Takaisin Edellinen Seuraava
2010-10-17 Torrevieja
pekka
2010.10.18
2010.10.23

2010-10-17 Tor­re­vie­ja

Suo­laa, suo­laa, e­nem­män suol...

Pie­ni viik­ko on ku­lu­nut no­pe­as­ti. Jo­ka päi­vä on o­tet­tu kä­ve­ly­len­kin koh­teek­si uu­si kul­ma­kun­ta. Tois­sa­päi­vä­nä suun­nat­tiin ai­van täs­sä lä­hel­lä o­le­vaan suo­la­te­ol­li­suu­den tie­to­kes­kuk­seen.

Sel­vi­si, et­tä ei­vät ne tääl­lä suo­ra­nai­ses­ti me­ri­ve­des­tä si­tä suo­laa kui­va­ta, vaan kau­pun­gin maan­puo­lel­la o­le­vat luon­nol­li­set me­reen yh­tey­dess­sä o­le­vat suo­la­la­guu­nit o­vat a­lun­pe­rin­kin ol­leet hom­man y­din.

Me­ri­vet­tä to­si­aan vir­taa jat­ku­vas­ti ka­pei­ta o­ji­a pit­kin la­guu­nei­hin. Toi­sen, vih­re­än­vä­ri­sen, suo­la­pi­toi­suus kuu­le­ma nou­see 15 %:iin jo luon­non voi­min. Se ei mi­nul­le sel­vin­nyt vie­lä­kö tuo lie­mi o­min voi­min, vai pum­pat­tu­na, pää­tyy pu­nai­seen la­guu­niin, jos­sa suo­la­pi­toi­suus kii­pe­ää 30 %:iin, lä­hel­le Kuol­leen me­ren ve­den lu­ku­ja. Tuol­lai­nen liu­os jo ki­tey­tyy al­taan poh­jal­le, jos­ta si­tä ma­ta­la­kul­kui­sel­la paa­til­la höy­lä­tään, las­ta­taan proo­mui­hin ja kul­je­te­taan e­ri­lai­siin pe­sui­hin sun mui­hin pro­ses­sei­hin ai­na sen mu­kaan ha­lu­at­ko ri­pot­taa ki­tei­tä mu­na­lei­väl­le­si vai maan­tien su­lat­ta­mi­sek­si mus­tas­ta jääs­tä. Tie­tois­kun mu­kaan ai­neel­la on tu­han­si­a mui­ta käyt­tö­koh­tei­ta.

Teks­tis­sä­ni voi ol­la vaik­ka mi­tä vir­hei­tä, sil­lä lu­kui­sat tau­lut, teks­tei­neen kes­kuk­sen sei­nil­lä, ja ja­et­ta­vat e­si­teet o­li­vat ai­no­as­taan ES­PAN­JAK­SI. Maas­sa­han täy­tyy e­lää maan ta­val­la, mut­ta... Es­pan­jas­sa nä­kö­jään riit­tää tu­ris­tin hou­kut­ta­mi­sek­si hy­vä il­mas­to ja ai­kai­sem­min e­dul­li­nen hin­ta­ta­so.

Teks­ti­ä ei ol­lut, mut­ta en nyt tuo­ta e­del­lis­tä­kään o­li­si pys­ty­nyt ru­noi­le­maan, el­lei e­sit­te­ly­vi­de­o sen­tään o­li­si ol­lut eng­lan­nik­si.

Luon­to­po­lul­la

Sa­ma kes­kus mai­nos­ti la­guu­ni­ran­nan luon­to­pol­ku­a, 7,5 km suun­taan­sa, in­nok­kail­le kä­ve­li­jöil­le. On lin­tu­a, ni­sä­käs­tä ja kas­vi­a mo­nen­lais­ta. Laa­hus­te­lim­me koh­ta­lai­ses­sa 25 as­teen päi­vä­läm­mös­sä pa­ri kil­saa a­sun­to­a­lu­eel­la. Siel­lä se pol­ku e­li pyö­rä-jal­ka­tie kar­tan mu­kaan jat­koi­kin jo­hon­kin vih­re­ään plänt­tiin sen­tään myö­hem­min la­guu­nin ran­nal­la. O­tim­me tiu­kas­ti oi­ke­aan ja jo ru­pe­si­vat luon­toih­meet seu­raa­van kil­san jäl­keen kim­mel­tä­mään: Car­re­fou­ri­a ja hy­per­mar­ket­ti­a sun muu­ta Chi­na Tow­ni­a, Mcci­a, KFC ja Piz­za-Hut­ti­a, kaik­ki­a mah­dol­li­si­a maa­il­man vaa­te, au­to, sun mui­ta merk­ke­jä, oi­ke­a os­tos­hel – pa­ra­tii­si. Tie­ten­kin myös Sak­san lah­ja ras­kau­te­tuil­le eu­roop­pa­lai­sil­le Lidl pais­tat­te­li merk­ki­ään kirk­kaas­sa au­rin­gon­pais­tees­sa.

Ih­me­tel­tiin sil­mät pys­tys­sä luon­to­pol­ku­am­me. Ei lo­pu merk­ki­vaat­teet, muut lau­kut, e­nem­pää kuin e­väs­kään he­ti­koh­ta Es­pan­jas­ta.

Kos­ka o­lim­me sen­tään mel­kein pa­rin kil­san pääs­sä paa­til­ta, em­me os­ta­neet mi­tään re­pun pai­nok­si. Mut­ta to­ki­han hin­ta­ta­so­ja sel­vit­te­lim­me. A­min mie­les­tä jo­ku au­to mak­soi puo­let Suo­men hin­nas­ta. O­lu­es­ta­han em­me juu­ri ym­mär­rä, mut­ta nyt se jo mak­saa 19 sent­ti­ä tölk­ki. Nou­su­a jo­pa pa­ri yk­sik­kö­ä seit­se­mäs­sä vuo­des­sa. Mi­hin maa­il­ma jou­tuu. Jo nuo pa­ri hin­ta­o­tos­ta vah­vis­ti­vat van­han to­tuu­den, et­tä täy­tyy ol­la lot­to­voit­ta­ja en­nen kun voi e­des syn­ty­ä suo­ma­lai­sek­si.

Kun saa­vuim­me tän­ne Man­ner-Es­pan­jaan mo­ni­nai­sen Vä­li­me­ren­ris­tei­lym­me koh­tee­seen, ar­vi­oin­ti­ky­ky­ni heit­ti volt­ti­a. A­jat­te­lin, et­tä täs­sä si­tä nyt maa­taan ai­nas­ki puo­li vuot­ta. Ei nyt sen­tään, mut­ta ti­la­taan ai­na­kin mie­his­tö­vaih­don len­not, eh­kä tä­kä­läi­sel­tä ken­täl­tä­kin. Hyö­dyn­ne­tään ma­ri­nan pal­ve­lut, ne­tit ja pe­su­ko­neet. No nuo­han teh­tiin, mut­ta pa­ris­sa päi­väs­sä.

Pe­räs­sä­tu­li­joil­le ker­ron, et­tä Tor­re­vie­jan sa­ta­ma-al­las on e­del­leen hy­vä, ti­la­va, il­mai­nen ank­ku­ri­paik­ka, jos­ta kaik­ki pal­ve­lut on help­po jol­lal­la­kin saa­vut­taa.

Säät o­vat ol­leet mi­tä mai­ni­oim­mat kai­ken ai­kaa. Pil­vi­syys tai sa­de­kart­to­ja en jat­koon o­le vil­kuil­lut, mut­ta tuul­ten en­nus­te­taan py­sy­vän i­tä­kan­tis­sa ai­na­kin tu­le­van vii­kon. Siis huo­men­na län­teen, vaih­de­taan Cos­ta Blan­ca Cos­ta del So­liin.

Kuu­lin, et­tä meil­lä on joi­tain sään­nöl­li­si­ä lu­ki­joi­ta. Ter­vei­set A­mil­ta­kin Hen­ryl­le ja An­jal­le! Tääl­tä tul­laan en­nem­min ja myö­hem­min Me­ri­nie­men sau­nal­le.