Takaisin Edellinen Seuraava
2010-09-26 Arbatax, Sardinia
pekka
2010.09.26
2010.09.30

2010-09-26 Ar­ba­tax, Sar­di­ni­a

Myrs­ky ja myl­väys

22.9. Nos­tim­me aa­mu­ai­kai­sel­la kou­kun Vul­ca­nol­la, ja puo­len tun­nin put­pu­tuk­sel­la las­kim­me sen taas Ra­da di Li­pa­rin poh­jaan. Pie­nen kau­pun­ki­kä­ve­lyn jäl­keen nos­tim­me rau­dan taas puo­lel­ta­päi­vin.

Tuul­ta ei ol­lut ni­mek­si­kään, jo­ten ko­nei­lim­me koh­ti Ol­bi­aa Sar­di­ni­as­sa n 300 mai­lin pääs­sä. Il­ta­päi­väl­lä vi­ri­si koil­li­ses­ta ja pääs­tiin pur­jein. Aa­mu­yön kel­luim­me ty­ve­nes­sä. O­lin kyl­lä näh­nyt Jon­nan lä­het­tä­mäs­sä sää­kar­tas­sa lä­hes­ty­vän ma­ta­lan, mut­ta en o­san­nut ar­va­ta, et­tä se o­li­si sen ih­meem­pi kuin ai­kai­sem­mat pie­neh­köt häi­ri­öt. Niin­pä kel­luim­me vie­lä seu­raa­van­kin yön. Sit­ten ma­ta­lan e­tu­puo­li an­toi hy­vän ge­naak­ke­ri­a­jon e­te­lä­tuu­les­sa, mut­ta il­taa koh­ti 24.9. tuu­li kiih­tyi. Il­ma­pun­ta­ri pu­to­si kuu­des­sa tun­nis­sa kym­me­nen py­kä­lää. Ar­va­sin et­tä jon­kin sor­tin my­rä tu­lee. Yön pu­hal­te­li NNW sii­nä 15 sek­met­rin pin­taan ja aa­mu­puo­lel­la vie­lä li­si niin, et­tä pi­ti ve­tää kak­kos­rei­vi i­soon ei­kä jen­nis­tä ol­lut kuin kul­ma ve­dos­sa.

Vet­tä tu­li tai­vaan täy­del­tä ja tu­li si­tä y­li syr­jän­kin. Me­ri­vaat­teik­si riit­ti­vät Ii­rik­sen ta­paan short­sit, joi­ta yön kyl­myy­den, 23 ast. Ta­ki­a pi­ti t-pai­dal­le­a täy­den­tää. Tuu­li-Väi­nö hoi­ti oh­jauk­sen ja na­ru­ja pys­tyi sää­te­le­mään spra­y­hoo­din al­la. Se­kin, uu­si NZ:sta pi­tää hy­vin vet­tä, ja uu­det pur­jeet kes­ti­vät lei­kin.

Me­ren­käyn­ti ei eh­ti­nyt nous­ta ko­vin kor­ke­ak­si, mut­ta si­tä­kin jyr­kem­mäk­si. Keu­la o­li hals­sil­la val­miik­si koh­ti Sar­di­ni­an kes­ki­koh­taa, jo­ten o­li help­po päät­tää ot­taa hen­gäh­dys­tau­ko Ar­ba­ta­xin koh­dal­la. Ran­nan lä­hel­lä tuu­let muut­tui­vat niin vaih­te­le­vik­si ty­ve­nes­tä ai­na uu­del­leen 20 ms, et­tä yh­den ty­ve­nen ai­ka­na start­ta­sim­me ko­neen ja pä­ris­te­lim­me vii­mei­set 8 mai­li­a kol­mes­sa tun­nis­sa myö­hem­pien puus­kien ja tiu­kan i­so­pur­jeen al­la mut­ki­tel­len Por­to Frai­lik­sen lah­del­le ank­ku­riin.

Pää­tin tois­tai­sek­si a­jaa y­li­tyk­sil­lä ko­neel­la seu­raa­vat ty­ve­net, sil­lä nyt sil­lä pe­lil­lä o­li­sim­me pääs­seet pe­ril­le jo my­rän kyn­nyk­sel­lä.

I­ta­li­an jat­ku­vas­ti tu­le­va VHF CH 68 sää­tie­to ker­too 8 bo­fo­rin 17-20 m/s jat­ku­van vie­lä tä­nään­kin. Kum­mas­ti vaan il­lal­la tyyn­tyi lah­del­la, vaik­ka e­päi­le­mät­tä me­rel­lä vie­lä pu­hal­taa. Aa­mul­la mei­tä ra­vis­te­li pe­rin­poh­jai­set puus­kat, jot­ka taas täl­lä­koh­taa tyyn­tyi­vät au­rin­gon nous­tes­sa. Nyt pu­hal­taa vuo­ri­puus­ka­mai­ses­ti, vaik­ka lä­him­mät hui­put . 1300 m, tus­kin pil­kis­tä­vät ran­nan ta­kaa.

Li­pa­rin saa­ret

O­li­vat mie­len­kiin­toi­nen käyn­ti­koh­de. Sa­li­nan saa­ren, San­ta Ma­ri­nan ky­län ma­ri­naan mei­dät pis­ti il­lan pi­meys tul­les­sa ja sää­tie­do­tuk­sis­sa mai­ni­tut i­tä­tuu­let. To­sin ih­met­te­lin seu­raa­va­na aa­mu­na, kun paat­te­ja tu­li ank­ku­riin ma­ri­nan e­dus­tal­le, ei­vät­kä si­sään. Syy­kin sel­vi­si, sil­lä kuu­le­ma­ni 19 € muun­tui­kin sit­ten hin­ta­lis­tan 90 €:ksi, oi­ke­as­ta sa­rak­kees­ta 100 €:ksi. Sa­ta­ma­kap­tee­ni las­kut­ti yh­des­tä yös­tä. Sa­noin, et­tä o­lim­me kak­si, jo­hon hän: ha­lu­at­ko mak­saa yh­den vai kak­si? Tyy­dyin yh­teen. Il­mei­ses­ti hän ha­lu­si ko­vaa hin­taa koh­tuul­lis­taa näin se­son­gin ul­ko­puo­lel­la.

Ky­lä­kä­ve­lyn päät­teek­si sa­tuim­me läh­te­vän bus­sin py­sä­kil­le. Sain e­des­sä is­tu­val­ta rou­val­ta tulk­kauk­sen: Tun­ti Ri­nel­laan ja toi­nen ta­kai­sin 3.40 € kah­del­ta. Niin­pä tu­tus­tuim­me Sa­li­nan mut­kai­seen ja ka­pe­aan ties­töön ja pa­riin muu­hun ky­lään bus­sin ik­ku­nas­ta kat­sel­len. Krei­kas­sa ih­me­tyt­ti kaik­kien o­saa­ma eng­lan­ti, I­ta­li­as­sa päin­vas­toin.

A­mi­kin tun­tuu naut­ti­van lai­va- ja ve­ne­lii­ken­teen seu­raa­mi­ses­ta. Näil­lä saa­ril­la ih­me­tyt­ti vil­kas au­to­laut­ta- ja kan­to­sii­pi­lii­ken­ne. Tark­kaan ei las­ket­tu, mut­ta jo­ka saa­rel­le ker­tyi tu­lo­ja ja läh­tö­jä kuin rait­sik­ka­py­sä­kil­lä. Ei kym­me­nen päi­väs­sä riit­tä­nyt mi­hin­kään. E­päi­lin kan­nat­ta­vuut­ta ai­na­kin tu­ris­ti­kau­den näin ul­ko­puo­lel­la, jos ti­heys säi­lyy. Ei nyt­kään u­seim­piin vuo­roi­hin mon­taa iik­kaa men­nyt. I­ta­li­aa luu­lui vaan tai sak­saa, niin myös vuok­ra­ve­neis­sä. Ly­him­mät mat­kat pää­si € 5.80 pi­dem­mil­le, ku­ten Strom­bo­lil­le tai Si­si­li­aan € 15.80. Us­koin saa­ris­to­lii­ken­ne­tu­ki­ai­siin, ja mi­kä­pä sii­nä.

Ri­kin­kat­kus­sa

Pa­ris­sa hy­väs­sä pur­je­tuu­li­tun­nis­sa pää­sim­me Vul­ca­non ank­ku­ri­pai­kal­le, laa­ja so­pi­van sy­vyi­nen lah­ti, to­sin au­ki ko-ka.

O­lim­me jo me­rel­lä ih­me­tel­leet ha­ju­a. Mi­nä mie­tin tank­kiem­me si­säl­tö­ä ja lii­tok­si­a. Ank­ku­ri­pai­kal­la ei e­nää ih­me­tyt­tä­nyt. Rik­ki­ä ja rik­ki­ve­ty­ä, mut­ta pi­lot­ti­kir­ja loh­dut­ti, et­tä sii­hen tot­tuu pi­an. Höy­ry­ä pur­kau­tui ai­van koh­dal­tam­me ran­ta­töy­rääs­tä.Siel­lä o­li­vat myös mu­ta- ja läm­min­ve­si­läh­teet, jois­sa mat­kai­li­jat ”hoi­ti­vat” it­se­ään.

Me kä­vim­me kat­so­mas­sa po­lun pään kraa­te­ril­le val­miik­si seu­raa­vak­si päi­väk­si. Luu­lin en­sin, et­tä mi­nul­le, mut­ta A­mi o­li­kin päät­tä­nyt liit­ty­ä ur­hei­lu­jouk­ku­ee­seen. En­sin kat­soin gps:ää run­saan 300 m:n koh­dal­la, ei­kä ol­tu pi­det­ty, kun pa­ri ly­hyt­tä le­po­tau­ko­a. Kraa­te­rin y­lä­kan­til­la A­mi sai lait­teen näyt­tä­mään just 400 m, nou­se­mal­la pie­nel­le ki­vi­röyk­ki­öl­le. Kraa­te­rin reu­na höy­ry­si tääl­lä­kin sa­maa kat­ku­a, ja kiel­to­tau­lu­ja o­li pys­ty­tet­ty: Ei il­man o­pas­ta sa­vu­a­lu­eel­le! O­lin pis­tä­nyt mai­lin To­vel­le Ma­le­si­aan, kun muis­tin, et­tä mie­hen­sä Ti­non per­heel­lä o­li ke­sä­a­sun­to Vul­ca­nol­la, jos vaik­ka...No, ei sen­tään, mut­ta sel­vi­si, et­tä o­li­vat ol­leet ke­säl­lä Eu­roo­pas­sa aj Si­si­li­as­sa.

Tu­ris­ti­koh­tei­ta o­li Vul­ca­nol­la kym­men­kun­ta. Pää­tim­me vie­lä kä­vel­lä Hir­vi­ön laak­soon tai luo­laan. Si­kä­li­kin, et­tä sen nie­mi o­li saa­ren uu­dem­paa o­saa, nous­sut kuu­le­ma pur­kauk­ses­sa 183 en­nen a­jan­las­ku­am­me. Vä­hän uu­dem­pi o­li Auck­lan­din ul­ko­puo­lel­la o­le­va Ran­gi­to­to. Ma­o­rit o­li­vat sen syn­ty­ä jo ol­leet to­dis­ta­mas­sa, jo­ten vä­hän nuo­rem­pi, va­jaan tu­han­nen vuo­den i­käi­nen o­li ky­sei­nen saa­ri. Hir­vi­ö­tä ei näh­ty. Ei kyl­lä luo­las­ta et­sit­ty­kään. O­li tyy­pil­li­nen tu­ris­ti­koh­de: Jo­ku sa­noo siel­lä pi­tää käy­dä ja kaik­ki käy­vät, voi­dak­seen sa­ni­o­a, et­tä käy­ty, näh­ty.