E­del­li­sil­ta­na o­lin ko­keil­lut, et­tä veh­je re­a­goi kat­kai­si­jaan. Nyt pis­tet­tiin ”läm­pö” pääl­le. Ei­hän si­tä tul­lut. Fik­su lai­te ker­toi syyn n:o 3: Polt­to­ai­ne kor­til­la! Us­koin, sil­lä o­lin seu­ran­nut il­ma­kup­lien hi­das­ta ny­ki­mis­tä polt­to­ai­ne­let­kus­sa koh­ti lämp­pä­ri­ä pum­pun sy­kin­nän tah­dis­sa. Hi­das­ta. Löy­sin va­lo­pet­ro­li­pul­lon, ja sain uut­ta us­ko­a, kun lämp­pä­ri he­rä­si he­ti hen­kiin let­ku suo­raan pul­los­sa.

Vie­lä tar­vit­tiin pyö­rän­pump­pu­a sel­vit­tä­mään, et­tä yh­teys tan­kin polt­to­ai­nee­seen o­li o­le­mas­sa. Li­sä­lää­ki­tyk­se­nä an­noin muu­ta­mi­a in­jek­ti­o­ruis­kei­ta suo­dat­ti­men ja let­kun täyt­tä­mi­sek­si, tie­tys­ti pää tu­tus­ti uu­del­leen pai­koil­taan nos­tet­tu­jen kart­ta­laa­ti­koi­den ko­los­sa.

Ja kat­so, läm­pö­ä tu­li! Lii­kaa­kin 700 wa­tin mi­ni­mil­lä 13-16 as­tei­se­na ko­ey­ö­nä. Säh­köl­lä­hän taas jat­kam­me, kun tap­si on mais­sa, mut­ta o­lem­me­pa nyt sii­tä­kin riip­pu­mat­to­mi­a tar­peen tul­len.

His­to­ri­aa: Ii­rik­seen a­sen­net­tiin a­lun­pe­rin, v.1990 Cel­sius-ve­si­kes­kus­läm­mi­tys, te­ho­kas, mut­ta säh­kö­syöp­pö. Se py­syi käyt­tö­kun­nos­sa ai­na vuo­teen 2004, kos­ka jo­pa tro­pii­kis­sa ko­e­käy­tim­me si­tä n. kuu­kau­sit­tain. Sen pa­ko­put­ki vi­oit­tui 2004, en­kä saa­nut mat­kal­ta hom­ma­tuk­si uut­ta tro­piik­ki­o­lo­jen ko­e­käyt­töi­hin. Veh­je on vie­lä pai­koil­laan, kos­ka sen ti­laa ei o­le muu­hun tar­vit­tu, ja kos­ka se on lii­an ke­vyt poi­ju tai muuk­si­kaan pai­nok­si.

Vä­hem­män tai ei lain­kaan säh­kö­ä käyt­tä­vä on ol­lut vuo­si­a vi­reil­lä hui­pen­tu­en Sa­fi­re-ka­mi­nan ti­lauk­seen jo­ku ai­ka sit­ten. Sain kui­ten­kin tie­to­a, et­tä em. lai­te ei o­li­si ol­lut ve­ne­käyt­töön so­pi­va.

Mi­ka Van­ha­la, Ves­tek o­y, toi­mit­ti nyt a­sen­ta­ma­ni lait­teen, ja on toi­mi­nut vii­me ai­ko­jen a­si­an­tun­ti­ja­na­ni ja myös jak­sa­nut vas­ta­ta lu­ke­mat­to­miin tyh­miin­kin ky­sy­myk­sii­ni.