Takaisin Edellinen Seuraava
2010-10-22 Fuengirola
pekka
2010.10.23
2010.11.01

2010-10-22 Fu­en­gi­ro­la

Tai­sin ke­hu­a, et­tä hy­vät säät o­li lu­vat­tu Tor­re­vie­jan ja Fu­en­gi­ro­lan vä­lil­le. Kyl­lä ne hy­vät o­li­vat­kin. Päi­vä pais­toi läm­pi­mäs­ti, vain tuul­ta puut­tui.

Aal­lon­mur­ta­jan au­kos­ta ko­his­tel­tiin run­ko­no­peu­den pin­taan, mut­ta sii­tä ke­li ta­sai­ses­ti heik­ke­ni. Pa­ri tun­ti­a ge­naak­ke­ri jak­soi juu­ri ja juu­ri pul­lis­tu­a. On­nek­si myö­tä­vir­ta kul­jet­ti sol­mun ver­ran, vaik­ka kel­lut­tiin­kin ko­ko yö ve­den suh­teen pai­kal­laan.

Aa­mu­päi­väl­lä al­koi kul­ke­a pa­ri­a ja vie­lä vir­ta pääl­le. Kol­me tun­ti­a, kun a­jet­tiin ko­neel­la pääs­tiin taas seu­raa­vaan hen­käys­vyö­hyk­kee­seen, jos­sa ge­naak­ke­ri ve­ti en­sin mie­dos­ti, sit­ten i­han kii­tet­tä­väs­ti muu­ta­man tun­nin Ca­bo de Ga­tan lä­his­töl­le ja e­del­leen y­li yön roik­ku­mi­ses­ta him­pun pa­rem­paan pa­rin sol­mun vauh­tiin.

Ga­tan jäl­keen plä­kään­tyi täy­sin. Kuu­si tuu­li­myl­ly­ä mo­nes­ta nä­kyi­vät pyö­ri­vän ran­nan har­jan­teel­la, jo­ten ha­naa, ja kat­so­maan tuu­li­si­ko ran­nan tun­tu­mas­sa. Juu, ka­pe­a vyö­hy­ke Mot­ri­lin sa­ta­man koh­dal­la, va­jaan tun­nin. No taas si­tä nyt hy­vin toi­mi­vaa start­ti­nap­pi­a hi­pe­löi­mään.

Kel­lo kol­me yöl­lä, kuu­si tun­ti­a al­le kol­me vuo­ro­kaut­ta tuh­rat­tu­am­me 230 mai­liin, kiin­ni­tet­tiin Fu­en­gi­ro­lan lai­tu­rin pää­hän. Ko­neil­tu o­li yht. 17 tun­ti­a, Mot­ri­lis­ta 10. O­len sa­no­nut, et­tä me­rie­lu­koi­ta on näh­ty pal­jon vä­hem­män kuin ai­kai­sem­min, mut­ta e­ten­kin täl­lä vii­me o­suu­del­la del­fii­nit uis­ken­te­li­vat i­lo­nam­me mon­ta ker­taa päi­väs­sä, vä­lil­lä sank­koi­na par­vi­na.

Kun aa­mul­la läh­din kont­to­riin, näin jo ih­meek­se­ni, et­tä joi­tain ve­ne­paik­ko­ja o­li tyh­jil­lään. Joo, on paik­ko­ja. Kuin­ka pit­käk­si ai­kaa pis­te­tään, vuo­si vai kak­si? Lop­pu­kuu o­li vie­lä huip­pu­se­son­ki­hin­noi­tel­tu? Ei­pä oo en­nen mois­ta kuul­tu, ja hil­jais­ta­kin on kuin huo­pa­tos­su­teh­taal­la, mut­ta hin­ta sel­lai­se­na­kin on vain, jos tuo­ta par­tik­ke­li­a nyt us­kal­taa käyt­tää, 22 €/p. En­si kuus­ta sit­ten 14 €, kuu­le­ma. Mo­lem­mat hin­nat si­säl­tä­vät ve­den, säh­kön ja lan­gat­to­man net­ti­yh­tey­den.

Joi­tain ve­nei­tä lai­tu­reis­sa muis­tin vie­lä seit­se­män vuo­den ta­kaa. Yk­si niis­tä o­li eng­lan­ti­lai­nen Ro­berts Spra­y Dolp­hin, jo­ka a­joi ja a­jaa e­del­leen päi­vä­ris­tei­ly­jä. Sen ny­kyi­nen o­mis­ta­ja ja kip­pa­ri tu­li ky­se­le­mään Kot­kan poi­kien o­lois­ta, Ka­ri Vii­ta­nen Kor­ke­a­kos­kel­ta mo­nien me­rien kaut­ta. Tu­tus­tu­mi­sem­me jäi nyt mi­ni­miin, sil­lä Ka­ri o­li juu­ri lo­pet­ta­nut hy­vin men­neen kau­ten­sa, peit­te­li paat­ti­a ja pois­tui kii­reen kau­pal­la len­to­ken­täl­le. Eh­ti sii­nä men­nes­sään o­soit­taa naa­pu­ri­lai­tu­rin Ba­va­ri­aa, jol­la myös o­li si­ni­ris­ti saa­lin­gis­saan. Le­o kuu­le­ma. Vie­lä ei ol­la hän­tä ta­vat­tu, mut­ta suo­ma­lai­si­a on hei­dän li­säk­seen kuu­le­ma jo 29 998 hen­ke­ä näil­lä ran­noil­la, ja sen kuu­lee ka­duil­la, kau­pois­sa ja kul­mil­la.

Myös toi­sen ter­ve­tu­lo­toi­vo­tuk­sen saim­me var­sin kor­ke­al­ta ta­hol­ta. Ni­mit­täin Suo­men Val­ta­me­ri­pur­jeh­ti­joi­den pu­heen­joh­ta­ja Ka­le­vi Lep­pä kä­vi tar­kas­ta­mas­sa ve­neen ja mie­his­tön kun­non Vä­li­me­ren ris­tei­lym­me päät­teek­si.

E­del­li­nen kier­ros v. 2003 tu­li täy­teen Be­nal­ma­de­nass­sa täs­tä 6 mai­li­a Ma­la­gaan päin. Ko­ti­mat­ka vie­lä ve­nyi seu­raa­vaan vuo­teen. Täl­lä ker­taa al­ku­mat­kan va­na­ve­den löy­däm­me vas­ta Por­tu­ga­lin ran­ni­kon Cas­cai­sis­sa. Kui­ten­kin tun­tuu niin­kuin o­li­si tul­tu pe­ril­le, ai­na­kin tal­vi­sa­ta­maan, ku­ten Vä­li­me­ren pur­jeh­ti­jat täl­lais­ta tau­ko­a, a­set­tu­mis­ta, kut­su­vat.

Län­teen­päin Vä­li­mer­ta on jäl­jel­lä 50 mai­li­a Gib­ral­ta­riin. Taak­sem­me si­tä jäi va­jaas­sa puo­les­sa vuo­des­sa 3367 GPS-lo­kat­tu­a mai­li­a E­gyp­tin, Is­ra­e­lin, Krei­kan ja I­ta­li­an kaut­ta Es­pan­jaan.