Takaisin Edellinen Seuraava
2010-10-31 Fuengirola
pekka
2010.11.01
2010.11.06

2010-10-31 Fu­en­gi­ro­la

Ka­la kui­val­la maal­la

Ii­ris kel­luu ma­ri­nan lai­tu­ris­sa. Pe­rän pi­tää pai­koil­laan sa­ta­man poh­jaan kiin­ni­tet­ty köy­si. Keu­laa si­too lai­tu­riin kiin­ni­tys­köy­det ja säh­kö­joh­to. Ve­si­let­ku­kin on kyt­ket­ty Fu­en­gi­ro­lan ve­si­verk­koon ja koi­lat­tu kan­nel­le. Jo te­ke­mä­ni kyl­kien pe­sun jäl­keen si­tä ei tar­vi­ta kuin ker­ran kuus­sa jos sil­loin­kaan. Tie­to­ko­ne nii­ni­kään on kyt­key­ty­nyt verk­koon­sa ve­neel­le yl­tä­vän wi­fin voi­min. Es­pan­jan syy­sau­rin­ko läm­mit­tää sen min­kä suo­ma­lai­nen ke­sä­hel­le, ja tai­vas kaa­reu­tuu si­ni­sen pil­vet­tö­mä­nä päi­vät pääk­sy­tys­ten.

O­lo­ni on kui­ten­kin ot­si­kon mu­kai­nen tuon e­del­li­ses­sä stoo­ris­sa mai­ni­tun ”pe­ril­le­tu­lon” ta­ki­a. Ei tar­vit­se kuun­nel­la sää­tie­to­ja, ei­kä tut­ki­a au­ke­a­vaa sää­ik­ku­naa, si­tä on muu­ten­kin riit­tä­nyt tääl­lä jo pa­ri viik­ko­a, mut­ta mi­hin si­tä käyt­täi­sit, kun o­let jo pe­ril­lä.

En­täs nä­mä se­pus­tuk­set? No, me­ri­jut­tu­jen puut­tees­sa voin kir­joi­tel­la, vaik­ka Maa­mie­hen tie­to­laa­riin. Jos ei si­tä e­nää Y­les­sä o­le, pe­rus­tan o­man.

Mi­tä ka­la te­kee kui­vil­la? Rä­pis­te­lee. Ei­len rä­pis­te­lin pyö­räl­lä naa­pu­ri­ma­ri­naan, 6 mai­lin pääs­sä o­le­vaan Be­nal­ma­de­naan, ve­nei­tä kat­so­maan. Pyö­rä- ja kä­ve­ly­len­kit ne o­vat­kin päi­vän täy­te ja ko­ho­koh­ta. Nä­kee, ko­kee ja kun­to­kin ko­hen­tu­nee muu­ten­kin, kuin pit­kien me­ri­mat­ko­jen vins­sin­vään­nöl­lä.

Be­nal­ma­de­nan ma­ri­na on näyt­tä­vä paik­ka. Kai­vet­tu­jen lah­tien ja sal­mien ve­sis­tö on ve­ne­paik­ko­ja, kei­no­saa­ril­le ra­ken­net­tu­ja ko­ris­teel­li­si­a a­suin­ta­lo­ja ja pää­lah­den poh­juk­kaa kier­tä­vä kä­ve­ly­tie on reu­nus­tet­tu ran­ta­ra­vin­to­loil­la. A­lu­ee­seen liit­tyy myös laa­jem­pi lii­ke- ja a­sun­to­ra­ken­ta­mi­nen.

Naa­pu­ri­ma­ri­nan hin­ta­ta­so on Fu­en­gi­ro­laa e­dul­li­sem­pi, al­le 10 €/päi­vä 12-met­ri­sel­le, jos ai­ot vain säi­lyt­tää paat­ti­a­si siel­lä il­man säh­kö- ja ve­si­lii­tän­tää. Em. mu­ka­vuuk­sil­la hin­nat o­vat suun­nil­leen sa­mat. Ei­pä kyl­lä ol­lut va­pai­ta paik­ko­ja­kaan ko­ko­luo­kal­le.

Toi­saal­ta kau­pun­ki ja sen pal­ve­lut o­vat Fu­en­gi­ro­las­sa lä­hem­pä­nä, vain kort­te­lin pääs­sä. Se on a­vai­na­si­a a­su­mis­mu­ka­vuu­des­sa.

Ve­ne­paik­ko­ja Be­nal­ma­de­nas­sa on muis­ti­ni mu­kaan 700-800. Ai­ka ko­ne­voit­toi­sel­ta näyt­ti. Mas­to­paa­teis­sa­kaan ei mi­tään ih­meel­lis­tä, vaik­ka tie­ten­kin o­li hie­no­ja­kin yk­si­löi­tä, 50-60-70-jal­kai­si­a. Oi­ke­as­taan jäi vä­hän slum­mi­mai­nen ku­va, sil­lä o­sa paa­teis­ta o­li sel­väs­ti vail­la sään­nöl­lis­tä huol­to­a, pu­hu­mat­ta­kaan tu­si­nas­ta aal­lon­mur­ta­jan ul­ko­pää­hän kiin­ni­te­tys­tä. Vie­lä ne kel­lui­vat, mut­ta ei­vät kau­aa. O­sa, jo ve­si­lin­joil­taan nyy­käh­tä­nei­nä, o­dot­ti vie­lä seu­raa­vaa ve­si­ton­ni­a si­sään­sä u­po­tak­seen. Tois­ten vii­mei­set pur­je­rie­ka­leet ja bi­mi­nin jään­teet vie­lä le­pat­ti­vat tuu­les­sa. Kaik­kien ve­de­na­lai­nen o­sa muis­tut­ti ko­ral­li­riut­taa. Kaa­to­paik­ka? Jo­hon­kin­han ma­ri­nan on ke­rät­tä­vä jo vuo­sik­si, eh­kä i­kui­ses­ti hun­nin­gol­le jä­te­tyt.

Vie­lä kiil­tä­vi­nä pi­det­ty­jen lai­tu­ris­ta bon­ga­sin Suo­men li­pun. Ly­hy­tai­kai­nen vie­ras Va­hi­ne, Tur­ku, Swan 65, o­li Suo­men Pur­je­lai­va­sää­ti­ön lei­vis­sä juu­ri teh­nyt sen fir­man u­raa­uur­ta­van Vä­li­me­ren ris­tei­lyn I­bi­zal­le as­ti. Nyt se o­dot­ti uut­ta mie­his­tö­ä Ka­na­ri­an suun­taan ja siel­tä At­lan­tin y­li­tyk­sel­le koh­ti Ka­ri­bi­aa.

Run­sas viik­ko on vie­räh­tä­nyt Fu­en­gi­ro­las­sa. A­mi Pen­so­la, run­saan kuu­den vii­kon pes­til­tään al­ka­en Kor­ful­ta, len­si Kot­kaan pa­ri päi­vää sit­ten. Si­tä en­nen eh­dim­me tu­tus­tu­a paik­ka­kun­taan. Kum­pi­kin o­lim­me ai­kai­sem­min­kin tääl­lä ol­leet, mut­ta vuo­sien ta­kaa pai­kat muis­tui­vat mie­leen vas­ta e­teen il­mes­ty­es­sään. Ja on­han uut­ta­kin ra­ken­net­tu, vaik­ka var­si­nai­nen kau­pun­ki­ku­va ei o­le sa­not­ta­vas­ti muut­tu­nut, kos­ka se on ol­lut ”val­mis” jo vuo­si­kym­me­ni­ä. Lai­ta­kau­pun­git puo­les­taan o­vat ko­vas­ti kas­va­neet ja laa­jen­tu­neet, ei­vät­kä vä­hi­ten os­tos­kes­kuk­set siel­lä. Ne eh­dim­me A­min kans­sa kaik­ki ko­lu­ta lä­pi, te­ko­syy­nä jon­kun nip­pe­lin et­si­mi­nen. Jo­tain löy­tyi­kin, mut­ta tu­li­han sii­nä päi­vit­täin 10-15 km kä­ve­ly­ä, lain­kaan las­ke­mat­ta noi­den kes­kuk­sien si­säl­lä kier­te­ly­ä mo­nis­sa ker­rok­sis­sa.

Sää­tie­do­tus: Päi­vät o­vat ol­leet Suo­ma­lai­sen hel­le­ra­jan tun­tu­mas­sa, yöl­lä n. 15 as­tet­ta. Ei­li­nen o­li vii­le­äm­pi, mel­kein ko­ko päi­vän pil­ves­sä. Vii­me yö­nä sa­toi, ei ran­kas­ti, mut­ta u­se­aan ot­tee­seen. Tuu­li o­li mais­ta päin, jo­ten swel­li ei vai­vaa sa­ta­mas­sa, mut­ta ly­hy­et puus­kat o­vat ol­leet ko­vi­a. Gib­ral­ta­rin seu­dul­la kuu­le­ma vie­lä ko­vem­pi­a, 45 sol­mu­a.