Takaisin Edellinen Seuraava
2010-11-20 Fuengirola
pekka
2010.11.23
2010.11.28

2010-11-20 Fu­en­gi­ro­la

Pal­jon kii­tok­si­a tu­li­ai­sis­ta! Jo­han sii­tä on viik­ko, kun kal­ja­kär­ryn pyö­rät na­tis­ten, hi­la­sin Rii­tan pul­lis­te­le­van me­ri­mies­sä­kin en­sin ly­hy­en mat­kan ter­mi­naa­lis­ta Ren­fel­le (säh­kö­ju­na) ja tä­kä­läi­sel­tä a­se­mal­ta vä­hän pi­dem­män ve­don ko­tiin.

Jos jo­ku on jak­sa­nut seu­ra­ta se­pus­tuk­si­a­ni tän­ne as­ti, ja vaik­ka ei o­li­si jak­sa­nut­kaan, mut­ta ha­lu­ai­si ta­va­ta mei­tä muu­ten, niin o­soit­teem­me on: Tor­re Cont­rol Pu­er­to De­por­ti­vo, 29640 Fu­en­gi­ro­la, Ma­la­ga

Ve­ne­paik­kam­me on kol­mos­lai­tu­ris­sa, n:o 175. Lai­tu­ri­por­tit o­vat lu­kos­sa, mut­ta päi­vä­sai­kaan toi­mis­tos­ta saa a­pu­a. Tai sit­ten voi teh­dä ku­ten Es­ko ja Ma­ri­ka Bo­man: He nä­ki­vät Ii­rik­sen pe­rän ran­ta­lai­tu­ril­ta ja ky­syi­vät Rii­tan nu­me­ron +358 40 581 2980 tie­dus­te­lus­ta (o­ma­ni laa­ti­kos­sa). Tu­li sii­nä käy­ty­ä, mui­den tär­kei­den a­si­oi­den li­säk­si, lä­pi jo­ku ki­sa 70- ja 80-lu­vuil­ta, jol­loin mo­lem­mil­la per­heil­lä o­li NF-ve­neet.

Syys­kuun al­ku­puo­lel­la toi­mi­tin ve­ne­net­ti.fi:n ”Suu­ril­le ve­sil­le”-o­sas­toon ko­ko­el­man 34:n maa­il­mal­la seik­kai­le­van suo­ma­lai­sen ve­neen si­jain­ti­tie­dois­ta. Vuo­sien yh­teis­työm­me ta­paan si­vus­to­ja hoi­ta­va Ki­ti Wes­ter­back nä­pyt­te­li te­ke­lee­ni sin­ne pa­rem­min lu­et­ta­vaan muo­toon.

Sa­man tien lä­he­tin ju­tun muu­ta­man ku­van ke­ra Ve­ne-leh­teen. En tien­nyt mi­tään leh­den ai­ka­tau­luis­ta tai muis­ta o­lo­suh­teis­ta, jo­ten e­väs­tin her­ro­ja sa­nan­mu­kai­ses­ti ”syö­mään tai sääs­tä­mään” te­ke­lee­ni. Ve­ne 10:ssä ju­tus­ta­ni jul­kais­tiin­kin o­sa, 14:n ve­neen mat­ko­jen o­sal­ta. Ar­vaan kir­joi­tuk­se­ni pöl­läh­tä­neen toi­mi­tuk­seen juu­ri ky­sei­sen nu­me­ron vii­mei­ses­sä val­mis­tus­vai­hees­sa, jol­loin ti­laa löy­tyi vain tuon pals­tan ver­ran.

Täl­lä vuo­da­tuk­sel­la en syy­tä Leh­te­ä, en­kä sen te­ki­jöi­tä, vaan pyy­dän an­teek­si tie­to­ja vä­lit­tä­neil­tä ve­nei­li­jöil­tä, et­tä en val­mis­tel­lut a­si­aa pa­rem­min leh­den kan­nal­ta.

Ai­koi­naan, näi­den jut­tu­jen te­ke­mis­tä suun­ni­tel­les­sa­ni, a­jat­te­lin, et­tä no­ja­tuo­li­pur­jeh­ti­joi­den viih­dyt­tä­mi­sen li­säk­si, tie­dois­ta voi­si­vat hyö­ty­ä a­si­a­no­sai­set­kin. Voi­si­vat ot­taa yh­teyt­tä sa­moil­la ve­sil­lä sei­laa­viin tai ky­sy­ä oh­jei­ta ker­ro­tul­le seu­dul­le myö­hem­min pur­jeh­ti­mis­ta var­ten.

No, leh­den le­vi­ä­mis­vauh­ti it­ses­sään ei ai­van yl­lä moi­seen, mut­ta pus­ka­len­nä­tin, su­ku­lai­set ja ys­tä­vät, on leh­ti­tie­don­kin vä­lit­tä­jä­nä hy­vä ja no­pe­a a­pu.

Mut­ta maa­il­ma­han ke­hit­tyy, uu­det me­di­at, ku­ten tuo yl­lä­mai­nit­tu ve­ne­net­ti.fi, y­let­ty­vät ve­nei­den yh­tey­den­pi­to­vä­li­nei­den ja kiin­nos­tuk­sen puit­teis­sa jo suo­raan suu­ril­le­kin ve­sil­le.

Kii­tok­set kai­kil­le tie­to­ja lä­het­tä­neil­le! Y­ri­te­tään uu­del­leen, ins­pi­raa­ti­on is­kies­sä.